Кumtesa|

12 dhjetor 2020, Shkup – Me strategjinë e Menaxhimit të Borxhit Publik përcaktohen kufijtë për shumën e tre niveleve të borxhit, shtetit, të garantuar dhe borxhit publik total në pesë vitet e ardhshme, si dhe për strukturën e borxhit, në drejtim të menaxhimit të kujdesshëm me të njëjtën gjë. Sipas Strategjisë së Borxhit Publik, të përgatitur nga Ministria e Financave, si dhe në drejtim të politikave të konsolidimit fiskal që do të zbatohen, deri në vitin 2025 borxhi publik duhet të ulet nën kriterin e Mastrihtit, pra të ulet në 58.8%. Borxhi i shtetit, sipas strategjisë, do të jetë deri në 53.7% të BPK-së, pas së cilës ai do të stabilizohet dhe do të ulet në 51% në vitin 2025.

Në strategjinë thuhet se për të mbajtur nivelin e borxhit publik brenda një kornize të qëndrueshme, pa cenuar qëndrueshmërinë fiskale, caktohet kufiri i borxhit publik total në periudhën afatmesme dhe afatgjatë, i cili nuk duhet të kalojë nivelin e 60% të BPK-së. Dokumenti gjithashtu thekson se si rezultat i krizës ekonomike të shkaktuar nga Covid-19, në periudhën e krizës dhe pas krizës mund të ketë devijime nga kufiri, siç është rasti me pothuajse të gjitha ekonomitë evropiane që kanë rritur borxhin me më shumë se 10 për qind pikë. Sidoqoftë, përmes masave të konsolidimit fiskal në vitin 2024 do të stabilizohet kështu që në vitin 2025 të jetë nën limit.

Lidhur me strukturën e borxhit, përcaktohen kufijtë për borxhin e shkruar në valutë të huaj, si dhe për shumën e borxhit të shkruar me një normë interesi fikse. Sipas kriterit të parë, për periudhën 2021-2025, pragu minimal i borxhit në euro në portofolin e përgjithshëm të borxhit të qeverisë në valutë të huaj duhet të jetë 85%, ndërsa për sa i përket strukturës së normës së interesit, pragu minimal i borxhit me një normë interesi fikse duhet të jetë 60%.

Strategjia vëren se në periudhën e ardhshme afatmesme, shuma më të mëdha do të mbërrijnë për ripagim, të tilla si: 500 milion euro në 2021 për eurobonin e lëshuar në 2014, 450 milion euro në 2023 për eurobonin e lëshuar në 2016, si dhe 500 milion euro që do të sigurohen në 2025 në mënyrë që të rifinancojë Eurobonin e lëshuar në vitin 2018. Strategjia synon gjithashtu të parandalojë që shumica e detyrimeve financiare të mos maturohen menjëherë duke siguruar maturimin e detyrimeve bazuar në borxh. Në periudhën 2021-2025, maturiteti mesatar i borxhit të qeverisë qendrore pritet të rritet nga 5.7 vjet në fund të vitit 2020, në 5.9 vjet në 2021 dhe më pas nga 2022 në 2025 të ketë një rënie të lehtë, si rezultat i amortizimit të kredive me kushte koncesionare.

Strategjia synon të mbajë borxhin publik në një nivel të qëndrueshëm përmes menaxhimit të kujdesshëm. Ajo siguron financimin e nevojave të shtetit me koston më të ulët të mundshme, identifikimin, monitorimin dhe administrimin e rrezikut të cilit i nënshtrohet portofoli i borxhit publik dhe zhvillimin dhe mirëmbajtjen e një tregu të efektshëm financiar të brendshëm.

Ministria e Financave do të vazhdojë të punojë drejt optimizimin të portofolit të borxhit në mënyrë që të zvogëlojë rrezikun e rifinancimit, si dhe kursime shtesë nga interesi.

Ky lajm është në dispozicion edhe në: Macedonian

Comments are closed.