Сектор за управување со јавен долг

Секторот за управување со јавен долг ги врши работите што се однесуваат на управувањето со постоечкото должничко портфолио; поефективно финансирање на потребата за задолжување; задолжување на домашните и на меѓународните пазари преку преговори и склучување на кредити и издавање на гаранции поврзани со проекти на меѓународни финансиски институции; активности на процесирање и порамнување на трансакциите, како и административните функции; извршувањето на клучната функција на контрола при управувањето со должничкото портфолио; преземање на активности и мерки поврзани со навремено сервисирање на јавниот долг по обврските кои се исплаќаат од сметката на Буџетот на Република Северна Македонија, раздел функции на држава; доставување на насоки до Сектор трезор за навремено извршување на плаќањата поврзани со домашниот јавен долг или гаранции; развивање на политика и стратегија за управување со јавниот долг земајќи ги во предвид ризиците и трошоците; следењето на имплементацијата на портфолиото во споредба со таргетите и одржувањето на механизмите за мониторинг и контрола на ризиците; подготовка и развивање на стратегија за управување со долгот и готовината и други работи во врска со управувањето со јавен долг.

 

Клучни контакти:

 

Државен советник за управување со јавен долг

Дејан Николовски

телефон: ++389 2 3255 411,

е-пошта: dejan.nikolovski@finance.gov.mk

 

Помошници раководители на сектор

Сања Манасијевиќ Манчева

телефон: ++389 2 3255 430,

е-пошта: sanja.manasijevic-manceva@finance.gov.mk

 

Рената Давиткова Панчева

телефон: ++389 2 3255 426,

е-пошта: renata.davitkova-panceva@finance.gov.mk

 

Одделение за задолжување

 Загорка Јовановска, раководител на одделение

телефон: ++389 2 3255 777,

е-пошта: zagorka.jovanovska@finance.gov.mk

 

Милена Стоилевска,

телефон: ++389 2 3255 612,

е-пошта: milena.stoilevska@finance.gov.mk

 

Леа Матевска

телефон: ++389 2 3255 376,

е-пошта: lea.matevska@finance.gov.mk

 

Одделение за евиденција, следење и сервисирање на обврските по јавниот долг

Миодраг Богдановиќ, раководител на одделение

телефон: ++389 2 3255 427,

е-пошта: miodrag.bogdanovic@finance.gov.mk

 

Тања Боболинска

телефон: ++389 2 3255 639,

е-пошта: tanja.bobolinska@finance.gov.mk

 

Соња Стевановиќ

телефон: ++389 2 3255 429,

е-пошта: sonja.stevanovic@finance.gov.mk

 

Сара Младеновска

телефон: ++389 2 3255 596,

е-пошта: sara.petkovska@finance.gov.mk

 

Одделение за издавање на согласности за задолжување на носители на јавен долг

Билјана Марковиќ, раководител на одделение

телефон: ++389 2 3255 423,

е-пошта: biljana.krusarovska@finance.gov.mk

 

Мартин Апостолоски

телефон: ++389 2 3255 463,

е-пошта: martin.apostoloski@finance.gov.mk

 

Бисерка Каранфилова

телефон: ++389 2 3255 622,

е-пошта: biserka.karanfilova@finance.gov.mk

 

Виктор Цветиќ

телефон: ++389 2 3255 528,

е-пошта: viktor.cvetikj@finance.gov.mk

 

Одделение за политика на управување со јавниот долг и анализа на ризиците

Ресмијe Аљиу

телефон: ++389 2 3255 433,

е-пошта: resmije.aljiu@finance.gov.mk

Оваа вест е достапна и на: Albanian English

Comments are closed.