Закони

Предлог на Закон за системот на внатрешна финансиска контрола во јавниот сектор (декември 2020 година)

Закон за јавна внатрешна финансиска контрола -пречистен текст( 90/2009, 188/2013 и 192/2015)

Одлука на Уставен суд У.бр.64/2016  од 27 септември 2017 година (146/2017)

Одлука на Уставен суд У.бр.46/2010 од 12 јануари 2011 година (12/2011)

Упатство за изготвување на акциски план за спроведување на Jавната внатрешна финансиска контрола,

Образец за изготвување на акциски план за имплементација на ЈВФК на ниво на институција,

Образец за изготвување на акциски план за имплементација на ЈВФК на ниво на институција (word),

Закон за финаниска инспекција во јавниот сектор (Пречистен текст со вклучена измена во 2018 година),

Закон за буџетите – пречистен текст (64/2005, 4/2008, 103/2008; 156/2009, 95/2010, 180/2011, 171/2012 и 192/2015),

Закон за сметководството за буџетите и буџетските корисници – пречистен текст(61/2002, 98/2002, 81/2005, 24/2011 и 145/2015),

Правилник за сметководството за буџетите и буџетските корисници (пречистен текст),

Закон за јавните набавки  (136/2007, 130/2008, 97/2010, 53/2011, 185/2011, 15/2013, 148/2013, 160/2013, 28/2014, 43/2014, 130/2014, 180/2014, 78/2015 и 192/2015)

 

 

Закон за спречување на корупцијата – пречистен текст(28/2002, 46/2004, 126/2006, 10/2008, 161/2008, 145/2010, 97/2015 и 148/2015),

 

Закон за финансирање на единиците на локалната самоуправа  – пречистен текст (61/2004,96/2004, 67/2007, 156/2009, 47/2011 и 192/2015)

 

 

 

Финансиско управување и контрола

 

Правилник за начинот на извршување на работите од надлежност на единицата за финансиски прашања – пречистен текст1(47/10 и 34/11),

Стандарди за внатрешна контрола во јавниот сектор(147/10),

Правилник за начинот за давање на овластувања (пречистен текст)147/10, 34/11,

Уредба за измена и дополнување на уредбата за начелата за внатрешна организација на органите на државната управа (149/11),

Правилник за начинот на спроведување на општите финансиски процеси -пречистен текст (147/10 и 34/11)

Правилник за начинот на спроведување на внатрешна распределба на вкупниот одобрен буџет, преземање финансиски обврски и извршување на плаќања (пример за министерство)

Правилник за начинот на спроведување внатрешна распределба на вкупниот одобрен буџет, преземање финансиски обврски и извршување на плаќања (пример за министерство)

Прирачник за финансиско управување и контрола – Глава I – V
Прирачник за финансиско управување и контрола – Глава VI – Регулатива
Прирачник за финансиско управување и контрола 
Прирачник за финансиско управување и контрола – odt

Процедура за преземање на финансиски обврски до 5000 евра,

Процедура за преземање на финансиски обврски до 5000 евра,

Насоки за изготвување на правилник за организација и систематизација на Секторот за финансиски прашања,

Органограм на Секторот за финансиски прашања на централно ниво,

Органограм на Секторот за финансиски прашања на локално ниво,

Насоки за воспоставување на финансиско управување и контрола,

Листа на проверка за преземана финансиска обврска,

Решение за внатрешна распределба на вкупниот одобрен буџет,

Насоки за трошковно и управувачко сметководство,

Насоки за раководна одговорност,

Насоки за примена на COSO интегрираната рамка за внатрешна контрола 2013

Основен модел на буџетирање базирано на успешност

Прирачник за финансиско управување и контрола (февруари 2016)

Методолошко упатсво за утврдување на трошоците за владините стратегии

Алатка за пресметка на трошоците од стратегијата на РЈА

 

Внатрешна ревизија

 Правилник за начинот на извршување на внатрешната ревизија и начинот на известување за ревизијата (136/10)

Меѓународни стандарди за професионално извршување на  внатрешната ревизија (113/14)

Правилник за повелбата за внатрешна ревизија (136/10)

Повелба за внатрешна ревизија (Текстот на Повелбата може да се прилагоди согласно специфичностите на субјектот од јавниот сектор)

Правилник за етичкиот кодекс на внатрешните ревизори(136/10)

Организација и опис на работните места во единицата за внатрешна ревизија

Прирачник за внатрешна ревизија – Упатство за методите и техниките на внатрешната ревизија

Проценка на ризиците во планирањето на ревизијата

 

Годишен извештај

Правилник за формата и содржината на извештаите и изјавата за квалитетот и состојбата за внатрешните контроли од годишниот финансиски извештај (147/10 и 34/11 и 113/14)

Правилник за формата и содржината на извештаите и изјавата за квалитетот и состојбата за внатрешните контроли од годишниот финансиски извештај(147/10 и 34/11 и 113/14 )

Упатство за пополнување на годишниот извештај за квалитетот и состојбата на системот за финансиски менаџмент и контрола

Годишен извештај за функционирање на системот  јавна внатрешна финансиска контрола за 2013 година

Годишен извештај за функционирање на системот на  јавна внатрешна финансиска контрола за 2014 година

Годишен извештај за функционирање на системот на јавна внатрешна финансиска контрола за 2015 година

Годишен извештај за функционирање на системот на јавна внатрешна финансиска контрола за 2016 година

Годишен извештај за функционирање на системот на јавна внатрешна финансиска контрола за 2017 година

Годишен извештај за функционирање на системот на јавна внатрешна финансиска контрола за 2018 година

Годишен извештај за функционирање на системот на јавна внатрешна финансиска контрола за 2019 година

Заклучок за Годишен извештај за функционирање на системот на јавна внатрешна финансиска контрола за 2019 година

Годишен извештај за функционирање на системот на јавна внатрешна финансиска контрола за 2020 година

Заклучок за Годишен извештај за функционирање на системот на јавна внатрешна финансиска контрола за 2020 година

Годишен извештај за функционирање на системот на јавна внатрешна финансиска контрола за 2021 година

Заклуок за Годишен извештај за функционирање на системот на јавна внатрешна финансиска контрола за 2021 година

Годишен извештај за функционирање на системот на јавна внатрешна финансиска контрола за 2022 година

Заклучок за Годишен извештај за функционирање на системот на јавна внатрешна финансиска контрола за 2022 година

Output A 2.2.10 for FMC

Output A 2.2.10 for internal audit

Уредба за постапката за спречување на неправилности, начинот на меѓусебната соработка, формата, содржината, роковите и начинот за известување за неправилностите (63/11),

Решение за назначување на лице кое известува за неправилности и сомнежи за измами или корупција (образец),

Циркуларен допис за назначување на лице кое ќе известува за неправилности и измами и корупција и основање на Сектор/ одделение за финансиски прашања

 Решение за назначување на лице  задолжено да известува за неправилности и сомнежи за измама или корупција во Министерство за финансии

Годишна програма за спречување на  корупцијата во Министерството за финансии за 2021 година

Стратегија за јавна внатрешна финансиска контрола

Стратегија за развој на јавната внатрешна финансиска контрола во Република Македонија (2006 – 2008),

Стратегија за развој на јавната внатрешна финансиска контрола во Република Македонија(2010 – 2012),

Стратегија за развој на јавната внатрешна финансиска контрола во Република Македонија за периодот 2015-2017,

 

Заклучок на Влада за усвојување на Стратегијата за развој на јавната внатрешна финансиска контрола во Република Македонија за периодот 2015-2017,

Политика за внатрешната финансиска контрола во јавниот сектор за периодот од 2019 до 2021 година

Акциски план за периодот од 2019 до 2021 година

Временска рамка за активностите по акцискиот план

Заклучок на Влада за усвојување на Политиката за внатрешна финансиска контрола во јавниот сектор, со Акциски план за периодот од 2019 до 2021 година

 

Управување со ризици

 

Финансиско управување и контрола и управување со ризик во холандската пракса,

 

Насоки за спроведување на процесот на управување  со ризици,

 

Упатство за подготовка  на стратегија за управување со ризици,

 

Стратегија за управување со ризици (пример миниcтерство)

 

Ново – Насоки за управување со ризиците -март 2015

 

Што претставува управувањето со ризици.ppt

 

Управување со ризиците.ppt

Насоки за управување со ризикот од измама и корупција

Насоки за утврдување на критичните работни места

 

Комитети

Одлука за формирање Комитет за финансиско управување и контрола,

Одлука за формирање Ревизорски комитет,

Деловник за работа на Комитетот за финансиско управување и контрола,

Деловник за работа на Ревизорскиот комитет,

 

 

Дополнителна литература

Насоки за спроведување на внатрешна ревизија на процесот на управување со ризици 

Насоки за спроведување на внатрешна ревизија на процесот на управување со ризици (word)

НАСОКИ ЗА РАБОТА НА ЕДИНИЦИТЕ ЗА ВНАТРЕШНА РЕВИЗИЈА ОД ЈАВНИОТ СЕКТОР ВО РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА ВО УСЛОВИ НА ВОНРЕДНА СОСТОЈБА ПРЕДИЗВИКАНА ОД COVID -19

Управување со јавните расходи (види линк) http://www.oecd.org/dataoecd/5/59/39367695.pdf,

Прирачник за ревизија,

Прирачник за интерна контрола, внатрешна ревизија и превенција од измами во единиците на локална самоуправа,

Прирачник за финансиска ревизија,

Добредојдовте во светот на PIFC,

Меѓународни сметководствени стандарди за јавниот сектор,

Поимник на термини ЕУ,

Речник на поимите на ЕУ фондовите, англиски и хрватски.pdf,

Фактори за добро функционирање на внатрешната ревизија (статија),

Пишување на ревизорски извештаи (ЗФР),

Прирачник за техники на презентирање и држење на обуки,

Прирачник за стратешко планирање,

 

Прирачник за стратешко планирање (јануари 2014 година),

Методологија за стратешко планирање и подготвување на годишна програма за работа на Владата на Република Македонија (124/08)

Прирачник за креирање на политики,

Насоки за управување со проектен циклус, хрватски.pdf,

Прирачник за добра пракса во внатрешната ревизија ПЕМ ПАЛ, Босна и Херцеговина

 

Речник на термини од областа на управување со јавни финансии

Glossary  of public financial management

Европски упатства за примена на ревизорските стандарди на ИНТОСАИ

 

 

 

Оваа вест е достапна и на: Albanian English

Comments are closed.