Секторот трезор е задолжен да управува со Трезорската сметка и со други сметки на државата, а врши и други работи утврдени со закон, од кои позначајни се:

  • водење регистар на буџетските корисници;
  • отворање сметки во рамки на Трезорската сметка;
  • изготвување проекции за ликвидност на Трезорската сметка;
  • прием, обработка и евидентирање на барањата на корисниците за денарски и девизни плаќањa;
  • следење на наплатата на јавните приходи на Буџетот на Република Македонија и нивна распределба по корисници;
  • следење на наплатата на приходите на единиците на локалната самоуправа и нивна распределба по корисници согласно со утврдени критериуми;
  • водење на буџетско сметководство за приходите и расходите на основниот буџет;
  • евиденција на приходите и трошоците на Буџетот според утврдениот контен план;
  • одобрување на годишни, квартални и месечни финансиски планови на буџетските корисници;
  • изготвување на извештаи за наплатата на приходите и други приливи и реализација на расходите и другите одливи на Буџетот на Република Македонија.

Клучни контакти:

 

Раководител на сектор
Бари Исени
телефон: 02/3255 581
е-пошта: bari.iseni@finance.gov.mk

Помошници раководители на сектор

Јулијана Петановска
телефон: 02/3255-559
е-пошта: julijana.petaovska@finance.gov.mk

Владо Делевски
телефон: 02/3255-566
е-пошта: vlado.delevski@finance.gov.mk

Душко Тасев
телефон: 02/3255-654
е-пошта: dusko.tasev@finance.gov.mk

 

Одделение за водење регистар на буџетските корисници и управување со финансиски планови
Предраг Васојевиќ
телефон: 02/3255-563
е-пошта: predrag.vasojevic@finance.gov.mk

Одделение за проектирање и управување со ликвидност
Владо Делевски
телефон: 02/3255-566
е-пошта: vlado.delevski@finance.gov.mk

Одделение за извршување на буџетите
Сања Доревска Ристовска
телефон: 02/3255-569
е-пошта: sanja.dorevska@finance.gov.mk

Одделение за следење на наплата на јавните приходи
Ивана Кочовска
телефон: 02/3255-608
е-пошта: ivana.bojovska@finance.gov.mk

Одделение за буџетско сметководство
Едмир Камбери
телефон: 02/3255-770
е-пошта: edmir.kamberi@finance.gov.mk

Одделение за фискална статистика и анализа
Викторија Христовска Димовска
телефон: 02/3255-742
е-пошта: viktorija.hristovska@finance.gov.mk

Одделение за регионално трезорско работење

Трезорска канцеларија Скопје
Наталија Насковска
телефон: 3230-034
е-пошта: natalija.naskovska@finance.gov.mk

Трезорска канцеларија Битола
телефон:047/237-080

Трезорска канцеларија Велес
телефон: 043/211-332

Трезорска канцеларија Гевгелија
телефон: 034/215-390

Трезорска канцеларија Гостивар
телефон: 042/212-910

Трезорска канцеларија Дебар
телефон: 046/835-108

Трезорска канцеларија Делчево
телефон: 033/412-142

Трезорска канцеларија Кавадарци
телефон: 043/411-789

Трезорска канцеларија Кичево
телефон: 045/225-821

Трезорска канцеларија Кочани
телефон: 033/273-225

Трезорска канцеларија Куманово
телефон: 031/413-222

Трезорска канцеларија Охрид
телефон: 046/253-463

Трезорска канцеларија Прилеп
телефон: 048/423-891

Трезорска канцеларија Струга
телефон: 046/782-289

Трезорска канцеларија Струмица
телефон: 034/346-135

Трезорска канцеларија Тетово
телефон: 044/337-840

Трезорска канцеларија Штип
телефон: 032/386-461

 

Оваа вест е достапна и на: Albanian English

Comments are closed.