Врз основа на Законот за игрите на среќа и за забавните игри („Службен весник на Република Македонија“ бр. 24/11, 51/11 и 148/11), Министерството за финансии објавува јавен повик за издавање на овластување за утврдување на техничката исправност на автоматите за игри на среќа.

Обрасци за техничка и финансиска понуда:

Обрасците за техничката и финансиската понуда можат да се подигнат и од Министерството за финансии, Одделение за игри на среќа на бул. „Мито Хаџивасилев Јасмин“ бр.50 во Скопје, секој работен ден од 10 часот до 13 часот.

 

Comments are closed.