CFCD

Sektori për Financim Qendror dhe Kontraktim ka një uebfaqe të veçantë në të cilën publikohen të gjitha informatat përkatëse për përdorimin e ndihmës IPA në Republikën e Maqedonisë Veriore  – cfcd.finance.gov.mk.


Sektori për Financimin Qendror dhe Kontraktimin (CFCD) është një sektor brenda Ministrisë së Financave të Republikës së Maqedonisë Veriore, i cili është përgjegjës për menaxhim të shëndoshë financiar të projekteve të financuara nga komponentët e mëposhtëm IPA:

  • IPA Komponenti I – Ndihma në periudhën e tranzicionit dhe ndërtimin e institucioneve
  • Komponenti III i IPA – Zhvillimi rajonal
  • Komponenti IV i IPA – Zhvillimi i Burimeve Njerëzore

ЦФЦД претставува водечко тело во рамките на Оперативните структури за ИПА Компонентите I, III и IV, како и надлежен орган кој ќе врши склучување договори, и кој е единствено одговорен за спроведување на тендерирските постапки и плаќања поврзани со проекти финансирани од ЕУ.

Раководителот на ЦФЦД во исто време е назначен и за програмски службеник за авторизација (ПАО) за ИПА Компонента I, како и раководител на оперативна структура (ХОС) за ИПА Компонента III и IV.

Задачите кои се однесуваат на програмирање, техничка имплементација и следење на реализацијата на договорите се делегирани на надлежните линиски министерства/ институции – кориснички, со Оперативен договор потпишан од страна на ПАО/ХОС и вишите програмски службеници СПО/ ИПА координатори.

ЦФЦД ја надгледува реализацијата на проектите, а ПАО/ХОС ја задржува целосната одговорност за реализација на истите и обезбедува ефективно надгледување за соодветна реализација на задачите делегирани од страна на СПО/ ИПА координаторите.

Vera Prokovik

Udhëheqës sektori

02/3255-517
verica.prokovic@finance.gov.mk

Anica Ivanovska-Strezovski

Ndihmës udhëheqës sektori

02/3255-519
anica.ivanoska@finance.gov.mk

Maja Agrirovska

Ndihmës udhëheqës sektori

02/3255-546
maja.argirovska@finance.gov.mk

Tanja Tripunovska

Ndihmës udhëheqës sektori

02/3255-518
tanja.kostovska@finance.gov.mk

Departamenti

Toshe Panovski

Departamenti i buxhetit dhe politikës buxhetore

02/3255-520
tose.panovski@finance.gov.mk

Lubica Jovqevska

Departamenti i buxhetit të fondit

02/3255-531
ljubica.jovceska@finance.gov.mk

Vukica Savevska

Departamenti për buxhetet e njësive të vetëqeverisjes lokale

02/3255-535
vukica.saveska@finance.gov.mk

Maja Argirovska

Departamenti i analizës

02/3255-546
maja.argirovska@finance.gov.mk

Vesna Krapqovska

Departamenti për ndërmarrjet publike dhe agjencitë

02/3255-550
vesna.krpacovska@finance.gov.mk

Isak Sinani

Departamenti për planifikimin dhe monitorimin e investimeve publike

02/3255-544
isak.sinani@finance.gov.mk

Ky lajm është në dispozicion edhe në: Macedonian English

Comments are closed.

Close Search Window