Име и презиме Назив на звање и работно место кое е систематизирано со постојната систематизација Телефонски број e-mail
Јелена Таст Државен секретар 02/ 3255-789 jelena.tast@finance.gov.mk
Александра Наќева Ружин Посебен советник на министерот за финансии 02/ 3255-582 aleksandra.n.ruzin@finance.gov.mk
Наташа Николова Марковска Кабинетски службеник на министерот за финансии 02/ 3255-437 natasha.nikolova@finance.gov.mk
Билјана Бутлевска Кабинетски службеник на министерот за финансии 02/ 3255-761 biljana.butlevska@finance.gov.mk
Даут Хајрулахи Кабинетски службеник на министерот за финансии 02/ 3255-321 daut.hajrullahi@finance.gov.mk
Тања Трипунова Државен советник за прашања од буџетското работење 02/ 3255 – 518 tanja.kostovska@finance.gov.mk
Аница Иваноска Стрезовски Државен советник за прашања од буџетското работење 02/ 3255 – 519 anica.ivanoska@finance.gov.mk
Сузана Пенева Државен советник за прашања од меѓународните финансии и хармонизацијата со ЕУ и децентрализираното финансиско управување со ЕУ фондовите 02/ 3255 – 373 suzana.stoimceva@finance.gov.mk
Магдалена Симоновска Државен советник за прашања од финансискиот систем 02/ 3255 – 605 magdalena.simonovska@finance.gov.mk
Јордан Трајковски Државен советник за прашања од економска и макроекономска политика 02/ 3255 -589 jordan.trajkovski@finance.gov.mk
Лилјана Ѓуровска Државен советник за прашања од областа на трезорското работење 02/ 3255 – 557 liljana.gjurovska@finance.gov.mk
Мара Срезовска Државен советник за прашања од областа на трезорското работење 02/ 3255 – 558 mara.srezovska@finance.gov.mk
Оливера Нечовска Државен советник за нормативно правни и административни прашања 02/ 3255-504 olivera.necovska@finance.gov.mk
Маја Стаменковска Угриновска Државен советник за нормативно правни и административни прашања 02/ 3255-438 maja.stamenkovska-ugrinovska@finance.gov.mk
Џелал Рамадани Државен советник за прашања од областа на стратешкото планирање 02/ 3255 – 352 dzelal.ramadani@finance.gov.mk
Дејан Николовски Државен советник за управување со јавен долг 02/ 3255 -411 dejan.nikolovski@finance.gov.mk
Сектор Кабинет на министерот
Кристина Сотировска Раководител на одделение за работи поврзани со Владата на РМ, Собранието на РМ и другите државни органи и за протокол 02/ 3255 -602 kristina.sotirovska@finance.gov.mk
Јасмина Петреска Советник за работи од одбраната и за класифицирани информации 02/ 3255 -655 jasmina.petreska@finance.gov.mk
Наталија Скалова Виш соработник за работи поврзани со органите на државната власт 02/ 3255 -336 natalija.skalova@finance.gov.mk
Елмедина Елези Соработник за билатерална и мултилатерална соработка elmedina.elezi@finance.gov.mk
Ерџан Касим Помлад соработник за работи поврзани со Владата на РМ и извршување на задачите на Надлежниот Координатор за акредитација при децентрализирано управување со средствата од ЕУ фондовите 02/ 3255 -586 erdzan.kasim@finance.gov.mk
Сузи Котева-Стоименова Раководител на одделение за поддршка на  министерот, заменикот на министерот и државниот секретар 02/ 3255 -335 suzi.stoimenova-koteva@finance.gov.mk
Милена Стоилевска Советник за работи непосредно поврзани со министерот 02/ 3255 -612 milena.stoilevska@finance.gov.mk
Дрита Зеќири Советник за работи непосредно поврзани со министерот 02/ 3255 -319 drita.zeqiri@finance.gov.mk
Љејља Беќир Помлад соработник-финансиски менаџер 02/ 3255 -307 leyla.bekir@finance.gov.mk
Стефани Младеновска Помлад соработник за работи непосредно поврзани со министерот и државниот секретар 02/ 3255 -361 stefani.mladenovska@finance.gov.mk
Ева Симонче Помлад соработник за работи непосредно поврзани со министерот и државниот секретар 02/ 3255 -607 eva.simonce@finance.gov.mk
Ељмедине Елмази Помлад соработник за работи непосредно поврзани со заменик министерот 02/ 3255 -649 elmedine.durguti@finance.gov.mk
Жана Шокаровска Раководител на одделение за преведување, јазична редакција и лекторирање 02/ 3255 -661 zana.sokarovska@finance.gov.mk
Слаѓана Тошиќ Советник за јазична редакција 02/ 3255 -662 slagjana.tosic@finance.gov.mk
Вања Радмиловиќ Буклеска Советник – преведувач на англиски јазик 02/ 3255 -663 vanja.radmilovic@finance.gov.mk
Адриана Фејзулаху Раководител на одделение за преведување од македонски на албански јазик и обратно и јазична редакција 02/ 3255 -754 adriana.fejzulahu@finance.gov.mk
Далибор Сандев Советник  – преведувач од македонски на албански јазик и обратно 02/ 3255 -489 dalibor.sandev@finance.gov.mk
Мерсим Фејза Виш соработник  – преведувач од македонски на албански јазик и обратно 02/ 3255 -358 mersim.fejza@finance.gov.mk
Арбреша Клокочи Соработник  – преведувач од македонски на албански јазик и обратно 02/ 3255 -392 arbresha.klokoci@finance.gov.mk
Бесмира Ибраими Помлад соработник-преведувач на албански јазик 02/ 3255 – besmira.ibraimi@finance.gov.mk
Сектор за буџети и фондови
Тоше Пановски Раководител на одделение за Буџет и буџетска политика 02/ 3255 -520 tose.panovski@finance.gov.mk
Лидија Ѓозинска Советник за изготвување на Буџет и буџетска политика 02/ 3255 -763 lidija.gjozinska@finance.gov.mk
Ирена Коштревска Советник за изготвување на Буџет и буџетска политика 02/ 3255 -523 irena.serafimova@finance.gov.mk
Елена Јовановска Советник за изготвување на Буџет и буџетска политика 02/ 3255 -545 elena.stamenkovska@finance.gov.mk
Кети Илиевска Советник за изготвување на Буџет и буџетска политика 02/ 3255 -527 keti.velkova@finance.gov.mk
Наташа Каровчевска Советник за изготвување на Буџет и буџетска политика 02/ 3255 -550 natasa.kaskarevska@finance.gov.mk
Оливера Маркоска Ивановски Советник за изготвување на Буџет и буџетска политика 02/ 3255 -522 olivera.markoska@finance.gov.mk
Насер Сопа Помлад соработник за изготвување на Буџет и буџетска политика 02/ 3255 – 349 naser.sopa@finance.gov.mk
Ивана Иванова Помлад соработник за изготвување на Буџет и буџетска политика 02/ 3255 -765 ivana.ivanova@finance.gov.mk
Филомена Јованоска Помлад соработник за изготвување на Буџет и буџетска политика 02/ 3255 -547 filomena.jovanoska@finance.gov.mk
Александра Алтиевска Ангелиќ Раководител на одделение за буџети на фондови 02/ 3255 – 548 aleksandra.altievska@finance.gov.mk
Емилија Сареска Помлад соработник за изготвување на буџети на фондови 02/ 3255 -531 emilija.sareska@finance.gov.mk
Ниметула Шабани Помлад соработник за изготвување на буџети на фондови 02/ 3255 -542 nimetulla.shabani@finance.gov.mk
Радмила Сандева-Крстова Раководител на Одделението за буџети на единиците на локалната самоуправа 02/ 3255 -536 radmila.sandeva@finance.gov.mk
Александра Петкановска Трпеска Советник за анализа на буџети на единиците на локалната самоуправа 02/ 3255 -537 aleksandra.petkanovska@finance.gov.mk
Аљмедина Исмаили Помлад соработник за анализа на буџети на единиците на локалната самоуправа 02/ 3255 -528 almedina.ismaili@finance.gov.mk
Рамизе Бараку Помлад соработник за анализа на буџети на единиците на локалната самоуправа 02/ 3255 -533 ramize.sulovska@finance.gov.mk
Исак Синани Раководител на одделение за контрола на исплата на плати на буџетски корисници 02/ 3255 -554 isak.sinani@finance.gov.mk
Гордана Цандова Соработник за контрола на број на вработени и исплата на плати на буџетски корисници 02/ 3255 -556 gordana.candova@finance.gov.mk
Виолета Давчевска Самостоен референт за контрола на број на вработени и исплата на плати на буџетски корисници 02/ 3255 -540 violeta.davcevska@finance.gov.mk
Светлана Карачоровска Самостоен референт за контрола на број на вработени и исплата на плати на буџетски корисници 02/ 3255 -541 svetlana.karacorovska@finance.gov.mk
Фестим Алими Раководител на одделение за анализи 02/ 3255 -526 festim.alimi@finance.gov.mk
Весна Крпачовска Раководител на одделение за јавни претпријатија и агенции 02/ 3255 -550 vesna.krpacovska@finance.gov.mk
Тони Станојков Советник за следење на состојба на финансиско работење на јавни претпријатија и агенции 02/ 3255- 553 toni.stanojkov@finance.gov.mk
Осман Скендери Помлад соработник за следење на состојба на финансиско работење на јавни претпријатија и агенции 02/ 3255 -551 osman.skenderi@finance.gov.mk
Јована Насковска Помлад соработник за следење на состојба на финансиско работење на јавни претпријатија и агенции 02/ 3255 -615 jovana.stojanovska@finance.gov.mk
Сектор за внатрешна ревизија
Виктор Ѓорчев Раководител на Сектор за внатрешна ревизија 02/ 3255 -508 viktor.gjorcev@finance.gov.mk
Наташа Радеска Крстевска Помошник раководител на сектор за внатрешна ревизија 02/ 3255 -363 natasa.radeska-krstevska@finance.gov.mk
Анде Ѓурчиновски Помошник раководител на сектор за внатрешна ревизија 02/ 3255 -513 ande.gjurcinovski@finance.gov.mk
Дијана Гијевска Советник – внатрешен ревизор на органите во состав на Министерството за финансии 02/ 3255 -758 dijana.gijevska@finance.gov.mk
Тоше Венков Советник – внатрешен ревизор на Министерството за финансии 02/ 3255 -512 tose.venkov@finance.gov.mk
Бесар Дехари Раководител на Одделение за внатрешна ревизија на ЕУ – ИПА фондовите 02/ 3255 -514 besar.dehari@finance.gov.mk
Сектор за второстепена управна постапка, управни спорови и наплата на побарувања
Милица Неделковска Србиноска Помошник раководител на сектор за второстепена управна постапка и управни спорови 02/ 3255 -418 milica.nedelkovska@finance.gov.mk
Бесмаљ Шефити Помлад соработник за постапување по жалби од областа на царините 02/ 3255 -786 besmal.sefiti@finance.gov.mk
Маја Трпковска Раководител на одделение за второстепена управна постапка од областа на локалните даноци 02/ 3255 -458 maja.trpkovska@finance.gov.mk
 

Јасмина Зврлевска

 

Советник за постапување по жалби од областа на локалните даноци 02/ 3255 -478 jasmina.zvrlevska@finance.gov.mk
Андреј Ангеловски Раководител на одделение за странска помош и наплата на побарувања 02/ 3255 -446 andrej.angelovski@finance.gov.mk
Филип Гризо Советник за следење на реализацијата на кредитите од Компензационите фондови 02/ 3255 -452 filip.grizo@finance.gov.mk
Цвета Чешуровска Нестороска Советник за следењена реализацијата на кредитите од Компензационите фондови 02/ 3255 -460 cveta.cesurovska@finance.gov.mk
Елена Петровска Советник за следење на наплата на побарувања 02/ 3255 -473 elena.petrovska@finance.gov.mk
Филип Камчев Советник за следење на наплата на побарувања 02/ 3255 -684 filip.kamcev@finance.gov.mk
Џемиље Мехмед Помлад соработник за следење на наплата на  побарувања 02/ 3255 -475 dzemile.mehmed@finance.gov.mk
Пера Ацковска Помлад соработник за административните и техничките работи на Компензационите фондови 02/ 3255 -448 pera.ackovska@finance.gov.mk
Кристина Бошкова Самостоен референт за административно – технички работи 02/ 3255 -646 kristina.boskova@finance.gov.mk
Маја Купенкова Самостоен референт за административно – технички работи 02/ 3255 -474 maja.kupenkova@finance.gov.mk
Венко Пипиџаноски Советник за управување со побарувања 02/ 3255 -477 venko.pipidzanoski@finance.gov.mk
Сектор за јавни приходи и даночна и царинска политика
Данаил Каров Помошник раководител на Сектор за јавни приходи и даночна и царинска политика 02/ 3255 -647 danail.karov@finance.gov.mk
Сузана Стојмироска Помошник раководител на Сектор за јавни приходи и даночна и царинска политика 02/ 3255 -300 suzana.stojmiroska@finance.gov.mk
Душка Костовска Јаковчевска Раководител на одделение за даночна политика 02/ 3255 -486 dusica.jakovcevska@finance.gov.mk
Едис Рамчиловиќ Советник за системот на персоналниот данок на доход и меѓународните договори за одбегнување на двојното оданочување 02/ 3255 -497 edis.ramcilovic@finance.gov.mk
Наталија Кожовска Советник за системот на персоналниот данок на доход и меѓународните договори за одбегнување на двојното оданочување 02/ 3255 -753 natalija.kozovska@hotmail.com
Анастасија Силигунис Помлад соработник за даночна политика од областа на директните даноци 02/ 3255 -507 anastasija.siligunis@finance.gov.mk
Илвије Касами Раководител на одделение за даночна политика од областа на индиректните даноци 02/ 3255 -775 ilvije.kasami@finance.gov.mk
Елена Стојмановска Тортевска Советник за данок на додадена вредност 02/ 3255 -496 elena.stojmanovska@finance.gov.mk
Сандра Ташковска Соработник за индиректни даноци 02/ 3255- 398 sandra.burovska@finance.gov.mk
Бурим Бафтиари Раководител на одделение за царинска политика 02/ 3255- 501 burim.baftiari@ finance.gov.mk
Елизабета Тодорова Васевска Советник за царински систем и царинска политика 02/ 3255- 311 elizabeta.todorova-vasevska@finance.gov.mk
Златко Спироски Советник за царинска тарифа, потекло и вредност 02/ 3255- 500 zlatko.spiroski@finance.gov.mk
Анита Ивановска Соработник  за царинска политика 02/ 3255- 499 anita.ivanovska@finance.gov.mk
Калтерина Абази Помлад соработник за царински систем и царинска политика 02/ 3255- 610 kalterina.abazi-jusufi@finance.gov.mk
Мартин Николовски Помлад соработник за царински систем и царинска политика 02/ 3255 -785 martin.nikolovski@finance.gov.mk
Ирена Василеска Шалевиќ Раководител на одделение за други јавни приходи и даночна постапка 02/ 3255 -793 irena.vasileska-salevic@finance.gov.mk
Анета Димитровска Советник за други јавни приходи и даночна постапка 02/ 3255 -493 aneta.dimitrovska@finance.gov.mk
Маринела Стефановска Петровска Советник за други јавни приходи и даночна постапка 02/ 3255 -752 marinela.stefanovska@finance.gov.mk
Ќефсер Демири Виш соработник за други јавни приходи и даночна постапка 02/ 3255 -682 kefser.demiri@finance.gov.mk
Ивана Ужевска Виш соработник за други јавни приходи и даночна постапка 02/ 3255 -381 ivana.uzevska@finance.gov.mk
Марјан Алексовски Советник за проекции и анализи 02/ 3255 -505 marjan.aleksovski@finance.gov.mk
Јанинка Стаменковска Советник за проекции и анализи 02/ 3255 -506 janinka.kostovska@finance.gov.mk
Марина Димоска Раководител на одделение за политика од областа на акцизите 02/ 3255 -488 marina.dimoska@finance.gov.mk
Даниела Савеска Советник за политика од областа на акцизите 02/ 3255 -447 daniela.mukoska@finance.gov.mk
Дејан Николовски Советник за политика од областа на акцизите 02/ 3255 -757 dejan.nnikolovski@finance.gov.mk
Борис Панзов Соработник за политика од областа на акцизите 02/ 3255 -744 boris.panzov@finance.gov.mk
Јасин Јакупи Помлад референт – сметководител 02/ 3255 -667 jasin.jakupi@finance.gov.mk
Љатифе Елмази Помлад соработник за политика од областа на акцизите 02/ 3255 -491 latife.elmazi@finance.gov.mk
Сектор за информатика

 

Дина Младеновска Раководител на одделение за информатика-апликативен менаџмент 02/ 3255 -320 dina.mladenovska@finance.gov.mk
Глигорчо Радински Советник за информатика-апликативен менаџмент и поддршка 02/ 3255 -323 gligorco.radinski@finance.gov.mk
Фемије Аљими Виш соработник за информатика-апликативна документација 02/ 3255 -318 femije.aljimi@finance.gov.mk
Арбреш Укшини Помлад соработник за информатика-апликативна документација 02/ 3255 -327 arbresh.ukshini@finance.gov.mk
Сулејман Ќазими Советник за ИТ инфраструктура – систем администратор 02/ 3255 -337 danica.naumovska@finance.gov.mk
Али Саити Помлад соработник за информатика-апликативна документација 02/ 3255 -611 ali.saiti@finance.gov.mk
Даница Наумовска Виш соработник за ИТ инфраструктура – систем администратор 02/ 3255 -375 danica.naumovska@finance.gov.mk
Мевљан Салији Помлад соработник за мрежна администрација и ИТ сигурност 02/ 3255 -622 mevlan.saliji@finance.gov.mk
Нурџан Амиди Помлад соработник за мрежна администрација и ИТ сигурност 02/ 3255 -622 nurxhan.amidi@finance.gov.mk
Сашо Богоев Самостоен референт за системска администрација 02/ 3255 -327 saso.bogoev@finance.gov.mk
Сектор за јавна внатрешна финансиска контрола
Мите Митевски Помошник раководител на Сектор за јавна внатрешна финансиска контрола 02/ 3255 -511 mite.mitevski@finance.gov.mk
Енвер Зибери Советник за хармонизација на внатрешната ревизија во субјектите на централната власт и во единиците на локалната самоуправа 02/ 3255 -346 enver.ziberi@finance.gov.mk
Андриана Степаноска Советник за хармонизација на внатрешната ревизија во субјектите на централната власт 02/ 3255 -340 andriana.stepanoska@finance.gov.mk
Синиша Спасиќ Советник за хармонизација на внатрешната ревизија во единиците на локалната самоуправа 02/ 3255 -305 sinisa spasik@finance.gov.mk
Јетмир Зибери Помлад соработник за хармонизација на внатрешната ревизија во субјектите на централната власт и во единиците на локалната самоуправа 02/ 3255 -341 jetmir.ziberi@finance.gov.mk
Гордана Ѓорѓиевска Советник за хармонизација на финансиското управување 02/ 3255 -345 gordana.atanasova@finance.gov.mk
Марија Апостоловска Советник за хармонизација на финансиското управување 02/ 3255 -741 marija.nikolovska@finance.gov.mk
Фатон Рамадани Помлад соработник за хармонизација на финансиското управување 02/ 3255-771 daniela.tosev@finance.gov.mk
Сектор за макроекономска политика
Весна Цветанова Раководител на сектор за макроекономска политика 02/ 3255 -590 vesna.cvetanova@finance.gov.mk
Ѓоко Ѓорѓески Помошник раководител на Сектор за макроекономска политика за анализа на реален и надворешен сектор 02/ 3255 -599 gjoko.gjorgjeski@finance.gov.mk
Ален Калач Советник за макроекономски модели и проекции во областа на реален и надворешен сектор 02/ 3255-561 alen.kalac@finance.gov.mk
Александра Велкова Виш соработник  за макроекономски модели и проекции во областа на реален и надворешен сектор 02/ 3255 -597 aleksandra.velkova@finance.gov.mk
Ана Николова Виш соработник за макроекономски модели и проекции за фискален сектор, пазар на труд и социјален сектор 02/ 3255 -591 ana.nikolova@finance.gov.mk
Сања Киковска Георгиевска Раководител на одделение за анализа на реален и финансиски сектор 02/ 3255 -593 sanja.kikovska@finance.gov.mk
Десанка Здравковска Виш соработник за анализа на финансиски и монетарен сектор 02/ 3255 -759 desanka.sterjovska@finance.gov.mk
Ирена Рашовиќ Соработник за анализа на реален и надворешен сектор 02/ 3255 -597 irena.paneva@finance.gov.mk
Александра Иваноска Виш соработник за координација на економски политики и реформи со посебен акцент на социјалниот сектор 02/ 3255 -535 aleksandra.ivanoska@finance.gov.mk
Виктор Лазароски Советник за координација на економски политики и реформи со посебен акцент на социјалниот сектор 02/ 3255 -653 viktor.lazaroski@finance.gov.mk
Сектор за меѓународни финансиски односи  и управување со јавниот долг
Андрија Алексоски Помошник раководител на Секторот од областа на меѓународните финансиски односи и Европска Унија 02/ 3255 -412 andrija.aleksoski@finance.gov.mk
Кристина Павловска Помошник раководител на Секторот од областа на меѓународните финансиски односи и Европска Унија 02/ 3255 -413 kristina.pavlovska@finance.gov.mk
Сања Манасијевиќ Манчева Помошник раководител на Секторот од областа на  управувањето со јавниот долг 02/ 3255 -430 sanja.manasijevic-manceva@finance.gov.mk
Ана Наневска Раководител на одделение за ИПА И НПАА 02/ 3255 -415 ana.veljanovska@finance.gov.mk
Тања Боболинска Советник за следење на ИПА проекти 02/ 3255 -639 tanja.bobolinska@finance.gov.mk
Елена Велјаноска Виш соработник за заследење на ИПА проекти 02/ 3255 -414 elena.ristovska-veljanoska@finance.gov.mk
Соња Стевановиќ Помлад соработник за спроведување на ИПА проекти 02/ 3255 -429 sonja.kraljeva@finance.gov.mk
Ивана Стојкоска Соработник за спроведување на ИПА проекти 02/ 3255 -444 ivana.popovska@finance.gov.mk
Азем Хаџиу Помлад соработник за координација на НПАА 02/ 3255 -353 azem.haxhiu@finance.gov.mk
Ленче Божиноска Раководител на одделение за билатерална и европска финансиска соработка 02/ 3255 -420 lence.bozinoska@finance.gov.mk
Мартин Апостолоски Помлад соработник за мултилатерална финансиска соработка 02/ 3255 -455 martin.apostoloski@finance.gov.mk
Драгана Филиповска Раководител на одделение за  мултилатерална финансиска соработка 02/ 3255 -419 dragana.micevska@finance.gov.mk
Ана Димитриевска Советник за мултилатерална финансиска соработка – Светска банка и ООН 02/ 3255 -421 ana.dimitrievska@finance.gov.mk
Јасемин Хајро Помлад соработник за билатерална финансиска соработка со европски држави 02/ 3255 -422 jasemin.hajro@finance.gov.mk
Билјана Марковиќ Раководител на одделение за задолжување и инвестирање 02/ 3255 -423 biljana.krusarovska@finance.gov.mk
Елена Љубиќ Советник за билатерална и европска финансиска соработка 02/ 3255 -428 elena.ljubic@finance.gov.mk
Тања Колева Советник за  управување со вишокот на средства на единствената трезорска сметка 02/ 3255 -417 tanja.boskova@finance.gov.mk
Мила Крекиќ Помлад соработник за задолжување на носители на јавен долг и управување со вишокот на средства на единствената трезорска сметка 02/ 3255 -544 mila.krekik@finance.gov.mk
Рената Давиткова Панчева Раководител на одделение за евиденција, следење и сервисирање на обврските по јавниот долг 02/ 3255 -426 renata.davitkova-panceva@finance.gov.mk
Миодраг Богдановиќ Советник за евиденција на јавниот долг, следење и сервисирање на обврските на носителите на јавниот долг 02/ 3255 -427 miodrag.bogdanovic@finance.gov.mk
Лорен Алессандро Смерилли Помлад соработник за евиденција на јавниот долг, следење и сервисирање на обврските на носителите на јавниот долг 02/ 3255 -564 lorenalessandro.smerilli@finance.gov.mk
Алев Сулејман Советник за анализа на ризиците на портфолиото на јавниот долг 02/ 3255 -782 alev.sulejman@finance.gov.mk
Сара Петковска Помлад соработник за политика на управување со јавниот долг и анализа на ризиците на портфолиото на јавниот долг 02/ 3255 -596 sara.petkovska@finance.gov.mk
Ресмије Алиу Советник за политика на управување со јавниот долг 02/ 3255 -433 resmije.aljiu@finance.gov.mk
Сектор за правни  работи
Татјана Васева Раководител на сектор за правни  работи 02/ 3255 -746 tatjana.vaseva@finance.gov.mk
Елизабета Калачоска Помошник раководител на сектор за набавки и општи работи 02/ 3255 -436 elizabeta.kalacovska@finance.gov.mk
Марија Митевска Раководител на одделение за нормативно-правни и административни работи и судски постапки 02/ 3255 -620 marija.mitevska@finance.gov.mk
Ангелина Јакимовска Советник за нормативно-правни работи 02/ 3255 -442 angelina.taneska@finance.gov.mk
Биљана Алексиќ Советник за нормативно-правни работи 02/ 3255 -640 biljana.aleksic@finance.gov.mk
Ѓорѓи Стојкоски Советник за постапување по правни средства во жалбени постапки и судски спорови 02/ 3255 -443 gjorgji.stojkoski@finance.gov.mk
Марија Лазарова Виш соработник за нормативно правни работи 02/ 3255 -552 marija.lazarova@finance.gov.mk
Мишко Велјанов Самостоен референт координатор на писарница 02/ 3255 -481 misko.veljanov@finance.gov.mk
Нада Дишкова Димчевска Референт – писар 02/ 3255 -644 nada.diskova-dimcevska@finance.gov.mk
Ирена Крстевска Референт – писар 02/ 3255 -570 irena.krstevska@finance.gov.mk
Катерина Стојановска Референт – писар 02/ 3255 -794 katerina.stojanovska@finance.gov.mk
Агим Алими Помлад референт за електронска евиденција на предмети во писарницата 02/ 3255 -432 agim.alimi@finance.gov.mk
Мифтари Адем Помлад референт за електронска евиденција на предмети во писарницата 02/ 3255 -794 miftari.adem@finance.gov.mk
Лилијана Стојановска Раководител на Одделение за  слободен пристап до информации од јавен карактер 02/ 3255 -624 lilijana.stojanovska@finance.gov.mk
Марија Хаџи-Василева Белевска Советник за постапување по барања за слободен пристап до информации од јавен карактер 02/ 3255 -623 marija.hadzi-vasileva@finance.gov.mk
Арѓира Јашари-Мерсими Помлад соработник за односи со јавност и комуникација со медиуми 02/ 3255 -440 argira.jashari-mersimi@finance.gov.mk
Даниела Јанкова Раководител на одделението за набавки 02/ 3255 -628 daniela.jankova@finance.gov.mk
Панче Чоневски Советник за јавни набавки 02/ 3255 -631 pance.conevski@finance.gov.mk
Илија Накевски Советник за јавни набавки 02/ 3255 -445 ilija.nakevski@finance.gov.mk
Рената Николоска Советник за јавни набавки 02/ 3255 -560 renata.zdravkoska@finance.gov.mk
Мариа Анѓелеска Советник за јавни набавки 02/ 3255 -369 maria.angeleska@finance.gov.mk
Петрина Мале Советник за јавни набавки 02/ 3255 -633 petrina.papa@finance.gov.mk
Даниела Донова Ризов Советник за преведување на документи од областа на јавни набавки 02/ 3255 -637 daniela.donova@finance.gov.mk
Билент Мустафоски Раководител на одделение за општи работи 02/ 3255 -629 bilent.mustafoski@finance.gov.mk
Валентина Никодиноска Советник за општи работи 02/ 3255 -635 valentina.nikodinoska@finance.gov.mk
Ајфер Укшини Советник за општи работи 02/ 3255 -449 ajfer.uksini@finance.gov.mk
Виолета Заевска Помлад соработник за општи работи 02/ 3255-626 violeta.zaevska@finance.gov.mk
Живко Димовски Координатор на достава-курир 02/ 3255 -641
Мартин Малин Курир 02/ 3255 -641
Катерина Кајсторовска Хигиеничар
Зоки Лазаровски ВКВ работник за одржување на опремата 02/ 3255 -640
Зоран Ѓорѓиевски Возач 02/ 3255 -640
Драгомир Урошевиќ Возач
Јован Јованов КВ работник за одржување на опремата 02/ 3255 -740
Мишко Трајковски Работник на приемен пулт 02/ 3255-300
Дарко Спироски Раководител на Одделение за следење, контрола и одржување на имотот на Министерството за финансии 02/ 3255-382 darko.spiroski@finance.gov.mk
Орце Ристовски Советник за следење и функционално одржување на системот за управување со зградата – БМС 02/ 3255 -740 orce.ristovski@finance.gov.mk
Зоран Велјановски Соработник за следење и функционално одржување на системот за управување со зградата – БМС 02/ 3255 -739 zoran.veljanovski@finance.gov.mk
Екрем Салих Самостоен референт за тековно, техничко и функционално одржување на системот за управување со зградата – БМС 02/ 3255 -515 ekrem.salih@finance.gov.mk
Сашо Димовски КВ работник за одржување на опремата 02/ 3255 -740
Габриел Стојмиров Работник за извршување на помошни работи 02/ 3255 -332 gabriel.stojmirov@finance.gov.mk
Верица Стоилова Раководител на одделение за управување со човечки ресурси 02/ 3255 -619 verica.stoilova@finance.gov.mk
Александра Лулкоска Советник за селекција, вработување и меѓусекторска соработка 02/ 3255 -760 aleksandra.lulkoska@finance.gov.mk
Кимет Куртиши Виш соработник за стручно оспособување и усовршување и оценување 02/ 3255 -634 kimet.kurtisi@finance.gov.mk
Ана Тантуровска Виш соработник за стручно оспособување и усовршување и оценување 02/ 3255 -594 ana.tanturovska@finance.gov.mk
Надица Страчков Помлад соработник за стручно усовршување и оценување и водење на персонална евиденција на вработените 02/ 3255 -466 nadica.strackov@finance.gov.mk
Адељина Љамалари Помлад соработник за права од работен однос 02/ 3255 -431 adelina.ljamalari@finance.gov.mk
Светлана Ангелковска Помлад соработник за општи работи 02/ 3255 -627 svetlana.angelkovska@finance.gov.mk
Томе Балаловски Самостоен референт за човечки ресурси 02/ 3255 -580 tome.balalovski@finance.gov.mk
Сектор за трезор
Бари Исени Раководител на Сектор за трезор 02/ 3255 -581 bari.iseni@finance.gov.mk
Јулијана Петановска Помошник раководител на Сектор за трезор 02/ 3255 -559 Julijana.petanovska@finance.gov.mk
Душко Тасев Помошник раководител на Сектор за трезор 02/ 3255 -654 dusko.tasev@finance.gov.mk
Владо Делевски Помошник раководител на Сектор за трезор 02/ 3255 -566 vlado.delevski@finance.gov.mk
Предраг Васојевиќ Советник за одобрување на финансиски планови и водење на регистар на буџетски корисници 02/ 3255 -563 predrag.vasojevic@finance.gov.mk
Маја Димитриевска Советник за одобрување на финансиски планови и водење на регистар на буџетски корисници 02/ 3255 -562 maja.dimitrievska@finance.gov.mk
Муала Камбери Помлад соработник за одобрување на финансиски планови и водење на регистар на буџетски корисници 02/ 3255 -498 muala.kamberi@finance.gov.mk
Ивана Николовска Помлад соработник за одобрување на финансиски планови и водење на регистар на буџетски корисници 02/ 3255 -562 ivana.nikolovska@finance.gov.mk
Зајдан Лумани Помлад референт за одобрување на финансиски планови
Менсур Јусуфи Виш соработник за изготвување на проекции 02/ 3255 -580 mensur.jusufi@finance.gov.mk
Амир Реџепи Помлад соработник за изготвување на проекции 02/ 3255 -457 amir.rexhepi@finance.gov.mk
Сања Доревска Ристовска Советник за извршување на буџетите 02/ 3255 -569 sanja.dorevska@finance.gov.mk
Сабрије Куртај Помлад соработник за исплата на буџетски корисници, фондови и единици на локална самоуправа 02/ 3255 -672 sabrije.kurtaj@finance.gov.mk
Кристина Маринковиќ Соработник 02/ 3255 -314 kristina.marinkovic@finance.gov.mk
Лилјана Николовска Соработник 02/ 3255 -495 liljana.nikolovska@finance.gov.mk
Марга Голчевска Самостоен референт за исплата на буџетски корисници 02/ 3255 -485 marga.golcevska@finance.gov.mk
Ана Гравчева Самостоен референт за исплата на буџетски корисници 02/ 3255 -762 ana.gravceva@finance.gov.mk
Христина Николова Јорданова Самостоен референт за исплата на фондови 02/ 3230-462 hristina.nikolova-jordanova@finance.gov.mk
Анита Јовановска Крстева Помлад референт за исплата на буџетски корисници, фондови и  единици на локална самоуправа 02/ 3255 -574 anita.jovanovska-krsteva@finance.gov.mk
Ивана Кочоска Раководител на одделение за следење на наплата на јавните приходи 02/ 3255 -608 ivana.bojovska@finance.gov.mk
Елена Кузманова Виш соработник за следење на јавните приходи на Буџетот на РМ и единиците на локалната самоуправа 02/ 3255 -743 elena.serafimova@finance.gov.mk
Јове Јакимовски Помлад соработник за следење  на јавните приходи на Буџетот на РМ и единиците на локалната самоуправа
Арјете Адили Советник за следење на  јавните приходи на Буџетот на РМ и единиците на локалната самоуправа 02/ 3255 -356 arjete.adili@finance.gov.mk
Доротеа Трајковска Помлад соработник за следење  на јавните приходи на Буџетот на РМ и единиците на локалната самоуправа 02/ 3255 -750 dorotea.trajkovska@finance.gov.mk
Едмир Камбери Раководител на одделение за буџетско сметководство 02/ 3255-770 edmir.kamberi@finance.gov.mk
Атанас Анчевски Соработник 02/ 3255-543 atanas.ancevski@finance.gov.mk
Лидија Палчевска Самостоен референт за сметководствени работи 02/ 3255 -584 lidija.palcevska@finance.gov.mk
Адем Алили Помлад референт за сметководствени работи 02/ 3255 -454 adem.alili@finance.gov.mk
Викторија Христовска Советник за статистички извештаи и анализа 02/ 3255 -742 viktorija.hristovska@finance.gov.mk
Емилија Вељановска Советник за прием и обработка на документација во трезорски канцеларии 02/ 3255 -579 emilija.veljanovska@finance.gov.mk
Алберт Алимани Соработник за статистички извештаи и анализа 02/ 3255 -327 albert.alimi@finance.gov.mk
Миљазим Демиров Помлад соработник за статистички извештаи и анализи 02/3255-578 milazam.demirov@finance.gov.mk
Билјана Китрозоска Советник за прием и обработка на барања за плаќање и друга документација во трезорски канцеларии- Охрид 046/ 253-463 biljana.kitrozoska@finance.gov.mk
Ѓорѓи Панов Советник за прием и обработка на барања за плаќање и друга документација во трезорски канцеларии- Струмица 034/ 346-135 tkstrumica@finance.gov.mk
Наташа Апостолова Советник за прием и обработка на барања за плаќање и друга документација во трезорски канцеларии- Охрид 046/ 253-463 tkohrid@finance.gov.mk
Лила Аризанова Советник за прием и обработка на барања за плаќање и друга документација во трезорски канцеларии-Гевгелија 034/ 215-390 tkgevgelija@finance.gov.mk
Руждија Османоски Советник за прием и обработка на барања за плаќање и друга документација во трезорски канцеларии- Дебар 046/ 835-108 tkdebar@finance.gov.mk
Аделина Зеќири Помлад соработник за прием и обработка на барања за плаќање и друга документација во трезорски канцеларии- Битола 047/ 237-080 adelina.zekiri@finance.gov.mk
Викторија Петковска Помлад соработник за прием и обработка на барања за плаќање и друга документација во трезорски канцеларии- Куманово 031/ 413-222 tkkumanovo@finance.gov.mk
Елизабета Кречева Помлад соработник за прием и обработка на барања за плаќање и друга документација во трезорски канцеларии- Струмица 034/ 346-135 tkstrumica@finance.gov.mk
Мирјета Лимани Помлад соработник за прием и обработка на барања за плаќање и друга документација во трезорски канцеларии- Тетово 044/ 337-840 mirjeta.limani@finance.gov.mk
Нурхан Дурак Помлад соработник за прием и обработка на барања за плаќање и друга документација во трезорски канцеларии- Дебар 046/ 835-108 tkdebar@finance.gov.mk
Сабир Рушити Помлад соработник за прием и обработка на барања за плаќање и друга документација во трезорски канцеларии- Тетово 044/ 337-840 tktetovo@finance.gov.mk
Снежана Пауновска Самостоен референт за прием и обработка на барања за плаќање и друга документација во трезорски канцеларии-Скопје
Миланчо Величковски Самостоен референт за прием и обработка на барања за плаќање и друга документација во трезорски канцеларии- Куманово 031/ 413-222 tkkumanovo@finance.gov.mk
Соња Стојковска Самостоен референт за прием и обработка на барања за плаќање и друга документација во трезорски канцеларии-Скопје 02/ 3230-034 sonja.stojkovska@finance.gov.mk
Дојчин Матевски Самостоен референт за прием и обработка на барања за плаќање и друга документација во трезорски канцеларии-Скопје
Аница Тасевска Самостоен референт за прием и обработка на барања за плаќање и друга документација во трезорски канцеларии- Прилеп 048/ 423-891 tkprilep@finance.gov.mk
Вељан Спировски Самостоен референт за прием и обработка на барања за плаќање и друга документација во трезорски канцеларии- Битола 047/ 237-080 tkbitola@finance.gov.mk
Емилија Гроздановска Самостоен референт за прием и обработка на барања за плаќање и друга документација во трезорски канцеларии- Куманово 031/ 413-222 tkkumanovo@finance.gov.mk
Влатко Митровски Самостоен референт за прием и обработка на барања за плаќање и друга документација во трезорски канцеларии- Кавадарци 043/ 411-789 tkkavadarci@finance.gov.mk
Анка Тренчевска Самостоен референт за исплата на единиците на локална самоуправа tkdelcevo@finance.gov.mk
Викторија Чупетреска Самостоен референт за прием и обработка на барања за плаќање и друга документација во трезорски канцеларии- Прилеп tkprilep@finance.gov.mk
Мануела Саидова Помлад референт за прием и обработка на барања за плаќање и друга документација во трезорски  канцеларии- Кочани tkkocani@finance.gov.mk
Рада Калчиноска Самостоен референт за прием и обработка на барања за плаќање и друга документација во трезорски канцеларии- Кичево 045/ 225-821 tkkicevo@finance.gov.mk
Даниела Ангелова Самостоен референт за прием и обработка на барања за плаќање и друга документација во трезорски канцеларии- Штип tkstip@finance.gov.mk
Љуан Равмани Виш референт за прием и обработка на барања за плаќање и друга документација во трезорски канцеларии- Струга tkstruga@finance.gov.mk
Сектор за управување со средствата од инструментот за претпристапна помош – ИПА
Александра Симјаноска Раководител на сектор за управување со средствата од инструментот за претпристапна помош – ИПА 02/ 3255 -302 aleksandra.simjanoska@finance.gov.mk
Александра Наковска Раководител на одделение Национален фонд 02/ 3255 -303 aleksandra.nakovska@finance.gov.mk
Лилјана Цветаноска Советник-финансиски менаџер 02/ 3255 -348 liljana.cvetanoska@finance.gov.mk
Маријана Стојаноска Мирчевска Советник-финансиски менаџер 02/ 3255 -312 marijana.stojanoska-mircevska@finance.gov.mk
Александар Тошев Советник за ефективно функционирање на системите за управување и контрола на средствата од ИПА 02/ 3255 -310 aleksandar.tosev@finance.gov.mk
Зорица Јосифоска Мерџаноска Виш соработник за сметководствени работи на фондовите на ЕУ 02/ 3255 -307 zorica.josifoska@finance.gov.mk
Селда Даут Помлад соработник-финансиски менаџер 02/ 3255 -310 selda.daut@finance.gov.mk
Владо Караманолевски Раководител на одделение за поддршка на националниот координатор за авторизација 02/ 3255 -309 vlado.karamanolevski@finance.gov.mk
Мартин Катиќ Помлад соработник за финансиска контрола 02/ 3255 -534 martin.katic@finance.gov.mk
Елизабета Манушева Апостоловски Советник за ефективно функционирање на системите за управување и контрола на средствата од ИПА 02/ 3255 -311 elizabeta.manuseva-apostolovski@finance.gov.mk
Персантина Кипровска Советник за сметководствени работи на фондовите на ЕУ 02/ 3255 -315 persantina.cvetkovska@finance.gov.mk
Димитар Штериов Советник за ефективно функционирање на системите за управување и контрола на средствата од ИПА 02/ 3255 -468 dimitar.steriov@finance.gov.mk
Радица Илиева Јаневска Советник за ефективно функционирање на системите за управување и контрола на средствата од ИПА 02/ 3255 -313 radica.ilieva@finance.gov.mk
Сабина Идризи Советник за ефективно функционирање на системите за управување и контрола на средствата од ИПА 02/ 3255-344 sabina.idrizi@finance.gov.mk
Баки Чупи Помлад соработник за ефективно функционирање на системите за управување и контрола на средствата од ИПА 02/ 3255-329 baki.chupi@finance.gov.mk
Роберт Николоски Помлад соработник за човечки ресурси и поддршка на службеникот за нерегуларности 02/ 3255-675 robert.nikoloski@finance.gov.mk
Сектор за финансиска инспекција во јавниот сектор и координација на борба против измама на ЕУ средствата
Татјана Трајковска Раководител на сектор за финансиска инспекција во јавниот сектор и координација на борба против измама на ЕУ средствата – главен инспектор 02/ 3255 – 482 tatjana.trajkovska@finance.gov.mk
Весна Стојиљковиќ Советник – инспектор за финансиска инспекција на корисниците на средства од Буџетот на Република Македонија, фондовите, агенциите и другите институции основани со закон или од страна на државата 02/ 3255 – 509 vesna.stojiljkovic@finance.gov.mk
Николина Алексовска Советник – инспектор за финансиска инспекција на општините, Градот Скопје, јавните претпријатија, јавните установи и другите правни лица кои се основани од општините или Градот Скопје 02/ 3255 -342 nikolina.aleksovska@finance.gov.mk
Нехат Топојани Виш соработник – Помлад инспектор за финансиска инспекција на субјекти од јавен сектор на централно ниво 02/ 3255 -440 nehat.topojani@finance.gov.mk
Роберт Иваноски Виш соработник – Помлад инспектор за финансиска инспекција на субјекти од јавен сектор на локално ниво 02/ 3255 -769 robert.ivanoski@finance.gov.mk
Арба Лита Помлад соработник за финансиска инспекција на субјекти од јавен сектор на локално ниво 02/ 3255 -546 arba.lita@finance.gov.mk
Нуредин Алимов Помлад соработник за финансиска инспекција на субјекти од јавен сектор на централно ниво 02/ 3255 -453 nuredin.alimov@finance.gov.mk
Дивна Најдовска Раководител на одделение за координација на борба против измама на ЕУ средствата (АФКОС) 02/ 3255 -469 divna.najdovska@finance.gov.mk
Зимри Нухи Советник за координација на борба против измама на ЕУ средствата 02/ 3255 -467 zimri.nuhi@finance.gov.mk
Дора Арифи Помлад соработник за координација на борба против измама на ЕУ средствата 02/ 3255 -461 dora.arifi@finance.gov.mk
Нина Маџоска Соработник за координација на борба против измама на ЕУ средствата 02/ 3255 -598 nina.madjovska@finance.gov.mk
Сектор за финансиски прашања
Розика Бојаџиева Раководител на Секторот за финансиски прашања 02/ 3255 -435 rozika.bojadzieva@finance.gov.mk
Елена Заркова Раководител на одделение за сметководство и плаќање 02/ 3255 -788 elena.zarkova@finance.gov.mk
Ивана Митевска Спасевска Советник за сметководствени работи 02/ 3255 -479 ivana.mitevska-spasevska@finance.gov.mk
Златко Наумовски Самостоен референт-ликвидатор 02/ 3255 -645 zlatko.naumovski@finance.gov.mk
Тони Стојчевиќ Виш соработник за буџетско работење 02/ 3255 -617 toni.stojcevic@finance.gov.mk
Ѓултен Бекир Самостоен референт – пресметковен сметководител за плати 02/ 3255 -325 gjulten.bekir@finance.gov.mk
Тања Тотова Станојевиќ Самостоен референт – сметководител 02/ 3255 -658 tanja.totova-stanojevik@finance.gov.mk
Даниела Младеновска Виш соработник за контрола на буџетското работење 02/ 3255 -747 daniela.mladenovska@finance.gov.mk
Зоран Марковски Виш референт – економ 02/ 3255 -334 zoran.markovski@finance.gov.mk
Огнен Манчевски Советник за административни работи 02/ 3255 -480 ognen.mancevski@finance.gov.mk
Виолета Тошевска Советник за буџетска аналитика 02/ 3255-636 violeta.tosevska@finance.gov.mk
Наталија Стоимова Раководител на одделение за буџетска контрола 02/ 3255 -659 natalija.stoimova@finance.gov.mk
Бојан Јанчевски Советник -ex post финансиска контрола 02/ 3255 -401 bojan.jancevski@finance.gov.mk
Христина Ѓорѓевска Соработник за  контрола на буџетското работење 02/ 3255 -588 hristina.vidojevska@finance.gov.mk
Марија Манева Прнаркова Виш соработник за контрола на буџетското работење 02/ 3255 -616 marija.maneva@finance.gov.mk
Сектор за финансиски систем
Ленче Тагасовска Раководител на сектор за финансиски систем 02/ 3255 -350 lence.tagasovska@finance.gov.mk
Орнела Трајкоска – Пендевска Помошник раководител на Сектор за финансиски систем 02/ 3255 -355 ornela.trajkoska@finance.gov.mk
Иван Недев Раководител на одделение за банкарски и небанкарски институции 02/ 3255 -370 ivan.nedev@finance.gov.mk
Соња Цветановски Советник за банкарски институции 02/ 3255 -367 sonja.angelovska@finance.gov.mk
Елена Анѓеловска Советник за небанкарски институции 02/ 3255 -367 elena.veljanoska@finance.gov.mk
Дијана Станкоска Помлад соработник за банкарски институции 02/ 3255 -370 dijana.damjanoska@finance.gov.mk
Аница Васовиќ Раководител на одделение за пазар на капитал 02/ 3255 -354 anica.vasovic@finance.gov.mk
Горан Мојаноски Советник за работа со хартии од вредност и инвестициски фондови 02/ 3255 -538 goran.mojanoski@finance.gov.mk
Андријана Спиревска Помлад соработник за работа со пазар на капитал 02/ 3255 -795 andrijana.spirevska@finance.gov.mk
Бесник Адеми Помлад соработник за ревизија 02/ 3255 -339 besnik.ademi@finance.gov.mk
Александра Димовска Раководител на одделение за сметководствен систем, платен промет и ревизија 02/ 3255 -357 aleksandra.dimovska@finance.gov.mk
Зејније Елмази Виш соработник за системот на осигурување со анализа 02/ 3255 -372 zejnie.elmazi@finance.gov.mk
Марина Станојкова Арсовски Советник за сметководствен систем, платен промет и ревизија 02/ 3255 -359 marina.stanojkova@finance.gov.mk
Симона Томчевска Помлад соработник за игри на среќа и за забавните игри 02/ 3255 -362 simona.tomcevska@finance.gov.mk
Оливера Савинова Стојанова Раководител на одделение за игри на среќа и за забавните игри 02/ 3255 -365 olivera.savinovastojanova@finance.gov.mk
Марија Гогаровска Марковска Советник за системот на игри на среќа и за забавните игри 02/ 3255 -364 marija.gogarovska@finance.gov.mk
Софка Дугалиќ Советник за системот на игри на среќа и за забавните игри 02/ 3255 -368 sofka.inadeska@finance.gov.mk
Наташа Младеновска Пирковска Советник за системот на осигурување со анализа 02/ 3255 -441 natasa.mladenovska@finance.gov.mk
Сектор за централно финансирање и склучување на договори
Ермира Фида Раководител на сектор за централно финансирање и склучување на договори 02/ 3255 -374 ermira.fida@finance.gov.mk
Тања Жежова Помошник раководител на сектор за централно финансирање и склучување на договори 02/ 3255 -308 tanja.beginova@finance.gov.mk
Муарем Азизи Советник за контрола на квалитетот 02/ 3255 -384 muarem.azizi@finance.gov.mk
Низамедин Шабан Советник за контрола на квалитетот 02/ 3255 -638 nizamedin.saban@finance.gov.mk
Весна Алексоска Советник за нерегуларности и управување со ризик 02/ 3255 -383 vesna.kocovska@finance.gov.mk
Јасмина Сулева Советник за сметководствени работи 02/ 3255 -379 jasmina.suleva@finance.gov.mk
Урим Абдуљи Соработник за сметководствени работи 02/ 3255 -380 urim.abduli@finance.gov.mk
Хинда Фазлиова Помлад соработник за сметководствени работи 02/ 3255 -756 hinda.fazliova@finance.gov.mk
Музафер Синани Помлад соработник за сметководствени работи 02/ 3255 -379 muzafer.sinani@finance.gov.mk
Горан Ивановски Самостоен референт за информатика 02/ 3255 -389 goran.ivanovski@finance.gov.mk
Бобан Паунов Раководител на одделение за финансиски работи 02/ 3255 -304 boban.paunov@finance.gov.mk
Далибор Пешевски Виш соработник за децентрализирано финансиско спроведување на проектите финансирани од ИПА 02/ 3255 -766 dalibor.pesevski@finance.gov.mk
Симона Јосифоска Советник за децентрализирано финансиско спроведување на проектите финансирани од ИПА 02/ 3255 -388 simona.josifoska@finance.gov.mk
Дејан Огненоски Виш соработник за децентрализирано финансиско спроведување на проектите финансирани од ИПА 02/ 3255 -625 dejan.ognenoski@finance.gov.mk
Мевљун Азиси Помлад соработник за децентрализирано финансиско спроведување на проектите финансирани од ИПА 02/ 3255 -391 mevlun.azizi@finance.gov.mk
Александра Кукинска Советник за децентрализирано спроведување на проекти финансирани од ИПА за договори за услуги, набавки, грантови, твининг 02/ 3255 -394 aleksandra.kukinska@finance.gov.mk
Мирјана Стојановска Советник за децентрализирано спроведување на проекти финансирани од ИПА за договори за услуги, набавки, грантови, твининг 02/ 3255 -395 mirjana.stojanovska@finance.gov.mk
Тони Јакимовски Советник за децентрализирано спроведување на проекти финансирани од ИПА за договори за услуги, набавки со договори за градежни работи 02/ 3255 -396 toni.jakimovski@finance.gov.mk
Златко Гичевски Советник за децентрализирано спроведување на проекти финансирани од ИПА за договори за услуги, набавки со договори за машински работи 02/ 3255 -397 zlatko.gicevski@finance.gov.mk
Билјана Филиповска Копевска Советник за децентрализирано спроведување на проекти финансирани од ИПА за  договори за услуги, набавки, грантови, твининг 02/ 3255 -399 biljana.kopevska@finance.gov.mk
Фросина Бајлозова Советник за децентрализирано спроведување на проекти финансирани од ИПА за  договори за услуги, грантови, твининг 02/ 3255 -407 bajlozova@finance.gov.mk
Бојана Анѓелковска Виш соработник за децентрализирано  спроведување на проектите финансирани од ИПА 02/ 3255 -756 bojana.angelkovska@finance.gov.mk
Сеара Сулејман-Османи Соработник за децентрализирано спроведување на проекти финансирани од ИПА 02/ 3255 -387 seara.sulejman-osmani@finance.gov.mk
Наташа Петровска Помлад соработник за децентрализирано  спроведување на проекти финансирани од ИПА 02/ 3255 -410 natasha.petrovska@finance.gov.mk
Мариелс Гонго Помлад соработник за децентрализирано  спроведување на проекти финансирани од ИПА 02/ 3255 -595 mariels.gongo@finance.gov.mk
Верица Ѓурѓовска Советник за децентрализирано спроведување на проекти финансирани од ИПА за  договори за услуги, набавки, грантови, твининг 02/ 3255 -402 verica.ristovska@finance.gov.mk
Кате Тодоровска Советник за спроведување на јавни набавки на програми за договори за услуги/набавки/грантови/твининг со посебен акцент на секторот социјална политика 02/ 3255 -791 kate.todorovska@finance.gov.mk
Татјана Калиновчиќ Трајковска Раководител на одделение за следење на програми 02/ 3255 -482 tatjana.kalinovcic@finance.gov.mk
Сања Наумовска Советник за следење на имплементацијата на проекти, договори за услуги, набавки поврзани со договорите за градежни работи 02/ 3255 -316 sanja.naumovska@finance.gov.mk
Билјана Димовска Советник за следење на програми за договорите за услуги/набавки/грантови/твининг 02/ 3255 -400 biljana.dimovska@finance.gov.mk
Благица Атанасова Соработник за следење на програми за договорите за услуги/набавки/грантови/твининг 02/ 3255 -408 blagica.atanasova@finance.gov.mk
Наиљ Исуфи Соработник за следење на програми за договорите за услуги/набавки/грантови/твининг 02/ 3255 -502 nail.isufi@finance.gov.mk
Симона Димитровска Помлад соработник за следење на програми за договори за услуги/набавки/грантови/твининг со посебен акцент на секторот социјална политика 02/ 3255 -405 simona.dimitrovska@finance.gov.mk
Самостојно одделение за стратешко планирање
Станика Филипова Раководител на одделение за стратешко планирање 02/ 3255 -555 stanika.filipova@finance.gov.mk
Милена Бошкоска Клисароски Советник за мониторинг и евалуација на стратешки планови 02/ 3255 -651 milena.boskoska-klisaroski@finance.gov.mk
Наталија Насковска Виш соработник за мониторинг и евалуација на стратешки планови 02/ 3230-034 natalija.naskovska@finance.gov.mk
Владимир Илиевски Виш соработник за мониторинг и евалуација на стратешки планови 02/ 3255 -791 vladimir.ilievski@finance.gov.mk
Оперативна програма за развој на човечки ресурси – ОПРЧР
Ана Јањиќ Советник за финансиска имплементација на ОПРЧР 02/ 3255 -785 ana.arsovska@finance.gov.mk
Марија Димановска Помлад соработник за контрола на квалитетот 02/ 3255-464 marija.dimanovska@finance.gov.mk
Проектна единица за згрижување и воспитание на деца од предучилишна возраст-Детска градинка
Елеонора Анѓелеска Директор eleonora.angeleska@finance.gov.mk
Ирена Илиевска Воспитувач irena.ilievska@finance.gov.mk
Горица Коцевска Садомијач / сервер gorica.kocevska@finance.gov.mk
Мица Стојмановска Воспитувач mica.stojmanovska@finance.gov.mk
Билјана Симовска Дипломиран Психолог biljana.simovska@finance.gov.mk
Наташа Јовановска Неговател natasa.jovanovska@finance.gov.mk
Светлана Рајковска Неговател slavica.rajkovska@finance.gov.mk
Славица Секуловска Хигиеничар slavica.sekulovska@finance.gov.mk
Снеже Симоновска Неговател sneze.simonovska@finance.gov.mk
Дита Kристо Хигиеничар dita.kristo@finance.gov.mk
Управа за имотно правни работи
Сектор за нормативно-имотно правни и облигациони работи
Валентина Димитровска Раководител на сектор за нормативно имотно-правни и облигациони работи 02/ 3255 -676 valentina.dimitrovska@finance.gov.mk
Марина Стаматовска Помошник раководител на Сектор за нормативно имотно-правни и облигациони работи 02/ 3255 -679 marina.stamatovska@finance.gov.mk
Менка Хаџи Николова Раководител на одделение за облигациони работи и прашања поврзани со имотно правни побарувања на граѓани на РМ во странство 02/ 3255 -677 menka.hadzi – nikolova@finance.gov.mk
Софија Ганзовска Кочовска Советник за нормативно правни работи 02/ 3255 -681 sofija.ganzovska@finance.gov.mk
Сектор за управна постапка
Ирена Јованоски Раководител на одделение за координација и контрола на одделенијата за првостепена управна постапка 02/ 3255 -686 irena.stepanoska@finance.gov.mk
Јован Велковски Самостоен референт – Координатор на геометрите 02/ 3255 -687 jovan.velkovski@finance.gov.mk
Милорад Анастасов Советник за едукација и оперативна обработка на податоци 02/ 3255 -680 milorad.anastasov@finance.gov.mk
Светлана Наумовска Добревска Советник за едукација и оперативна обработка на податоци 02/ 3255 -678 svetlana.naumovska-dobrevska@finance.gov.mk
Атанас Бахчевански Советник за едукација и оперативна обработка на податоци 02/ 3255 -517 atanas.bahcevanski@finance.gov.mk
Перица Симјаноски Помлад соработник за едукација и оперативна обработка на податоци 02/ 3255 -685 perica.simjanoski@finance.gov.mk
Буњамин Шабановиќ Самостоен референт за информатика 02/ 3255 -673 bunjamin.sabanovic@finance.gov.mk
Валентина Весковска Самостоен референт – Технички секретар на директорот 02/ 3255 -669 valentina.veskoska@finance.gov.mk
Мартин Лазаревски Самостоен референт за административно технички работи 02/ 3255 -652 martin.lazarevski@finance.gov.mk
Подрачно одделение за првостепена управна постапка – Берово
Калинка Станоевска Раководител на одделение за првостепена управна постапка 033/470-698 kalinka.stanoevska@finance.gov.mk
Драган Мустачки Помлад соработник за првостепена управна постапка dragan.mustacki@finance.gov.mk
Билјана Каракашева Помлад соработник за првостепена управна постапка biljana.karakaseva@finance.gov.mk
Ирена Димитрушева Помлад соработник – геометар за Берово и Делчево irena.dimitruseva@finance.gov.mk
Жаклина Кржовска Самостоен референт за канцелариско, архивско и благајничко работење zaklin.krzovska@finance.gov.mk
Подрачно одделение за првостепена управна постапка – Битола
Пеце Печипајковски Раководител на одделение за првостепена управна постапка 047/237-070 pece.pecipajkovski@finance.gov.mk
Мартина Китаноска Советник за првостепена управна постапка martina .kitanoska@finance.gov.mk
Ерол Куртевски Помлад соработник за првостепена управна постапка erol.kurtevski@finance.gov.mk
Софија Аџиева Помлад соработник за првостепена управна постапка sofija.adzieva@finance.gov.mk
Бахар Kалем Помлад соработник за првостепена управна постапка bahar.kalem@finance.gov.mk
Илина Стефановска Помлад соработник за првостепена управна постапка ilina.stefanovska@finance.gov.mk
Зоран Булаковски Самостоен референт – геометар за Битола и Демир Хисар zoran.bulakovski@finance.gov.mk
Љупчо Илиевски Чувар
Подрачно одделение за првостепена управна постапка – Валандово
Емилија Тодорова Советник за првостепена управна постапка 034/382-285 emilija.suntova@finance.gov.mk
Сандра Ефтимоа Помлад соработник за првостепена управна постапка sandra.eftimova@finance.gov.mk
Ружица Стошевска Самостоен референт  за канцелариско, архивско и благајничко работење ruzica.stosevska@finance.gov.mk
Соња Бојкова Самостоен референт  за канцелариско, архивско и благајничко работење sonja.bojkova@finance.gov.mk
Снежана Атанасова Помлад референт за административно -технички работи snezana.atanasova@finance.gov.mk
Светлана Алексовска курир
Неџла Мустафова курир
Подрачно одделение за првостепена управна постапка – Велес
Пандорка Настова Раководител на одделение за првостепена управна постапка 043/222-096 pandorka.nastova@finance.gov.mk
Маре Оцевска Саздова Самостоен референт  за канцелариско, архивско и благајничко работење mare.ocevska@finance.gov.mk
Слободан Бошков Виш референт  за канцелариско, архивско и благајничко работење slobodan boskov@finance.gov.mk
Снежана Финаева Самостоен референт – геометар snezana.finaeva@finance.gov.mk
Подрачно одделение за првостепена управна постапка – Виница
Билјана Ристова Раководител на одделение за првостепена управна постапка 033/363-287 biljana.ristova@finance.gov.mk
Слободанка Глигорова Помлад соработник за првостепена управна постапка slobodanka.gligorova@finance.gov.mk
Роберт Ефтимов Самостоен референт за канцелариско, архивско и благајничко работење robert.eftimov@finance.gov.mk
Тања Стојановска Самостоен референт за канцелариско, архивско и благајничко работење tanja.stojanovska@finance.gov.mk
Подрачно одделение за првостепена управна постапка – Гевгелија
Никола Анчев Советник за првостепена управна постапка nikola.ancev@finance.gov.mk
Митко Андонов Советник за првостепена управна постапка mitko.andonov@finance.gov.mk
Ндерим Мјештри Помлад соработник за првостепена управна  постапка nderim.mjestri@finance.gov.mk
Зуица Караколева Помлад соработник за првостепена управна  постапка zuica.karakoleva@finance.gov.mk
Надежда Узунчева Самостоен референт  за канцелариско, архивско и благајничко работење nadezda.uzunceva@finance.gov.mk
Силвана Франгова Референт за канцелариско, архивско и благајничко работење silvana.frangova@finance.gov.mk
Подрачно одделение за првостепена управна постапка – Гостивар
Васко Петревски Раководител на одделение за првостепена управна постапка 042/217-054 vasko.petrevski@finance.gov.mk
Соња Аврамовска Советник за првостепена управна постапка sonja.avramovska@finance.gov.mk
Лирије Рахмани Советник за првостепена управна постапка lirije.rahmani@finance.gov.mk
Едит Јусуфи Помлад соработник за првостепане управна постапка edit.jusufi@finance.gov.mk
Артан Луши Помлад соработник за првостепане управна постапка
Ганимете Усеини Помлад соработник за првостепане управна постапка
Куштрим Авдији Помлад соработник – геометар за Гостивар и Дебар
Бејан Реџепи Помлад соработник за општи работи
Розета Петровска Самостоен референт  за канцелариско, архивско и благајничко работење rozeta.petrovska@finance.gov.mk
Ирена Петреска Виш референт  за канцелариско, архивско и благајничко работење irena.petreska@finance.gov.mk
Оливер Трпески Помлад референт  за канцелариско, архивско и благајничко работење oliver.trpeski@finance.gov.mk
Бесар Бектеши Помлад референт за административно-технички работи besar.bektesi@finance.gov.mk
Подрачно одделение за првостепена управна постапка – Дебар
Фадил Имеровски Раководител на одделение за првостепена управна постапка 046/831-577 fadil.imerovski@finance.gov.mk
Зејнеп Јусуф Аљиу Помлад соработник за првостепане управна постапка zejnep.jusuf@finance.gov.mk
Сузана Јосифовска Самостоен референт  за канцелариско, архивско и благајничко работење suzana.josifovska@finance.gov.mk
Подрачно одделение за првостепена управна постапка – Делчево
Зоран Сирачевски Раководител на одделение за првостепена управна постапка 033/412-142 zoran.siracevski@finance.gov.mk
Мара Маневска Самостоен референт  за канцелариско, архивско и благајничко работење mara.manevska@finance.gov.mk
Дамјан Аврамски Самостоен референт  за канцелариско, архивско и благајничко работење damjan.avramski@finance.gov.mk mara.manevska@finance.gov.mk
Подрачно одделение за првостепена управна постапка – Демир Хисар
Тоде Милошовски Раководител на одделение за првостепена управна постапка 047/275-911 tode.milosovski@finance.gov.mk
Ѓока Василевски Помлад соработник за првостепена управна постапка gjoka.vasilevski@finance.gov.mk
Жан Лозановски Самостоен референт за канцелариско, архивско и благајничко работење zan.lozanovski@finance.gov.mk
Подрачно одделение за првостепена управна постапка – Кавадарци
Надица Стефанова Советник за првостепена управна постапка 043/418-836 nadica.stefanovska@finance.gov.mk
Емилија Петровска Помлад соработник за првостепена управна постапка emilija.petrovska@finance.gov.mk
Зоран Костов Помлад соработник за првостепена управна постапка zoran.kostov@finance.gov.mk
Душица Накова Помлад соработник – геометар за Кавадарци и Неготино dusica.nakova@finance.gov.mk
Гордана Стојанова Самостоен референт за канцелариско, архивско и благајничко работење gordana.stojanova@finance.gov.mk
Љубинка Иванова Самостоен референт за канцелариско, архивско и благајничко работење ljubinka.ivanova@finance.gov.mk
Подрачно одделение за првостепена управна постапка – Кичево
Миле Дејаноски Советник за првостепена управна постапка 045/220-263 mile.dejanoski@finance.gov.mk
Наташа Ололоска Николаевска Советник за првостепена управна постапка natasa.ololoska.nikolaevska@finance.gov.mk
Дејан Наќески Помлад соработник за првостепена управна постапка dejan.nakeski@finance.gov.mk
Шпреса  Асани Помлад соработник за првостепена управна постапка spresa.asani@finance.gov.mk
Гентиана Лимани Помлад соработник за првостепена управна постапка
Илир Лимани Помлад соработник за првостепена управна постапка ilir.limani@finance.gov.mk
Александар Кацески Помлад соработник за првостепена управна постапка aleksandar.kaceski@finance.gov.mk
Кујтим Зендели Помлад соработник за првостепена управна постапка kujtim.zendeli@finance.gov.mk
         Бурим Вејсели Помлад соработник за првостепена управна постапка
Еџевит Мемедоски Помлад соработник за првостепена управна постапка
Влора Балажи Помлад соработник за административни работи
Сузана Петреска Самостоен референт за   канцелариско, архивско и благајничко работење suzana.petreska@finance.gov.mk
Гордана Коруноска Самостоен референт – геометар за Кичево и Македонски Брод gordana.korunoska@finance.gov.mk
Шпетиме Ахмеди Помлад референт за канцелариско, архивско и благајничко работење spetime.ahmedi@finance.gov.mk
Подрачно одделение за првостепена управна постапка – Кочани
Живка Стојанова Советник за првостепена управна постапка zivka.stojanova@finance.gov.mk
Александра Дојчинова Советник за првостепена управна постапка 033/271-055 aleksandra.dojcinova@finance.gov.mk
Бојана Ананиева Помлад соработник за првостепена управна постапка bojana.ananieva@finance.gov.mk
Владимир Ананиев Помлад соработник за првостепена управна постапка vladimir.ananiev@finance.gov.mk
Валентина Стојческа Самостоен референт за   канцелариско, архивско и благајничко работење valentina.stojceska@finance.gov.mk
Подрачно одделение за првостепена управна постапка – Кратово
Југослав Николовски Раководител на одделение за првостепена управна постапка 031/481-469 jugoslav.nikolovski@finance.gov.mk
Даниела Тодосова Соработник за првостепена управна постапка daniela.todosova@finance.gov.mk
Марина Стоименовска Самостоен референт  за канцелариско, архивско и благајничко работење marina.stoimenovska@finance.gov.mk
Божана Стефанова Самостоен референт  за канцелариско, архивско и благајничко работење bozana.stefanova@finance.gov.mk
Марина Стоименовска Самостоен референт  за канцелариско, архивско и благајничко работење marina.stoimenovska@finance.gov.mk
Подрачно одделение за првостепена управна постапка – Крива Паланка
Андреја Станојковски Советник за првостепена управна постапка 031/375-008 andreja.stanojkovski@finance.gov.mk
Ненад Стојановски Помлад соработник за првостепена управна постапка nenad.stojanovski@finance.gov.mk
Дарко Георгиевски Помлад соработник за првостепена управна постапка darko.georgievski@finance.gov.mk
Верка Младеновска Самостоен референт за канцелариско, архивско и благајничко работење verka.mladenovska@finance.gov.mk
Тања Стојановска Самостоен референт за канцелариско, архивско и благајничко работење
Снежана Стојановска Виш референт за канцелариско, архивско и благајничко работење snezana.stojanovska@finance.gov.mk
Предраг Стојановски Умножувач (фотокопирант)
Подрачно одделение за првостепена управна постапка – Крушево
Лила Николоска Советник за првостепена управна постапка 048/477-090 lila.nikoloska@finance.gov.mk
Менка Ќукоска Самостоен референт  за канцелариско, архивско и благајничко работење
Родна Филипоска Помлад референт за административно – технички работи rodna.filiposka@finance.gov.mk
Наташа Димоска Хигиеничар
Подрачно одделение за првостепена управна постапка – Куманово
Перко Марковски Советник за првостепена управна постапка 031/426-423 perko.markovska@finance.gov.mk
Слаѓана Лазаревска Советник за првостепена управна постапка slagjana.lazarevska@finance.gov.mk
Ирена Тасевска Советник за првостепена управна постапка irena.tasevska@finance.gov.mk
Магдалена Бабановска Талески Советник за првостепена управна постапка magdalena.babanoska@finance.gov.mk
Херољид Сакипи Помлад соработник за првостепена управна постака
Миреља Илази Помлад соработник за првостепена управна постака
Емине Љатифи Помлад соработник за првостепена управна постака emine.ljatifi@finance.gov.mk
Сунај Исмаили Помлад соработник за првостепена управна постака sunaj.ismaili@finance.gov.mk
Њомза Зендели Помлад соработник за првостепена управна постака
Ласте Стојчевски Самостоен референт-геометар за Куманово, Крива Паланка и Кратово laste.stojcevski@finance.gov.mk
Рамадан Адеми Самостоен референт за  канцелариско, архивско и благајничко работење ramadan.ademi@finance.gov.mk
Далибор Краљевски Умножувач (фотокопирант)
Подрачно одделение за првостепена управна постапка – Македонски Брод
Валентина Ѓурческа Раководител на одделение за првостепена управна постапка 045/275-791 valentina.gjurceska@finance.gov.mk
Ненад Новески Помлад соработник за првостепена управна постапка nenad.noveski@finance.gov.mk
Марјан Крстески Помлад соработник за првостепена управна постапка marjan.krsteski@finance.gov.mk
Маја Златеска Самостоен референт за канцелариско, архивско и благајничко работење
Подрачно одделение за првостепена управна постапка – Неготино
Марика Лазова Раководител на одделение за првостепена управна постапка 043/371-160    043/363-019 marika.lazova@finance.gov.mk
Стојче Ристов Помлад референт  за канцелариско, архивско и благајничко работење
Подрачно одделение за првостепена управна постапка – Охрид
Живка Ангелоска Раководител на одделение за првостепена управна постапка 046/264-830 milorad.anastasov@finance.gov.mk
Спасе Лечоски Советник за првостепена управна постапка 046/266-569 spase.lecoski@finance.gov.mk
Мирјана Андрееска Советник за првостепена управна постапка mirjana.andreeska@finance.gov.mk
Ресул Каба Помлад соработник за  првостепена управна постапка
Бахар Калем Помлад соработник за  првостепена управна постапка bahar.kalem@finance.gov.mk
Дрита  Исоска Самостоен референт  за канцелариско, архивско и благајничко работење drita.isoska@finance.gov.mk
Тања Иваноска Самостоен референт  за канцелариско, архивско и благајничко работење tanja.ivanoska@finance.gov.mk
Јасмина Топличанин Ѓоршеска Самостоен референт  за канцелариско, архивско и благајничко работење jasmina.toplicanin-gorseska@finance.gov.mk
Ангеле Пумпалоски Помлад референт-доставувач
Подрачно одделение за првостепена управна постапка – Прилеп
Зоран Бојовски Раководител на одделение за првостепена управна постапка 048/425-553 zoran.bojovski@finance.gov.mk
Каролина  Шукуроска Советник за првостепена управна постапка karolina.sukurovska@finance.gov.mk
Иван Ристески Советник за првостепена управна постапка ivan.risteski@finance.gov.mk
Гордана Секулоска  Крстевска Советник за првостепена управна постапка gordana.sekuloska.krstevska@finance.gov.mk
Александра Стевческа  Крстеска Помлад соработник за првостепена управна постапка aleksandra.stevceska-krsteska@finance.gov.mk
Кети Спиркоска Помлад соработник за првостепена управна постапка keti.spirkoska@finance.gov.mk
Филип Петкоски Помлад соработник за првостепена управна постапка filip.petkoski@finance.gov.mk
Јасмина Самак Самостоен референт  за канцелариско, архивско и благајничко работење jasmina.samak@finance.gov.mk
Мирјана Талевска Курир
Тони Ангелески Курир
Подрачно одделение за првостепена управна постапка – Пробиштип
Владо Симонов Советник за првостепена управна постапка vlado.simonov@finance.gov.mk
Дарко Герасимовски Помлад соработник за првостепена управна постапка darko.gerasimovski@finance.gov.mk
Звезда Томевска Помлад референт  за канцелариско, архивско и благајничко работење zvezda.tomevska@finance.gov.mk
Павлина Јосифова Самостоен референт  за канцелариско, архивско и благајничко работење
Подрачно одделение за првостепена управна постапка – Радовиш
Верче Трајанова Помлад соработник за првостепена управна постапка 032/635-067 verce.vasileva@finance.gov.mk
Јован Лукаров Помлад соработник за првостепена управна постапка jovan.lukarov@finance.gov.mk
Славица Пулева Самостоен референт за канцелариско, архивско и благајничко работење slavica.puleva@finance.gov.mk
Иле К’нев Самостоен референт – геометар ile.knev@finance.gov.mk
Коце Николов Курир
Рада Пецева Курир
Подрачно одделение за првостепена управна постапка – Ресен
Марина Думовска Раководител на одделение за првостепена управна постапка 047/454-895 marina.dumovska@finance.gov.mk
Цветанка Ѓоргиевска Советник за првостепена управна постапка cvetanka.gjorgjievska@finance.gov.mk
Ивана Гегараковска Помлад соработник за првостепена управна постапка ivana.gegarakovska@finance.gov.mk
Бурим Асани Помлад соработник за првостепена управна постапка burim.asani@finance.gov.mk
Веселинка Ефтимовска Умножувач (фотокопирант)
Подрачно одделение за првостепена управна постапка – Свети Николе
Дарко Јованчев Раководител на одделение за првостепена управна постапка 032/440-717 darko.jovancev@finance.gov.mk
Јадранка Јаневска Советник за првостепена управна постапка 032/440-905 jadranka.janevska@finance.gov.mk
Љупчо Велковски Самостоен референт  за канцелариско, архивско и благајничко работење
Слаѓана Тасева Помлад референт  за канцелариско, архивско и благајничко работење slagjana.taseva@finance.gov.mk
Подрачно одделение за првостепена управна постапка – Струга
Андрија Мечкароски Советник за првостепена управна постапка andrija.meckaroski@finance.gov.mk
Драги Чакар Советник за првостепена управна постапка dragi.cakar@finance.gov.mk
Фиснике Истрефи Ценка Помлад соработник за првостепена управна постапка fisnik.istrefi-cenka@finance.gov.mk
Едис Бајрактар Помлад соработник за првостепена управна постапка edis.bajraktar@finance.gov.mk
Валдет Речи Помлад соработник за првостепена управна постапка valdet.reci@finance.gov.mk
Вулнет Алуши Помлад соработник за првостепена управна постапка vulnet.alushi@finance.gov.mk
Зоран Ашталкоски Самостоен референт  за канцелариско, архивско и благајничко работење zoran.astalkoski@finance.gov.mk
Бафтијар Елмази Помлад референт  за канцелариско, архивско и благајничко работење baftijar.elmazi@finance.gov.mk
Роберт Абазоски Помлад референт – геометар robert.abazoski@finance.gov.mk
Подрачно одделение за првостепена управна постапка – Струмица
Благој Чурлинов Советник за првостепена управна постапка 034/345-352 blagoj.curlinov@finance.gov.mk
Бисера Карамазичева Помлад соработник за првостепена управна постапка bisera.uzunova@finance.gov.mk
Катерина Трајкова Помлад соработник за првостепена управна постапка katerina.trajkova@finance.gov.mk
Верица Јорданова Помлад соработник за првостепена управна постапка verica.jordanova@finance.gov.mk
Јулија Топлева Самостоен референт  за канцелариско, архивско и благајничко работење julija.topleva@finance.gov.mk
Елена Јанеска Самостоен референт  за канцелариско, архивско и благајничко работење elena.janeska@finance.gov.mk
Коста Атанасов Референт  за канцелариско, архивско и благајничко работење kosta.atanasov@finance.gov.mk
Подрачно одделение за првостепена управна постапка – Тетово
Селим Алити Раководител на одделение за првостепена управна постапка 044/340-375 selim.aliti@finance.gov.mk
Звонко Ристоски Советник за првостепена управна постапка zvonko.ristoski@finance.gov.mk
Љандонита Мустафи Советник за првостепена управна постапка landonita.mustafi@finance.gov.mk
Љавдим Јашари Помлад соработник за првостепена управна постапка lavdim.jashari@finance.gov.mk
Беким Ајрулаи Помлад соработник за првостепена управна постапка bekim.ajrulai@finance.gov.mk
Миранда Зибери Фејзулаи Советник за првостепена управна постапка miranda.ziberi-fejzulai@finance.gov.mk
Амир Зилбеари Соработник за првостепена управна постапка amir.zilbeari@finance.gov.mk
Селим Исмани Помлад соработник за првостепена управна постапка selim.ismani@finance.gov.mk
Камбер Мемеди Помлад соработник за првостепена управна постапка kamber.memedi@finance.gov.mk
Ендрит Камбери Помлад соработник за првостепена управна постапка endrit.kamberi@finance.gov.mk
Идрис Реџепи Самостоен референт – геометар idris.redzepi@finance.gov.mk
Фикрета Чековиќ Виш референт за канцелариско, архивско и благајничко работење fikreta.cekovic@finance.gov.mk
Мерита Асани Помлад референт за канцелариско, архивско и благајничко работење merita.asani@finance.gov.mk
Хамиде Абдија Помлад референт за канцелариско, архивско и благајничко работење hamide.abdija@finance.gov.mk
Беса Камбери Помлад референт за канцелариско, архивско и благајничко работење besa.kamberi@finance.gov.mk
Божана Петровска Помлад референт за административно – технички работи bozana.petrovska@finance.gov.mk
Мамут Рамадани Курир
Подрачно одделение за првостепена управна постапка – Штип
Виктор Доневски Советник за првостепена управна постапка 032-386-776 viktor.donevski@finance.gov.mk
Неда Саклова Советник за првостепена управна постапка neda.saklova@finance.gov.mk
Јасминка Паунова Советник за првостепена управна постапка jasminka.paunova@finance.gov.mk
Јулија Мијалкова Соработник за првостепена управна постапка julija.mijalkova@finance.gov.mk
Давор Везенков Помлад соработник за првостепена управна постапка davor.vezenkov@finance.gov.mk
Никола Колев Помлад соработник за првостепена управна постапка nikola.kolev@finance.gov.mk
Емилија Божинова Манојлова Самостоен референт за канцелариско, архивско и благајничко работење emilija.bozinova-manojlova@finance.gov.mk
Борче Арсов Самостоен референт – геометар за Штип и Пробиштип borce.arsov@finance.gov.mk
Јане Ефремов Курир
Подрачно одделение за првостепена управна постапка – Гази Баба
Светлана Ивановиќ Советник за првостепена управна постапка 02/3134-605 svetlana.ivanovic@finance.gov.mk
Славчо Јовановски Советник за првостепена управна постапка slavco.jovanovski@finance.gov.mk
Борка Нацева Советник за првостепена управна постапка borka.naceva@finance.gov.mk
Ивана Гроздановска Советник за првостепена управна постапка ivana.stojanovska@finance.gov.mk
Куштрим Авдији Помлад соработник – геометар mimoza.fejzulai@finance.gov.mk
Маја Златеска Самостоен референт за канцелариско, архивско и благајничко работење maja.zlateska@finance.gov.mk
Далиборка Петреска Виш референт за канцелариско, архивско и благајничко работење daliborka.petreska@finance.gov.mk
Подрачно одделение за првостепена управна постапка – Карпош
Тина Тутевска Трајковска Советник за првостепена управна постапка tina.tutevska.trajkovska@finance.gov.mk
Ирина Пројкоска Виш соработник за првостепена управна постапка irina.projkoska@finance.gov.mk
Христијан Ристов Советник за првостепена управна постапка hristijan.ristov@finance.gov.mk
Анита Даути Помлад соработник за првостепена управна постапка anita.dauti@finance.gov.mk
Јагода Павловска Самостоен референт  за канцелариско, архивско и благајничко работење jagoda.pavlovska@finance.gov.mk
Зоран Трајковски Самостоен референт – геометар zoran.trajkovski@finance.gov.mk
Подрачно одделение за првостепена управна постапка – Кисела Вода
Даниела Стојкова Сталетовиќ Советник за првостепена управна постапка 02/3073-397 daniela.stojkova-staletovic@finance.gov.mk
Ангел Ташковски Советник за првостепена управна постапка angel.taskovski@finance.gov.mk
Андријана Ивановска Спасиќ Советник за првостепена управна постапка andrijana.ivanovska-spasik@finance.gov.mk
Даниел Михајловски Самостоен референт  за канцелариско, архивско и благајничко работење daniel.mihajlovski@finance.gov.mk
Ветон Вербицоли Виш референт  за канцелариско, архивско и благајничко работење veton.verbicoli@finance.gov.mk
Елена Поп Кочова Помлад соработник за првостепена управна постапка elena.popkocova@finance.gov.mk
Подрачно одделение за првостепена управна постапка – Центар
Ана Митревска Советник за првостепена управна постапка ana.mitrevska@finance.gov.mk
Елена Галевска Советник за првостепена управна постапка elena.galevska@finance.gov.mk
Беиса Селими Помлад соработник за првостепена управна постапка beisa.selimi@finance.gov.mk
Јетмир Љута Помлад соработник за првостепена управна постапка jetmir.ljuta@finance.gov.mk
Снежана Стефаноска Самостоен референт  за канцелариско, архивско и благајничко работење snezana.stefanoska@finance.gov.mk
Јован Наумоски Самостоен референт – геометар jovan.naumoski@finance.gov.mk
Подрачно одделение за првостепена управна постапка – Чаир
Лилјана Андонова Советник за првостепена управна постапка 02/3211-029 liljana.andonova@finance.gov.mk
Ненад Стојановски Советник за првостепена управна постапка nenad.stojanovski@finance.gov.mk
Кимете Максути Советник за првостепена управна постапка nenad.stojanovski@finance.gov.mk

 

Оваа вест е достапна и на: Albanian English

Comments are closed.