Вести|

10 февруари 2021, Скопје – Владата на Република Северна Македонија ги поддржа предлог-измените на Законот за инвестициски фондови, коишто создаваат можност за зголемена либерализација и продлабочување на пазарот на капитал. Преку можноста за формирање нови видови инвестициски фондови се поддржува поголема конкуренција, забрзана консолидација и поефикасно управување со средствата на инвеститорите. Со Законот се поддржува и поголема транспарентност преку информирање на потенцијалните инвеститори на јасен, недвосмислен и разбирлив начин со цел навремено да ги проценат ризиците и потенцијалните трошоци поврзани со инвестициите.

Измените на Законот за инвестициски фондови се составен дел на пошироката реформа на пазарот на капитал, којашто е насочена кон натамошна хармонизација со европските директиви.

Со предложените решенија ќе се воведат два нови типа инвестициски фондови, главни фондови и т.н. фондови напојувачи, a ќе се овозможи и припојување на веќе формирани отворени фондови кон постојните отворени фондови во Република Северна Македонија, како и спојување на два или повеќе отворени фондови во нов отворен инвестициски фонд.

Ова значи дека ќе може да се отвораат т.н. фондови напојувачи. Под фонд напојувач се подразбира отворен инвестициски фонд којшто најмалку 85% од своите средства ги има вложено во удели на друг инвестициски фонд, таканаречен главен инвестициски фонд, којшто ќе управува со доверените средства. Во постојниот закон, фондовите можат да доверат најмногу до 10% од своите средства да ги управува друг фонд. На овој начин ќе се овозможи поголема либерализација на пазарот на капитал и можност за окрупнување на средствата од повеќе инвестициски фондови во еден фонд, што за инвеститорите ќе значи помали трошоци за управување и користење на експертизата на професионалните менаџери во главните фондови, а со крајна цел подобро управување со средствата.

Со предлог-измените во Законот се уредува и постапката за отворање филијала на странско друштво за управување на територијата на државата, како и можност друштво за управување од нашата држава да може да врши работи на управување со инвестициски фондови преку стекнување квалификувано учество во странско друштво или преку отворање подружница односно филијала во странство.

Со предложените измени, воедно, се брише обврската отворениот инвестициски фонд да прибере парични средства од најмалку 300.000 евра во денарска противвредност за да може да се основа, обврската да ја одржува нивната висина, како и обврската на друштвата за управување со инвестициски фондови да доставуваат до Комисијата за хартии од вредност, ревидирани полугодишни извештаи за друштвото и за инвестициските фондови со коишто тоа управува. Овие измени се во насока на олеснување на работењето на друштвата за управување со инвестициски фондови како и во насока на усогласување со европските регулативи.

Оваа вест е достапна и на: Albanian English

Напишете коментар

Вашата адреса за е-пошта нема да биде објавена. Задолжителните полиња се означени со *