Секторот трезор е задолжен да управува со Трезорската сметка и со други сметки на државата, а врши и други работи утврдени со закон, од кои позначајни се:

 • водење регистар на буџетските корисници;
 • отворање сметки во рамки на трезорската сметка;
 • изготвување проекции за ликвидност на трезорската сметка;
 • прием, обработка и евидентирање на барањата на корисниците за денарски и девизни плаќањa;
 • следење на наплатата на јавните приходи на Буџетот на Република Македонија и нивна распределба по корисници;
 • следење на наплатата на приходите на единиците на локалната самоуправа и нивна распределба по корисници согласно со утврдени критериуми;
 • водење на буџетско сметководство;
 • евиденција на приходите и трошоците на Буџетот според утврдениот контен план;
 • водење на сметководствена евиденција за девизните сметки;
 • канализирање на пред-пристапните фондови на Европската Унија за Република Македонија;
 • обезбедувањето цврста финансиска контрола, врз основа на екс-пост контрола, над реализацијата на финансиските договори склучени со институциите надлежни за проектите финансирани од ЕУ.

 

 

Клучни контакти:

 

Раководителот на сектор

Мара Срезовска

телефон: 02/3106-193

е-пошта: mara.srezovska<at>finance.gov.mk

 

 

Помошник на раководителот на сектор

Јулијана Петановска

телефон: 02/3106-174

е-пошта: julijana.petanovska<at>finance.gov.mk

 

Фатмир Адеми

телефон: 02/3106-179

е-пошта: fatmir.ademi<at>finance.gov.mk

 

 

Одделение за водење на регистар на буџетските корисници

Биљана Миноска

телефон: 02/3106-494

е-пошта: biljana.minoska<at>finance.gov.mk

 

 

Одделение за проектирање и управување со ликвидност

Владо Делевски

телефон: 02/3106-760

е-пошта: vlado.delevski<at>finance.gov.mk

 

 

Одделение за извршување на буџетите

Јасмина Которчевиќ

телефон: 02/3106-496

е-пошта: jasmina.kotorcevic<at>finance.gov.mk

 

 

Одделение за следење на наплата на јавните приходи

Мимоза Манева Пупулиева

телефон: 02/3106-359

е-пошта: mimoza.populieva<at>finance.gov.mk

 

Анета Лазаревска

телефон: 02/3106-106

е-пошта: aneta.lazarevska<at>finance.gov.mk

 

 

Одделение за буџетско сметководство

Бари Исени

телефон: 02/3106-463

е-пошта: bari.iseni<at>finance.gov.mk

 

 

Одделение за финансиски менаџмент на средствата од Инструментот за прет-пристапна помош од ЕУ-ИПА

Александра Николовска

телефон: 02/3106-322

е-пошта: aleksandra.nikolovska<at>finance.gov.mk

 

 

Одделение за финансиска и системска контрола на средствата од Инструментот за прет-пристапна помош од ЕУ-ИПА

Фатмир Адеми

телефон: 02/3106-179

е-пошта: fatmir.ademi<at>finance.gov.mk

 

 

Одделение за фискална статистика и анализа

м-р Билјана Јаневска

телефон: 02/3106-181

е-пошта: biljanas.janevska<at>finance.gov.mk

 

 

 

Одделение за регионално трезорско работење

 

Трезорска канцеларија Скопје

Нада Шутиновска

телефон: 3230-034

е-пошта: nada.sutinovska<at>finance.gov.mk

 

Трезорска канцеларија Битола

телефон:047/237-080

 

Трезорска канцеларија Велес

телефон: 043/211-332

 

Трезорска канцеларија Гевгелија

телефон: 034/215-390

 

Трезорска канцеларија Гостивар

телефон: 042/212-910

 

Трезорска канцеларија Дебар

телефон: 046/835-108

 

Трезорска канцеларија Делчево

телефон: 033/412-142

 

Трезорска канцеларија Кавадарци

телефон: 043/411-789

 

Трезорска канцеларија Кичево

телефон: 045/225-821

 

Трезорска канцеларија Кочани

телефон: 033/273-225

 

Трезорска канцеларија Куманово

телефон: 031/413-222

 

Трезорска канцеларија Охрид

телефон: 046/253-463

 

Трезорска канцеларија Прилеп

телефон: 048/423-891

 

Трезорска канцеларија Струга

телефон: 046/782-289

 

Трезорска канцеларија Струмица

телефон: 034/346-135

 

Трезорска канцеларија Тетово

телефон: 044/337-840

 

Трезорска канцеларија Штип

телефон:

032/386-461

Оваа вест е достапна и на: English

Comments are closed.