1

Албум: 04.11.2007

Свечено отворање новиот површински јагленокоп Брод Гнеотино

 

 

1

Албум: 04.11.2007

Свечено отворање новиот површински јагленокоп Брод Гнеотино

 

 

 

 

 

1

Албум: 20.10.2007

Годишни собранија на ММФ и Светска банка

 

 

 

 

 

1

Албум: 26.09.2007

Road Show во Австрија

 

 

 

 

 

 

 

1

Албум: 02.07.2007

Прво "Road Show" во Италија

 

 

 

 

 

 

 

1

Албум: 28.06.2007

Безбедносен НАТО Самит во Охрид

 

 

 

 

 

 

1

Албум: 19.12.2008

Тркалезна маса за “Улогата на Македонска банка за поддршка на развојот во кредитирање на извозот”

 

 

 

   

 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 9

Comments are closed.