Договор за јавна набавка на услуги – ангажирање на приватна Агенција за вработување

Договор за јавна набавка на услуги од Агенцијата за организирање на настани

Договор за јавна набавка на услуги – ангажирање на авторска Агенција

Договор за јавна набавка на услуги – миење на службените моторни возила

Договор за јавна набавка на услуги – надградба, поддршка и претплата на лиценци за Red Hat Enterprise Linux

Договор за јавна набавка на стоки – изнајмување на мултифункциски машини со обезбедување на потрошни материјали за потребите на Министерството за финансии

Анекс на договорот за јавна набавка на стоки – изнајмување на мултифункциски машини со обезбедување на потрошни материјали за потребите на Министерството за финансии

Договор за јавна набавка на услуги – услуги за превод

Договор за јавна набавка на стоки – поддршка и претплата на лиценци за IBM DB2 база на податоци

Договор за јавна набавка на стоки – електрична енергија

Анекс на договор за јавна набавка на стоки – електрична енергија

Договор за доделување на догoвор за јавна набавка на услуга- систематски здравствен преглед на вработените во Министерството за финансии

Договор за доделување на догoвор за јавна набавка на стоки- поддршка и претплата на лиценци и одржување на систем за управување безбедносни информации и настани

Договор за јавна набавка на услуги-осигурување на службените моторни возила ДЕЛ 1

Договор за јавна набавка на услуги-осигурување на службените моторни возила ДЕЛ 2 

Договор за јавна набавка на услуги-одржување на програмска опрема за финансиско работење, персонална и кадровска евиденција и пресметка на плати

Анекс на договорот за јавна набавка на услуги-одржување на програмска опрема за финансиско работење, персонална и кадровска евиденција и пресметка на плати

Договор за јавна набавка на стоки – канцелариска опрема и материјали (ДЕЛ 1-канцелариски потрошен материјал)

Договор за јавна набавка на стоки – канцелариска опрема и материјали (ДЕЛ 2- канцелариска хартија)

Договор за јавна набавка на услуги – одржување и сервисирање на електроенергетски развод (ДЕЛ 1- одржување и сервисирање на мрежен и агрегатски развод и громобранска опрема)

Договор за јавна набавка на услуги – одржување и сервисирање на електроенергетски развод (ПРИЛОГ)

Договор за јавна набавка на услуги – одржување на менаџмент информациски систем на Управата за имотно-правни работи

Договор за јавна набавка на услуги – одржување на софтвер на книговодствено водење на кредити и неповратни средства

Договор за јавна набавка на услуги – поштенски услуги до 50 грама

Договор за јавна набавка на услуги – поддршка и претплата на лиценци за заштита и архивирање на податоци 

Договор за јавна набавка на стоки-заштитен ѕид на веб апликација WAF

Договор за јавна набавка на услуги – одржување и сервисирање на системот за автоматско гасење и дојава на пожар и влага

Договор за јавна набавка на стоки-поставување на механизам за контрола на пристап на влезот на гаражата на Министерството за финансии

Договор за јавна набавка на стоки -софтвер за антивирусна заштита на корисници / сервер

Договор за јавна набавка на стоки -квалификувани дигитални сертификати за електронски потпис

Договор за јавна набавка на услуги-Одржување на хортикултурното уредување во зградата на Министерството за финансии   

Договор за јавна набавка на услуги – Осигурување на имотот на градинката и објектите за одмор во Крушево и Дојран

Договор за јавна набавка на услуги -Осигурување на недвижен имот  стекнат во стечајни/извршни постапки

Договор за јавна набавка на услуги – технички преглед и регистрација на службените моторни возила 

Договор за јавна набавка на услуги-одржување и сервисирање на инвентарот и составните делови на објектот (ДЕЛ 1 -одржување на врати, прозори и опрема)

Договор за јавна набавка на стоки-SSL(серверски)дигитални сертификати

Договор за јавна набавка на услуги-одржување и сервисирање на електроенергетски развод (ДЕЛ 2- одржување и сервисирање УПС уреди за непрекинато напојување)

Договор за јавна набавка на стоки-потрошни материјали за одржување на хигиена

Договор за јавна набавка на услуги- одржување на сториџ системот

Договор за јавна набавка на услуги- одржување на лифтови во Министерството за финансии

Анекс на договорот за јавна набавка на услуги од Агенција за организирање на настани

Анекс на договорот за обезбедување на имот

Договор за јавна набавка на стоки– гориво за службените моторни возила и масло за горење (Дел 1: Гориво за службените моторни возила)

Договор за јавна набавка на стоки – електрична енергија

Договор за јавна набавка на стоки – изнајмување на мултифункциски машини со обезбедување на потрошни материјали за потребите на Министерството за финансии

Договор за јавна набавка на стоки-гориво за службените моторни возила и масло за горење (Дел 2: Масло за горење)

Договор за јавна набавка на услуги ИКТ професионални обкуки  (ДЕЛ 1 Обуки за системски администратори и програмери)

Договор за јавна набавка на услуги ИКТ професионални обкуки  (ДЕЛ 2 : Мрежни,security i веб дизајн обуки)

Договор за јавна набавка на услуги-истражување на јавно мислење за активностите на Министерството за финансии

Договор за јавна набавка на стоки-информатичка опрема

Договор за јавна набавка на стоки-управување со привилегиран пристап (PAM)

Анекс на договорот за јавна набавка на услуги-ИПВПН податочна мрежа за пренос на податоци за потребите на подрачните единици на УИПР

Договор за јавна набавка на стоки-имплементација на Email Security Gateways

Договор за јавна набавка на услуги – одржување на апликацијата за МИС (Management Information System) на Секторот за централно финансирање и склучување на договори

Договор за јавна набавка на услуги – одржување на софтвер отворени финансии со платформа за јавен долг

Договор за јавна набавка на услуги – одржување на системот за сигурносна заштита на информациониот систем

Договор за јавна набавка на услуги – одржување на систем за видео надзор

Договор за јавна набавка на услуги – обезбедување на имот

Договор за јавна набавка на услуги – одржување на дизел агрегат

Договор за јавна набавка на услуги – изнајмување систем за управување со ИТ услуги (ITSM, IT Service Desk, Asset Management)

Договор за јавна набавка на услуги – одржување на веб страниците на Министерството за финансии

Анекс на договорот за осигурување на зградата на Министерството за финансии

Договор за јавна набавка на услуги – услуги од информативен сервис

Договор за јавна набавка на услуги – транспорт и услуги

Договор за јавна набавка на услуги – одржување на софтвер – ФАМА

Анекс на договор за ИПВПН податочна мрежа за пренос на податоци за потребите на трезорското работење

Договор за јавна набавка на стоки – мултифункциски апарати и принтери

Договор за јавна набавка на услуги – ИПВПН податочна мрежа за пренос на податоци

Договор за јавна набавка на услуги – одржување на апликациите за е-буџет, е-циркулар и граѓански буџет

Договор за јавна набавка на услуги – осигурување на зградата на Министерството за финансии

Договор за јавна набавка на стоки – алат и потрошни делови за одржување на зградата на Министерството за финансии

Договор за јавна набавка на услуги – ангажирање на приватна агенција за вработување

Договор за јавна набавка на услуги – ангажирање на авторска агенција

Договор за јавна набавка на услуги – одржување и поправка на службените моторни возила

Договор за јавна набавка на услуги – поштенски услуги за поштенски пратки над 50 грама

Договор за јавна набавка на услуги – експресна испорака на пошта

Договор за јавна набавка на услуги – одржување и сервисирање на аудио визуелна опрема 

Договор за јавна набавка на услуги – oдржување на електронскиот систем за пријавување на евиденција на обврските – ЕСПЕО

Договор за јавна набавка на услуги – одржување на софтвер за материјално работење

Договор за јавна набавка на стоки – печатени изданија на дневни и периодични весници

Договор за јавна набавка на услуги – интернет симетрична конекција

Договор за јавна набавка на услуги – oдржување на системот за интегрирано комуникациско решение за ИП телефонија

Договор за јавна набавка на услуги – миење на службените моторни возила

Договор за јавна набавка на услуги – изработка на геодетски елаборати и вештачења

Договор за јавна набавка на услуги – услуги за превод

Договор за јавна набавка на услуги – одржување на програмска опрема за финансиско работење, персонална и кадровска евиденција и пресметка на плати

Договор за јавна набавка на услуги – одржување и сервисирање на системот за греење, ладење и вентилација (HVAC)

Договор за јавна набавка на услуги – одржување на трафостаницата на Министерството за финансии

Договор за јавна набавка на услуги – услуги за организирање на настани

Договор за јавна набавка на стоки – квалификувани дигитални сертификати за електронски потпис

Договор за јавна набавка на стоки – тонери

Договор за јавна набавка на стоки – компјутерски компоненти и галантерија

Договор за јавна набавка на услуги – одржување на хортикултурното уредување во зградата на Министерството за финансии 

Договор за јавна набавка на стоки – гориво за службените моторни возила и масло за горење (ДЕЛ-1 набавка на гориво за службените моторни возила)

Договор за јавна набавка на стоки – софтвер за заштита на крајни корисници/сервер

Договор за јавна набавка на услуги – транспорт и селидба

Договор за јавна набавка на услуги – осигурување на службените моторни возила (ДЕЛ 2 – каско осигурување на службените моторни возила)

Договор за јавна набавка на услуги – осигурување на службените моторни возила (ДЕЛ 1- осигурување на службените моторни возила)

Договор за јавна набавка на услуги – осигурување на имотот на Министерството за финансии (Дел 1-осигурување на имотот на градинката и објектите за одмор во Крушево и Дојран)

Договор за јавна набавка на услуги – осигурување на имотот на Министерството за финансии (Дел 2-осигурување на недвижен имот стекнат во стечајни/извршни постапки)

Рамковна спогодба за јавна набавка на стоки – канцелариски материјали  – Дел 1 – Канцелариски потрошен материјал

Рамковна спогодба за јавна набавка на стоки – канцелариски материјали – Дел 2 – Канцелариска хартија

Анекс на договорот за ИКТ професионални обуки (Дел 2: Мрежни, security и веб дизајн обуки)

Анекс на договорот за јавна набавка на услуги – одржување на системот за сигурносна заштита на информациониот систем 

Договор за јавна набавка на услуги – одржување и сервисирање на системот за автоматско гасење и дојава на пожар и влага

Рамковна спогодба за јавна набавка на стоки – потрошни материјали за одржување на хигиена

Договор за јавна набавка на услуги – одржување на информатичка опрема, активна и пасивна мрежа и мобилни апарати (Дел 2 – одржување на информатичка опрема и мрежна инфраструктура)

Договор за јавна набавка на услуги – одржување на информатичка опрема, активна и пасивна мрежа и мобилни апарати (Дел 4- одржување, техничка и логистичка поддршка на Алкател мрежни преклопници)

Договор за јавна набавка на услуги – одржување на информатичка опрема, активна и пасивна мрежа и мобилни апарати (Дел 5 – одржување и сервисирање на мобилни апарати) 

Договор за јавна набавка на услуги – одржување на софтвер за книговодствено водење на кредити и неповратни средства 

Договор за јавна набавка на стоки – SSL (серверски) дигитални сертификати

Договор за јавна набавка на услуги – одржување на менаџмент информациски систем на Управата за имотно-правни работи

Договор за јавна набавка на услуги – технички преглед и регистрација на службените моторни возила

Договор за јавна набавка на стоки – електрична енергија

Договор за јавна набавка на стоки – изнајмување на мултифункциски машини со обезбедување на потрошни материјали за потребите на Министерството за финансии 

Договор за јавна набавка на стоки – управување со привилегиран пристап (PAM)

Договор за јавна набавка на услуги – oдржување на систем за продажба и давање во закуп на движни и недвижни ствари (Е-аукции) на Управата за имотно правни работи

Рамковна спогодба за јавна набавка на услуги -објавување на огласи во печатени медиуми

Договор за јавна набавка на услуги – одржување и сервисирање на водовод, канализација и системот за санитарна вода

Договор за јавна набавка на услуги – одржување на лифтови во Министерството за финансии

Договор за јавна набавка на стоки – мултифункциски апарати и принтери 

Договор за јавна набавка на стоки – скенери

Договор за јавна набавка на услуги – одржување и сервисисрање  на системот за греење, ладење, вентилација (HVAC)

Договор за јавна набавка на услуги – одржување на лифтови во Министерството за финансии

Рамковна спогодба за јавна набавка на стоки – потрошни материјали за одржување на хигиена

Договор за јавна набавка на услуги – одржување на софтвер за управување со јавен долг (е-debt)

Договор за јавна набавка на услуги – истражување на јавното мислење за активностите на Министерството за финансии 

Договор за јавна набавка на стоки – софтвери за мрежна детекција, рано откривање и одговор на малициозни активности 

Договор за јавна набавка на стоки – информатичка опрема 

Договор за јавна набавка на стоки – надградба на аудио видео опрема

Договор за јавна набавка на стоки – поддршка и претплата на лиценци за заштита и архивирање на податоци

Договор за јавна набавка на услуги – одржување и сервисирање на инвентар и составни делови на објектот 

Анекс на договорот за јавна набавка на услуги – обезбедување на имот

Договор за јавна набавка на стоки – батерии за УПС

Договор за јавна набавка на услуги – услуги од информативен сервис 

Договор за јавна набавка на услуги – одржување и техничка поддршка на Трезорски информационен систем (ТРИС)

Договор за јавна набавка на услуги – одржување на апликацијата за МИС (Management Information System) на Секторот за централно финансирање и склучување на договори

Анекс на Договор за јавна набавка на услуги – обезбедување на имот

Анекс на Договор за јавна набавка на услуги – ангажирање на приватна агенција за вработување

Договор за јавна набавка на стоки – канцелариски столици

Договор за јавна набавка на услуги – одржување на веб страниците на Министерството за финансии

Договор за јавна набавка на услуги – обезбедување на имот

Договор за јавна набавка на услуги – одржување на софтвер за материјално работење

Договор за јавна набавка на услуги – одржување на апликациите за е-буџет, е-циркулар и граѓански буџет

Договор за јавна набавка на услуги – oдржување и сервисирање на електроенергетски развод и осветлување на зградата (Дел -1 Одржување  и  сервисирање  на   мрежен  агрегатски  развод и  громобранска  опрема)

Договор за јавна набавка на услуги – одржување на апликативна програма на основни средства

Договор за јавна набавка на услуги – сертификација/ресертификација на системот за управување со квалитетет по стандардот ИСО 9001:2015 на Министерството за финансии 

Договор за јавна набавка на услуги – управувани услуги за превентивно и адаптивно одржување на сајбер безбедност

Договор за јавна набавка на услуги – одржување на дизел агрегат

Договор за јавна набавка на услуги – ангажирање на авторска агенција 

Договор за јавна набавка на услуги – одржување и сервисирање на контрола на пристап и работно време (Дел 1 –одржување и сервисирање на контрола на пристап и работно време во зградата на Министерството за финансии)

 

 

 

 

 

Оваа вест е достапна и на: Albanian English

Comments are closed.