Владата на Република Северна Македонија е основач на 14 јавни претпријатија и единствен акционер/содружник во 15 трговски друштва од кои 13 се акционерски друштва во државна сопственост, а 2 се ДООЕЛ-и во државна сопственост.

Со цел поголема транспарентност во работењето на јавните претпријатија и трговските друштва во државна соспственост, во постојните законски прописи во кои е регулирано работењето на овие субјекти, (пред се Законот за јавните претпријатија и Законот за трговските друштва) како и во нивните статути или изјави, овие субјекти имаат обврска да доставуваат до Владата на Република Северна Македонија тримесечни извештаи за финансиското работење во соодветниот квартал како и да ги објавуваат истите на своите веб страни.

Во таа насока, Министерството за финансии објавува обединета табела во која се содржани податоци за финасиското работењето (приходи и расходи) на горенаведените 29 субјекти, на квартална основа.

Финансиски податоци за 2024

Реализирани приходи и расходи 2023 година и план 2024 година

Финансиски податоци за 2023

Приходи и расходи I квартал 2023 година

Приходи и расходи II квартал 2023 година

Приходи и расходи III квартал 2023 година

Приходи и расходи IV квартал 2023 година

 

Финансиски податоци за 2022

Приходи и расходи I квартал 2022 година

Приходи и расходи II квартал 2022 година

Приходи и расходи III квартал 2022 година

Приходи и расходи IV квартал 2022 година

 

Финансиски податоци за 2021

Реализирани приходи и расходи 2020 година и план 2021 година

Приходи и расходи I квартал 2021 година

Приходи и расходи II квартал 2021 година

Приходи и расходи III квартал 2021 година

Приходи и расходи IV квартал 2021 година

 

Финансиски податоци за 2020

Реализирани приходи и расходи 2019 и план 2020

Приходи и расходи – I квартал 2020

Приходи и расходи II квартал 2020

Приходи и расходи III квартал 2020

Приходи и расходи IV квартал 2020

 

 

Оваа вест е достапна и на: Albanian English

Comments are closed.