Кumtesa|

8 gusht 2022, Shkup – Baza e Konceptit të reformës tatimore është zgjerimi i bazës tatimore nëpërmjet disa ndryshimeve në tatimin mbi fitimin, tatimin mbi të ardhurat personale dhe tatimin mbi vlerën e shtuar, si dhe tatimimin e gjelbër. Këto aspekte, paraprakisht do të diskutohen dhe debatohen me të gjithë pjesëmarrësit shoqërorë. Nëse do të vendoset apo jo tatimimi progresiv do të jetë pjesë e debatit publik. Gjithashtu, do të punohet intensivisht në drejtim të uljes së ekonomisë gri dhe përmirësimit të shërbimeve në sektorin publik. Këto, ishin shkurtimisht porositë e ministrit të Financave, Fatmir Besimi, në takimin me gazetarët me rastin e fillimit të diskutimit publik për reformat tatimore.

Koncepti i reformës tatimore bazohet në Strategjinë e reformës tatimore, i cili është proces afatgjatë, i planifikuar dhe i analizuar mirë, resprektivisht pjesë e reformës së madhe fiskale për financa publike SMART ose financa publike të zgjuara.

Me përmirësimin e arkëtimit të të hyrave, do të sigurohen më shumë mjete për projekte zhvillimore në periudhë afatmesme, ndërsa në periudhë afatshkurtër do të ketë më shumë mjete për masa antikrizë dhe rimëkëmbje të ekonomisë.

Duke iu përgjigjur pyetjes gazetareske, ministri Besimi theksoi se Qeveria e RMV-së punon intensivisht mbi pakon e re të masave antikrizë, e cila do të prezantohet para opinionit publik.

Besimi theksoi se Koncepti i reformave të politikës tatimore në fushën e tatimit mbi fitimin dhe tatimit mbi të ardhurat personale i referohet rishikimit të trajtimeve tatimore preferenciale që çekuilibrojnë neutralitetin e sistemit tatimor përmes favorizimit të kategorive të obliguesve tatimorë ose aktiviteteve. Kështu, ndikojnë negativisht në drejtësinë e tij dhe kontribuojnë në rritjen e pabarazisë në shoqëri.

Tek tatimi mbi vlerën e shtuar nevojitet përforcimi i mëtejshëm i parimeve themelore të neutralitetit dhe konkurrencës, përmes reduktimit të listës së të mirave dhe shërbimeve për të cilat zbatohet norma preferenciale e tatimit, si dhe tatimimi i qarkullimit të caktuar. Gjithashtu, nevojitet precizimi i mëtejshëm i të drejtave dhe detyrimeve të obliguesve tatimorë në aspekt të së drejtës së zbritjes (heqjes) së tatimit paraprak, që do të mundësojë siguri më të madhe juridike për obliguesit tatimorë, efikasitet më të madh në zbatimin e kontrollit dhe në arkëtimin e të hyrave tatimore nga administrata tatimore.

Me reformat tatimore, gjithashtu do të arrihen disa qëllime sistematike, të tilla si zbatimi i “axhendës së gjelbër” dhe ballafaqimi me ndryshimet klimatike.

Ky lajm është në dispozicion edhe në: Macedonian English

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *