Име и презиме Назив на звање и работно место кое е систематизирано со постојната систематизација Телефонски број e-mail
Јелена Таст Државен секретар 02/ 3255-789 jelena.tast@finance.gov.mk
Оливера Нечовска Посебен советник на министерот за финансии 02/ 3255-504 olivera.necovska@finance.gov.mk
Маја Стаменковска Угриновска Посебен советник на министерот за финансии 02/ 3255-438 maja.stamenkovska-ugrinovska@finance.gov.mk
Наташа Николова Марковска Кабинетски службеник на министерот за финансии 02/ 3255-437 natasha.nikolova@finance.gov.mk
Билјана Бутлевска Кабинетски службеник на министерот за финансии 02/ 3255-761 biljana.butlevska@finance.gov.mk
Даут Хајрулахи Кабинетски службеник на министерот за финансии 02/ 3255-321 daut.hajrullahi@finance.gov.mk
Магдалена Симоновска Државен советник за прашања од финансискиот систем 02/ 3255 – 605 magdalena.simonovska@finance.gov.mk
Тања Трипунова Државен советник за прашања од буџетското работење 02/ 3255 – 518 tanja.kostovska@finance.gov.mk
Аница Иваноска Стрезовски Државен советник за прашања од буџетското работење 02/ 3255 – 519 anica.ivanoska@finance.gov.mk
Сузана Пенева Државен советник за прашања од меѓународните финансии и хармонизацијата со ЕУ и децентрализираното финансиско управување со ЕУ фондовите 02/ 3255 – 373 suzana.stoimceva@finance.gov.mk
Лилјана Ѓуровска Државен советник за прашања од областа на трезорското работење 02/ 3255 – 557 liljana.gjurovska@finance.gov.mk
Мара Срезовска Државен советник за прашања од областа на трезорското работење 02/ 3255 – 558 mara.srezovska@finance.gov.mk
Невзат Велии Државен советник за прашања од областа на трезорското работење 02/ 3255 – 587 nevzat.velii@finance.gov.mk
Јордан Трајковски Државен советник за прашања од економска и макроекономска политика 02/ 3255 -589 jordan.trajkovski@finance.gov.mk
Дејан Николовски Државен советник за управување со јавен долг 02/ 3255 -411 dejan.nikolovski@finance.gov.mk
Џелал Рамадани Државен советник за прашања од областа на стратешкото планирање 02/ 3255 – 352 dzelal.ramadani@finance.gov.mk
Сектор Кабинет на министерот
Кристина Сотировска Раководител на одделение за работи поврзани со Владата на РМ, Собранието на РМ и другите државни органи и за протокол 02/ 3255 -602 kristina.sotirovska@finance.gov.mk
Елена Зафировска Советник за протоколарни работи 02/ 3255 -618 elena.zafirovska@finance.gov.mk
Јасмина Петреска Советник за работи од одбраната и за класифицирани информации 02/ 3255 -655 jasmina.petreska@finance.gov.mk
Реа Пурини Помлад соработник за работи поврзани со органите на државната власт 02/ 3255 -319 rea.purini@finance.gov.mk
Сузи Котева-Стоименова Раководител на одделение за поддршка на  министерот, заменикот на министерот и државниот секретар 02/ 3255 -335 suzi.stoimenova-koteva@finance.gov.mk
Милена Стоилевска Советник за работи непосредно поврзани со министерот 02/ 3255 -612 milena.stoilevska@finance.gov.mk
Ќефсер Демири Виш соработник за работи непосредно поврзани со министерот и државниот секретар 02/ 3255 -682 kefser.demiri@finance.gov.mk
Ајфер Укшини Соработник за работи непосредно поврзани со заменикот на министерот 02/ 3255 -449 ajfer.uksini@finance.gov.mk
Наталија Скалова Помлад соработник за работи непосредно поврзани со министерот и државниот секретар 02/ 3255 -336 natalija.skalova@finance.gov.mk
Стефани Младеновска Помлад соработник за работи непосредно поврзани со министерот и државниот секретар 02/ 3255 -361 stefani.mladenovska@finance.gov.mk
Елена Оранска Помлад соработник за работи поврзани со органите на заминик министер 02/ 3255 -611 еlena.oranska@finance.gov.mk
Ељмедине Елмази Помлад соработник за работи непосредно поврзани со заменик министерот 02/ 3255 -649 elmedine.durguti@finance.gov.mk
Жана Шокаровска Раководител на одделение за преведување, јазична редакција и лекторирање 02/ 3255 -661 zana.sokarovska@finance.gov.mk
Слаѓана Тошиќ Советник за јазична редакција 02/ 3255 -662 slagjana.tosic@finance.gov.mk
Вања Радмиловиќ Буклеска Советник – преведувач на англиски јазик 02/ 3255 -663 vanja.radmilovic@finance.gov.mk
Адриана Фејзулаху Раководител на одделение за преведување од македонски на албански јазик и обратно и јазична редакција 02/ 3255 -754 adriana.fejzulahu@finance.gov.mk
Мерсим Фејза Виш соработник  – преведувач од македонски на албански јазик и обратно 02/ 3255 -358 mersim.fejza@finance.gov.mk
Далибор Сандев Виш соработник  – преведувач од македонски на албански јазик и обратно 02/ 3255 -489 dalibor.sandev@finance.gov.mk
Арбреша Клокочи Соработник  – преведувач од македонски на албански јазик и обратно 02/ 3255 -392 arbresha.klokoci@finance.gov.mk
Бесмира Ибраими Помлад соработник-преведувач на албански јазик 02/ 3255 – besmira.ibraimi@finance.gov.mk
Сектор за буџети и фондови
Тоше Пановски Раководител на одделение за Буџет и буџетска политика 02/ 3255 -520 tose.panovski@finance.gov.mk
Лидија Ѓозинска Советник за изготвување на Буџет и буџетска политика 02/ 3255 -763 lidija.gjozinska@finance.gov.mk
Ирена Коштревска Советник за изготвување на Буџет и буџетска политика 02/ 3255 -523 irena.serafimova@finance.gov.mk
Елена Јовановска Советник за изготвување на Буџет и буџетска политика 02/ 3255 -545 elena.stamenkovska@finance.gov.mk
Кети Илиевска Советник за изготвување на Буџет и буџетска политика 02/ 3255 -527 keti.velkova@finance.gov.mk
Мартин Новески Советник за изготвување на Буџет и буџетска политика 02/ 3255 -529 martin.noveski@finance.gov.mk
Наташа Каровчевска Советник за изготвување на Буџет и буџетска политика 02/ 3255 -550 natasa.kaskarevska@finance.gov.mk
Оливера Маркоска Ивановски Советник за изготвување на Буџет и буџетска политика 02/ 3255 -522 olivera.markoska@finance.gov.mk
Насер Сопа Помлад соработник за изготвување на Буџет и буџетска политика 02/ 3255 – 349 naser.sopa@finance.gov.mk
Филомена Јованоска Помлад соработник за изготвување на Буџет и буџетска политика 02/ 3255 -547 filomena.jovanoska@finance.gov.mk
Емилија Сареска Помлад соработник за изготвување на Буџет и буџетска политика 02/ 3255 -531 emilija.sareska@finance.gov.mk
Александра Алтиевска Ангелиќ Раководител на одделение за буџети на фондови 02/ 3255 – 548 aleksandra.altievska@finance.gov.mk
Ниметула Шабани Помлад соработник за изготвување на буџети на фондови 02/ 3255 -542 nimetulla.shabani@finance.gov.mk
Радмила Сандева-Крстова Раководител на Одделението за буџети на единиците на локалната самоуправа 02/ 3255 -536 radmila.sandeva@finance.gov.mk
Александра Петкановска Трпеска Советник за анализа на буџети на единиците на локалната самоуправа 02/ 3255 -537 aleksandra.petkanovska@finance.gov.mk
Аљмедина Исмаили Помлад соработник за анализа на буџети на единиците на локалната самоуправа 02/ 3255 -528 almedina.ismaili@finance.gov.mk
Рамизе Бараку Помлад соработник за анализа на буџети на единиците на локалната самоуправа 02/ 3255 -533 ramize.sulovska@finance.gov.mk
Исак Синани Раководител на одделение за контрола на исплата на плати на буџетски корисници 02/ 3255 -554 isak.sinani@finance.gov.mk
Гордана Цандова Соработник за контрола на број на вработени и исплата на плати на буџетски корисници 02/ 3255 -556 gordana.candova@finance.gov.mk
Виолета Давчевска Самостоен референт за контрола на број на вработени и исплата на плати на буџетски корисници 02/ 3255 -540 violeta.davcevska@finance.gov.mk
Фестим Алими Раководител на одделение за анализи 02/ 3255 -526 festim.alimi@finance.gov.mk
Весна Крпачовска Раководител на одделение за јавни претпријатија и агенции 02/ 3255 -550 vesna.krpacovska@finance.gov.mk
Тони Станојков Советник за следење на состојба на финансиско работење на јавни претпријатија и агенции 02/ 3255- 553 toni.stanojkov@finance.gov.mk
Осман Скендери Помлад соработник за следење на состојба на финансиско работење на јавни претпријатија и агенции 02/ 3255 -551 osman.skenderi@finance.gov.mk
Сектор за внатрешна ревизија
Виктор Ѓорчев Раководител на Сектор за внатрешна ревизија 02/ 3255 -508 viktor.gjorcev@finance.gov.mk
Наташа Радеска Крстевска Помошник раководител на сектор за внатрешна ревизија 02/ 3255 -363 natasa.radeska-krstevska@finance.gov.mk
Анде Ѓурчиновски Раководител на Одделението за внатрешна ревизија на Министерството за финансии 02/ 3255 -513 ande.gjurcinovski@finance.gov.mk
Дијана Гијевска Советник – внатрешен ревизор на Министерството за финансии 02/ 3255 -758 dijana.gijevska@finance.gov.mk
Тоше Венков Советник – внатрешен ревизор на обука во Министерството за финансии 02/ 3255 -512 tose.venkov@finance.gov.mk
Бесар Дехари Раководител на Одделение за внатрешна ревизија на ЕУ – ИПА фондовите 02/ 3255 -514 besar.dehari@finance.gov.mk
Сектор за второстепена управна постапка, управни спорови и наплата на побарувања
Милица Неделковска Србиноска Помошник раководител на сектор за второстепена управна постапка и управни спорови 02/ 3255 -418 milica.nedelkovska@finance.gov.mk
Андреј Ангеловски Раководител на одделение за второстепена управна постапка од областа на централните даноци 02/ 3255 -446 andrej.angelovski@finance.gov.mk
Пера Ацковска Помлад соработник за постапување по жалби од областа на централните даноци 02/ 3255 -448 pera.ackovska@finance.gov.mk
Бесмаљ Шефити Помлад соработник за постапување по жалби од областа на царините 02/ 3255 -786 besmal.sefiti@finance.gov.mk
Филип Гризо Советник за следење на реализацијата на кредитите од Компензационите фондови 02/ 3255 -452 filip.grizo@finance.gov.mk
Маја Трпковска Раководител на одделение за второстепена управна постапка од областа на локалните даноци 02/ 3255 -458 maja.trpkovska@finance.gov.mk
 

Јасмина Зврлевска

 

Советник за постапување по жалби од областа на локалните даноци 02/ 3255 -478 jasmina.zvrlevska@finance.gov.mk
Кристина Бошкова Референт за административно – технички работи 02/ 3255 -646 kristina.boskova@finance.gov.mk
Цвета Чешуровска Нестороска Виш соработник за второстепена управна постапка од областа на локалните даноци 02/ 3255 -460 cveta.cesurovska@finance.gov.mk
Елена Петровска Советник за следење на наплата на побарувања 02/ 3255 -473 elena.petrovska@finance.gov.mk
Маја Купенкова Самостоен референт за административно – технички работи 02/ 3255 -474 maja.kupenkova@finance.gov.mk
Џемиље Мехмед Самостоен референт за административно – технички работи 02/ 3255 -475 dzemile.mehmed@finance.gov.mk
Венко Пипиџаноски Советник за управување со побарувања 02/ 3255 -477 venko.pipidzanoski@finance.gov.mk
Сектор за јавни приходи и даночна и царинска политика
Данаил Каров Помошник раководител на Сектор за јавни приходи и даночна и царинска политика 02/ 3255 -647 danail.karov@finance.gov.mk
Сузана Стојмироска Помошник раководител на Сектор за јавни приходи и даночна и царинска политика 02/ 3255 -300 suzana.stojmiroska@finance.gov.mk
Зоран Глигоров Помошник раководител на Сектор за јавни приходи и даночна и царинска политика 02/ 3255 -484 zoran.gligorov@finance.gov.mk
Душка Костовска Јаковчевска Раководител на одделение за даночна политика 02/ 3255 -486 dusica.jakovcevska@finance.gov.mk
Едис Рамчиловиќ Советник за системот на персоналниот данок на доход и меѓународните договори за одбегнување на двојното оданочување 02/ 3255 -497 edis.ramcilovic@finance.gov.mk
Наталија Кожовска Советник за системот на персоналниот данок на доход и меѓународните договори за одбегнување на двојното оданочување 02/ 3255 -753 natalija.kozovska@hotmail.com
Анастасија Силигунис Помлад соработник за системот на персоналениот данок на доход и меѓународните договори за одбегнување на двојното оданочување 02/ 3255 -507 anastasija.siligunis@finance.gov.mk
Илвије Касами Раководител на одделение за даночна политика од областа на индиректните даноци 02/ 3255 -775 ilvije.kasami@finance.gov.mk
Елена Стојмановска Тортевска Советник за данок на додадена вредност 02/ 3255 -496 elena.stojmanovska@finance.gov.mk
Сандра Ташковска Соработник за индиректни даноци 02/ 3255- 398 sandra.burovska@finance.gov.mk
Бурим Бафтиари Раководител на одделение за царинска политика 02/ 3255- 501 burim.baftiari@ finance.gov.mk
Елизабета Тодорова Васевска Советник за царински систем и царинска политика 02/ 3255- 311 elizabeta.todorova-vasevska@finance.gov.mk
Златко Спироски Советник за царинска тарифа, потекло и вредност 02/ 3255- 500 zlatko.spiroski@finance.gov.mk
Анита Ивановска Соработник  за царинска политика 02/ 3255- 499 anita.ivanovska@finance.gov.mk
Калтерина Абази Помлад соработник за царински систем и царинска политика 02/ 3255- 610 kalterina.abazi-jusufi@finance.gov.mk
Мартин Николовски Помлад соработник за царински систем и царинска политика 02/ 3255 -785 martin.nikolovski@finance.gov.mk
Ирена Василеска Шалевиќ Раководител на одделение за други јавни приходи и даночна постапка 02/ 3255 -793 irena.vasileska-salevic@finance.gov.mk
Анета Димитровска Советник за други јавни приходи и даночна постапка 02/ 3255 -493 aneta.dimitrovska@finance.gov.mk
Маринела Стефановска Петровска Советник за други јавни приходи и даночна постапка 02/ 3255 -752 marinela.stefanovska@finance.gov.mk
Емире Јусуфи Виш соработник за други јавни приходи и даночна постапка 02/ 3255 -479 emire.abdulahi@finance.gov.mk
Газменд Ејупи Помлад соработник за други јавни приходи и даночна постапка 02/ 3255 -472 gazmend.ejupi@finance.gov.mk
Ивана Ужевска Помлад соработник за други јавни приходи и даночна постапка 02/ 3255 -381 ivana.uzevska@finance.gov.mk
Марјан Алексовски Советник за проекции и анализи 02/ 3255 -505 marjan.aleksovski@finance.gov.mk
Марина Димоска Раководител на одделение за политика од областа на акцизите 02/ 3255 -488 marina.dimoska@finance.gov.mk
Даниела Савеска Советник за политика од областа на акцизите 02/ 3255 -447 daniela.mukoska@finance.gov.mk
Дејан Николовски Советник за политика од областа на акцизите 02/ 3255 -757 dejan.nnikolovski@finance.gov.mk
Јанинка Стаменковска Виш соработник за политика од областа на акцизите 02/ 3255 -506 janinka.kostovska@finance.gov.mk
Борис Панзов Соработник за политика од областа на акцизите 02/ 3255 -744 boris.panzov@finance.gov.mk
Љатифе Елмази Помлад соработник за политика од областа на акцизите 02/ 3255 -491 latife.elmazi@finance.gov.mk
Сектор за информатика

 

Дина Младеновска Раководител на одделение за информатика-апликативен менаџмент 02/ 3255 -320 dina.mladenovska@finance.gov.mk
Глигорчо Радински Советник за информатика-апликативен менаџмент и поддршка 02/ 3255 -323 gligorco.radinski@finance.gov.mk
Сашо Богоев Самостоен референт за системска администрација 02/ 3255 -327 saso.bogoev@finance.gov.mk
Алберт Алимани Помлад соработник за информатика-апликативна документација 02/ 3255 -327 albert.alimi@finance.gov.mk
Арбреш Укшини Помлад соработник за информатика-апликативна документација 02/ 3255 -327 arbresh.ukshini@finance.gov.mk
Бетим Адеми Советник за ИТ инфраструктура – систем администратор 02/ 3255 -454 betim.ademi@finance.gov.mk
Фемије Аљими Соработник за ИТ инфраструктура – систем администратор 02/ 3255 -318 femije.aljimi@finance.gov.mk
Фисник Рамуши Помлад соработник за мрежна администрација и ИТ сигурност 02/ 3255 -667 fisnik.ramushi@finance.gov.mk
Сектор за јавна внатрешна финансиска контрола
Трајко Спасовски Раководител на сектор за јавна внатрешна финансиска контрола 02/ 3255 -337 trajko.spasovski@finance.gov.mk
Мите Митевски Раководител на одделение за хармонизација на внатрешната ревизија 02/ 3255 -511 mite.mitevski@finance.gov.mk
Енвер Зибери Советник за хармонизација на внатрешната ревизија во субјектите на централната власт и во единиците на локалната самоуправа 02/ 3255 -346 enver.ziberi@finance.gov.mk
Андриана Степаноска Советник за хармонизација на внатрешната ревизија во субјектите на централната власт 02/ 3255 -340 andriana.stepanoska@finance.gov.mk
Аритиа Мајнова Советник за хармонизација на финансиската контрола 02/ 3255 -343 aritia.tutarkova@finance.gov.mk
Синиша Спасиќ Советник за хармонизација на внатрешната ревизија во единиците на локалната самоуправа 02/ 3255 -305 sinisa spasik@finance.gov.mk
Јетмир Зибери Помлад соработник за хармонизација на внатрешната ревизија во субјектите на централната власт и во единиците на локалната самоуправа 02/ 3255 -341 jetmir.ziberi@finance.gov.mk
Гордана Ѓорѓиевска Советник за хармонизација на финансиското управување 02/ 3255 -345 gordana.atanasova@finance.gov.mk
Марија Апостоловска Советник за хармонизација на финансиското управување 02/ 3255 -741 marija.nikolovska@finance.gov.mk
Фатон Рамадани Помлад соработник за хармонизација на финансиското управување 02/ 3255-771 daniela.tosev@finance.gov.mk
Лилјана Цветаноска Помлад соработник за хармонизација на финансиската контрола 02/ 3255 -348 liljana.cvetanoska@finance.gov.mk
Сектор за макроекономска политика
Ѓоко Ѓорѓески Помошник раководител на Сектор за макроекономска политика за анализа на реален и надворешен сектор 02/ 3255 -599 gjoko.gjorgjeski@finance.gov.mk
Весна Цветанова Помошник раководител на Сектор за макроекономска политика за анализа на монетарен и финансиски сектор 02/ 3255 -590 vesna.cvetanova@finance.gov.mk
Неџати Куртиши Раководител на одделение за макроекономски модели и проекции 02/ 3255 -595 nedzati.kurtisi@finance.gov.mk
Ален Калач Советник за макроекономски модели и проекции во областа на реален и надворешен сектор 02/ 3255-561 alen.kalac@finance.gov.mk
Александра Велкова Виш соработник за макроекономски модели и проекции во областа на реален и надворешен сектор 02/ 3255 -597 aleksandra.velkova@finance.gov.mk
Ана Николова Виш соработник за макроекономски модели и проекции за фискален сектор, пазар на труд и социјален сектор 02/ 3255 -591 ana.nikolova@finance.gov.mk
Кирил Симеоновски Помлад соработник за макроекономски модели и проекции во областа на фискалниот сектор, пазарот на труд и социјалниот сектор 02/ 3255 -592 kiril.simeonovski@finance.gov.mk
Сања Киковска Георгиевска Раководител на одделение за анализа на реален и финансиски сектор 02/ 3255 -593 sanja.kikovska@finance.gov.mk
Копринка Сапунова Советник за анализа на монетарен и финансиски сектор 02/ 3255 -594 koprinka.sapunova@finance.gov.mk
Десанка Здравковска Виш соработник за анализа на финансиски и монетарен сектор 02/ 3255 -759 desanka.sterjovska@finance.gov.mk
Ирена Рашовиќ Соработник за анализа на реален и надворешен сектор 02/ 3255 -597 irena.paneva@finance.gov.mk
Александра Иваноска Виш соработник за координација на економски политики и реформи со посебен акцент на социјалниот сектор 02/ 3255 -535 aleksandra.ivanoska@finance.gov.mk
Виктор Лазароски Советник за координација на економски политики и реформи со посебен акцент на социјалниот сектор 02/ 3255 -653 viktor.lazaroski@finance.gov.mk
Сектор за меѓународни финансиски односи  и управување со јавниот долг
Андрија Алексоски Помошник раководител на Секторот од областа на меѓународните финансиски односи и Европска Унија 02/ 3255 -412 andrija.aleksoski@finance.gov.mk
Кристина Павловска Помошник раководител на Секторот од областа на меѓународните финансиски односи и Европска Унија 02/ 3255 -413 kristina.pavlovska@finance.gov.mk
Сања Манасијевиќ Манчева Помошник раководител на Секторот од областа на  управувањето со јавниот долг 02/ 3255 -430 sanja.manasijevic-manceva@finance.gov.mk
Ана Наневска Раководител на одделение за ИПА И НПАА 02/ 3255 -415 ana.veljanovska@finance.gov.mk
Тања Боболинска Советник за следење на ИПА проекти 02/ 3255 -639 tanja.bobolinska@finance.gov.mk
Елена Велјаноска Виш соработник за заследење на ИПА проекти 02/ 3255 -414 elena.ristovska-veljanoska@finance.gov.mk
Соња Стевановиќ Помлад соработник за спроведување на ИПА проекти 02/ 3255 -429 sonja.kraljeva@finance.gov.mk
Ивана Стојкоска Соработник за спроведување на ИПА проекти 02/ 3255 -444 ivana.popovska@finance.gov.mk
Азем Хаџиу Помлад соработник за координација на НПАА 02/ 3255 -353 azem.haxhiu@finance.gov.mk
Ленче Божиноска Раководител на одделение за билатерална и европска финансиска соработка 02/ 3255 -420 lence.bozinoska@finance.gov.mk
Драгана Филиповска Раководител на одделение за  мултилатерална финансиска соработка 02/ 3255 -419 dragana.micevska@finance.gov.mk
Ана Димитриевска Советник за мултилатерална финансиска соработка – Светска банка и ООН 02/ 3255 -421 ana.dimitrievska@finance.gov.mk
Јасемин Хајро Помлад соработник за билатерална финансиска соработка со европски држави 02/ 3255 -422 jasemin.hajro@finance.gov.mk
Билјана Крушаровска Советник за задолжување на носители на јавен долг 02/ 3255 -423 biljana.krusarovska@finance.gov.mk
Елена Љубиќ Советник за билатерална и европска финансиска соработка 02/ 3255 -428 elena.ljubic@finance.gov.mk
Тања Колева Советник за  управување со вишокот на средства на единствената трезорска сметка 02/ 3255 -417 tanja.boskova@finance.gov.mk
Мила Крекиќ Помлад соработник за задолжување на носители на јавен долг и управување со вишокот на средства на единствената трезорска сметка 02/ 3255 -544 mila.krekik@finance.gov.mk
Рената Давиткова Панчева Раководител на одделение за евиденција, следење и сервисирање на обврските по јавниот долг 02/ 3255 -426 renata.davitkova-panceva@finance.gov.mk
Миодраг Богдановиќ Советник за евиденција на јавниот долг, следење и сервисирање на обврските на носителите на јавниот долг 02/ 3255 -427 miodrag.bogdanovic@finance.gov.mk
Алев Сулејман Советник за анализа на ризиците на портфолиото на јавниот долг 02/ 3255 -782 alev.sulejman@finance.gov.mk
Елена Стојаноска Виш соработник за евиденција на јавниот долг, следење и сервисирање на обврските на носителите на јавниот долг 02/ 3255 -428 elena.stojanoska@finance.gov.mk
Ресмије Алиу Советник за политика на управување со јавниот долг 02/ 3255 -433 resmije.aljiu@finance.gov.mk
Сектор за правни  работи
Татјана Васева Раководител на сектор за правни  работи 02/ 3255 -746 tatjana.vaseva@finance.gov.mk
Елизабета Калачоска Помошник раководител на сектор за набавки и општи работи 02/ 3255 -436 elizabeta.kalacovska@finance.gov.mk
Марија Митевска Раководител на одделение за нормативно-правни и административни работи и судски постапки 02/ 3255 -620 marija.mitevska@finance.gov.mk
Ангелина Јакимовска Советник за нормативно-правни работи 02/ 3255 -442 angelina.taneska@finance.gov.mk
Ѓорѓи Стојкоски Советник за постапување по правни средства во жалбени постапки и судски спорови 02/ 3255 -443 gjorgji.stojkoski@finance.gov.mk
Марија Лазарова Виш соработник за нормативно правни работи 02/ 3255 -552 marija.lazarova@finance.gov.mk
Марија Хаџи-Василева Белевска Соработник за постапување по правни средства во жалбени постапки и судски спорови 02/ 3255 -623 marija.hadzi-vasileva@finance.gov.mk
Адељина Љамалари Помлад соработник за нормативно правни работи 02/ 3255 -431 adelina.ljamalari@finance.gov.mk
Мишко Велјанов Самостоен референт координатор на писарница 02/ 3255 -481 misko.veljanov@finance.gov.mk
Нада Дишкова Димчевска Референт – писар 02/ 3255 -644 nada.diskova-dimcevska@finance.gov.mk
Агим Алими Помлад референт за електронска евиденција на предмети во писарницата    
Мифтари Адем Помлад референт за електронска евиденција на предмети во писарницата 02/ 3255 -794 miftari.adem@finance.gov.mk
Лилијана Стојановска Раководител на Одделение за  слободен пристап до информации од јавен карактер 02/ 3255 -624 lilijana.stojanovska@finance.gov.mk
Арѓира Јашари-Мерсими Помлад соработник за односи со јавност и комуникација со медиуми 02/ 3255 -440 argira.jashari-mersimi@finance.gov.mk
Даниела Јанкова Раководител на одделението за набавки 02/ 3255 -628 daniela.jankova@finance.gov.mk
Панче Чоневски Советник за јавни набавки 02/ 3255 -631 pance.conevski@finance.gov.mk
Рената Николоска Виш соработник за јавни набавки 02/ 3255 -560 renata.zdravkoska@finance.gov.mk
Валентина Никодиноска Помлад соработник за јавни набавки 02/ 3255 -635 valentina.nikodinoska@finance.gov.mk
Мариа Анѓелеска Виш соработник за јавни набавки 02/ 3255 -369 maria.angeleska@finance.gov.mk
Петрина Мале Соработник за јавни набавки 02/ 3255 -633 petrina.papa@finance.gov.mk
Даниела Донова Ризов Помлад соработник за преведување на документи од областа на јавни набавки 02/ 3255 -637 daniela.donova@finance.gov.mk
Билент Мустафоски Раководител на одделение за општи работи 02/ 3255 -629 bilent.mustafoski@finance.gov.mk
Виолета Заевска Помлад соработник за општи работи 02/ 3255-626 violeta.zaevska@finance.gov.mk
Наталија Насковска Помлад соработник за општи работи 02/ 3230-034 natalija.naskovska@finance.gov.mk
Илија Накевски Помлад соработник за јавни набавки 02/ 3255 -445 ilija.nakevski@finance.gov.mk
Живко Димовски Координатор на достава-курир 02/ 3255 -641  
Мартин Малин Курир    
Катерина Кајсторовска Хигиеничар    
Зоки Лазаровски ВКВ работник за одржување на опремата 02/ 3255 -640  
Зоран Ѓорѓиевски Возач 02/ 3255 -640  
Драгомир Урошевиќ Возач    
Јован Јованов КВ работник за одржување на опремата    
Мишко Трајковски Работник на приемен пулт 02/ 3255-300  
Орце Ристовски Советник за следење и функционално одржување на системот за управување со зградата – БМС 02/ 3255 -740 orce.ristovski@finance.gov.mk
Зоран Велјановски Соработник за следење и функционално одржување на системот за управување со зградата – БМС 02/ 3255 -739 zoran.veljanovski@finance.gov.mk
Екрем Салих Самостоен референт за тековно, техничко и функционално одржување на системот за управување со зградата – БМС 02/ 3255 -515 ekrem.salih@finance.gov.mk
Сашо Димовски КВ работник за одржување на опремата 02/ 3255 -740  
Габриел Стојмиров Работник за извршување на помошни работи 02/ 3255 -332 gabriel.stojmirov@finance.gov.mk
Верица Стоилова Раководител на одделение за управување со човечки ресурси 02/ 3255 -619 verica.stoilova@finance.gov.mk
Билјана Алексиќ Советник за селекција, вработување и меѓусекторска соработка 02/ 3255 -640 biljana.aleksic@finance.gov.mk
Александра Лулкоска Советник за селекција, вработување и меѓусекторска соработка 02/ 3255 -760 aleksandra.lulkoska@finance.gov.mk
Кимет Куртиши Виш соработник за стручно оспособување и усовршување и оценување 02/ 3255 -634 kimet.kurtisi@finance.gov.mk
Светлана Ангелковска Помлад соработник за права  од работен однос 02/ 3255 -627 svetlana.angelkovska@finance.gov.mk
Надица Страчков Помлад соработник за стручно усовршување и оценување и водење на персонална евиденција на вработените 02/ 3255 -466 nadica.strackov@finance.gov.mk
Сектор за трезор
Бари Исени Раководител на Сектор за трезор 02/ 3255 -581 bari.iseni@finance.gov.mk
Јулијана Петановска Помошник раководител на Сектор за трезор 02/ 3255 -559 Julijana.petanovska@finance.gov.mk
Билјана Миноска Помошник раководител на Сектор за трезор 02/ 3255 -585 biljana.minoska@finance.gov.mk
Душко Тасев Помошник раководител на Сектор за трезор 02/ 3255 -654 dusko.tasev@finance.gov.mk
Маја Димитриевска Советник за одобрување на финансиски планови и водење на регистар на буџетски корисници 02/ 3255 -562 maja.dimitrievska@finance.gov.mk
Муала Камбери Помлад соработник за одобрување на финансиски планови и водење на регистар на буџетски корисници 02/ 3255 -498 muala.kamberi@finance.gov.mk
Ивана Николовска Помлад соработник за одобрување на финансиски планови и водење на регистар на буџетски корисници 02/ 3255 -562 ivana.nikolovska@finance.gov.mk
Предраг Васојевиќ Советник за одобрување на финансиски планови и водење на регистар на буџетски корисници 02/ 3255 -563 predrag.vasojevic@finance.gov.mk
Миљазим Демиров Помлад соработник за одобрување на финансиски планови и водење на регистар на буџетски корисници 02/3255-578 milazam.demirov@finance.gov.mk
Атанас Анчевски Помлад соработник за сметководствени работи 02/ 3255-543 atanas.ancevski@finance.gov.mk
Владо Делевски Раководител на одделение за проектирање и управување со ликвидност 02/ 3255 -566 vlado.delevski@finance.gov.mk
Менсур Јусуфи Виш соработник за изготвување на проекции 02/ 3255 -580 mensur.jusufi@finance.gov.mk
Амир Реџепи Помлад соработник за изготвување на проекции 02/ 3255 -457 amir.rexhepi@finance.gov.mk
Сања Доревска Советник за извршување на буџетите 02/ 3255 -569 sanja.dorevska@finance.gov.mk
Кристина Маринковиќ Помлад соработник за исплата на буџетски корисници, фондови и единици на локална самоуправа 02/ 3255 -314 kristina.marinkovic@finance.gov.mk
Лилјана Николовска Помлад соработник за исплата на буџетски корисници, фондови и единици на локална самоуправа 02/ 3255 -495 liljana.nikolovska@finance.gov.mk
Марга Голчевска Самостоен референт за исплата на буџетски корисници 02/ 3255 -485 marga.golcevska@finance.gov.mk
Дојчин Матевски Самостоен референт за исплата на буџетски корисници   dojcin.matevski@finance.gov.mk
Иван Кипријановски Самостоен референт за исплата на единиците на локална самоуправа 02/ 3255 -517 ivan.kiprijanovski@finance.gov.mk
Анита Јовановска Крстева Помлад референт за исплата на буџетски корисници, фондови и  единици на локална самоуправа 02/ 3255 -574 anita.jovanovska-krsteva@finance.gov.mk
Ивана Кочоска Раководител на одделение за следење на наплата на јавните приходи 02/ 3255 -608 ivana.bojovska@finance.gov.mk
Елена Кузманова Виш соработник за следење на јавните приходи на Буџетот на РМ и единиците на локалната самоуправа 02/ 3255 -743 elena.serafimova@finance.gov.mk
Јове Јакимовски Помлад соработник за следење  на јавните приходи на Буџетот на РМ и единиците на локалната самоуправа    
Миљазим Демиров Помлад соработник за следење на јавните приходи на Буџетот на РМ и единиците на локалната самоуправа    
Арјете Адили Помлад соработник за следење на јавните приходи на Буџетот на РМ и единиците на локалната самоуправа 02/ 3255 -356 arjete.adili@finance.gov.mk
Едмир Камбери Раководител на одделение за буџетско сметководство 02/ 3255-770 edmir.kamberi@finance.gov.mk
Атанас Анчевски Помлад соработник за сметководствени работи 02/ 3255-543 atanas.ancevski@finance.gov.mk
Емилија Вељановска Советник за прием и обработка на документација во трезорски канцеларии 02/ 3255 -579 emilija.veljanovska@finance.gov.mk
Лидија Палчевска Самостоен референт за сметководствени работи 02/ 3255 -584 lidija.palcevska@finance.gov.mk
Ана Гравчева Самостоен референт за прием и обработка на барања за плаќање и друга документација во трезорски канцеларии-Скопје 02/ 3255 -762 ana.gravceva@finance.gov.mk
Бранко Димчевски Виш соработник за статистички извештаи и анализи 02/ 3255 -586 branko.dimchevski@finance.gov.mk
Викторија Христовска Советник за статистички извештаи и анализа 02/ 3255 -742 viktorija.hristovska@finance.gov.mk
Ивана Иванова Помлад соработник за статистички извештаи и анализи 02/ 3255 -765 ivana.ivanova@finance.gov.mk
Емилија Вељановска Советник за прием и обработка на документација во трезорски канцеларии 02/ 3255 -579 emilija.veljanovska@finance.gov.mk
Билјана Китрозоска Советник за прием и обработка на барања за плаќање и друга документација во трезорски канцеларии- Охрид 046/ 253-463 biljana.kitrozoska@finance.gov.mk
Ѓорѓи Панов Советник за прием и обработка на барања за плаќање и друга документација во трезорски канцеларии- Струмица 034/ 346-135 tkstrumica@finance.gov.mk
Лиле Аризанова Советник за прием и обработка на барања за плаќање и друга документација во трезорски канцеларии-Гевгелија 034/ 215-390 tkgevgelija@finance.gov.mk
Руждија Османоски Советник за прием и обработка на барања за плаќање и друга документација во трезорски канцеларии- Дебар 046/ 835-108 tkdebar@finance.gov.mk
Аделина Зеќири Помлад соработник за прием и обработка на барања за плаќање и друга документација во трезорски канцеларии- Битола 047/ 237-080 adelina.zekiri@finance.gov.mk
Викторија Петковска Помлад соработник за прием и обработка на барања за плаќање и друга документација во трезорски канцеларии- Куманово 031/ 413-222 tkkumanovo@finance.gov.mk
Елизабета Серафимова Помлад соработник за прием и обработка на барања за плаќање и друга документација во трезорски канцеларии- Струмица 034/ 346-135 tkstrumica@finance.gov.mk
Мирјета Лимани Помлад соработник за прием и обработка на барања за плаќање и друга документација во трезорски канцеларии- Тетово 044/ 337-840 mirjeta.limani@finance.gov.mk
Наташа Апостолова Помлад соработник за прием и обработка на барања за плаќање и друга документација во трезорски канцеларии- Охрид 046/ 253-463 tkohrid@finance.gov.mk
Нурхан Дурак Помлад соработник за прием и обработка на барања за плаќање и друга документација во трезорски канцеларии- Дебар 046/ 835-108 tkdebar@finance.gov.mk
Сабир Рушити Помлад соработник за прием и обработка на барања за плаќање и друга документација во трезорски канцеларии- Тетово 044/ 337-840 tktetovo@finance.gov.mk
Биљана Стаматова Самостоен референт за прием и обработка на барања за плаќање и друга документација во трезорски канцеларии- Битола 047/ 237-080 tkbitola@finance.gov.mk
Миланчо Величковски Самостоен референт за прием и обработка на барања за плаќање и друга документација во трезорски канцеларии- Куманово 031/ 413-222 tkkumanovo@finance.gov.mk
Соња Ѓорѓиевска Самостоен референт за прием и обработка на барања за плаќање и друга документација во трезорски канцеларии-Скопје 02/ 3230-034 sonja.stojkovska@finance.gov.mk
Татјана Сапрунова Петревска Самостоен референт за прием и обработка на барања за плаќање и друга документација во трезорски канцеларии-Скопје 02/ 3230-034 tatjana.sapunova-petrevska@finance.gov.mk
Христина Николова Јорданова Самостоен референт за прием и обработка на барања за плаќање и друга документација во трезорски канцеларии-Скопје 02/ 3230-034 hristina.nikolova-jordanova@finance.gov.mk
Аница Тасевска Самостоен референт за прием и обработка на барања за плаќање и друга документација во трезорски канцеларии- Прилеп 048/ 423-891 tkprilep@finance.gov.mk
Вељан Спировски Самостоен референт за прием и обработка на барања за плаќање и друга документација во трезорски канцеларии- Битола 047/ 237-080 tkbitola@finance.gov.mk
Емилија Гроздановска Самостоен референт за прием и обработка на барања за плаќање и друга документација во трезорски канцеларии- Куманово 031/ 413-222 tkkumanovo@finance.gov.mk
Катарина Петрова Самостоен референт за прием и обработка на барања за плаќање и друга документација во трезорски канцеларии- Кавадарци 043/ 411-789 tkkavadarci@finance.gov.mk
Анка Тренчевска Самостоен референт за прием и обработка на барања за плаќање и друга документација во трезорски канцеларии-Битола   tkbitola@finance.gov.mk
Рада Калчиноска Самостоен референт за прием и обработка на барања за плаќање и друга документација во трезорски канцеларии- Кичево 045/ 225-821 tkkicevo@finance.gov.mk
Рада Крстевска Самостоен референт за прием и обработка на барања за плаќање и друга документација во трезорски канцеларии- Гостивар 042/ 212-910 tkgostivar@finance.gov.mk
Сектор за управување со средствата од инструментот за претпристапна помош – ИПА
Александра Симјаноска Раководител на сектор за управување со средствата од инструментот за претпристапна помош – ИПА 02/ 3255 -302 aleksandra.simjanoska@finance.gov.mk
Александра Наковска Раководител на одделение Национален фонд 02/ 3255 -303 aleksandra.nakovska@finance.gov.mk
Лилјана Цветаноска Советник-финансиски менаџер 02/ 3255 -348 liljana.cvetanoska@finance.gov.mk
Маријана Стојаноска Мирчевска Советник-финансиски менаџер 02/ 3255 -312 marijana.stojanoska-mircevska@finance.gov.mk
Александар Тошев Советник за ефективно функционирање на системите за управување и контрола на средствата од ИПА 02/ 3255 -310 aleksandar.tosev@finance.gov.mk
Зорица Јосифоска Мерџаноска Виш соработник за сметководствени работи на фондовите на ЕУ 02/ 3255 -307 zorica.josifoska@finance.gov.mk
Селда Даут Помлад соработник-финансиски менаџер 02/ 3255 -310 selda.daut@finance.gov.mk
Љејља Беќир Помлад соработник-финансиски менаџер 02/ 3255 -307 leyla.bekir@finance.gov.mk
Владо Караманолевски Раководител на одделение за поддршка на националниот координатор за авторизација 02/ 3255 -309 vlado.karamanolevski@finance.gov.mk
Мартин Катиќ Помлад соработник за финансиска контрола 02/ 3255 -534 martin.katic@finance.gov.mk
Елизабета Манушева Апостоловски Советник за ефективно функционирање на системите за управување и контрола на средствата од ИПА 02/ 3255 -311 elizabeta.manuseva-apostolovski@finance.gov.mk
Персантина Цветковска Советник за сметководствени работи на фондовите на ЕУ 02/ 3255 -315 persantina.cvetkovska@finance.gov.mk
Димитар Штериов Советник за ефективно функционирање на системите за управување и контрола на средствата од ИПА 02/ 3255 -468 dimitar.steriov@finance.gov.mk
Јасмина Сулева Советник за ефективно функционирање на системите за управување и контрола на средствата од ИПА 02/ 3255-379 jasmina.suleva@finance.gov.mk
Сабина Идризи Советник за ефективно функционирање на системите за управување и контрола на средствата од ИПА 02/ 3255-344 sabina.idrizi@finance.gov.mk
Баки Чупи Помлад соработник за ефективно функционирање на системите за управување и контрола на средствата од ИПА 02/ 3255-329 baki.chupi@finance.gov.mk
Александар Божиков Помлад соработник за ефективно функционирање на системите за управување и контрола на средствата од ИПА 02/ 3255-510 aleksandar.bozikov@finance.gov.mk
Роберт Николоски Помлад соработник за човечки ресурси и поддршка на службеникот за нерегуларности 02/ 3255-675 robert.nikoloski@finance.gov.mk
Сектор за финансиска инспекција во јавниот сектор и координација на борба против измама на ЕУ средствата
Татјана Трајковска Раководител на сектор за финансиска инспекција во јавниот сектор и координација на борба против измама на ЕУ средствата – главен инспектор 02/ 3255 – 482 tatjana.trajkovska@finance.gov.mk
Весна Стојиљковиќ Советник – инспектор за финансиска инспекција на корисниците на средства од Буџетот на Република Македонија, фондовите, агенциите и другите институции основани со закон или од страна на државата 02/ 3255 – 509 vesna.stojiljkovic@finance.gov.mk
Николина Алексовска Советник – инспектор за финансиска инспекција на општините, Градот Скопје, јавните претпријатија, јавните установи и другите правни лица кои се основани од општините или Градот Скопје 02/ 3255 -342 nikolina.aleksovska@finance.gov.mk
Нехат Топојани Виш соработник – Помлад инспектор за финансиска инспекција на субјекти од јавен сектор на централно ниво 02/ 3255 -440 nehat.topojani@finance.gov.mk
Роберт Иваноски Виш соработник – Помлад инспектор за финансиска инспекција на субјекти од јавен сектор на локално ниво 02/ 3255 -769 robert.ivanoski@finance.gov.mk
Арба Лита Помлад соработник за финансиска инспекција на субјекти од јавен сектор на локално ниво 02/ 3255 -546 arba.lita@finance.gov.mk
Нуредин Алимов Помлад соработник за финансиска инспекција на субјекти од јавен сектор на централно ниво 02/ 3255 -453 nuredin.alimov@finance.gov.mk
Дивна Најдовска Раководител на одделение за координација на борба против измама на ЕУ средствата (АФКОС) 02/ 3255 -469 divna.najdovska@finance.gov.mk
Зимри Нухи Советник за координација на борба против измама на ЕУ средствата 02/ 3255 -467 zimri.nuhi@finance.gov.mk
Нина Маџоска Соработник за координација на борба против измама на ЕУ средствата 02/ 3255 -598 nina.madjovska@finance.gov.mk
Сектор за финансиски прашања
Розика Бојаџиева Раководител на Секторот за финансиски прашања 02/ 3255 -435 rozika.bojadzieva@finance.gov.mk
Елена Заркова Раководител на одделение за сметководство и плаќање 02/ 3255 -788 elena.zarkova@finance.gov.mk
Златко Наумовски Самостоен референт-ликвидатор 02/ 3255 -645 zlatko.naumovski@finance.gov.mk
Тони Стојчевиќ Виш соработник за буџетско работење 02/ 3255 -617 toni.stojcevic@finance.gov.mk
Ѓултен Бекир Самостоен референт – пресметковен сметководител за плати 02/ 3255 -325 gjulten.bekir@finance.gov.mk
Елизабет Атанасоска Самостоен референт – контер -билансист 02/ 3255 -658 elizabet.atanasoska@finance.gov.mk
Даниела Младеновска Помлад соработник за ex-ante финансиска контрола 02/ 3255 -747 daniela.mladenovska@finance.gov.mk
Зоран Марковски Виш референт – економ 02/ 3255 -334 zoran.markovski@finance.gov.mk
Огнен Манчевски Советник за административни работи 02/ 3255 -480 ognen.mancevski@finance.gov.mk
Марина Јовеска Блажеска Раководител на одделение за буџетска координација 02/ 3255 -777 marina.joveska@finance.gov.mk
Виолета Тошевска Советник за буџетска аналитика 02/ 3255-636 violeta.tosevska@finance.gov.mk
Наталија Стоимова Раководител на одделение за буџетска контрола 02/ 3255 -659 natalija.stoimova@finance.gov.mk
Бојан Јанчевски Советник -ex post финансиска контрола 02/ 3255 -401 bojan.jancevski@finance.gov.mk
Христина Ѓорѓевска Соработник за  контрола на буџетското работење 02/ 3255 -588 hristina.vidojevska@finance.gov.mk
Марија Манева Прнаркова Виш соработник за контрола на буџетското работење 02/ 3255 -616 marija.maneva@finance.gov.mk
Сектор за финансиски систем
Ленче Тагасовска Раководител на сектор за финансиски систем 02/ 3255 -350 lence.tagasovska@finance.gov.mk
Иван Недев Раководител на одделение за банкарски и небанкарски институции 02/ 3255 -370 ivan.nedev@finance.gov.mk
Соња Цветановски Советник за банкарски институции 02/ 3255 -367 sonja.angelovska@finance.gov.mk
Дијана Дамјаноска Помлад соработник за банкарски институции 02/ 3255 -370 dijana.damjanoska@finance.gov.mk
Аница Васовиќ Раководител на одделение за пазар на капитал 02/ 3255 -354 anica.vasovic@finance.gov.mk
Орнела Трајкоска – Пендевска Советник за работа со хартии од вредност и инвестициски фондови 02/ 3255 -355 ornela.trajkoska@finance.gov.mk
Горан Мојаноски Виш соработник за индиректни даноци 02/ 3255 -538 goran.mojanoski@finance.gov.mk
Андријана Спиревска Помлад соработник за работа со пазар на капитал 02/ 3255 -795 andrijana.spirevska@finance.gov.mk
Елена Вељановска Помлад соработник  за системот на игри на среќа и за забавните игри 02/ 3255 -317 elena.veljanovska@finance.gov.mk
Бесник Адеми Помлад соработник за ревизија 02/ 3255 -339 besnik.ademi@finance.gov.mk
Александра Димовска Раководител на одделение за сметководствен систем, платен промет и ревизија 02/ 3255 -357 aleksandra.dimovska@finance.gov.mk
Викторија Митевска Помлад соработник  за системот на игри на среќа и за забавните игри 02/ 3255 -750 viktorija.mitevska@finance.gov.mk
Зејније Елмази Помлад соработник за ревизија 02/ 3255 -372 zejnie.elmazi@finance.gov.mk
Тања Танеска Лазаревска Раководител на одделение за системот на осигурувањето 02/ 3255 -336 tanja.tanevska-lazarevska@finance.gov.mk
Марина Станојкова Арсовски Советник за сметководствен систем, платен промет и ревизија 02/ 3255 -359 marina.stanojkova@finance.gov.mk
Симона Томчевска Помлад соработник за системот на осигурување   со анализа 02/ 3255 -362 simona.tomcevska@finance.gov.mk
Оливера Савинова Стојанова Раководител на одделение за игри на среќа и за забавните игри 02/ 3255 -365 olivera.savinovastojanova@finance.gov.mk
Марија Гогаровска Марковска Советник за системот на игри на среќа и за забавните игри 02/ 3255 -364 marija.gogarovska@finance.gov.mk
Софка Дугалиќ Советник за системот на игри на среќа и за забавните игри 02/ 3255 -368 sofka.inadeska@finance.gov.mk
Наташа Младеновска Пирковска Советник за системот на осигурување со анализа 02/ 3255 -441 natasa.mladenovska@finance.gov.mk
Сектор за централно финансирање и склучување на договори
Ермира Фида Раководител на сектор за централно финансирање и склучување на договори 02/ 3255 -374 ermira.fida@finance.gov.mk
Тања Жежова Помошник раководител на сектор за централно финансирање и склучување на договори 02/ 3255 -308 tanja.beginova@finance.gov.mk
Муарем Азизи Советник за контрола на квалитетот 02/ 3255 -384 muarem.azizi@finance.gov.mk
Низамедин Шабан Советник за контрола на квалитетот 02/ 3255 -638 nizamedin.saban@finance.gov.mk
Весна Алексоска Советник за нерегуларности и управување со ризик 02/ 3255 -383 vesna.kocovska@finance.gov.mk
Бојана Анѓелковска Виш соработник за децентрализирано  спроведување на проектите финансирани од ИПА 02/ 3255 -756 bojana.angelkovska@finance.gov.mk
Јасмина Сулева Советник за сметководствени работи 02/ 3255 -379 jasmina.suleva@finance.gov.mk
Урим Абдуљи Соработник за сметководствени работи 02/ 3255 -380 urim.abduli@finance.gov.mk
Хинда Фазлиова Помлад соработник за сметководствени работи 02/ 3255 -756 hinda.fazliova@finance.gov.mk
Музафер Синани К5 Помлад соработник за сметководствени работи 02/ 3255 -379 muzafer.sinani@finance.gov.mk
Ибрахим Ајвази Помлад соработник за постапки за контрола во оперативните структури 02/ 3255 -380 ibrahim.ajvazi@finance.gov.mk
Горан Ивановски Самостоен референт за информатика 02/ 3255 -389 goran.ivanovski@finance.gov.mk
Ана Лампевска Советник за децентрализирано финансиско спроведување на проектите финансирани од ИПА 02/ 3255 -471 ana.lampevska@finance.gov.mk
Далибор Пешевски Соработник за децентрализирано финансиско спроведување на проектите финансирани од ИПА 02/ 3255 -766 dalibor.pesevski@finance.gov.mk
Симона Јосифоска Советник за децентрализирано финансиско спроведување на проектите финансирани од ИПА 02/ 3255 -388 simona.josifoska@finance.gov.mk
Александра Кукинска Советник за децентрализирано спроведување на проекти финансирани од ИПА за договори за услуги, набавки, грантови, твининг 02/ 3255 -394 aleksandra.kukinska@finance.gov.mk
Мирјана Стојановска Советник за децентрализирано спроведување на проекти финансирани од ИПА за договори за услуги, набавки, грантови, твининг 02/ 3255 -395 mirjana.stojanovska@finance.gov.mk
Тони Јакимовски Советник за децентрализирано спроведување на проекти финансирани од ИПА за договори за услуги, набавки со договори за градежни работи 02/ 3255 -396 toni.jakimovski@finance.gov.mk
Златко Гичевски Советник за децентрализирано спроведување на проекти финансирани од ИПА за договори за услуги, набавки со договори за машински работи 02/ 3255 -397 zlatko.gicevski@finance.gov.mk
Мевљун Азиси Помлад соработник за децентрализирано финансиско спроведување на проектите финансирани од ИПА 02/ 3255 -391 mevlun.azizi@finance.gov.mk
Билјана Филиповска Копевска Советник за децентрализирано спроведување на проекти финансирани од ИПА за  договори за услуги, набавки, грантови, твининг 02/ 3255 -399 biljana.kopevska@finance.gov.mk
Ана Чешуровска Советник за контрола на квалитетот 02/ 3255 -382 ana.cesurovska@finance.gov.mk
Верица Ѓурѓовска Соработник за децентрализирано спроведување на проекти финансирани од ИПА 02/ 3255 -402 verica.ristovska@finance.gov.mk
Татјана Калиновчиќ Трајковска Раководител на одделение за следење на програми 02/ 3255 -482 tatjana.kalinovcic@finance.gov.mk
Сања Наумовска Советник за следење на имплементацијата на проекти, договори за услуги, набавки поврзани со договорите за градежни работи 02/ 3255 -316 sanja.naumovska@finance.gov.mk
Билјана Димовска Советник за следење на програми за договорите за услуги/набавки/грантови/твининг 02/ 3255 -400 biljana.dimovska@finance.gov.mk
Ивана Лампевска Помлад соработник за следење на програми за договори за градежни работи и договори за услуги/набавки поврзани со договорите за градежни работи 02/ 3255 -410 ivana.lampevska@finance.gov.mk
Благица Атанасова Соработник за следење на програми за договорите за услуги/набавки/грантови/твининг 02/ 3255 -408 blagica.atanasova@finance.gov.mk
Сеара Сулејман-Османи Соработник за децентрализирано спроведување на проекти финансирани од ИПА 02/ 3255 -387 seara.sulejman-osmani@finance.gov.mk
Наиљ Исуфи Соработник за следење на програми за договорите за услуги/набавки/грантови/твининг 02/ 3255 -502 nail.isufi@finance.gov.mk
Фросина Бајлозова Виш соработник за следење на програми за договорите за услуги/набавки/грантови/твининг 02/ 3255 -407 bajlozova@finance.gov.mk
Бобан Паунов Раководител на одделение за финансиски работи 02/ 3255 -304 boban.paunov@finance.gov.mk
Ана Тунеска Помлад соработник за следење на програми за договори за градежни работи и договори за услуги/набавки поврзани со договорите за градежни работи 02/ 3255 -622 ana.tuneska@finance.gov.mk
Елена Ристоманов Помлад соработник за следење на програми за договорите за услуги/ набавки/ грантови/ твининг со посебен акцент на секторот образование 02/ 3255 -414 elena.veljanovska@finance.gov.mk
Иљир Умери Виш соработник за контрола на квалитетот 02/ 3255 -409 ilir.umeri@finance.gov.mk
Самостојно одделение за стратешко планирање
Станика Филипова Советник за планирање на секторски програми  на министерството 02/ 3255 -555 stanika.filipova@finance.gov.mk
Милена Бошкоска Клисароски Советник за мониторинг и евалуација на стратешки планови 02/ 3255 -651 milena.boskoska-klisaroski@finance.gov.mk
Оперативна програма за развој на човечки ресурси – ОПРЧР
Емилија Митевска Советник за следење на договорите во рамки на ОПРЧР 02/ 3255 -403 emilija.mitevska@ finance.gov.mk
Елена Зафировска Советник за следење на договорите во рамки на ОПРЧР 02/ 3255 -618 elena.zafirovska@finance.gov.mk
Ана Јањиќ Советник за финансиска имплементација на ОПРЧР 02/ 3255 -785 ana.arsovska@finance.gov.mk
Кате Тодоровска Советник за ЕУ јавни набавки и за склучување на договори во рамки на ОПРЧР 02/ 3255 -791 kate.todorovska@finance.gov.mk
Владимир Илиевски Виш соработник за следење на договорите во рамки на ОПРЧР 02/ 3255 -791 vladimir.ilievski@finance.gov.mk
Дејан Огненоски Соработник за финансиска имплементација на ОПРЧР 02/ 3255 -625 dejan.ognenoski@finance.gov.mk
Марија Димановска Помлад соработник за контрола на квалитетот 02/ 3255-464 marija.dimanovska@finance.gov.mk
Проектна единица за згрижување и воспитание на деца од предучилишна возраст-Детска градинка
Елеонора Анѓелеска Директор   eleonora.angeleska@finance.gov.mk
Ирена Илиевска Воспитувач   irena.ilievska@finance.gov.mk
Горица Коцевска Садомијач / сервер   gorica.kocevska@finance.gov.mk
Мица Стојмановска Воспитувач   mica.stojmanovska@finance.gov.mk
Билјана Симовска Дипломиран Психолог   biljana.simovska@finance.gov.mk
Наташа Јовановска Неговател   natasa.jovanovska@finance.gov.mk
Светлана Рајковска Неговател   slavica.rajkovska@finance.gov.mk
Славица Секуловска Неговател   slavica.sekulovska@finance.gov.mk
Снеже Симоновска Неговател   sneze.simonovska@finance.gov.mk
Дита Kристо Хигиеничар   dita.kristo@finance.gov.mk
Управа за имотно правни работи
Сектор за нормативно-имотно правни и облигациони работи
Валентина Димитровска Раководител на сектор за нормативно имотно-правни и облигациони работи 02/ 3255 -676 valentina.dimitrovska@finance.gov.mk
Марина Стаматовска Помошник раководител на Сектор за нормативно имотно-правни и облигациони работи 02/ 3255 -679 marina.stamatovska@finance.gov.mk
Менка Хаџи Николова Раководител на одделение за облигациони работи и прашања поврзани со имотно правни побарувања на граѓани на РМ во странство 02/ 3255 -677 menka.hadzi – nikolova@finance.gov.mk
Софија Ганзовска Кочовска Советник за нормативно правни работи 02/ 3255 -681 sofija.ganzovska@finance.gov.mk
Мимоза Фејзулаи Помлад соработник за имотно-правни прашања 02/ 3255-675 mimoza.fejzulai@finance.gov.mk
Љандонита Мустафи Помлад соработник за нормативно правни работи   landonita.mustafi@finance.gov.mk
Сектор за управна постапка
Нада Маневска Раководител на сектор за управна постапка 02/ 3255 -683 nada.manevska@finance.gov.mk
Авуше Маца Помошник раководител на сектор за управна постапка 02/ 3255 -684 avuse.maca@finance.gov.mk
Ирена Јованоски Советник за координација и контрола на одделенијата за првостепена управна постапка 02/ 3255 -686 aleksandar.stepanoska@finance.gov.mk
Сашко Стаменков Соработник за координација и контрола на одделенијата за првостепена управна постапка 02/ 3255 -678 sasko.stamenkov@finance.gov.mk
Јован Велковски Самостоен референт – Координатор на геометрите 02/ 3255 -687 jovan.velkovski@finance.gov.mk
Милорад Анастасов Советник за едукација и оперативна обработка на податоци 02/ 3255 -680 milorad.anastasov@finance.gov.mk
Перица Симјаноски Помлад соработник за едукација и оперативна обработка на податоци 02/ 3255 -685 perica.simjanoski@finance.gov.mk
Буњамин Шабановиќ Самостоен референт за информатика 02/ 3255 -673 bunjamin.sabanovic@finance.gov.mk
Валентина Весковска Самостоен референт – Технички секретар на директорот 02/ 3255 -669 valentina.veskoska@finance.gov.mk
Мартин Лазаревски Самостоен референт за административно технички работи 02/ 3255 -652 martin.lazarevski@finance.gov.mk
Подрачно одделение за првостепена управна постапка – Берово
Калинка Станоевска Раководител на одделение за првостепена управна постапка 033/470-698 kalinka.stanoevska@finance.gov.mk
Драган Мустачки Помлад соработник за првостепена управна постапка   dragan.mustacki@finance.gov.mk
Билјана Каракашева Помлад соработник за првостепена управна постапка   biljana.karakaseva@finance.gov.mk
Жаклина Кржовска Самостоен референт за канцелариско, архивско и благајничко работење   zaklin.krzovska@finance.gov.mk
Подрачно одделение за првостепена управна постапка – Битола
Пеце Печипајковски Раководител на одделение за првостепена управна постапка 047/237-070 pece.pecipajkovski@finance.gov.mk
Жанета Марковска Советник за првостепена управна постапка   zaneta.markovska@finance.gov.mk
Драги Марковски Советник за првостепена управна постапка   dragan.markovski@finance.gov.mk
Ангелина Ангелевска – Илиевска Помлад соработник за првостепена управна постапка   angelina.angelevska-ilievska@finance.gov.mk
Ерол Куртевски Помлад соработник за првостепена управна постапка   erol.kurtevski@finance.gov.mk
Софија Аџиева Помлад соработник за првостепена управна постапка   sofija.adzieva@finance.gov.mk
Илина Стефановска Помлад соработник за првостепена управна постапка   ilina.stefanovska@finance.gov.mk
Зоран Булаковски Самостоен референт – геометар за Битола и Демир Хисар   zoran.bulakovski@finance.gov.mk
Љупчо Илиевски Чувар    
Подрачно одделение за првостепена управна постапка – Валандово
Емилија Тодорова Помлад соработник за првостепена управна постапка 034/382-285 emilija.suntova@finance.gov.mk
Ружица Стошевска Самостоен референт  за канцелариско, архивско и благајничко работење   ruzica.stosevska@finance.gov.mk
Соња Бојкова Самостоен референт  за канцелариско, архивско и благајничко работење   sonja.bojkova@finance.gov.mk
Снежана Атанасова Помлад референт за административно -технички работи   snezana.atanasova@finance.gov.mk
Светлана Алексовска Курир    
Подрачно одделение за првостепена управна постапка – Велес
Пандорка Настова Раководител на одделение за првостепена управна постапка 043/222-096 pandorka.nastova@finance.gov.mk
Сандра Димовска Помлад соработник за првостепена управна постапка   sandra.dimovska@finance.gov.mk
Херољинд Сакипи Помлад соработник за првостепена управна постапка   herolind.sakipi@finance.gov.mk
Маре Оцевска Саздова Самостоен референт  за канцелариско, архивско и благајничко работење   mare.ocevska@finance.gov.mk
Снежана Финаева Самостоен референт – геометар   snezana.finaeva@finance.gov.mk
Подрачно одделение за првостепена управна постапка – Виница
Билјана Ристова Раководител на одделение за првостепена управна постапка 033/363-287 biljana.ristova@finance.gov.mk
Слободанка Глигорова Помлад соработник за првостепена управна постапка   slobodanka.gligorova@finance.gov.mk
Дарко Јангелов Помлад соработник за првостепена управна постапка   darko.jangelov@finance.gov.mk
Роберт Ефтимов Самостоен референт за канцелариско, архивско и благајничко работење   robert.eftimov@finance.gov.mk
Подрачно одделение за првостепена управна постапка – Гевгелија
Снежана Поп Дамкова Раководител на одделение за првостепена управна постапка 034/215-390 snezana.popdamkova@finance.gov.mk
Никола Анчев Советник за првостепена управна постапка   nikola.ancev@finance.gov.mk
Митко Андонов Советник за првостепена управна постапка   mitko.andonov@finance.gov.mk
Зуица Караколева Помлад соработник за првостепена управна  постапка   zuica.karakoleva@finance.gov.mk
Надежда Узунчева Самостоен референт  за канцелариско, архивско и благајничко работење   nadezda.uzunceva@finance.gov.mk
Ѓорги Андонов Виш референт – геометар за Гевгелија и Валандово   gjorce.andonov@finance.gov.mk
Силвана Франгова Референт за канцелариско, архивско и благајничко работење   silvana.frangova@finance.gov.mk
Подрачно одделение за првостепена управна постапка – Гостивар
Васко Петревски Раководител на одделение за првостепена управна постапка 042/217-054 vasko.petrevski@finance.gov.mk
Соња Аврамовска Советник за првостепена управна постапка   sonja.avramovska@finance.gov.mk
Лирије Рахмани Советник за првостепена управна постапка   lirije.rahmani@finance.gov.mk
Артан Луши Помлад соработник за првостепане управна постапка    
Ганимете Усеини Помлад соработник за првостепане управна постапка    
Куштрим Авдији Помлад соработник – геометар за Гостивар и Дебар    
Бејан Реџепи Помлад соработник за општи работи    
Розета Петровска Самостоен референт  за канцелариско, архивско и благајничко работење   rozeta.petrovska@finance.gov.mk
Ирена Петреска Виш референт  за канцелариско, архивско и благајничко работење   irena.petreska@finance.gov.mk
Едит Јусуфи Помлад соработник за првостепане управна постапка   edit.jusufi@finance.gov.mk
Оливер Трпески Помлад референт  за канцелариско, архивско и благајничко работење   oliver.trpeski@finance.gov.mk
Бесар Бектеши Помлад референт за административно-технички работи   besar.bektesi@finance.gov.mk
Подрачно одделение за првостепена управна постапка – Дебар
Фадил Имеровски Раководител на одделение за првостепена управна постапка 046/831-577 fadil.imerovski@finance.gov.mk
Сузана Јосифовска Самостоен референт  за канцелариско, архивско и благајничко работење   suzana.josifovska@finance.gov.mk
Подрачно одделение за првостепена управна постапка – Делчево
Зоран Сирачевски Раководител на одделение за првостепена управна постапка 033/412-142 zoran.siracevski@finance.gov.mk
Мара Маневска Самостоен референт  за канцелариско, архивско и благајничко работење   mara.manevska@finance.gov.mk
Подрачно одделение за првостепена управна постапка – Демир Хисар
Тоде Милошовски Раководител на одделение за првостепена управна постапка 047/275-911 tode.milosovski@finance.gov.mk
Ѓока Василевски Помлад соработник за првостепена управна постапка   gjoka.vasilevski@finance.gov.mk
Жан Лозановски Самостоен референт за канцелариско, архивско и благајничко работење   zan.lozanovski@finance.gov.mk
Подрачно одделение за првостепена управна постапка – Кавадарци
Надица Стефанова Советник за првостепена управна постапка 043/418-836 nadica.stefanovska@finance.gov.mk
Павле Лукоски Советник за првостепена управна постапка   pavle.lukoski@finance.gov.mk
Емилија Петровска Помлад соработник за првостепена управна постапка   emilija.petrovska@finance.gov.mk
Зоран Костов Помлад соработник за првостепена управна постапка   zoran.kostov@finance.gov.mk
Гордана Стојанова Самостоен референт за канцелариско, архивско и благајничко работење   gordana.stojanova@finance.gov.mk
Љубинка Иванова Самостоен референт за канцелариско, архивско и благајничко работење   ljubinka.ivanova@finance.gov.mk
Подрачно одделение за првостепена управна постапка – Кичево
Миле Дејаноски Советник за првостепена управна постапка 045/220-263 mile.dejanoski@finance.gov.mk
Наташа Ололоска Николаевска Советник за првостепена управна постапка   natasa.ololoska.nikolaevska@finance.gov.mk
Дејан Наќески Помлад соработник за првостепена управна постапка   dejan.nakeski@finance.gov.mk
Шпреса  Асани Помлад соработник за првостепена управна постапка   spresa.asani@finance.gov.mk
Гентиана Лимани Помлад соработник за првостепена управна постапка    
Илир Лимани Помлад соработник за првостепена управна постапка   ilir.limani@finance.gov.mk
Александар Кацески Помлад соработник за првостепена управна постапка   aleksandar.kaceski@finance.gov.mk
Кујтим Зендели Помлад соработник за првостепена управна постапка   kujtim.zendeli@finance.gov.mk
Еџевит Мемедоски Помлад соработник за првостепена управна постапка    
Влора Балажи Помлад соработник за административни работи    
Сузана Петреска Самостоен референт за   канцелариско, архивско и благајничко работење   suzana.petreska@finance.gov.mk
Гордана Коруноска Самостоен референт – геометар за Кичево и Македонски Брод   gordana.korunoska@finance.gov.mk
Шпетиме Ахмеди Помлад референт за канцелариско, архивско и благајничко работење   spetime.ahmedi@finance.gov.mk
Подрачно одделение за првостепена управна постапка – Кочани
Александра Дојчинова Советник за првостепена управна постапка 033/271-055 aleksandra.dojcinova@finance.gov.mk
Бојана Ананиева Помлад соработник за првостепена управна постапка   bojana.ananieva@finance.gov.mk
Владимир Ананиев Помлад соработник за првостепена управна постапка   vladimir.ananiev@finance.gov.mk
Јасминка Паунова Советник за првостепена управна постапка   jasminka.paunova@finance.gov.mk
Подрачно одделение за првостепена управна постапка – Кратово
Југослав Николовски Раководител на одделение за првостепена управна постапка 031/481-469 jugoslav.nikolovski@finance.gov.mk
Даниела Тодосова Соработник за првостепена управна постапка   daniela.todosova@finance.gov.mk
Божана Стефанова Самостоен референт  за канцелариско, архивско и благајничко работење   bozana.stefanova@finance.gov.mk
Подрачно одделение за првостепена управна постапка – Крива Паланка
Андреја Станојковски Советник за првостепена управна постапка 031/375-008 andreja.stanojkovski@finance.gov.mk
Ненад Стојановски Помлад соработник за првостепена управна постапка   nenad.stojanovski@finance.gov.mk
Дарко Георгиевски Помлад соработник за првостепена управна постапка   darko.georgievski@finance.gov.mk
Верка Младеновска Самостоен референт за канцелариско, архивско и благајничко работење   verka.mladenovska@finance.gov.mk
Тања Стојановска Самостоен референт за канцелариско, архивско и благајничко работење    
Снежана Стојановска Виш референт за канцелариско, архивско и благајничко работење   snezana.stojanovska@finance.gov.mk
Предраг Стојановски Умножувач (фотокопирант)    
Подрачно одделение за првостепена управна постапка – Крушево
Лила Николоска Советник за првостепена управна постапка 048/477-090 lila.nikoloska@finance.gov.mk
Менка Ќукоска Самостоен референт  за канцелариско, архивско и благајничко работење    
Родна Филипоска Помлад референт за административно – технички работи   rodna.filiposka@finance.gov.mk
Наташа Димоска Хигиеничар    
Подрачно одделение за првостепена управна постапка – Куманово
Перко Марковски Советник за првостепена управна постапка 031/426-423 perko.markovska@finance.gov.mk
Слаѓана Лазаревска Советник за првостепена управна постапка   slagjana.lazarevska@finance.gov.mk
Ирена Тасевска Советник за првостепена управна постапка   irena.tasevska@finance.gov.mk
Магдалена Бабановска Талески Советник за првостепена управна постапка   magdalena.babanoska@finance.gov.mk
Миреља Илази Помлад соработник за првостепена управна постака    
Емине Љатифи Помлад соработник за првостепена управна постака   emine.ljatifi@finance.gov.mk
Симона Симоновска Помлад соработник за првостепена управна постака    
Ласте Стојчевски Самостоен референт-геометар за Куманово, Крива Паланка и Кратово   laste.stojcevski@finance.gov.mk
Рамадан Адеми Самостоен референт за  канцелариско, архивско и благајничко работење   ramadan.ademi@finance.gov.mk
Далибор Краљевски Умножувач (фотокопирант)    
Обрад Васиљевски Чувар    
Подрачно одделение за првостепена управна постапка – Македонски Брод
Валентина Ѓурческа Раководител на одделение за првостепена управна постапка 045/275-791 valentina.gjurceska@finance.gov.mk
Ненад Новески Помлад соработник за првостепена управна постапка   nenad.noveski@finance.gov.mk
Марјан Крстески Помлад соработник за првостепена управна постапка   marjan.krsteski@finance.gov.mk
Маја Златеска Самостоен референт за канцелариско, архивско и благајничко работење    
Подрачно одделение за првостепена управна постапка – Неготино
Марика Лазова Раководител на одделение за првостепена управна постапка 043/371-160    043/363-019 marika.lazova@finance.gov.mk
Павлинка Кирова Самостоен референт  за канцелариско, архивско и благајничко работење    
Стојче Ристов Помлад референт  за канцелариско, архивско и благајничко работење    
Подрачно одделение за првостепена управна постапка – Охрид
Живка Ангелоска Раководител на одделение за првостепена управна постапка 046/264-830 milorad.anastasov@finance.gov.mk
Спасе Лечоски Советник за првостепена управна постапка 046/266-569 spase.lecoski@finance.gov.mk
Драган Кузмановски Советник за првостепена управна постапка   dragan.kuzmanovski@finance.gov.mk
Мирјана Андрееска Советник за првостепена управна постапка   mirjana.andreeska@finance.gov.mk
Ресул Каба Помлад соработник за  првостепена управна постапка    
Бахар Калем Помлад соработник за  првостепена управна постапка   bahar.kalem@finance.gov.mk
Дрита  Исоска Самостоен референт  за канцелариско, архивско и благајничко работење   drita.isoska@finance.gov.mk
Тања Иваноска Самостоен референт  за канцелариско, архивско и благајничко работење   tanja.ivanoska@finance.gov.mk
Јасмина Топличанин Ѓоршеска Самостоен референт  за канцелариско, архивско и благајничко работење   jasmina.toplicanin-gorseska@finance.gov.mk
Ангеле Пумпалоски Помлад референт-доставувач    
Подрачно одделение за првостепена управна постапка – Прилеп
Зоран Бојовски Раководител на одделение за првостепена управна постапка 048/425-553 zoran.bojovski@finance.gov.mk
Каролина  Шукуроска Советник за првостепена управна постапка   karolina.sukurovska@finance.gov.mk
Иван Ристески Советник за првостепена управна постапка   ivan.risteski@finance.gov.mk
Гордана Секулоска  Крстевска Советник за првостепена управна постапка   gordana.sekuloska.krstevska@finance.gov.mk
Александра Стевческа  Крстеска Помлад соработник за првостепена управна постапка   aleksandra.stevceska-krsteska@finance.gov.mk
Кети Спиркоска Помлад соработник за првостепена управна постапка   keti.spirkoska@finance.gov.mk
Филип Петкоски Помлад соработник за првостепена управна постапка   filip.petkoski@finance.gov.mk
Мартина Китаноска Помлад соработник за првостепена управна постапка   martina.kitanoska@finance.gov.mk
Јасмина Самак Самостоен референт  за канцелариско, архивско и благајничко работење   jasmina.samak@finance.gov.mk
Цане Кузманоски Виш референт за канцелариско, архивско и благајничко работење   cane.kuzmanoski@finance.gov.mk
Мирјана Талевска Курир    
Тони Ангелески Курир    
Подрачно одделение за првостепена управна постапка – Пробиштип
Ленче Алексова Советник за првостепена управна постапка 032-484-489 lence.aleksova@finance.gov.mk
Владо Симонов Советник за првостепена управна постапка   vlado.simonov@finance.gov.mk
Дарко Герасимовски Помлад соработник за првостепена управна постапка   darko.gerasimovski@finance.gov.mk
Звезда Томевска Помлад референт  за канцелариско, архивско и благајничко работење   zvezda.tomevska@finance.gov.mk
Иванка Петкова Хигиеничар    
Подрачно одделение за првостепена управна постапка – Радовиш
Верче Трајанова Помлад соработник за првостепена управна постапка 032/635-067 verce.vasileva@finance.gov.mk
Јован Лукаров Помлад соработник за првостепена управна постапка   jovan.lukarov@finance.gov.mk
Славица Пулева Самостоен референт за канцелариско, архивско и благајничко работење   slavica.puleva@finance.gov.mk
Иле К’нев Самостоен референт – геометар   ile.knev@finance.gov.mk
Коце Николов Курир    
Рада Пецева Курир    
Подрачно одделение за првостепена управна постапка – Ресен
Марина Думовска Раководител на одделение за првостепена управна постапка 047/454-895 marina.dumovska@finance.gov.mk
Цветанка Ѓоргиевска Советник за првостепена управна постапка   cvetanka.gjorgjievska@finance.gov.mk
Ивана Гегараковска Помлад соработник за првостепена управна постапка   ivana.gegarakovska@finance.gov.mk
Бурим Асани Помлад соработник за првостепена управна постапка   burim.asani@finance.gov.mk
Веселинка Ефтимовска Умножувач (фотокопирант)    
Подрачно одделение за првостепена управна постапка – Свети Николе
Дарко Јованчев Раководител на одделение за првостепена управна постапка 032/440-717 darko.jovancev@finance.gov.mk
Јадранка Јаневска Советник за првостепена управна постапка 032/440-905 jadranka.janevska@finance.gov.mk
Душица Накова Помлад соработник – геометар    
Јордан Илиевски Помлад соработник за првостепена управна постапка   jordan.ilievski@finance.gov.mk
Слаѓана Тасева Помлад референт  за канцелариско, архивско и благајничко работење   slagjana.taseva@finance.gov.mk
Подрачно одделение за првостепена управна постапка – Струга
Андрија Мечкароски Советник за првостепена управна постапка   andrija.meckaroski@finance.gov.mk
Драги Чакар Советник за првостепена управна постапка   dragi.cakar@finance.gov.mk
Фиснике Истрефи Ценка Помлад соработник за првостепена управна постапка   fisnik.istrefi-cenka@finance.gov.mk
Едис Бајрактар Помлад соработник за првостепена управна постапка    
Валдет Речи Помлад соработник за првостепена управна постапка    
Вулнет Алуши Помлад соработник за првостепена управна постапка    
Зоран Ашталкоски Самостоен референт  за канцелариско, архивско и благајничко работење   zoran.astalkoski@finance.gov.mk
Јелица Чадовска Самостоен референт  за канцелариско, архивско и благајничко работење   jelica.cadovska@finance.gov.mk
Сузана Бахтијароска Референт за канцелариско, архивско и благајничко работење   suzana.bahtijaroska@finance.gov.mk
Бафтијар Елмази Помлад референт  за канцелариско, архивско и благајничко работење   baftijar.elmazi@finance.gov.mk
Роберт Абазоски Помлад референт – геометар   robert.abazoski@finance.gov.mk
Марија Танаскоска Помлад референт за административно – технички работи   marija.tanaskoska@finance.gov.mk
Биљана Ангеловска Хигиеничар    
Подрачно одделение за првостепена управна постапка – Струмица
Дајанчо Ефтимов Раководител на одделение за првостепена управна постапка 034/321-543 dajanco.eftimov@finance.gov.mk
Благој Чурлинов Советник за првостепена управна постапка 034/345-352 blagoj.curlinov@finance.gov.mk
Васил Ширков Советник за првостепена управна постапка   vasil.sirkov@finance.gov.mk
Бисера Карамазичева Помлад соработник за првостепена управна постапка   bisera.uzunova@finance.gov.mk
Катерина Трајкова Помлад соработник за првостепена управна постапка   katerina.trajkova@finance.gov.mk
Верица Јорданова Помлад соработник за првостепена управна постапка   verica.jordanova@finance.gov.mk
Ирена Димитрушева Помлад соработник – геометар    
Елена Јанеска Самостоен референт  за канцелариско, архивско и благајничко работење   elena.janeska@finance.gov.mk
Коста Атанасов Референт  за канцелариско, архивско и благајничко работење   kosta.atanasov@finance.gov.mk
Подрачно одделение за првостепена управна постапка – Тетово
Селим Алити Раководител на одделение за првостепена управна постапка 044/340-375 selim.aliti@finance.gov.mk
Звонко Ристоски Советник за првостепена управна постапка   zvonko.ristoski@finance.gov.mk
Љавдим Јашари Помлад соработник за првостепена управна постапка    
Беким Ајрулаи Помлад соработник за првостепена управна постапка    
Драги Неделчевски Советник за првостепена управна постапка   dragi.nedelcevski@finance.gov.mk
Миранда Зибери Фејзулаи Советник за првостепена управна постапка   miranda.ziberi-fejzulai@finance.gov.mk
Амир Зилбеари Соработник за првостепена управна постапка   amir.zilbeari@finance.gov.mk
Селим Исмани Помлад соработник за првостепена управна постапка   selim.ismani@finance.gov.mk
Камбер Мемеди Помлад соработник за првостепена управна постапка   kamber.memedi@finance.gov.mk
Ендрит Камбери Помлад соработник за првостепена управна постапка   endrit.kamberi@finance.gov.mk
Идрис Реџепи Самостоен референт – геометар   idris.redzepi@finance.gov.mk
Фикрета Чековиќ Виш референт за канцелариско, архивско и благајничко работење   fikreta.cekovic@finance.gov.mk
Дончо Ристовски Помлад референт за канцелариско, архивско и благајничко работење    
Мерита Асани Помлад референт за канцелариско, архивско и благајничко работење   merita.asani@finance.gov.mk
Хамиде Абдија Помлад референт за канцелариско, архивско и благајничко работење   hamide.abdija@finance.gov.mk
Беса Камбери Помлад референт за канцелариско, архивско и благајничко работење   besa.kamberi@finance.gov.mk
Божана Петровска Помлад референт за административно – технички работи   bozana.petrovska@finance.gov.mk
Мамут Рамадани Курир    
Подрачно одделение за првостепена управна постапка – Штип
Виктор Доневски Советник за првостепена управна постапка 032-386-776 viktor.donevski@finance.gov.mk
Неда Саклова Советник за првостепена управна постапка   neda.saklova@finance.gov.mk
Димитар Пеловски Советник за првостепена управна постапка   dimitar.pelovski@finance.gov.mk
Јулија Мијалкова Соработник за првостепена управна постапка   julija.mijalkova@finance.gov.mk
Никола Колев Помлад соработник за првостепена управна постапка   nikola.kolev@finance.gov.mk
Емилија Божинова Манојлова Самостоен референт за канцелариско, архивско и благајничко работење   emilija.bozinova-manojlova@finance.gov.mk
Борче Арсов Самостоен референт – геометар за Штип и Пробиштип   borce.arsov@finance.gov.mk
Јане Ефремов Курир    
Подрачно одделение за првостепена управна постапка – Гази Баба
Светлана Ивановиќ Советник за првостепена управна постапка 02/3134-605 svetlana.ivanovic@finance.gov.mk
Славчо Јовановски Советник за првостепена управна постапка   slavco.jovanovski@finance.gov.mk
Борка Нацева Советник за првостепена управна постапка   borka.naceva@finance.gov.mk
Ивана Стојановска Советник за првостепена управна постапка   ivana.stojanovska@finance.gov.mk
Мимоза Фејзулаи Помлад соработник за првостепена управна постапка   mimoza.fejzulai@finance.gov.mk
Далиборка Петреска Виш референт за канцелариско, архивско и благајничко работење   daliborka.petreska@finance.gov.mk
Подрачно одделение за првостепена управна постапка – Карпош
Светлана Наумовска Добревска Советник за првостепена управна постапка 02/3073-397 svetlana.naumovska-dobrevska@finance.gov.mk
Тина Тутевска Трајковска Советник за првостепена управна постапка   tina.tutevska.trajkovska@finance.gov.mk
Ирина Пројкоска Виш соработник за првостепена управна постапка   irina.projkoska@finance.gov.mk
Христијан Ристов Помлад соработник за првостепена управна постапка   hristijan.ristov@finance.gov.mk
Анита Даути Помлад соработник за првостепена управна постапка    
Анита Даути Помлад соработник за првостепена управна постапка    
Грамоз Нухиу Помлад соработник за првостепена управна постапка    
Јагода Павловска Самостоен референт  за канцелариско, архивско и благајничко работење   jagoda.pavlovska@finance.gov.mk
Зоран Трајковски Самостоен референт – геометар   zoran.trajkovski@finance.gov.mk
Подрачно одделение за првостепена управна постапка – Кисела Вода
Даниела Стојкова Сталетовиќ Советник за првостепена управна постапка 02/3073-397 daniela.stojkova-staletovic@finance.gov.mk
Ангел Ташковски Советник за првостепена управна постапка   angel.taskovski@finance.gov.mk
Андријана Ивановска Спасиќ Советник за првостепена управна постапка   andrijana.ivanovska-spasik@finance.gov.mk
Јово Павлески Советник за првостепена управна постапка   jovo.pavleski@finance.gov.mk
Даниел Михајловски Самостоен референт  за канцелариско, архивско и благајничко работење   daniel.mihajlovski@finance.gov.mk
Елена Поп Кочова Помлад соработник за првостепена управна постапка   elena.popkocova@finance.gov.mk
Подрачно одделение за првостепена управна постапка – Центар
Нена Попова Раководител на одделение за првостепена управна постапка 02/3211-420 nena.popova@finance.gov.mk
Ана Митревска Советник за првостепена управна постапка   ana.mitrevska@finance.gov.mk
Елена Галевска Советник за првостепена управна постапка   elena.galevska@finance.gov.mk
Атанас Бахчевански Советник за првостепена управна постапка   atanas.bahcevanski@finance.gov.mk
Снежана Стефаноска Самостоен референт  за канцелариско, архивско и благајничко работење   snezana.stefanoska@finance.gov.mk
Јован Наумоски Самостоен референт – геометар   jovan.naumoski@finance.gov.mk
Подрачно одделение за првостепена управна постапка – Чаир
Лилјана Андонова Советник за првостепена управна постапка 02/3211-029 liljana.andonova@finance.gov.mk
Владимир Веселински Советник за првостепена управна постапка   vladimir.veselinski@finance.gov.mk
Кимете Максути Советник за првостепена управна постапка   nenad.stojanovski@finance.gov.mk
Јована Насковска Помлад соработник за  првостепена управна постапка   jovana.naskovska@finance.gov.mk
Светлана Карачоровска Самостоен референт  за канцелариско, архивско и благајничко работење   svetlana.karacorovska@finance.gov.mk

 

Оваа вест е достапна и на: Albanian English

Comments are closed.