Склучени договори за поттикнување и заемна заштита на инвестициите меѓу Република Македонија и Трети земји

Забелешка: Во овој дел се прикажани Договорите за поттикнување и заемна заштита се инвестициите склучени помеѓу Република Северна Македонија и Трети земји на официјалните јазици на земјите потписнички. Англиските верзии од Договорите можете да ги најдете на англиската верзија на интернет страницата www.finance.gov.mk (https://finance.gov.mk/?lang=en, во делот Financial System.

А (Албанија, Австрија и Азербејџан)

ДОГОВОР МЕЃУ МАКЕДОНСКАТА ВЛАДА И АЛБАНСКАТА ВЛАДА ЗА ПОТТИКНУВАЊЕ И ЗАЕМНА ЗАШТИТА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ

ДОГОВОР МЕЃУ РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА И РЕПУБЛИКА АВСТРИЈА ЗА ПОТТИКНУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА ИНВЕСТИЦИИ

ДОГОВОР МЕЃУ ВЛАДАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА И ВЛАДАТА НА РЕПУБЛИКА АЗЕРБЕЈЏАН ЗА ЗАЕМНО ПОТТИКНУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА ИНВЕСТИЦИИ

Б (Белгиско-Луксембуршка Унија, Белорусија, Босна и Херцеговина и Бугарија)

ДОГОВОР ПОМЕЃУ МАКЕДОНСКАТА ВЛАДА, од една страна, И БЕЛГИСКО-ЛУКСЕМБУРШКАТА УНИЈА, од друга страна, ЗА ЗАЕМНО ПОТТИКНУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА ИНВЕСТИЦИИ

ДОГОВОР ПОМЕЃУ ВЛАДАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА И ВЛАДАТА НА РЕПУБЛИКА БЕЛОРУСИЈА ЗА ПОТТИКНУВАЊЕ И РЕЦИПРОЧНА ЗАШТИТА НА ИНВЕСТИЦИИ

ДОГОВОР ЗА ПОТТИКНУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ МЕЃУ РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА И БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА

ДОГОВОР ПОМЕЃУ ВЛАДАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА И ВЛАДАТА НА РЕПУБЛИКА БУГАРИЈА ЗА ЗАЕМНА ЗАШТИТА И ПОТТИКНУВАЊЕ НА ИНВЕСТИЦИИТЕ        И

ПРОТОКОЛ кон Договорот меѓу Владата на Република Македонија и Владата на Република Бугарија за заемна заштита и поттикнување на инвестициите

В (Виетнам)

ДОГОВОР МЕЃУ ВЛАДАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА И ВЛАДАТА НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА ВИЕТНАМ ЗА ЗАЕМНО ПОТТИКНУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА ИНВЕСТИЦИИ

Г (Германија)

СПОГОДБА МЕЃУ МАКЕДОНСКАТА ВЛАДА И ВЛАДАТА НА СОЈУЗНА РЕПУБЛИКА ГЕРМАНИЈА ЗА ПОТТИКНУВАЊЕ И ЗАЕМНА ЗАШТИТА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ

Д (Данска)

ДОГОВОР МЕЃУ МАКЕДОНСКАТА ВЛАДА И ВЛАДАТА НА КРАЛСТВОТО ДАНСКА ЗА ПОТТИКНУВАЊЕ И ЗАЕМНА ЗАШТИТА НА ИНВЕСТИЦИИ

И (Индија, Италија и Иран)

ДОГОВОР МЕЃУ ВЛАДАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА И ВЛАДАТА НА РЕПУБЛИКА ИНДИЈА ЗА ПОТТИКНУВАЊЕ И ЗАЕМНА ЗАШТИТА НА ИНВЕСТИЦИИ (ВОН СИЛА)

СПОГОДБА ПОМЕЃУ ВЛАДАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА И ВЛАДАТА НА ИСЛАМСКА РЕПУБЛИКА ИРАН ЗА ВЗАЕМНО УНАПРЕДУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА ИНВЕСТИЦИИ

ДОГОВОР МЕЃУ МАКЕДОНСКАТА ВЛАДА И ИТАЛИЈАНСКАТА ВЛАДА ЗА ПОТТИКНУВАЊЕ И ЗАЕМНА ЗАШТИТА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ

К (Казахстан, Кина, Кореја, Косово и Кувајт)

ДОГОВОР МЕЃУ ВЛАДАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА И ВЛАДАТА НА РЕПУБЛИКА КАЗАХСТАН ЗА ЗАЕМНО ПОТТИКНУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА ИНВЕСТИЦИИ

ДОГОВОР МЕЃУ ВЛАДАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА И ВЛАДАТА НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА КИНА ЗА ПОТТИКНУВАЊЕ И ЗАЕМНА ЗАШТИТА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ

ДОГОВОР МЕЃУ ВЛАДАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА И ВЛАДАТА НА ДЕМОКРАТСКА НАРОДНА РЕПУБЛИКА КОРЕЈА ЗА ПОТТИКНУВАЊЕ И ЗАЕМНА ЗАШТИТА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ

ДОГОВОР МЕЃУ ВЛАДАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА И ВЛАДАТА НА РЕПУБЛИКА КОСОВО ЗА ПОТТИКНУВАЊЕ И ЗАЕМНА ЗАШТИТА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ

ДОГОВОР МЕЃУ РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА И ДРЖАВАТА КУВАЈТ ЗА ПОТТИКНУВАЊЕ И ЗАЕМНА ЗАШТИТА НА ИНВЕСТИЦИИ

Л (Литванија)

ДОГОВОР МЕЃУ ВЛАДАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА И ВЛАДАТА НА РЕПУБЛИКА ЛИТВАНИЈА ЗА ПОТТИКНУВАЊЕ И ЗАЕМНА ЗАШТИТА НА ИНВЕСТИЦИИ

М (Малезија и Мароко)

ДОГОВОР МЕЃУ ВЛАДАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА И ВЛАДАТА НА МАЛЕЗИЈА ЗА ПОТТИКНУВАЊЕ И РЕЦИПРОЧНА ЗАШТИТА НА ИНВЕСТИЦИИ

ДОГОВОР ПОМЕЃУ ВЛАДАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА И ВЛАДАТА НА КРАЛСТВОТО МАРОКО ЗА ЗАЕМНО ПОТТИКНУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА ИНВЕСТИЦИИ

П (Полска)

ДОГОВОР МЕЃУ МАКЕДОНСКАТА ВЛАДА И ВЛАДАТА НА РЕПУБЛИКА ПОЛСКА ЗА ПОТТИКНУВАЊЕ И ЗАЕМНА ЗАШТИТА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ

Р (Романија и Русија)

ДОГОВОР МЕЃУ МАКЕДОНСКАТА ВЛАДА И РОМАНСКАТА ВЛАДА ЗА ПОТТИКНУВАЊЕ И ЗАЕМНА ЗАШТИТА НА ИНВЕСТИЦИИ

СПОГОДБА МЕЃУ ВЛАДАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА И ВЛАДАТА НА РУСКАТА ФЕДЕРАЦИЈА ЗА ПОТТИКНУВАЊЕ И ЗАЕМНА ЗАШТИТА НА ИНВЕСТИЦИИ

С (Словачка, Словенија и Србија)

ДОГОВОР МЕЃУ РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА И РЕПУБЛИКА СЛОВАЧКА ЗА ПОТТИКНУВАЊЕ И ЗАЕМНА ЗАШТИТА НА ИНВЕСТИЦИИ

СПОГОДБА МЕЃУ РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА И РЕПУБЛИКА СЛОВЕНИЈА ЗА ЗАЕМНА ЗАШТИТА И ПОТТИКНУВАЊЕ НА ИНВЕСТИЦИИТЕ

СПОГОДБА МЕЃУ ВЛАДАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА И СОЈУЗНАТА ВЛАДА НА СОЈУЗНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА (СРБИЈА) ЗА ЗАЕМНО ПОТТИКНУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ

Т (Турција)

ДОГОВОР МЕЃУ РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА И РЕПУБЛИКА ТУРЦИЈА ЗА ПОТТИКНУВАЊЕ И ЗАЕМНА ЗАШТИТА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ

У (Унгарија и Украина)

ДОГОВОР ПОМЕЃУ МАКЕДОНСКАТА ВЛАДА И УНГАРСКАТА ВЛАДА ЗА ПРОМОВИРАЊЕ И РЕЦИПРОЧНА ЗАШТИТА НА ИНВЕСТИЦИИ

ДОГОВОР МЕЃУ ВЛАДАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА И ВЛАДАТА НА РЕПУБЛИКА УКРАИНА ЗА ПОТТИКНУВАЊЕ И ЗАЕМНА ЗАШТИТА НА ИНВЕСТИЦИИ

Ф (Финска и Франција)

ДОГОВОР МЕЃУ МАКЕДОНСКАТА ВЛАДА И ФИНСКАТА ВЛАДА ЗА ПОТТИКНУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА ИНВЕСТИЦИИ

ДОГОВОР МЕЃУ МАКЕДОНСКАТА ВЛАДА И ВЛАДАТА НА РЕПУБЛИКА ФРАНЦИЈА ЗА ЗАЕМНО ПОТТИКНУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА ИНВЕСТИЦИИ

Х (Холандија и Хрватска)

ДОГОВОР ЗА ПОТТИКНУВАЊЕ И ЗАЕМНА ЗАШТИТА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ МЕЃУ МАКЕДОНСКАТА ВЛАДА И ВЛАДАТА НА КРАЛСТВОТО ХОЛАНДИЈА

ДОГОВОР МЕЃУ ВЛАДАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА И ВЛАДАТА НА РЕПУБЛИКА ХРВАТСКА ЗА ПОТТИКНУВАЊЕ И ЗАЕМНА ЗАШТИТА НА ВЛОЖУВАЊАТА

Ц (Црна Гора)

ДОГОВОР МЕЃУ ВЛАДАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА И ВЛАДАТА НА ЦРНА ГОРА ЗА ЗАЕМНО ПОТТИКНУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА ИНВЕСТИЦИИ

Ч (Чешка)

ДОГОВОР МЕЃУ РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА И РЕПУБЛИКА ЧЕШКА ЗА ПОТТИКНУВАЊЕ И ЗАЕМНА ЗАШТИТА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ     И

ПРОТОКОЛ меѓу Република Македонија и Чешката Република за измена на Договорот меѓу Република Македонија и Чешката Република за унапредување и реципрочна заштита на инвестиции

Ш (Шпанија, Швајцарија и Шведска)

ДОГОВОР МЕЃУ МАКЕДОНСКАТА ВЛАДА И ШПАНСКАТА ВЛАДА ЗА УНАПРЕДУВАЊЕ И РЕЦИПРОЧНА ЗАШТИТА НА ИНВЕСТИЦИИ

ДОГОВОР МЕЃУ МАКЕДОНСКАТА ВЛАДА И ШВАЈЦАРСКИОТ ФЕДЕРАЛЕН СОВЕТ ЗА ПОТТИКНУВАЊЕ И ЗАЕМНА ЗАШТИТА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ

ДОГОВОР МЕЃУ МАКЕДОНСКАТА ВЛАДА И ШВЕДСКАТА ВЛАДА ЗА ПОТТИКНУВАЊЕ И ЗАЕМНА ЗАШТИТА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ

Оваа вест е достапна и на: Albanian English

Comments are closed.