31 јули 2017, Скопје – Министерството за финансии ја објави состојбата на јавниот долг заклучно со 30.6.2017 година.

Државниот долг на 30.6.2017 година изнесува 3.885,4 милиони евра, односно 38,0% од БДП. Споредено со претходниот квартал ова претставува намалување за 3,3 милиони евра, односно за 0,1 процентен поен.

Јавниот долг на 30.6.2017 година изнесува 4.708,3 милиони евра, односно 46,1% од БДП. Споредено со претходниот квартал, ова претставува намалување за 31,4 милиони евра, односно за 0,3 процентни поени.

На намалувањето на долгот во вториот квартал влијаеше: отплатата на обврските по основ на обврзници за денационализација и отплатата на обврските по основ на главнина за надворешен долг.

Од друга страна, спротивен ефект имаа: зголемувањето на износот на државните хартии од вредност, како и повлекувањето средства од претходно склучени кредитни аранжмани со странски кредитори.

Во наредниот период, Министерството ќе продолжи со активното управување на јавниот долг. Притоа, основната цел е непречено одвивање на планираните активности, финансирање на дефицитот и редовна отплата на постоечките обврски со најниски трошоци и најповолни услови на финансирање.

Извештајот можете да го погледнете на следниот линк.

Comments are closed.