Централна единица за хармонизација на системот на јавна внатрешна финансиска контрола

Централната единица за хармонизација на системот на јавна внатрешна финансиска контрола го координира и унапредува системот на јавна внатрешна финансиска контрола преку неговите три компоненти: финансискиот менаџмент и контрола, внатрешната ревизија и нивната хармонизација.

Мисијата на ЦЕХСЈВФК е изградба на систем, усогласен со барањата на acquis, кој гарантира разумно користење на јавните средства со примена на принципите на децентрализирана одговорност на раководството и воспоставување функционално независна внатрешна ревизија.

д-р Мите Митевски

Раководител на сектор

02/3255-511
mite.mitevski@finance.gov.mk

Бесар Дехари 

Помошник раководител на сектор

02/3255-514

besar.dehari@finance.gov.mk

Одделенија

Одделение за хармонизација на финансиското управување и контрола

Марија Апостоловска

02/3255-741

marija.nikolovska@finance.gov.mk

 

Гордана Ѓорѓиевска

02/3255-345

gordana.atanasova@finance.gov.mk

 

Одделение за хармонизација на внатрешната ревизијa

Енвер Зибери, Раководител на одделение

02/3255-346

enver.ziberi@finance.gov.mk

Одделение за проверка на квалитетот на финансиското управување и контрола и внатрешната ревизија

Андриана Степаноска, Раководител на одделение

02/3255-340

andriana.stepanoska@finance.gov.mk

Оваа вест е достапна и на: Albanian English

Comments are closed.