Вести|

4 декември 2020, Скопје – Поставување фискални правила и воспоставување Фискален совет – во насока на поголема контрола, среднорочно буџетирање и воспоставување интегриран систем за управување со јавни финансии – во насока на подобро планирање, креирање регистар на јавни субјекти и зголемување на транспарентноста се дел од одредбите од новиот Предлог-закон за буџети. Денеска, на јавната расправа што се одржа во Министерството за финансии, на која учествуваа министерот за финансии, Фатмир Бесими, претставници на Светска банка, ММФ и Европската комисија, како и претставници на експертската јавност, на стопанските комори и на невладините организации, беше дискутиран овој нов закон и предлозите што биле доставени на ЕНЕР и имплементирани во Законот.

Министерот за финансии посочи дека новиот Закон за буџети се вклопува во концептот СМАРТ финансии, односно истиот е креиран да обезбеди рамка за водење здрава, предвидлива и одржлива фискална политика како и зголемување на буџетската дисциплина и одговорност.  

Бесими посочи дека во Предлог-буџетот се имплементираат фискални правила – лимити на јавниот долг и на дефицитот со коишто ќе се зајакне контролата и управувањето со јавните финансии.

Во однос на Фискалниот совет, министерот посочи дека се предвидува решение за Независно тело составено од 3 члена предложени од МАНУ, Државен завод за ревизија и Народна банка, а кои ќе бидат избрани од страна на Собранието. Членовите на ова тело ќе бидат експерти од областа на јавните финансии, макроекономијата или економијата.

Со новиот закон за првпат се воспоставува Регистар на јавни субјекти, кој ќе биде јавно достапен и во него ќе бидат евидентирани сите правни субјекти основани директно или индиректно од страна на државата или на општините. На тој начин ќе се обезбеди сеопфатност и транспарентност за сите јавни субјекти независно дали се на централно или на локално ниво.

Со Законот се оди и чекор понатаму од аспект на дигитализација на јавните финансии, односно воведување Интегриран систем за управување со јавни финансии ИФМИС, преку кој ќе се подобри контролата на извршување на приходите и расходите, од нивното планирање до конечната реализација.

Министерот за финансии посочи дека со зајакнување на управувањето со јавните финансии преку еден нов стратешки пристап се цели кон забрзување на економскиот раст од 2-2,5% колку што беше во последната деценија на 4-5% просечен годишен раст во следните пет години, а притоа да се постигне и фискална консолидација за да се обезбеди одржлив и инклузивен раст.

Оваа вест е достапна и на: Albanian

Comments are closed.