Состојба на внатрешната ревизија на централно и локално ниво
Sostojba na VR 31.01.2021

Податоци на внатрешните ревизори на централно ниво

Податоци на внатрешни ревизори на локално ниво

Состојба на внатрешната ревизија на централно ниво
2006 2007 2008 2009 2011 2012  2013 2014  2015 2016  2017  2018
Воспоставени единици за внатрешна ревизија 24 35 46 58 71 73 76 78 84 88 88 88
Внатрешни ревизори 52 68 81 90 120 133 137 142 145 146 144 142
Раководители на единиците за внатрешна ревизија / / 27 34 35 44 47 47 51 53 54 55
Извештаи на внатрешната ревизија 142 204 222 252 241 242 226 275 221 207 205 2014
Препораки 1472 1502 1262 1672 1534 2011 1031 1114 1016 1061 1063 1149
Процент на имплементирани препораки 39 44 47 54 53 56 55,5 51 53 36,31 34,2 522

1 За 353 препораки (33,3%) сеуште не е истечен рокот за нивно спроведување

2 Процентот се однесува на спроведени и делумно спроведени препораки

 

Состојба на внатрешната ревизија на централно ниво во 2019 година

јануари

2019

февруари

2019

март

2019

април

2019

мај

2019

јуни/јули 2019 август 2019 септ. 2019 октом. 2019
Воспоставени единици за внатрешна ревизија 88 88 88 88 88 89 89 89 89
Внатрешни ревизори 141 133 133 137 135 135 135 133 131
Раководители на единиците за внатрешна ревизија 54 51 51 51 50 50 51 49

 

Состојба на внатрешната ревизија на локално ниво

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012  2013  2014  2015 2016  2017  2018
Воспоставени единици за внатрешна ревизија 0 17 32 40 49 59 64 65 71 71 71 70 71
Внатрешни ревизори 15 27 33 35 44 52 60 64 67 68 69 71 76
Раководители на единиците за внатрешна ревизија / / 15 18 19 18 22 21 18 20 20 21 23
Извештаи на внатрешната ревизија 88 107 134 132 172 176 147 183 163 143 138 154 171
Препораки 455 626 707 815 1033 1355 905 1382 981 966 772 864 1028
Процент на имплементирани препораки 60 68 69 58 72 49 61 65 54 54 50,7 51,6 623

3 Процентот се однесува на спроведени и делумно спроведени препораки

 

Состојба на внатрешната ревизија на локално ниво во 2019 година

јануари

2019

февруари

2019

март

2019

април

2019

мај

2019

јуни/јули 2019 август 2019 септ. 2019 октом. 2019
Воспоставени единици за внатрешна ревизија 71 71 71 71 71 72 72 72 72
Внатрешни ревизори 74 75 75 76 76 76 76 76 76
Раководители на единиците за внатрешна ревизија 23 22 22 22 22 22 22 22 22

Список на сите внатрешни ревизори на централно ниво заклучно со октомври 2019 година

Список на сите внатрешни ревизори на локално ниво заклучно со октомври 2019 година

Оваа вест е достапна и на: Albanian English

Comments are closed.

Close Search Window