Секторот за царинска политика, систем и постапка ги врши работите кои се однесуваат на обединување и координирање на работите од областа на Царинската политика, систем и постапки, Царинската тарифа и вонцаринска заштита, царинска вредност и потекло, нетарифни мерки, e-customs, аналитика и проектирање на царинските приходи и изнаоѓање на начини за нивно подобрување, соработката со повеќе меѓународни организации и институции (СТО,СЦО,ЕУ), усогласување и изготвување на царинската регулатива согласно светските и европските стандарди, како и анализирање и следење на договори за слободна трговија.


 

 

Клучни контакти : 


Раководител на сектор

Зоран Глигоров

телефон: ++389 2 3106 123;факс: ++389 2 3106-120

е-пошта: zoran.gligorov@finance.gov.mk


 

 

Помошник раководител на сектор

Ленка Петковска


телефон: ++389 2 3106 385

е-пошта: lenka.petkovska@finance.gov.mk

 

 

Одделение за царински систем и политика


Цана Зафировска


телефон: ++389 2 3106 427

е-пошта: cana.zafirovska@finance.gov.mk

 

 

Одделение за царинска тарифа, потекло, вредност и анализа


Јордан Симонов


телефон: ++389 2 3106 429

е-пошта: jordan.simonov@finance.gov.mk

 

 

Одделение за царински постапки, нетарифни мерки и e-customs


Бурим Бафтиари


телефон: ++389 2 3106 231

е-пошта: burim.baftiari@finance.gov.mk

Оваа вест е достапна и на: English

Comments are closed.