Кumtesa|

7 korrik 2021, Shkup – Zëvendëskryeministri i Qeverisë së Republikës së Maqedonisë së Veriut, përgjegjës për çështje ekonomike, koordinim me resorët ekonomikë dhe investimet, Fatmir Bytyqi, ministri i financave Fatmir Besimi dhe drejtori ekzekutiv i Bankës për zhvillim të Maqedonisë së Veriut Kire Naumov sot në një shtyp konferenca promovoi linjën e re të kreditit, pa interes Covid 4, për të cilën kompanitë do të mun d të aplikojnë nga 15 korriku.

Duke folur në konferencën për shtyp, zëvendëskryeministri Bytyqi kujtoi se Qeveria deri më tani ka miratuar gjashtë lloje masash, me një vlerë totale të parashikuar prej rreth 1,1 miliardë euro, si ndihmë direkte në trajtimin e pasojave të krizës së Koronës. Në kuadër të këtyre masave, tre linja kreditore pa interes, Covid 1, 2 dhe 3, u implementuan nga Banka për zhvillim e Maqedonisë së Veriut, e cila siguroi mjete likuide në shumën totale prej mbi 44 milionë euro, duke mbështetur mbi 4 mijë kompani që punësojnë rreth 37 mijë njerëz.

“Sot, promovuam një linjë të re kreditore pa interes Covid 4, e cila arrin në 615 milionë denarë ose rreth 10 milionë euro, dhe kjo linjë do të mbështesë ndërmarrjet mikro, të vogla dhe të mesme nga sektorët më të prekur nga COVID-19, nga veprimtaritë e targetuara në pjesën e kredimarrësve, zejtarëve që paguajnë tatime mbi të ardhurat reale, tregtarëve individualë dhe institucioneve shëndetësore private.

“Linja e kreditit pa interes e Kovid 4, të cilën ne jemi duke e promovuar sot, arrin në 615 milion denarë ose rreth 10 milion euro, dhe kjo linjë do të mbështesë ndërmarrjet mikro, të vogla dhe të mesme nga sektorët më të prekur të KOVID-19, nga aktivitete në fushën e huamarrësve, artizanëve që paguajnë tatime mbi të ardhurat reale, individëve komercialë dhe institucioneve private të kujdesit shëndetësor. Shuma e kredisë do të përcaktohet në varësi nga numri i të punësuarve dhe rënies së të ardhurave dhe mund të jetë nga 3.000 deri më 30.000 euro, dhe afatet e pagimit do të shkojnë nga 36 në 42 muaj, me një grejs periudhë 12 mujore. Në të njëjtën kohë, mundësohet një komponentë granti deri më 50% të shumës së kredisë, nëse përfituesit e kredisë plotësojnë kushtet e nevojshme, që do të ketë 5% më shumë të punësuar në vitin 2021 krahasuar me vitin 2020 dhe të ardhurat totale në vitin 2021 të jenë rritur për 10% në raport me vitin 2020 ose mund të marrin grante prej 20% ose 30% nëse plotësohet një nga kushtet”, tha Bytyqi.

Zëvendëskryeministri tha se gjatë një viti e katër muaj të kaluar, ka bërë përpjekje vërtet serioze për të mbështetur dhe ndihmuar qytetarët dhe ekonominë, veçanërisht më të prekurit, në mënyrë që të amortizojë ndikimin e pandemisë dhe të sigurojë kushte për rimëkëmbje më të shpejtë të ekonomisë vendase nga pasojat e krizës globale. Shohim përmirësim gradual dhe të qëndrueshëm të situatës ekonomike dhe ekonomisë në vendin tonë, gjë që reflektohet në disa tregues makroekonomikë.

“Më shumë parametra statistikorë që tregojnë se ekonomia është në rritje. Në tre muajt e fundit, shënojmë një rritje të indeksit të prodhimit industrial, në muajin mars me 7,6%, në muajin prill me 46,1% dhe në muajin maj me 16,5% ne raport me muajt përkatës në vitin 2020. Shkëmbimi tregtar ndërkombëtar shënon një rritje serioze prej 41,5%, në 5 muajt e parë të vitit 2021 krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit të kaluar, eksportet u rritën me një normë prej 44,3%, dhe mbulimi i importeve me eksporte në këtë periudhë është 73,7%. Sipas të dhënave nga Enti shtetëror për statistikë, numri i përgjithshëm i të punësuarve është 793.121, ndërsa shkalla e papunësisë është stabile dhe është 16%. Rroga mesatare neto në muajin prill të vitit 2021 ishte 28.438 denarë, që është një rritje prej 10,1% krahasuar me muajin prill të vitit 2020 dhe tashmë seriozisht po i afrohemi rrogës mesatare prej 500 euro”, prezantoi zëvendëskryeministri për çështje ekonomike Fatmir Bitiqi.

Ministri i Financave, Fatmir Besimi, theksoi se ky vit do të jetë një vit i rimëkëmbjes, pas së cilës Republika e Maqedonisë së Veriut do të përpiqet të arrijë qëllimet prioritare për rritjen e përshpejtuar dhe zbatimin e agjendës evropiane.

“Prioritetet që synojnë Qeveria dhe Ministrinë e financave janë arritja e niveleve më të larta të rritjes ekonomike prej 4% në 5% në vit, si dhe rritja e rrogave nga 20% në 30% në periudhën afatmesme në mënyrë që të përmirësohet standardi i jetesës të qytetarëve. Ne do ta synojmë këtë duke zbatuar politikën fiskale në periudhën afatmesme, e cila do të synojë investimet, rimëkëmbjen dhe rritjen e qëndrueshme dhe konsolidimin fiskal. Sa i përket rritjes së investimeve, Ministria e financave është në fazën përfundimtare të Planit për financimin e rritjes së përshpejtuar, i cili synon të mobilizojë kapital shtesë dhe të shumëfishojë fondet e investimeve duke angazhuar kapital privat. Në atë mënyrë, agjenda e planifikuar e zhvillimit do të arrihet më shpejt, konsolidimi fiskal i borxhit publik dhe deficiti buxhetor do të ruhen në periudhën afatmesme dhe investimet në sektorin publik dhe mbështetja e investimeve në sektorin privat do të rriten ”, theksoi Besimi.

Ministri nënvizoi se mbështetja e rëndësishme e likuiditetit për rimëkëmbjen nga efektet e pandemisë Covid-19 për kompanitë është gjithashtu 100 milionë euro të fondeve të favorshme nga Banka evropiane e investimeve për të cilat tashmë është nënshkruar një marrëveshje.

“Fondet janë të destinuara për investime ose rritjen e nevojës për kapital qarkullues dhe normat e interesit janë jashtëzakonisht të ulëta. Një nga instrumentet në Planin për financimin e këstit të përshpejtuar është Fondi garantues përmes të cilit do të zbatohet skema e garancisë shtetërore. “Fondi garantues do të garantojë hua deri në 500 mijë euro për ndërmarrjet mikro, të vogla dhe të mesme, si dhe tregtarët e mëdhenj, të ardhurat e bazuara në eksport marrin pjesë me të paktën 30% në të ardhurat totale të realizuara”, tha Besimi.

Drejtori i Bankës për zhvillim Kire Naumov prezantoi në detaje thirrjen publike dhe kriteret për kompanitë në të, duke theksuar se aplikimi për këtë linjë të katërt kreditore pa interes fillon më 15 korrik në ora 09:00.

“Me shpalljen e thirrjes për “Covid 4”, 10 milionë euro të tjera u vihen në dispozicion subjekteve private që në vitin 2020 kishin të paktën një rënie prej 30% të të ardhurave. Njësia ekonomike që nuk ka përdorur fonde nga masa e parë e grupit të pestë ekonomik, gjegjësisht masa për mbështetjen financiare të rrogave për shkurt dhe mars të Drejtorisë së të hyrave publike, subjektet që nuk kanë përdorur një kredi nga “Covid 4” mund të aplikojnë për një hua nga “Covid 3” nga Banka për zhvillim dhe njësitë ekonomike që përdorën një hua nga “Kovid 1” dhe / ose “Kovid 2″, por nuk kanë detyrime të papaguara në ditën e aplikimit”, prezantoi Naumov.

Ai shtoi se dokumentet që kërkohen të paraqiten gjatë aplikimit janë kryesisht identike me linjat e mëparshme kreditore pa interes, kurse dokumentet e detyrueshme përfshijnë një kërkesë kredie, formular PA dhe deklarata që mund të shkarkohen nga faqja e internetit e bankës ku është shpallur Thirrja publike.

Ky lajm është në dispozicion edhe në: Macedonian English

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *