Врз основа на Законот за игрите на среќа и за забавните игри („Службен весник на Република Македонија“ бр. 24/11, 51/11 и 148/11), Министерството за финансии објавува јавен повик за издавање на овластување за утврдување на техничката исправност на автоматите за игри на среќа.

Обрасци за техничка и финансиска понуда:

Обрасците за техничката и финансиската понуда можат да се подигнат и од Министерството за финансии, Одделение за игри на среќа на бул. „Мито Хаџивасилев Јасмин“ бр.50 во Скопје, секој работен ден од 10 часот до 13 часот.

 

Comments are closed.

Close Search Window