Име и презиме Назив на звање и работно место кое е систематизирано со постојната систематизација Телефонски број e-mail
Јелена Таст Државен секретар 02/ 3255-789 jelena.tast@finance.gov.mk
Магдалена Симоновска Посебен советник на министерот за финансии 02/ 3255 – 605 magdalena.simonovska@finance.gov.mk
Сузана Пенева Државен советник за прашања од меѓународните финансии и хармонизацијата со ЕУ и децентрализираното финансиско управување со ЕУ фондовите 02/ 3255 – 373 suzana.stoimceva@finance.gov.mk
Лилјана Ѓуровска Државен советник за прашања од областа на трезорското работење 02/ 3255 – 557 liljana.gjurovska@finance.gov.mk
Мара Срезовска Државен советник за прашања од областа на трезорското работење 02/ 3255 – 558 mara.srezovska@finance.gov.mk
Невзат Велии Државен советник за прашања од областа на трезорското работење 02/ 3255 – 587 nevzat.velii@finance.gov.mk
Јордан Трајковски Државен советник за прашања од економска и макроекономска политика 02/ 3255 -589 jordan.trajkovski@finance.gov.mk
Ардиан Џеладини Државен советник за прашања од даночниот и царински систем 02/ 3255 -767 ardian.xheladini@finance.gov.mk
Џелал Рамадани Државен советник за прашања од областа на стратешкото планирање 02/ 3255 – 352 dzelal.ramadani@finance.gov.mk
Билјана Бутлевска Државен советник за кабинетски и организациски работи 02/ 3255 – 761 biljana.butlevska@finance.gov.mk
Сектор Кабинет на министерот
Ивана Билбиловска Раководител на сектор Кабинет на министерот 02/ 3255 -335 ivana.bilbilovska@finance.gov.mk
Кристина Сотировска Раководител на одделение за работи поврзани со Владата на РМ, Собранието на РМ и другите државни органи и за протокол 02/ 3255 -615 kristina.sotirovska@finance.gov.mk
Јасмина Петреска Советник за работи од одбраната и за класифицирани информации 02/ 3255 -655 jasmina.petreska@finance.gov.mk
Елена Оранска Помлад соработник за работи поврзани со органите на заминик министер 02/ 3255 -611 еlena.oranska@finance.gov.mk
Ељмедине Елмази Помлад соработник за работи непосредно поврзани со заменик министерот 02/ 3255 -649 elmedine.durguti@finance.gov.mk
Ќефсер Демири Виш соработник за работи непосредно поврзани со министерот и државниот секретар 02/ 3255 -682 kefser.demiri@finance.gov.mk
Благица Илова Виш соработник за работи непосредно поврзани со министерот и државниот секретар 02/ 3255 -749 blagica.ilova@finance.gov.mk
Ајфер Укшини Соработник за работи непосредно поврзани со заменикот на министерот 02/ 3255 -449 ajfer.uksini@finance.gov.mk
Наталија Скалова Помлад соработник за работи непосредно поврзани со министерот и државниот секретар 02/ 3255 -336 natalija.skalova@finance.gov.mk
Жана Шокаровска Раководител на одделение за преведување, јазична редакција и лекторирање 02/ 3255 -661 zana.sokarovska@finance.gov.mk
Слаѓана Тошиќ Советник за јазична редакција 02/ 3255 -662 slagjana.tosic@finance.gov.mk
Вања Радмиловиќ Буклеска Советник – преведувач на англиски јазик 02/ 3255 -663 vanja.radmilovic@finance.gov.mk
Бесмира Ибраими Помлад соработник-преведувач на албански јазик 02/ 3255 – besmira.ibraimi@finance.gov.mk
Адриана Фејзулаху Раководител на одделение за преведување од македонски на албански јазик и обратно и јазична редакција Сектор Кабинет на министерот 02/ 3255 -754 adriana.fejzulahu@finance.gov.mk
Сектор за буџети и фондови
Аница Иваноска Стрезовски Помошник раководител на Сектор за буџети и фондови 02/ 3255 -519 anica.ivanoska@finance.gov.mk
Тања Трипунова Помошник раководител на Сектор за буџети и фондови 02/ 3255 -518 tanja.kostovska@finance.gov.mk
Тоше Пановски Раководител на одделение за Буџет и буџетска политика 02/ 3255 -520 tose.panovski@finance.gov.mk
Лидија Ѓозинска Советник за изготвување на Буџет и буџетска политика 02/ 3255 -763 lidija.gjozinska@finance.gov.mk
Ирена Коштревска Советник за изготвување на Буџет и буџетска политика 02/ 3255 -523 irena.serafimova@finance.gov.mk
Елена Јовановска Советник за изготвување на Буџет и буџетска политика 02/ 3255 -545 elena.stamenkovska@finance.gov.mk
Кети Илиевска Советник за изготвување на Буџет и буџетска политика 02/ 3255 -527 keti.velkova@finance.gov.mk
Оливера Маркоска Ивановски Советник за изготвување на Буџет и буџетска политика 02/ 3255 -522 olivera.markoska@finance.gov.mk
Александра Алтиевска Ангелиќ Советник за изготвување на буџети на фондови 02/ 3255 – 548 aleksandra.altievska@finance.gov.mk
Филомена Јованоска Помлад соработник за изготвување на Буџет и буџетска политика 02/ 3255 -547 filomena.jovanoska@finance.gov.mk
Емилија Сареска Помлад соработник за изготвување на Буџет и буџетска политика 02/ 3255 -531 emilija.sareska@finance.gov.mk
Надица Страчков Самостоен референт за контрола на број на вработени и исплата на плати на буџетски корисници 02/ 3255 -446 nadica.strackov@finance.gov.mk
Наташа Каровчевска Виш соработник за изготвување на Буџет и буџетска политика 02/ 3255 -550 natasa.kaskarevska@finance.gov.mk
Фестим Алими Виш соработник за изготвување на буџети на фондови 02/ 3255 -526 festim.alimi@finance.gov.mk
Радмила Сандева-Крстова Советник за анализа на буџети на единиците на локалната самоуправа 02/ 3255 -536 radmila.sandeva@finance.gov.mk
Александра Петкановска Трпеска Виш соработник за анализа на буџети на единиците на локалната самоуправа 02/ 3255 -537 aleksandra.petkanovska@finance.gov.mk
Аљмедина Исмаили Помлад соработник за анализа на буџети на единиците на локалната самоуправа 02/ 3255 -528 almedina.ismaili@finance.gov.mk
Рамизе Бараку Помлад соработник за анализа на буџети на единиците на локалната самоуправа 02/ 3255 -533 ramize.sulovska@finance.gov.mk
Мартин Новески Виш соработник за контрола на број на вработени и исплата на плати на буџетски корисници 02/ 3255 -529 martin.noveski@finance.gov.mk
Гордана Цандова Соработник за контрола на број на вработени и исплата на плати на буџетски корисници 02/ 3255 -556 gordana.candova@finance.gov.mk
Виолета Давчевска Самостоен референт за контрола на број на вработени и исплата на плати на буџетски корисници 02/ 3255 -540 violeta.davcevska@finance.gov.mk
Цвета Ѓурчиновска Самостоен референт за контрола на број на вработени и исплата на плати на буџетски корисници 02/ 3255 -542 cveta.gjurcinovska@finance.gov.mk
Исак Синани Раководител на одделение за анализи 02/ 3255 -554 isak.sinani@finance.gov.mk
Тони Станојков Виш соработник за анализи на приходи и расходи 02/ 3255- 553 toni.stanojkov@finance.gov.mk
Весна Крпачовска Раководител на одделение за јавни претпријатија и агенции 02/ 3255 -550 vesna.krpacovska@finance.gov.mk
Андриана Матлиоска Виш соработник за следење на состојба на финансиско работење на  јавни претпријатија и агенции 02/ 3255 -751 andriana.matlioska@finance.gov.mk
Осман Скендери Помлад соработник за следење на состојба на финансиско работење на јавни претпријатија и агенции 02/ 3255 -551 osman.skenderi@finance.gov.mk
Сектор за внатрешна ревизија
Виктор Ѓорчев Раководител на Сектор за внатрешна ревизија 02/ 3255 -508 viktor.gjorcev@finance.gov.mk
Наташа Радеска Крстевска Помошник раководител на сектор за внатрешна ревизија 02/ 3255 -363 natasa.radeska-krstevska@finance.gov.mk
Анде Ѓурчиновски Раководител на Одделението за внатрешна ревизија на Министерството за финансии 02/ 3255 -513 ande.gjurcinovski@finance.gov.mk
Дијана Гијевска Советник – внатрешен ревизор на Министерството за финансии 02/ 3255 -758 dijana.gijevska@finance.gov.mk
Тоше Венков Советник – внатрешен ревизор на обука во Министерството за финансии 02/ 3255 -512 tose.venkov@finance.gov.mk
Бесар Дехари Советник – внатрешен ревизор на обука на ЕУ – ИПА фондовите 02/ 3255 -514 besar.dehari@finance.gov.mk
Сектор за второстепена управна постапка, управни спорови и наплата на побарувања
Розика Бојаџиева Раководител на Сектор за второстепена управна постапка, управни спорови и наплата на побарувања 02/ 3255 -435 rozika.bojadzieva@finance.gov.mk
Милица Неделковска Србиноска Помошник раководител на сектор за второстепена управна постапка и управни спорови 02/ 3255 -418 milica.nedelkovska@finance.gov.mk
Андреј Ангеловски Раководител на одделение за второстепена управна постапка од областа на централните даноци 02/ 3255 -446 andrej.angelovski@finance.gov.mk
Пера Ацковска Помлад соработник за постапување по жалби од областа на централните даноци 02/ 3255 -448 pera.ackovska@finance.gov.mk
Осман Шеху Самостоен референт за архивско работење
Филип Гризо Соработник за постапување по жалби од областа на царините 02/ 3255 -452 filip.grizo@finance.gov.mk
Бесмаљ Шефити Помлад соработник за постапување по жалби од областа на царините 02/ 3255 -786 besmal.sefiti@finance.gov.mk
Виолета Заевска Самостоен референт за архивско работење 02/ 3255 -626 violeta.zaevska@finance.gov.mk
Кристина Бошкова Референт за административно – технички работи 02/ 3255 -646 kristina.boskova@finance.gov.mk
Цвета Чешуровска Нестороска Виш соработник за второстепена управна постапка од областа на локалните даноци 02/ 3255 -460 cveta.cesurovska@finance.gov.mk
Елена Петровска Советник за следење на наплата на побарувања 02/ 3255 -473 elena.petrovska@finance.gov.mk
Маја Купенкова Самостоен референт за административно – технички работи 02/ 3255 -474 maja.kupenkova@finance.gov.mk
Џемиље Мехмед Самостоен референт за административно – технички работи 02/ 3255 -475 dzemile.mehmed@finance.gov.mk
Венко Пипиџаноски Советник за управување со побарувања 02/ 3255 -477 venko.pipidzanoski@finance.gov.mk
Благе Стефановски Виш соработник за странска помош и за следење на наплата на побарувања 02/ 3255 -478 blage.stefanovski@finance.gov.mk
Емире Јусуфи Помлад соработник за управување со побарувања 02/ 3255 -479 emire.abdulahi@finance.gov.mk
Огнен Манчевски Виш соработник за управување со побарувања 02/ 3255 -480 ognen.mancevski@finance.gov.mk
Сектор за јавни приходи и даночна и царинска политика
Сузана Стојмироска Помошник раководител на Сектор за јавни приходи и даночна и царинска политика 02/ 3255 -300 suzana.stojmiroska@finance.gov.mk
Зоран Глигоров Помошник раководител на Сектор за јавни приходи и даночна и царинска политика 02/ 3255 -484 zoran.gligorov@finance.gov.mk
Душка Костовска Јаковчевска Раководител на одделение за даночна политика 02/ 3255 -486 dusica.jakovcevska@finance.gov.mk
Едис Рамчиловиќ Советник за системот на персоналниот данок на доход и меѓународните договори за одбегнување на двојното оданочување 02/ 3255 -497 edis.ramcilovic@finance.gov.mk
Наталија Кожовска Советник за системот на персоналниот данок на доход и меѓународните договори за одбегнување на двојното оданочување 02/ 3255 -753 natalija.kozovska@hotmail.com
Зорица Јосифоска Мерџаноска Виш соработник за даночна политика од областа на директните даноци 02/ 3255 -307 zorica.josifoska@finance.gov.mk
Елена Стојаноска Виш соработник за даночна политика од областа на директните даноци 02/ 3255 -428 elena.stojanoska@finance.gov.mk
Анастасија Силигунис Помлад соработник за системот на персоналениот данок на доход и меѓународните договори за одбегнување на двојното оданочување 02/ 3255 -507 anastasija.siligunis@finance.gov.mk
Илвије Касами Помлад соработник за даночна политика од областа на директните даноци 02/ 3255 -775 ilvije.kasami@finance.gov.mk
Ирена Василеска Шалевиќ Раководител на одделение за други јавни приходи и даночна постапка 02/ 3255 -793 irena.vasileska-salevic@finance.gov.mk
Марина Димоска Раководител на одделение за политика од областа на акцизите 02/ 3255 -488 marina.dimoska@finance.gov.mk
Даниела Савеска Советник за политика од областа на акцизите 02/ 3255 -447 daniela.mukoska@finance.gov.mk
Елена Стојмановска Тортевска Советник за данок на додадена вредност 02/ 3255 -496 elena.stojmanovska@finance.gov.mk
Русе Коцевски Советник за данок на додадена вредност 02/ 3255 -489 ruse.kocevski@finance.gov.mk
Нимет Ајдини Виш соработник за индиректни даноци 02/ 3255 -358 nimet.ajdini@finance.gov.mk
Горан Мојаноски Виш соработник за индиректни даноци 02/ 3255 -538 goran.mojanoski@finance.gov.mk
Сандра Ташковска Соработник за индиректни даноци 02/ 3255- 398 sandra.burovska@finance.gov.mk
Роберт Николовски Помлад соработник за индиректни даноци 02/ 3255 -675 robert.nikolovski@finance.gov.mk
Елизабета Тодорова Васевска Советник за царински систем и царинска политика elizabeta.todorova-vasevska@finance.gov.mk
Љатифе Елмази Помлад соработник за политика од областа на акцизите 02/ 3255 -491 latife.elmazi@finance.gov.mk
Анета Димитровска Советник за други јавни приходи и даночна постапка 02/ 3255 -493 aneta.dimitrovska@finance.gov.mk
Дејан Николовски Советник за политика од областа на акцизите 02/ 3255 -757 dejan.nnikolovski@finance.gov.mk
Златко Спировски Советник за царинска тарифа, потекло и вредност 02/ 3255 -500 zlatko.spiroski@finance.gov.mk
Анита Ивановска Соработник за царинска политика 02/ 3255 -499 anita.ivanovska@finance.gov.mk
Борис Панзов Соработник за политика од областа на акцизите 02/ 3255 -744 boris.panzov@finance.gov.mk
Маринела Стефановска Петровска Советник за други јавни приходи и даночна постапка 02/ 3255 -752 marinela.stefanovska@finance.gov.mk
Бурим Бафтиари Помлад соработник за царински постапки и нетарифни мерки 02/ 3255 -501 burim.baftiari@finance.gov.mk
Ивана Ужевска Помлад соработник за други јавни приходи и даночна постапка 02/ 3255 -381 ivana.uzevska@finance.gov.mk
Јордан Симонов Раководител на одделение за проекции и анализи 02/ 3255 -504 jordan.simonov@finance.gov.mk
Марјан Алексовски Советник за проекции и анализи 02/ 3255-505 marjan.aleksovski@finance.gov.mk
Јанинка Стаменковска Виш соработник за политика од областа на акцизите 02/ 3255 -506 janinka.kostovska@finance.gov.mk
Даниела Дамјаноска Виш Соработник за политика од областа на акцизите 02/ 3255 -607 daniela.damjanoska@finance.gov.mk
Сектор за информатика

 

Даут Хајрулахи Раководител на Сектор за информатика 02/ 3255 -321 Daut.hajrullahi@finance.gov.mk
Деан Настовски Помошник раководител на Сектор за информатика 02/ 3255 -319 dean.nastovski@finance.gov.mk
Дина Младеновска Раководител на одделение за информатика-апликативен менаџмент 02/ 3255 -320 dina.mladenovska@finance.gov.mk
Глигорчо Радински Виш соработник за информатика-апликативна документација 02/ 3255 -323 gligorco.radinski@finance.gov.mk
Милена Бошкоска Клисароски Помлад соработник за информатика-апликативна документација 02/ 3255 -651 milena.boskoska-klisaroski@finance.gov.mk
Сашо Богоев Самостоен референт за системска администрација 02/ 3255 -327 saso.bogoev@finance.gov.mk
Домника Јосифоска Станковиќ Раководител на одделение за информатика-ИТ инфраструктура 02/ 3255 -328 domnika.josifoska-stankovic@finance.gov.mk
Марија Китанска Цветковска Советник за ИТ инфраструктура – систем администратор 02/ 3255 -329 marija.kitanska@finance.gov.mk
Жана Чурлиновска Помлад соработник за мрежна администрација и ИТ сигурност 02/ 3255 -318 zana.curlinovska@finance.gov.mk
Лариса Јордановска Виш соработник за информатика-апликативна документација 02/ 3255 -322 larisa.jordanovska@finance.gov.mk
Слободан Јаневски Виш соработник за ИТ инфраструктура – систем администратор 02/ 3255 -331 slobodan.janevski@finance.gov.mk
Сектор за јавна внатрешна финансиска контрола
Трајко Спасовски Раководител на сектор за јавна внатрешна финансиска контрола 02/ 3255 -337 trajko.spasovski@finance.gov.mk
Мите Митевски Раководител на одделение за хармонизација на внатрешната ревизија 02/ 3255 -511 mite.mitevski@finance.gov.mk
Енвер Зибери Советник за хармонизација на внатрешната ревизија во субјектите на централната власт и во единиците на локалната самоуправа 02/ 3255 -346 enver.ziberi@finance.gov.mk
Андриана Степаноска Советник за хармонизација на финансиското управување 02/ 3255 -340 andriana.stepanoska@finance.gov.mk
Аритиа Мајнова Советник за хармонизација на финансиската контрола 02/ 3255 -343 aritia.tutarkova@finance.gov.mk
Јетмир Зибери Помлад соработник за хармонизација на внатрешната ревизија во субјектите на централната власт и во единиците на локалната самоуправа 02/ 3255 -341 jetmir.ziberi@finance.gov.mk
Гордана Ѓорѓиевска Помлад соработник за хармонизација на финансиското управување 02/ 3255 -345 gordana.atanasova@finance.gov.mk
Марија Апостоловска Помлад соработник за хармонизација на финансиското управување 02/ 3255 -741 marija.nikolovska@finance.gov.mk
Фатон Рамадани Помлад соработник за хармонизација на финансиското управување 02/ 3255-771 daniela.tosev@finance.gov.mk
Гзим Кадрији Помлад соработник за хармонизација на финансиската контрола 02/ 3255 -347 gzim.kadriji@finance.gov.mk
Лилјана Цветаноска Помлад соработник за хармонизација на финансиската контрола 02/ 3255 -348 liljana.cvetanoska@finance.gov.mk
Сектор за макроекономска политика
Ѓоко Ѓорѓески Помошник раководител на Сектор за макроекономска политика за анализа на реален и надворешен сектор 02/ 3255 -599 gjoko.gjorgjeski@finance.gov.mk
Весна Цветанова Помошник раководител на Сектор за макроекономска политика за анализа на монетарен и финансиски сектор 02/ 3255 -590 vesna.cvetanova@finance.gov.mk
Неџати Куртиши Раководител на одделение за макроекономски модели и проекции 02/ 3255 -595 nedzati.kurtisi@finance.gov.mk
Ангела Васовска Шахпаска Советник за макроекономски модели и проекции во областа на реален и надворешен сектор 02/ 3255 -432 angela.vasovska@finance.gov.mk
Ана Николова Виш соработник за макроекономски модели и проекции за фискален сектор, пазар на труд и социјален сектор 02/ 3255 -591 ana.nikolova@finance.gov.mk
Кирил Симеоновски Помлад соработник за макроекономски модели и проекции во областа на фискалниот сектор, пазарот на труд и социјалниот сектор 02/ 3255 -592 kiril.simeonovski@finance.gov.mk
Сања Киковска Георгиевска Раководител на одделение за анализа на реален и финансиски сектор 02/ 3255 -593 sanja.kikovska@finance.gov.mk
Копринка Сапунова Советник за анализа на монетарен и финансиски сектор 02/ 3255 -594 koprinka.sapunova@finance.gov.mk
Ален Калач Помлад соработник за координација на економски политики и реформи во областа на реалниот сектор 02/ 3255-561 alen.kalac@finance.gov.mk
Александра Велкова Помлад соработник за анализа на реален и надворешен сектор 02/ 3255 -597 aleksandra.velkova@finance.gov.mk
Ирена Рашовиќ Помлад соработник за анализа на реален и надворешен сектор 02/ 3255 -597 irena.paneva@finance.gov.mk
Александра Иваноска Виш соработник за координација на економски политики и реформи со посебен акцент на социјалниот сектор 02/ 3255 -535 aleksandra.ivanoska@finance.gov.mk
Виктор Лазароски Советник за координација на економски политики и реформи со посебен акцент на социјалниот сектор 02/ 3255 -653 viktor.lazaroski@finance.gov.mk
Десанка Здравковска Виш соработник за анализа на финансиски и монетарен сектор 02/ 3255 -759 desanka.sterjovska@finance.gov.mk
Игор Димитровски Виш соработник за сметководствени работи 02/ 3255 -787 igor.dimitrovski@finance.gov.mk
Сектор за меѓународни финансиски односи  и управување со јавниот долг
Дејан Николовски Раководител на сектор за меѓународни финансиски односи и управување со јавен долг 02/ 3255 -411 dejan.nikolovski@finance.gov.mk
Андрија Алексоски Помошник раководител на Секторот од областа на меѓународните финансиски односи и Европска Унија 02/ 3255 -412 andrija.aleksoski@finance.gov.mk
Кристина Павловска Помошник раководител на Секторот од областа на меѓународните финансиски односи и Европска Унија 02/ 3255 -413 kristina.pavlovska@finance.gov.mk
Сања Манасијевиќ Манчева Помошник раководител на Секторот од областа на  управувањето со јавниот долг 02/ 3255 -430 sanja.manasijevic-manceva@finance.gov.mk
Ана Наневска Раководител на одделение за ИПА И НПАА 02/ 3255 -415 ana.veljanovska@finance.gov.mk
Тања Колева Виш соработник за заследење на ИПА проекти 02/ 3255 -417 tanja.boskova@finance.gov.mk
Елена Велјаноска Виш соработник за задолжување на носители на јавен долг и управување со вишокот на средства на единствената трезорска сметка 02/ 3255 -414 elena.ristovska-veljanoska@finance.gov.mk
Тања Боболинска Помлад соработник за координација на НПАА 02/ 3255 -639 tanja.bobolinska@finance.gov.mk
Ивана Стојкоска Соработник за спроведување на ИПА проекти 02/ 3255 -444 ivana.popovska@finance.gov.mk
Ленче Божиноска Раководител на одделение за билатерална и европска финансиска соработка 02/ 3255 -420 lence.bozinoska@finance.gov.mk
Драгана Мицевска Советник за мултилатерална финансиска соработка и други развојни мултилатерални финансиски институции 02/ 3255 -419 dragana.micevska@finance.gov.mk
Ана Димитриевска Виш соработник за мултилатерална финансиска соработка и координација 02/ 3255 -421 ana.dimitrievska@finance.gov.mk
Билјана Крушаровска Советник за задолжување на носители на јавен долг 02/ 3255 -423 biljana.krusarovska@finance.gov.mk
Мила Крекиќ Помлад соработник за задолжување на носители на јавен долг и управување со вишокот на средства на единствената трезорска сметка 02/ 3255 -544 mila.krekik@finance.gov.mk
Елена Љубиќ Советник за билатерална и европска финансиска соработка 02/ 3255 -428 elena.ljubic@finance.gov.mk
Рената Давиткова Панчева Раководител на одделение за евиденција, следење и сервисирање на обврските по јавниот долг 02/ 3255 -426 renata.davitkova-panceva@finance.gov.mk
Миодраг Богдановиќ Советник за евиденција на јавниот долг, следење и сервисирање на обврските на носителите на јавниот долг 02/ 3255 -427 miodrag.bogdanovic@finance.gov.mk
Милена Стоилевска Помлад соработник за евиденција на јавниот долг, следење и сервисирање на обврските на носителите на јавниот долг 02/ 3255 -602 milena.stoilevska@finance.gov.mk
Алев Сулејман Советник за анализа на ризиците на портфолиото на јавниот долг 02/ 3255 -782 alev.sulejman@finance.gov.mk
Соња Стевановиќ Помлад соработник за спроведување на ИПА проекти 02/ 3255 -429 sonja.kraljeva@finance.gov.mk
Анета Дудеска Виш соработник за политика на управување со јавниот долг и анализа на ризиците на портфолиото на јавниот долг 02/ 3255 -596 aneta.acevska@finance.gov.mk
Ресмије Алиу Советник за политика на управување со јавниот долг 02/ 3255 -433 resmije.aljiu@finance.gov.mk
Сектор за правни  работи
Татјана Васева Раководител на сектор за правни  работи 02/ 3255 -746 tatjana.vaseva@finance.gov.mk
Елизабета Калачоска Помошник раководител на сектор за набавки и општи работи 02/ 3255 -436 elizabeta.kalacovska@finance.gov.mk
Данаил Каров Помошник раководител на сектор за слободен пристап до информации од јавен карактер и односи со јавност 02/ 3255 -647 danail.karov@finance.gov.mk
Марија Митевска Раководител на одделение за нормативно-правни и административни работи и судски постапки 02/ 3255 -620 marija.mitevska@finance.gov.mk
Ангелина Јакимовска Советник за нормативно-правни работи 02/ 3255 -442 angelina.taneska@finance.gov.mk
Ѓорѓи Стојкоски Советник за постапување по правни средства во жалбени постапки и судски спорови 02/ 3255 -443 gjorgji.stojkoski@finance.gov.mk
Марија Лазарова Виш соработник за нормативно правни работи 02/ 3255 -552 marija.lazarova@finance.gov.mk
Марија Хаџи-Василева Белевска Соработник за постапување по правни средства во жалбени постапки и судски спорови 02/ 3255 -623 marija.hadzi-vasileva@finance.gov.mk
Мишко Велјанов Самостоен референт координатор на писарница 02/ 3255 -481 misko.veljanov@finance.gov.mk
Нада Дишкова Димчевска Референт – писар 02/ 3255 -644 nada.diskova-dimcevska@finance.gov.mk
Фиданка Црнгарова Референт – писар 02/ 3255 -643 fidanka.crngarova@finance.gov.mk
Катерина Стојановска Референт – писар 02/ 3255 -794 katerina.stojanovska@finance.gov.mk
Ирена Крстевска Помлад референт за електронска евиденција на предмети во писарницата irena.krstevska@finance.gov.mk
Лилијана Стојановска Раководител на Одделение за  слободен пристап до информации од јавен карактер 02/ 3255 -624 lilijana.stojanovska@finance.gov.mk
Билјана Алексиќ Советник за постапување по барања за слободен пристап до информации од јавен карактер 02/ 3255 -640 biljana.aleksik@finance.gov.mk
Даниела Ангелова Самостоен референт за прием и обработка на барања за плаќање и друга документација во трезорски канцеларии- Делчево
Даниела Јанкова Раководител на одделението за набавки 02/ 3255 -628 daniela.jankova@finance.gov.mk
Панче Чоневски Советник за јавни набавки 02/ 3255 -631 pance.conevski@finance.gov.mk
Рената Николоска Виш соработник за јавни набавки 02/ 3255 -560 renata.zdravkoska@finance.gov.mk
Валентина Никодиноска Помлад соработник за јавни набавки 02/ 3255 -635 valentina.nikodinoska@finance.gov.mk
Мариа Анѓелеска Виш соработник за јавни набавки 02/ 3255 -369 maria.angeleska@finance.gov.mk
Петрина Мале Соработник за јавни набавки 02/ 3255 -633 petrina.papa@finance.gov.mk
Даниела Донова Ризов Помлад соработник за преведување на документи од областа на јавни набавки 02/ 3255 -637 daniela.donova@finance.gov.mk
Билент Мустафоски Раководител на одделение за општи работи 02/ 3255 -629 bilent.mustafoski@finance.gov.mk
Урим Абдуљи Соработник за општи работи 02/ 3255-380 urim.abduli@finance.gov.mk
Наталија Насковска Помлад соработник за општи работи 02/ 3230-034 natalija.naskovska@finance.gov.mk
Илија Накевски Помлад соработник за општи работи 02/ 3255 -445 ilija.nakevski@finance.gov.mk
Живко Димовски Координатор на достава-курир 02/ 3255 -641
Катерина Кајсторовска Хигиеничар
Зоки Лазаровски ВКВ работник за одржување на опремата 02/ 3255 -640
Зоран Ѓорѓиевски Возач 02/ 3255 -640
Драгомир Урошевиќ Возач
Јован Јованов Работник на приемен пулт 02/ 3255 -300
Мишко Трајковски Работник на приемен пулт 02/ 3255-300
Мартин Малин Работник на приемен пулт
Орце Ристовски Советник за следење и функционално одржување на системот за управување со зградата – БМС 02/ 3255 -740 orce.ristovski@finance.gov.mk
Зоран Велјановски Соработник за следење и функционално одржување на системот за управување со зградата – БМС 02/ 3255 -739 zoran.veljanovski@finance.gov.mk
Екрем Салих Самостоен референт за тековно, техничко и функционално одржување на системот за управување со зградата – БМС 02/ 3255 -515 ekrem.salih@finance.gov.mk
Драган Стојчевски КВ работник за одржување на опремата 02/ 3255 -740
Сашо Димовски КВ работник за одржување на опремата 02/ 3255 -740
Габриел Стојмиров Работник за извршување на помошни работи 02/ 3255 -332 gabriel.stojmirov@finance.gov.mk
Верица Стоилова Раководител на одделение за управување со човечки ресурси 02/ 3255 -619 verica.stoilova@finance.gov.mk
Александра Лулкоска Виш соработник за стручно оспособување и усовршување и оценување 02/ 3255 -760 aleksandra.lulkoska@finance.gov.mk
Кимет Куртиши Виш соработник за стручно оспособување и усовршување и оценување 02/ 3255 -634 kimet.kurtisi@finance.gov.mk
Сектор за трезор
Бари Исени Раководител на Сектор за трезор 02/ 3255 -581 bari.iseni@finance.gov.mk
Јулијана Петановска Помошник раководител на Сектор за трезор 02/ 3255 -559 Julijana.petanovska@finance.gov.mk
Билјана Миноска Помошник раководител на Сектор за трезор 02/ 3255 -585 biljana.minoska@finance.gov.mk
Маја Димитриевска Советник за одобрување на финансиски планови и водење на регистар на буџетски корисници 02/ 3255 -562 maja.dimitrievska@finance.gov.mk
Предраг Васојевиќ Советник за одобрување на финансиски планови и водење на регистар на буџетски корисници 02/ 3255 -563 predrag.vasojevic@finance.gov.mk
Миљазим Демиров Помлад соработник за одобрување на финансиски планови и водење на регистар на буџетски корисници 02/3255-578 milazam.demirov@finance.gov.mk
Атанас Анчевски Помлад соработник за одобрување на финансиски планови и водење на регистар на буџетски корисници 02/ 3255-543 atanas.ancevski@finance.gov.mk
Владо Делевски Раководител на одделение за проектирање и управување со ликвидност 02/ 3255 -566 vlado.delevski@finance.gov.mk
Сања Доревска Советник за извршување на буџетите 02/ 3255 -569 sanja.dorevska@finance.gov.mk
Кристина Маринковиќ Помлад соработник за исплата на буџетски корисници, фондови и единици на локална самоуправа 02/ 3255-314 kristina.marinkovic@finance.gov.mk
Лилјана Николовска Помлад соработник за исплата на буџетски корисници, фондови и единици на локална самоуправа 02/ 3255-495 liljana.nikolovska@finance.gov.mk
Менсур Јусуфи Виш соработник за изготвување на проекции 02/ 3255 -580 mensur.jusufi@finance.gov.mk
Весна Тасевска Самостоен референт за исплата на буџетски корисници 02/ 3255 – 571 vesna.tasevska@finance.gov.mk
Марга Голчевска Самостоен референт за исплата на буџетски корисници 02/ 3255 -485 marga.golcevska@finance.gov.mk
Снежана Павловска Самостоен референт за исплата на фондови 02/ 3255 -573 snezana.pavlovska@finance.gov.mk
Анита Јовановска Крстева Помлад референт за исплата на буџетски корисници, фондови и  единици на локална самоуправа 02/ 3255 -574 anita.jovanovska-krsteva@finance.gov.mk
Снежана Пауновска Самостоен референт за прием и обработка на барања за плаќање и друга документација во трезорски канцеларии-Скопје 02/ 3255 -763 snezana.paunovska@finance.gov.mk
Ивана Кочоска Раководител на одделение за следење на наплата на јавните приходи 02/ 3255 -608 ivana.bojovska@finance.gov.mk
Мимоза Манева Пупулиева Советник за следење на јавните приходи на Буџетот на РМ и единиците на локалната самоуправа 02/ 3255 -576 mimoza.populieva@finance.gov.mk
Елена Кузманова Виш соработник за следење на јавните приходи на Буџетот на РМ и единиците на локалната самоуправа 02/ 3255 -743 elena.serafimova@finance.gov.mk
Јове Јакимовски Помлад соработник за следење  на јавните приходи на Буџетот на РМ и единиците на локалната самоуправа 032/ 386-461
Арјете Адили Помлад соработник за следење на јавните приходи на Буџетот на РМ и единиците на локалната самоуправа 02/ 3255 -356 arjete.adili@finance.gov.mk
Емилија Вељановска Советник за прием и обработка на документација во трезорски канцеларии 02/ 3255 -579 emilija.veljanovska@finance.gov.mk
Лидија Палчевска Самостоен референт за сметководствени работи 02/ 3255 -584 lidija.palcevska@finance.gov.mk
Ана Гравчева Самостоен референт за прием и обработка на барања за плаќање и друга документација во трезорски канцеларии-Скопје 02/ 3255 -762 ana.gravceva@finance.gov.mk
Бранко Димчевски Виш соработник за статистички извештаи и анализи 02/ 3255 -586 branko.dimchevski@finance.gov.mk
Викторија Христовска Советник за статистички извештаи и анализа 02/ 3255 -742 viktorija.hristovska@finance.gov.mk
Билјана Китрозоска Советник за прием и обработка на барања за плаќање и друга документација во трезорски канцеларии- Охрид 046/ 253-463 biljana.kitrozoska@finance.gov.mk
Ѓорѓи Панов Советник за прием и обработка на барања за плаќање и друга документација во трезорски канцеларии- Струмица 034/ 346-135
Лиле Аризанова Советник за прием и обработка на барања за плаќање и друга документација во трезорски канцеларии-Гевгелија 034/ 215-390
Руждија Османоски Советник за прием и обработка на барања за плаќање и друга документација во трезорски канцеларии- Дебар 046/ 835-108
Аделина Зеќири Помлад соработник за прием и обработка на барања за плаќање и друга документација во трезорски канцеларии- Битола 047/ 237-080 adelina.zekiri@finance.gov.mk
Викторија Петковска Помлад соработник за прием и обработка на барања за плаќање и друга документација во трезорски канцеларии- Куманово 031/ 413-222
Елизабета Серафимова Помлад соработник за прием и обработка на барања за плаќање и друга документација во трезорски канцеларии- Струмица 034/ 346-135
Мирјета Лимани Помлад соработник за прием и обработка на барања за плаќање и друга документација во трезорски канцеларии- Тетово 044/ 337-840 mirjeta.limani@finance.gov.mk
Наташа Апостолова Помлад соработник за прием и обработка на барања за плаќање и друга документација во трезорски канцеларии- Охрид 046/ 253-463
Нурхан Дурак Помлад соработник за прием и обработка на барања за плаќање и друга документација во трезорски канцеларии- Дебар 046/ 835-108
Сабир Рушити Помлад соработник за прием и обработка на барања за плаќање и друга документација во трезорски канцеларии- Тетово 044/ 337-840
Биљана Стаматова Самостоен референт за прием и обработка на барања за плаќање и друга документација во трезорски канцеларии- Битола 047/ 237-080
Миланчо Величковски Самостоен референт за прием и обработка на барања за плаќање и друга документација во трезорски канцеларии- Куманово 031/ 413-222
Соња Ѓорѓиевска Самостоен референт за прием и обработка на барања за плаќање и друга документација во трезорски канцеларии-Скопје 02/ 3230-034
Татјана Сапрунова Петревска Самостоен референт за прием и обработка на барања за плаќање и друга документација во трезорски канцеларии-Скопје 02/ 3230-034 tatjana.sapunova-petrevska@finance.gov.mk
Христина Николова Јорданова Самостоен референт за прием и обработка на барања за плаќање и друга документација во трезорски канцеларии-Скопје 02/ 3230-034 hristina.nikolova-jordanova@finance.gov.mk
Дојчин Матевски Самостоен референт за прием и обработка на барања за плаќање и друга документација во трезорски канцеларии-Скопје
Аница Тасевска Самостоен референт за прием и обработка на барања за плаќање и друга документација во трезорски канцеларии- Прилеп 048/ 423-891
Вељан Спировски Самостоен референт за прием и обработка на барања за плаќање и друга документација во трезорски канцеларии- Битола 047/ 237-080
Емилија Гроздановска Самостоен референт за прием и обработка на барања за плаќање и друга документација во трезорски канцеларии- Куманово 031/ 413-222
Катарина Петрова Самостоен референт за прием и обработка на барања за плаќање и друга документација во трезорски канцеларии- Кавадарци 043/ 411-789
Анка Тренчевска Самостоен референт за прием и обработка на барања за плаќање и друга документација во трезорски канцеларии- Кочани
Рада Калчиноска Самостоен референт за прием и обработка на барања за плаќање и друга документација во трезорски канцеларии- Кичево 045/ 225-821
Рада Крстевска Самостоен референт за прием и обработка на барања за плаќање и друга документација во трезорски канцеларии- Гостивар 042/ 212-910
Сектор за управување со средствата од инструментот за претпристапна помош – ИПА
Александра Симјаноска Раководител на сектор за управување со средствата од инструментот за претпристапна помош – ИПА 02/ 3255 -302 aleksandra.simjanoska@finance.gov.mk
Александра Наковска Раководител на одделение Национален фонд 02/ 3255 -303 aleksandra.nakovska@finance.gov.mk
Мартин Катиќ Помлад соработник за финансиска контрола 02/ 3255 -534 martin.katic@finance.gov.mk
Едмир Камбери Помлад соработник за финансиска контрола 02/ 3255-770 edmir.kamberi@finance.gov.mk
Маријана Стојаноска Мирчевска Советник-финансиски менаџер 02/ 3255 -312 marijana.stojanoska-mircevska@finance.gov.mk
Александар Тошев Советник за ефективно функционирање на системите за управување и контрола на средствата од ИПА 02/ 3255 -310 aleksandar.tosev@finance.gov.mk
Владо Караманолевски Раководител на одделение за поддршка на националниот координатор за авторизација 02/ 3255 -309 vlado.karamanolevski@finance.gov.mk
Елизабета Манушева Апостоловски Советник за ефективно функционирање на системите за управување и контрола на средствата од ИПА 02/ 3255 -311 elizabeta.manuseva-apostolovski@finance.gov.mk
Персантина Цветковска Советник за сметководствени работи на фондовите на ЕУ 02/ 3255 -315 persantina.cvetkovska@finance.gov.mk
Радица Илиева Јаневска Советник за ефективно функционирање на системите за управување и контрола на средствата од ИПА 02/ 3255 -313 radica.ilieva@finance.gov.mk
Димитар Штериов Соработник за ефективно функционирање на системите за управување и контрола на средствата од ИПА 02/ 3255 -468 dimitar.steriov@finance.gov.mk
Јасмина Сулева Советник за ефективно функционирање на системите за управување и контрола на средствата од ИПА 02/ 3255-379 jasmina.suleva@finance.gov.mk
Сабина Идризи Помлад соработник за ефективно функционирање на системите за управување и контрола на средствата од ИПА sabina.idrizi@finance.gov.mk
Сектор за финансиска инспекција во јавниот сектор и координација на борба против измама на ЕУ средствата
Фатмир Адеми Раководител на сектор за финансиска инспекција во јавниот сектор и координација на борба против измама на ЕУ средствата – главен инспектор 02/ 3255 -301 fatmir.ademi@finance.gov.mk
Татјана Трајковска Помошник раководител на Сектор за финансиска инспекција во јавниот сектор и координација на борба против измама на ЕУ средствата – помошник главен инспектор 02/ 3255 – 482 tatjana.trajkovska@finance.gov.mk
Весна Стојиљковиќ Советник – инспектор за финансиска инспекција на корисниците на средства од Буџетот на Република Македонија, фондовите, агенциите и другите институции основани со закон или од страна на државата 02/ 3255 – 509 vesna.stojiljkovic@finance.gov.mk
Николина Алексовска Советник – инспектор за финансиска инспекција на општините, Градот Скопје, јавните претпријатија, јавните установи и другите правни лица кои се основани од општините или Градот Скопје 02/ 3255 -342 nikolina.aleksovska@finance.gov.mk
Нехат Топојани Виш соработник – Помлад инспектор за финансиска инспекција на субјекти од јавен сектор на централно ниво 02/ 3255 -440 nehat.topojani@finance.gov.mk
Роберт Иваноски Виш соработник – Помлад инспектор за финансиска инспекција на субјекти од јавен сектор на локално ниво 02/ 3255 -769 robert.ivanoski@finance.gov.mk
Дивна Најдовска Раководител на одделение за координација на борба против измама на ЕУ средствата (АФКОС) 02/ 3255 -469 divna.najdovska@finance.gov.mk
Нина Маџоска Соработник за координација на борба против измама на ЕУ средствата 02/ 3255 -598 nina.madjovska@finance.gov.mk
Сектор за финансиски прашања
Душко Тасев Раководител на Секторот за финансиски прашања 02/ 3255 -654 dusko.tasev@finance.gov.mk
Елена Заркова Советник за сметководствени работи 02/ 3255 -788 elena.zarkova@finance.gov.mk
Синиша Спасиќ Виш соработник за сметководствени работи 02/ 3255 -305 sinisa.spasik@finance.gov.mk
Златко Наумовски Самостоен референт-ликвидатор 02/ 3255 -645 zlatko.naumovski@finance.gov.mk
Тони Стојчевиќ Виш соработник за буџетско работење 02/ 3255 -617 toni.stojcevic@finance.gov.mk
Ѓултен Бекир Помлад референт – сметководител 02/ 3255 -325 gjulten.bekir@finance.gov.mk
Елизабет Атанасоска Самостоен референт – контер -билансист 02/ 3255 -658 elizabet.atanasoska@finance.gov.mk
Даниела Младеновска Помлад соработник за ex-ante финансиска контрола 02/ 3255 -747 daniela.mladenovska@finance.gov.mk
Зоран Марковски Виш референт – економ 02/ 3255 -334 zoran.markovski@finance.gov.mk
Светлана Ангелковска Самостоен референт за сметководствени работи  и плаќање 02/ 3255 -627 svetlana.angelkovska@finance.gov.mk
Марина Јовеска Блажеска Раководител на одделение за буџетска координација 02/ 3255 -777 marina.joveska@finance.gov.mk
Виолета Тошевска Советник за буџетска аналитика 02/ 3255-636 violeta.tosevska@finance.gov.mk
Елена Поп Кочова Помлад соработник за буџетска координација и аналитика 02/ 3255 -492 elena.popkocova@finance.gov.mk
Јасмина Сулева Помлад соработник за сметководствени работи и плаќање 02/ 3255 -379 Hristina.vidojevska@finance.gov.mk
Наталија Стоимова Раководител на одделение за буџетска контрола 02/ 3255 -659 natalija.stoimova@finance.gov.mk
Бојан Јанчевски Советник -ex post финансиска контрола 02/ 3255 -401 bojan.jancevski@finance.gov.mk
Марија Манева Прнаркова Виш соработник за контрола на буџетското работење 02/ 3255 -616 marija.maneva@finance.gov.mk
Сектор за финансиски систем
Ленче Тагасовска Раководител на сектор за финансиски систем 02/ 3255 -350 lence.tagasovska@finance.gov.mk
Дијана Дамјаноска Помлад соработник за банкарски институции 02/ 3255 -782 dijana.damjanoska@finance.gov.mk
Иван Недев Советник за небанкарски институции 02/ 3255 -370 ivan.nedev@finance.gov.mk
Славица Милошеска Самостоен референт за водење евиденции за банкарските и небанкарските институции 02/ 3255 -353 slavica.miloseska@finance.gov.mk
Аница Васовиќ Раководител на одделение за пазар на капитал 02/ 3255 -354 anica.vasovic@finance.gov.mk
Орнела Трајкоска – Пендевска Советник за работа со хартии од вредност и инвестициски фондови 02/ 3255 -355 ornela.trajkoska@finance.gov.mk
Елена Вељановска Помлад соработник за небанкарски институции 02/ 3255 -317 elena.veljanovska@finance.gov.mk
Афија Равманоска Помлад соработник за работа со пазар на капитал 02/ 3255 -339 afija.ravmanoska@finance.gov.mk
Теодора Гацоска Помлад соработник за работа со пазар на капитал 02/ 3255-774 teodora.gacoska@finance.gov.mk
Александра Димовска Раководител на одделение за сметководствен систем, платен промет и ревизија 02/ 3255 -357 aleksandra.dimovska@finance.gov.mk
Викторија Митевска Помлад соработник  за системот на игри на среќа и за забавните игри 02/ 3255 -750 viktorija.mitevska@finance.gov.mk
Зејније Елмази Помлад соработник за ревизија 02/ 3255 -372 zejnie.elmazi@finance.gov.mk
Тања Танеска Лазаревска Раководител на одделение за системот на осигурувањето 02/ 3255 -336 tanja.tanevska-lazarevska@finance.gov.mk
Марина Станојкова Арсовски Советник за сметководствен систем, платен промет и ревизија 02/ 3255 -359 marina.stanojkova@finance.gov.mk
Бисера Јарчевска Советник за системот на осигурување со анализа 02/ 3255 -361 bisera.jakovcevska@finance.gov.mk
Симона Томчевска Помлад соработник за системот на осигурување   со анализа 02/ 3255 -362 simona.tomcevska@finance.gov.mk
Оливера Савинова Стојанова Раководител на одделение за игри на среќа и за забавните игри 02/ 3255 -365 olivera.savinovastojanova@finance.gov.mk
Марија Гогаровска Марковска Советник за системот на игри на среќа и за забавните игри 02/ 3255 -364 marija.gogarovska@finance.gov.mk
Софка Дугалиќ Советник за системот на игри на среќа и за забавните игри 02/ 3255 -368 sofka.inadeska@finance.gov.mk
Наташа Младеновска Пирковска Помлад соработник за системот на игри на среќа и за забавните игри 02/ 3255 -441 natasa.mladenovska@finance.gov.mk
Соња Цветановски Советник за банкарски институции 02/ 3255 -367 sonja.angelovska@finance.gov.mk
Ивана Ѓорѓиевска Виш соработник  за системот на игри на среќа и за забавните игри 02/ 3255 -765 ivana.jovic@finance.gov.mk
Сектор за централно финансирање и склучување на договори
Тања Жежова Помошник раководител на сектор за централно финансирање и склучување на договори 02/ 3255 -308 tanja.beginova@finance.gov.mk
Емилија Ивчевиќ Величковска Советник за информатика 02/ 3255 -377 emilija.ivcevic-velickovska@finance.gov.mk
Весна Алексоска Советник за нерегуларности и управување со ризик 02/ 3255 -383 vesna.kocovska@finance.gov.mk
Бојана Анѓелковска Соработник за децентрализирано  спроведување на проекти финансирани од ИПА 02/ 3255 -756 bojana.angelkovska@finance.gov.mk
Маја Митевска Советник за децентрализирано спроведување на проекти финансирани од ИПА за  договори за услуги, грантови, твининг 02/ 3255 -387 maja.mitevska@finance.gov.mk
Муарем Азизи Соработник за контрола на квалитетот 02/ 3255 -384 muarem.azizi@finance.gov.mk
Горан Ивановски Самостоен референт за информатика 02/ 3255 -389 goran.ivanovski@finance.gov.mk
Ана Лампевска Советник за децентрализирано финансиско спроведување на проектите финансирани од ИПА 02/ 3255 -471 ana.lampevska@finance.gov.mk
Далибор Пешевски Соработник за децентрализирано финансиско спроведување на проектите финансирани од ИПА 02/ 3255 -766 dalibor.pesevski@finance.gov.mk
Симона Јосифоска Советник за децентрализирано финансиско спроведување на проектите финансирани од ИПА 02/ 3255 -388 simona.josifoska@finance.gov.mk
Александра Кукинска Советник за децентрализирано спроведување на проекти финансирани од ИПА за договори за услуги, набавки, грантови, твининг 02/ 3255 -394 aleksandra.kukinska@finance.gov.mk
Мирјана Стојановска Советник за децентрализирано спроведување на проекти финансирани од ИПА за договори за услуги, набавки, грантови, твининг 02/ 3255 -395 mirjana.stojanovska@finance.gov.mk
Тони Јакимовски Советник за децентрализирано спроведување на проекти финансирани од ИПА за договори за услуги, набавки со договори за градежни работи 02/ 3255 -396 toni.jakimovski@finance.gov.mk
Златко Гичевски Советник за децентрализирано спроведување на проекти финансирани од ИПА за договори за услуги, набавки со договори за машински работи 02/ 3255 -397 zlatko.gicevski@finance.gov.mk
Елена Зафировска Соработник за децентрализирано спроведување на проекти финансирани од ИПА 02/ 3255-102 elena.zafirovska@finance.gov.mk
Марин Младеновски Помлад соработник за децентрализирано  спроведување на проекти финансирани од ИПА marin.mladenovski@finance.gov.mk
Билјана Филиповска Копевска Советник за децентрализирано спроведување на проекти финансирани од ИПА за  договори за услуги, набавки, грантови, твининг 02/ 3255 -399 biljana.kopevska@finance.gov.mk
Ана Чешуровска Советник за контрола на квалитетот 02/ 3255 -382 ana.cesurovska@finance.gov.mk
Верица Ѓурѓовска Соработник за децентрализирано спроведување на проекти финансирани од ИПА 02/ 3255 -402 verica.ristovska@finance.gov.mk
Низамедин Шабан Помлад соработник за децентрализирано  спроведување на проекти финансирани од ИПА 02/ 3255-638 nizamedin.saban@finance.gov.mk
Татјана Калиновчиќ Трајковска Раководител на одделение за следење на програми 02/ 3255 -482 tatjana.kalinovcic@finance.gov.mk
Сања Наумовска Советник за следење на имплементацијата на проекти, договори за услуги, набавки поврзани со договорите за градежни работи 02/ 3255 -316 sanja.naumovska@finance.gov.mk
Билјана Димовска Советник за следење на програми за договорите за услуги/набавки/грантови/твининг 02/ 3255 -400 biljana.dimovska@finance.gov.mk
Ивана Лампевска Помлад соработник за следење на програми за договори за градежни работи и договори за услуги/набавки поврзани со договорите за градежни работи 02/ 3255 -410 ivana.lampevska@finance.gov.mk
Благица Атанасова Соработник за следење на програми за договорите за услуги/набавки/грантови/твининг 02/ 3255 -408 blagica.atanasova@finance.gov.mk
Наиљ Исуфи Соработник за следење на програми за договорите за услуги/набавки/грантови/твининг 02/ 3255 -502 nail.isufi@finance.gov.mk
Aлександар Божиков Помлад соработник за следење на програми за договорите за услуги/набавки/грантови/твининг со посебен акцент на секторот образование 02/ 3255 -510 aleksandar.bozikov@finance.gov.mk
Фросина Бајлозова Виш соработник за следење на програми за договорите за услуги/набавки/грантови/твининг 02/ 3255 -407 bajlozova@finance.gov.mk
Бобан Паунов Раководител на одделение за финансиски работи 02/ 3255 -304 boban.paunov@finance.gov.mk
Наташа Димитриевска Помлад соработник за децентрализирано финансиско спроведување на проектите финансирани од ИПА 02/ 3255 -404 Natasha.dimitrievska@finance.gov.mk
Ана Тунеска Помлад соработник за следење на програми за договори за градежни работи и договори за услуги/набавки поврзани со договорите за градежни работи 02/ 3255 -622 ana.tuneska@finance.gov.mk
Елена Ристоманов Помлад соработник за следење на програми за договорите за услуги/ набавки/ грантови/ твининг со посебен акцент на секторот образование 02/ 3255 -414 elena.veljanovska@finance.gov.mk
Иљир Умери Виш соработник за контрола на квалитетот 02/ 3255 -409 ilir.umeri@finance.gov.mk
Самостојно одделение за стратешко планирање
Станика Филипова Советник за планирање на секторски програми  на министерството 02/ 3255 -555 stanika.filipova@finance.gov.mk
Оперативна програма за развој на човечки ресурси – ОПРЧР
Емилија Митевска Советник за следење на договорите во рамки на ОПРЧР 02/ 3255 -403 emilija.mitevska@ finance.gov.mk
Анета Иванова Советник за контрола на квалитетот 02/ 3255 -792 aneta.ivanova@finance.gov.mk
Елена Зафировска Советник за следење на договорите во рамки на ОПРЧР 02/ 3255 -618 elena.zafirovska@finance.gov.mk
Ана Арсовска Советник за финансиска имплементација на ОПРЧР 02/ 3255 -785 ana.arsovska@finance.gov.mk
Кате Тодоровска Советник за ЕУ јавни набавки и за склучување на договори во рамки на ОПРЧР 02/ 3255 -791 kate.todorovska@finance.gov.mk
Владимир Илиевски Виш соработник за следење на договорите во рамки на ОПРЧР 02/ 3255 -791 vladimir.ilievski@finance.gov.mk
Дејан Огненоски Соработник за финансиска имплементација на ОПРЧР 02/ 3255 -625 dejan.ognenoski@finance.gov.mk
Драгана Заревска Соработник за финансиска имплементација на ОПРЧР 02/ 3255 -431 dragana.zarevska@finance.gov.mk
Марија Димановска Помлад соработник за контрола на квалитетот 02/ 3255-464 marija.dimanovska@finance.gov.mk
Проектна единица за згрижување и воспитание на деца од предучилишна возраст-Детска градинка
Елеонора Анѓелеска Директор eleonora.angeleska@finance.gov.mk
Ирена Илиевска Воспитувач
Горица Коцевска Садомијач / сервер
Мица Стојмановска Воспитувач
Билјана Симовска Дипломиран Психолог
Наташа Јовановска Неговател
Светлана Рајковска Неговател
Славица Секуловска Неговател
Снеже Симоновска Неговател
Дита Христо Хигиеничар
Управа за имотно правни работи
Сектор за нормативно-имотно правни и облигациони работи
Валентина Димитровска Раководител на сектор за нормативно имотно-правни и облигациони работи 02/ 3255 -676 valentina.dimitrovska@finance.gov.mk
Магдалена Бабановска Талески Советник за облигациони и  имотно-правни прашања 02/ 3255 -678 magdalena.babanovska@finance.gov.mk
Марина Стаматовска Помошник раководител на Сектор за нормативно имотно-правни и облигациони работи 02/ 3255 -679 marina.stamatovska@finance.gov.mk
Менка Хаџи Николова Раководител на одделение за облигациони работи и прашања поврзани со имотно правни побарувања на граѓани на РМ во странство 02/ 3255 -677 menka.hadzi – nikolova@finance.gov.mk
Софија Ганзовска Кочовска Советник за нормативно правни работи 02/ 3255 -681 sofija.ganzovska@finance.gov.mk
Мимоза Фејзулаи Помлад соработник за имотно-правни прашања 02/ 3255-675 mimoza.fejzulai@finance.gov.mk
Љандонита Мустафи Помлад соработник за нормативно правни работи 02/ 3255 landonita.mustafi@finance.gov.mk
Сектор за управна постапка
Нада Маневска Раководител на сектор за управна постапка 02/ 3255 -683 nada.manevska@finance.gov.mk
Авуше Маца Помошник раководител на сектор за управна постапка 02/ 3255 -684 avuse.maca@finance.gov.mk
Ирена Јованоски Советник за координација и контрола на одделенијата за првостепена управна постапка 02/ 3255 -686 aleksandar.stepanoska@finance.gov.mk
Јован Велковски Самостоен референт – Координатор на геометрите 02/ 3255 -687 jovan.velkovski@finance.gov.mk
Милорад Анастасов Советник за едукација и оперативна обработка на податоци 02/ 3255 -680 milorad.anastasov@finance.gov.mk
Перица Симјаноски Помлад соработник за едукација и оперативна обработка на податоци 02/ 3255 -685 perica.simjanoski@finance.gov.mk
Буњамин Шабановиќ Самостоен референт за информатика 02/ 3255 -673 bunjamin.sabanovic@finance.gov.mk
Валентина Весковска Самостоен референт – Технички секретар на директорот 02/ 3255 -669 valentina.veskoska@finance.gov.mk
Мартин Лазаревски Самостоен референт за административно технички работи 02/ 3255 -652 martin.lazarevski@finance.gov.mk
Подрачно одделение за првостепена управна постапка – Берово
Калинка Станоевска Раководител на одделение за првостепена управна постапка 033/470-698 kalinka.stanoevska@finance.gov.mk
Драган Мустачки Помлад соработник за првостепена управна постапка dragan.mustacki@finance.gov.mk
Билјана Каракашева Помлад соработник за првостепена управна постапка biljana.karakaseva@finance.gov.mk
Жаклина Кржовска Самостоен референт за канцелариско, архивско и благајничко работење zaklin.krzovska@finance.gov.mk
Подрачно одделение за првостепена управна постапка – Битола
Пеце Печипајковски Раководител на одделение за првостепена управна постапка 047/237-070 pece.pecipajkovski@finance.gov.mk
Жанета Марковска Советник за првостепена управна постапка zaneta.markovska@finance.gov.mk
Драги Марковски Советник за првостепена управна постапка dragan.markovski@finance.gov.mk
Ангелина Ангелевска – Илиевска Помлад соработник за првостепена управна постапка angelina.angelevska-ilievska@finance.gov.mk
Софија Аџиева Помлад соработник за првостепена управна постапка sofija.adzieva@finance.gov.mk
Илина Стефановска Помлад соработник за првостепена управна постапка ilina.stefanovska@finance.gov.mk
Зоран Булаковски Самостоен референт – геометар за Битола и Демир Хисар zoran.bulakovski@finance.gov.mk
Љупчо Илиевски Чувар
Подрачно одделение за првостепена управна постапка – Валандово
Емилија Тодорова Помлад соработник за првостепена управна постапка 034/382-285 emilija.suntova@finance.gov.mk
Ружица Стошевска Самостоен референт  за канцелариско, архивско и благајничко работење ruzica.stosevska@finance.gov.mk
Соња Бојкова Самостоен референт  за канцелариско, архивско и благајничко работење sonja.bojkova@finance.gov.mk
Снежана Атанасова Помлад референт за административно -технички работи snezana.atanasova@finance.gov.mk
Светлана Алексовска Курир
Подрачно одделение за првостепена управна постапка – Велес
Пандорка Настова Раководител на одделение за првостепена управна постапка 043/222-096 pandorka.nastova@finance.gov.mk
Сандра Димовска Помлад соработник за првостепена управна постапка sandra.dimovska@finance.gov.mk
Лидија Тасева Бочварова Помлад соработник за првостепена управна постапка
Маре Оцевска Саздова Самостоен референт  за канцелариско, архивско и благајничко работење mare.ocevska@finance.gov.mk
Снежана Финаева Самостоен референт – геометар snezana.finaeva@finance.gov.mk
Подрачно одделение за првостепена управна постапка – Виница
Билјана Ристова Раководител на одделение за првостепена управна постапка 033/363-287 biljana.ristova@finance.gov.mk
Слободанка Глигорова Помлад соработник за првостепена управна постапка slobodanka.gligorova@finance.gov.mk
Дарко Јангелов Помлад соработник за првостепена управна постапка darko.jangelov@finance.gov.mk
Роберт Ефтимов Самостоен референт за канцелариско, архивско и благајничко работење robert.eftimov@finance.gov.mk
Подрачно одделение за првостепена управна постапка – Гевгелија
Снежана Поп Дамкова Раководител на одделение за првостепена управна постапка 034/215-390 snezana.popdamkova@finance.gov.mk
Никола Анчев Советник за првостепена управна постапка nikola.ancev@finance.gov.mk
Митко Андонов Советник за првостепена управна постапка mitko.andonov@finance.gov.mk
Зуица Караколева Помлад соработник за првостепена управна  постапка zuica.karakoleva@finance.gov.mk
Надежда Узунчева Самостоен референт  за канцелариско, архивско и благајничко работење nadezda.uzunceva@finance.gov.mk
Ѓорги Андонов Виш референт – геометар за Гевгелија и Валандово gjorce.andonov@finance.gov.mk
Силвана Франгова Референт за канцелариско, архивско и благајничко работење silvana.frangova@finance.gov.mk
Подрачно одделение за првостепена управна постапка – Гостивар
Васко Петревски Раководител на одделение за првостепена управна постапка 042/217-054 vasko.petrevski@finance.gov.mk
Соња Аврамовска Советник за првостепена управна постапка sonja.avramovska@finance.gov.mk
Лирије Рахмани Советник за првостепена управна постапка lirije.rahmani@finance.gov.mk
Розета Петровска Самостоен референт  за канцелариско, архивско и благајничко работење rozeta.petrovska@finance.gov.mk
Ирена Петреска Виш референт  за канцелариско, архивско и благајничко работење irena.petreska@finance.gov.mk
Едит Јусуфи Помлад референт  за канцелариско, архивско и благајничко работење edit.jusufi@finance.gov.mk
Оливер Трпески Помлад референт  за канцелариско, архивско и благајничко работење oliver.trpeski@finance.gov.mk
Подрачно одделение за првостепена управна постапка – Дебар
Фадил Имеровски Раководител на одделение за првостепена управна постапка 046/831-577 fadil.imerovski@finance.gov.mk
Бејан Реџепи Помлад соработник за првостепена управна постапка
Сузана Јосифовска Самостоен референт  за канцелариско, архивско и благајничко работење suzana.josifovska@finance.gov.mk
Подрачно одделение за првостепена управна постапка – Делчево
Зоран Сирачевски Раководител на одделение за првостепена управна постапка 033/412-142 zoran.siracevski@finance.gov.mk
Мара Маневска Самостоен референт  за канцелариско, архивско и благајничко работење mara.manevska@finance.gov.mk
Подрачно одделение за првостепена управна постапка – Демир Хисар
Тоде Милошовски Раководител на одделение за првостепена управна постапка 047/275-911 tode.milosovski@finance.gov.mk
Ѓока Василевски Помлад соработник за првостепена управна постапка gjoka.vasilevski@finance.gov.mk
Жан Лозановски Самостоен референт за канцелариско, архивско и благајничко работење zan.lozanovski@finance.gov.mk
Подрачно одделение за првостепена управна постапка – Кавадарци
Марија Јордановска Советник за првостепена управна постапка marija.jordanovska@finance.gov.mk
Надица Стефанова Советник за првостепена управна постапка 043/418-836 nadica.stefanovska@finance.gov.mk
Емилија Петровска Помлад соработник за првостепена управна постапка emilija.petrovska@finance.gov.mk
Зоран Костов Помлад соработник за првостепена управна постапка zoran.kostov@finance.gov.mk
Гордана Стојанова Самостоен референт за канцелариско, архивско и благајничко работење gordana.stojanova@finance.gov.mk
Љубинка Иванова Самостоен референт за канцелариско, архивско и благајничко работење ljubinka.ivanova@finance.gov.mk
Подрачно одделение за првостепена управна постапка – Кичево
Миле Дејаноски Советник за првостепена управна постапка 045/220-263 mile.dejanoski@finance.gov.mk
Наташа Ололоска Николаевска Советник за првостепена управна постапка natasa.ololoska.nikolaevska@finance.gov.mk
Дејан Наќески Помлад соработник за првостепена управна постапка dejan.nakeski@finance.gov.mk
Шпреса  Асани Помлад соработник за првостепена управна постапка spresa.asani@finance.gov.mk
Илир Лимани Помлад соработник за првостепена управна постапка ilir.limani@finance.gov.mk
Александар Кацески Помлад соработник за првостепена управна постапка aleksandar.kaceski@finance.gov.mk
Сузана Петреска Самостоен референт за   канцелариско, архивско и благајничко работење suzana.petreska@finance.gov.mk
Гордана Коруноска Самостоен референт – геометар за Кичево и Македонски Брод gordana.korunoska@finance.gov.mk
Шпетиме Ахмеди Помлад референт за канцелариско, архивско и благајничко работење spetime.ahmedi@finance.gov.mk
Подрачно одделение за првостепена управна постапка – Кочани
Александра Дојчинова Советник за првостепена управна постапка 033/271-055 aleksandra.dojcinova@finance.gov.mk
Бојана Ананиева Помлад соработник за првостепена управна постапка bojana.ananieva@finance.gov.mk
Владимир Ананиев Помлад соработник за првостепена управна постапка vladimir.ananiev@finance.gov.mk
Симона Симоновска Помлад соработник за првостепена управна постапка
Подрачно одделение за првостепена управна постапка – Кратово
Југослав Николовски Раководител на одделение за првостепена управна постапка 031/481-469 jugoslav.nikolovski@finance.gov.mk
Даниела Тодосова Соработник за првостепена управна постапка daniela.todosova@finance.gov.mk
Божана Стефанова Самостоен референт  за канцелариско, архивско и благајничко работење bozana.stefanova@finance.gov.mk
Подрачно одделение за првостепена управна постапка – Крива Паланка
Андреја Станојковски Советник за првостепена управна постапка 031/375-008 andreja.stanojkovski@finance.gov.mk
Ненад Стојановски Помлад соработник за првостепена управна постапка nenad.stojanovski@finance.gov.mk
Дарко Георгиевски Помлад соработник за првостепена управна постапка darko.georgievski@finance.gov.mk
Верка Младеновска Самостоен референт за канцелариско, архивско и благајничко работење verka.mladenovska@finance.gov.mk
Снежана Стојановска Виш референт за канцелариско, архивско и благајничко работење snezana.stojanovska@finance.gov.mk
Подрачно одделение за првостепена управна постапка – Крушево
Лила Николоска Советник за првостепена управна постапка 048/477-090 lila.nikoloska@finance.gov.mk
Родна Филипоска Помлад референт за административно – технички работи rodna.filiposka@finance.gov.mk
Наташа Димоска Хигиеничар
Подрачно одделение за првостепена управна постапка – Куманово
Перко Марковски Советник за првостепена управна постапка 031/426-423 perko.markovska@finance.gov.mk
Слаѓана Лазаревска Советник за првостепена управна постапка slagjana.lazarevska@finance.gov.mk
Ирена Тасевска Советник за првостепена управна постапка irena.tasevska@finance.gov.mk
Ласте Стојчевски Самостоен референт-геометар за Куманово, Крива Паланка и Кратово laste.stojcevski@finance.gov.mk
Рамадан Адеми Самостоен референт за  канцелариско, архивско и благајничко работење ramadan.ademi@finance.gov.mk
Далибор Краљевски Умножувач (фотокопирант)
Обрад Васиљевски Чувар
Подрачно одделение за првостепена управна постапка – Македонски Брод
Валентина Ѓурческа Раководител на одделение за првостепена управна постапка 045/275-791 valentina.gjurceska@finance.gov.mk
Ненад Новески Помлад соработник за првостепена управна постапка nenad.noveski@finance.gov.mk
Марјан Крстески Помлад соработник за првостепена управна постапка marjan.krsteski@finance.gov.mk
Подрачно одделение за првостепена управна постапка – Неготино
Марика Лазова Раководител на одделение за првостепена управна постапка 043/371-160    043/363-019 marika.lazova@finance.gov.mk
Стојче Ристов Помлад референт  за канцелариско, архивско и благајничко работење
Подрачно одделение за првостепена управна постапка – Охрид
Живка Ангелоска Раководител на одделение за првостепена управна постапка 046/264-830 milorad.anastasov@finance.gov.mk
Спасе Лечоски Советник за првостепена управна постапка 046/266-569 spase.lecoski@finance.gov.mk
Драган Кузмановски Советник за првостепена управна постапка dragan.kuzmanovski@finance.gov.mk
Мирјана Андрееска Советник за првостепена управна постапка mirjana.andreeska@finance.gov.mk
Дрита  Исоска Самостоен референт  за канцелариско, архивско и благајничко работење drita.isoska@finance.gov.mk
Тања Иваноска Самостоен референт  за канцелариско, архивско и благајничко работење tanja.ivanoska@finance.gov.mk
Јасмина Топличанин Ѓоршеска Самостоен референт  за канцелариско, архивско и благајничко работење jasmina.toplicanin-gorseska@finance.gov.mk
Ангеле Пумпалоски Помлад референт-доставувач
Подрачно одделение за првостепена управна постапка – Прилеп
Зоран Бојовски Раководител на одделение за првостепена управна постапка 048/425-553 zoran.bojovski@finance.gov.mk
Каролина  Шукуроска Советник за првостепена управна постапка karolina.sukurovska@finance.gov.mk
Иван Ристески Советник за првостепена управна постапка ivan.risteski@finance.gov.mk
Гордана Секулоска  Крстевска Советник за првостепена управна постапка gordana.sekuloska.krstevska@finance.gov.mk
Александра Стевческа  Крстеска Помлад соработник за првостепена управна постапка aleksandra.stevceska-krsteska@finance.gov.mk
Кети Спиркоска Помлад соработник за првостепена управна постапка keti.spirkoska@finance.gov.mk
Филип Петкоски Помлад соработник за првостепена управна постапка filip.petkoski@finance.gov.mk
Мартина Китаноска Помлад соработник за првостепена управна постапка martina.kitanoska@finance.gov.mk
Јасмина Самак Самостоен референт  за канцелариско, архивско и благајничко работење jasmina.samak@finance.gov.mk
Цане Кузманоски Виш референт за канцелариско, архивско и благајничко работење cane.kuzmanoski@finance.gov.mk
Мирјана Талевска Курир
Тони Ангелески Курир
Подрачно одделение за првостепена управна постапка – Пробиштип
Ленче Алексова Советник за првостепена управна постапка 032-484-489 lence.aleksova@finance.gov.mk
Владо Симонов Советник за првостепена управна постапка vlado.simonov@finance.gov.mk
Дарко Герасимовски Помлад соработник за првостепена управна постапка darko.gerasimovski@finance.gov.mk
Звезда Томевска Помлад референт  за канцелариско, архивско и благајничко работење zvezda.tomevska@finance.gov.mk
Иванка Петкова Хигиеничар
Подрачно одделение за првостепена управна постапка – Радовиш
Верче Трајанова Помлад соработник за првостепена управна постапка 032/635-067 verce.vasileva@finance.gov.mk
Јован Лукаров Помлад соработник за првостепена управна постапка jovan.lukarov@finance.gov.mk
Славица Ристеска Самостоен референт за канцелариско, архивско и благајничко работење slavica.risteska@finance.gov.mk
Славица Пулева Самостоен референт за канцелариско, архивско и благајничко работење slavica.puleva@finance.gov.mk
Иле К’нев Самостоен референт – геометар ile.knev@finance.gov.mk
Коце Николов Курир
Рада Пецева Курир
Подрачно одделение за првостепена управна постапка – Ресен
Марина Думовска Раководител на одделение за првостепена управна постапка 047/454-895 marina.dumovska@finance.gov.mk
Цветанка Ѓоргиевска Советник за првостепена управна постапка cvetanka.gjorgjievska@finance.gov.mk
Ивана Гегараковска Помлад соработник за првостепена управна постапка ivana.gegarakovska@finance.gov.mk
Бурим Асани Помлад соработник за првостепена управна постапка burim.asani@finance.gov.mk
Веселинка Ефтимовска Умножувач (фотокопирант)
Подрачно одделение за првостепена управна постапка – Свети Николе
Дарко Јованчев Раководител на одделение за првостепена управна постапка 032/440-717 darko.jovancev@finance.gov.mk
Јадранка Јаневска Советник за првостепена управна постапка 032/440-905 jadranka.janevska@finance.gov.mk
Јордан Илиевски Помлад соработник за првостепена управна постапка jordan.ilievski@finance.gov.mk
Слаѓана Тасева Помлад референт  за канцелариско, архивско и благајничко работење slagjana.taseva@finance.gov.mk
Подрачно одделение за првостепена управна постапка – Струга
Идриз Жута Раководител на одделение за првостепена управна постапка 046/782-268 idriz.zuta@finance.gov.mk
Андрија Мечкароски Советник за првостепена управна постапка andrija.meckaroski@finance.gov.mk
Драги Чакар Советник за првостепена управна постапка dragi.cakar@finance.gov.mk
Фиснике Истрефи Ценка Помлад соработник за првостепена управна постапка fisnik.istrefi-cenka@finance.gov.mk
Зоран Ашталкоски Самостоен референт  за канцелариско, архивско и благајничко работење zoran.astalkoski@finance.gov.mk
Јелица Чадовска Самостоен референт  за канцелариско, архивско и благајничко работење jelica.cadovska@finance.gov.mk
Сузана Бахтијароска Референт за канцелариско, архивско и благајничко работење suzana.bahtijaroska@finance.gov.mk
Бафтијар Елмази Помлад референт  за канцелариско, архивско и благајничко работење baftijar.elmazi@finance.gov.mk
Роберт Абазоски Помлад референт – геометар robert.abazoski@finance.gov.mk
Марија Танаскоска Помлад референт за административно – технички работи marija.tanaskoska@finance.gov.mk
Биљана Ангеловска Хигиеничар
Подрачно одделение за првостепена управна постапка – Струмица
Дајанчо Ефтимов Раководител на одделение за првостепена управна постапка 034/321-543 dajanco.eftimov@finance.gov.mk
Благој Чурлинов Советник за првостепена управна постапка 034/345-352 blagoj.curlinov@finance.gov.mk
Васил Ширков Советник за првостепена управна постапка vasil.sirkov@finance.gov.mk
Бисера Карамазичева Помлад соработник за првостепена управна постапка bisera.uzunova@finance.gov.mk
Катерина Трајкова Помлад соработник за првостепена управна постапка katerina.trajkova@finance.gov.mk
Верица Јорданова Помлад соработник за првостепена управна постапка verica.jordanova@finance.gov.mk
Елена Јанеска Самостоен референт  за канцелариско, архивско и благајничко работење elena.janeska@finance.gov.mk
Коста Атанасов Референт  за канцелариско, архивско и благајничко работење kosta.atanasov@finance.gov.mk
Подрачно одделение за првостепена управна постапка – Тетово
Звонко Ристоски Советник за првостепена управна постапка 044/340-375 zvonko.ristoski@finance.gov.mk
Селим Алити Советник за првостепена управна постапка selim.aliti@finance.gov.mk
Драги Неделчевски Советник за првостепена управна постапка dragi.nedelcevski@finance.gov.mk
Миранда Зибери Фејзулаи Советник за првостепена управна постапка miranda.ziberi-fejzulai@finance.gov.mk
Амир Зилбеари Соработник за првостепена управна постапка amir.zilbeari@finance.gov.mk
Селим Исмани Помлад соработник за првостепена управна постапка selim.ismani@finance.gov.mk
Камбер Мемеди Помлад соработник за првостепена управна постапка kamber.memedi@finance.gov.mk
Ендрит Камбери Помлад соработник за првостепена управна постапка endrit.kamberi@finance.gov.mk
Идрис Реџепи Самостоен референт – геометар idris.redzepi@finance.gov.mk
Фикрета Чековиќ Виш референт за канцелариско, архивско и благајничко работење fikreta.cekovic@finance.gov.mk
Дончо Ристовски Помлад референт за канцелариско, архивско и благајничко работење
Мерита Асани Помлад референт за канцелариско, архивско и благајничко работење merita.asani@finance.gov.mk
Хамиде Абдија Помлад референт за канцелариско, архивско и благајничко работење hamide.abdija@finance.gov.mk
Беса Камбери Помлад референт за канцелариско, архивско и благајничко работење besa.kamberi@finance.gov.mk
Божана Петровска Помлад референт за административно – технички работи bozana.petrovska@finance.gov.mk
Мамут Рамадани Курир
Подрачно одделение за првостепена управна постапка – Штип
Виктор Доневски Советник за првостепена управна постапка 032-386-776 viktor.donevski@finance.gov.mk
Неда Саклова Советник за првостепена управна постапка neda.saklova@finance.gov.mk
Димитар Пеловски Советник за првостепена управна постапка dimitar.pelovski@finance.gov.mk
Снежана Граматикова Советник за првостепена управна постапка snezana.gramatikova@finance.gov.mk
Јулија Мијалкова Соработник за првостепена управна постапка julija.mijalkova@finance.gov.mk
Никола Колев Помлад соработник за првостепена управна постапка nikola.kolev@finance.gov.mk
Емилија Божинова Манојлова Самостоен референт за канцелариско, архивско и благајничко работење emilija.bozinova-manojlova@finance.gov.mk
Борче Арсов Самостоен референт – геометар за Штип и Пробиштип borce.arsov@finance.gov.mk
Слободан Бошков Виш референт за канцелариско, архивско и благајничко работење
Јане Ефремов Курир
Подрачно одделение за првостепена управна постапка – Гази Баба
Светлана Ивановиќ Советник за првостепена управна постапка 02/3134-605 svetlana.ivanovic@finance.gov.mk
Славчо Јовановски Советник за првостепена управна постапка slavco.jovanovski@finance.gov.mk
Борка Нацева Советник за првостепена управна постапка borka.naceva@finance.gov.mk
Ивана Стојановска Советник за првостепена управна постапка ivana.stojanovska@finance.gov.mk
Далиборка Петреска Виш референт за канцелариско, архивско и благајничко работење daliborka.petreska@finance.gov.mk
Подрачно одделение за првостепена управна постапка – Карпош
Светлана Наумовска Добревска Советник за првостепена управна постапка 02/3073-397 svetlana.naumovska-dobrevska@finance.gov.mk
Тина Тутевска Трајковска Советник за првостепена управна постапка tina.tutevska.trajkovska@finance.gov.mk
Ирина Пројкоска Виш соработник за првостепена управна постапка irina.projkoska@finance.gov.mk
Христијан Ристов Помлад соработник за првостепена управна постапка hristijan.ristov@finance.gov.mk
Анита Даути Помлад соработник за првостепена управна постапка
Јагода Павловска Самостоен референт  за канцелариско, архивско и благајничко работење jagoda.pavlovska@finance.gov.mk
Зоран Трајковски Самостоен референт – геометар zoran.trajkovski@finance.gov.mk
Подрачно одделение за првостепена управна постапка – Кисела Вода
Даниела Стојкова Сталетовиќ Советник за првостепена управна постапка 02/3073-397 daniela.stojkova-staletovic@finance.gov.mk
Ангел Ташковски Советник за првостепена управна постапка angel.taskovski@finance.gov.mk
Андријана Ивановска Спасиќ Советник за првостепена управна постапка andrijana.ivanovska-spasik@finance.gov.mk
Јово Павлески Советник за првостепена управна постапка jovo.pavleski@finance.gov.mk
Даниел Михајловски Самостоен референт  за канцелариско, архивско и благајничко работење daniel.mihajlovski@finance.gov.mk
Трајче Михајловски Самостоен референт – геометар trajce.mihajlovski@finance.gov.mk
Подрачно одделение за првостепена управна постапка – Центар
Нена Попова Раководител на одделение за првостепена управна постапка 02/3211-420 nena.popova@finance.gov.mk
Ана Митревска Советник за првостепена управна постапка ana.mitrevska@finance.gov.mk
Елена Галевска Советник за првостепена управна постапка elena.galevska@finance.gov.mk
Атанас Бахчевански Советник за првостепена управна постапка atanas.bahcevanski@finance.gov.mk
Снежана Стефаноска Самостоен референт  за канцелариско, архивско и благајничко работење snezana.stefanoska@finance.gov.mk
Јован Наумоски Самостоен референт – геометар jovan.naumoski@finance.gov.mk
Подрачно одделение за првостепена управна постапка – Чаир
Ненад Стојановски Советник за првостепена управна постапка nenad.stojanovski@finance.gov.mk
Лилјана Андонова Советник за првостепена управна постапка 02/3211-029 liljana.andonova@finance.gov.mk
Владимир Веселински Советник за првостепена управна постапка vladimir.veselinski@finance.gov.mk
Јована Насковска Помлад соработник за  првостепена управна постапка jovana.naskovska@finance.gov.mk
Светлана Карачоровска Самостоен референт  за канцелариско, архивско и благајничко работење svetlana.karacorovska@finance.gov.mk
Бране Богоевски Самостоен референт – геометар brane.bogoevski@finance.gov.mk

 

Оваа вест е достапна и на: Albanian English

Comments are closed.

Close Search Window