Вести|

15 декември 2020, Скопје – Нов систем на раководна отчетност во финансиското управување и контрола на институциите од јавниот сектор ќе се создаде со новиот Закон за системот на внатрешна финансиска контрола во јавниот сектор, истакна министерот за финансии Фатмир Бесими, на јавна дискусија за новиот Нацрт-закон.

Во наредниот период Министерството за финансии ќе работи заедно со институциите во изготвување интерни акти за клучните процеси од финансиското управување и контрола преку коишто ќе се зајакнува внатрешната контрола. 

„Новина во Законот е што се создава нов систем на раководна отчетност во финансиското управување и контрола, согласно што се зголемува улогата на раководителот на матичниот буџетски корисник, а кај раководителите на внатрешните организациони единици се зголемува одговорноста пред раководителот на субјектот“, рече министерот за финансии, Фатмир Бесими. Целта на Законот, како што потенцира Бесими, е зајакнување на внатрешната финансиска контрола, преку зголемување на одговорноста и отчетноста на раководните лица.

Значајно е што, Законот ќе го применуваат сите субјекти од јавниот сектор, вклучувајќи ги и претпријатија во јавна сопственост, а внатрешните финансиски контроли ќе се спроведуваат исклучиво врз основа на интерни акти со коишто секој субјект од јавниот сектор ќе ги разработи процедурите за спроведување на клучните процеси на финансиското управување и контрола.

Со Нацрт-законот, исто така, е обезбедена организациска и функционална независност на внатрешната ревизија, како и условите коишто треба да ги исполнат раководителите на единиците за внатрешна ревизија и внатрешните ревизори.

Воедно, а заради унапредување на развојот на системот за финансиско управување и контрола и внатрешна ревизија во јавниот сектор, во Министерството за финансии ќе се формира Совет за внатрешна финансиска контрола во јавниот сектор, како советодавно тело без раководни овластувања. Членовите на Советот ќе ги именува и разрешува Владата на Република Северна Македонија на предлог на министерот за финансии.

Законот се подготвуваше во рамки на ИПА твининг проектите „Понатамошно подобрување на системот за внатрешна контрола“  и „Зајакнување на буџетското планирање, извршување и функциите на внатрешната контрола“, во чијашто реализација беа вклучени експерти од Хрватска.

Оваа вест е достапна и на: Albanian

Comments are closed.