24 nëntor 2020, Shkup – Përmes katër shtyllave – Rimëkëmbja ekonomike nga Kovid-19, Rritja e përshpejtuar, gjithëpërfshirëse dhe e qëndrueshme ekonomike, Forcimi i konkurrencës së sektorit privat dhe Zhvillimi i burimeve njerëzore dhe mundësitë e barabarta, Do të zbatohet Strategjia për rimëkëmbjen ekonomike dhe rritjen e përshpejtuar të ekonomisë Maqedonisë. Përmes strategjisë, por edhe përmes politikave për konsolidimin fiskal dhe planit afatmesëm për investimet publike, do të ndërmerren veprime në drejtim të ruajtjes së shëndetit të qytetarëve,ekonomisë dhe shoqërisë, tha Ministri i Financave Fatmir Besimi në fillim të debatit për Propozim Buxhetin për vitin 2021 të Komisionit për Financa dhe Buxhet.

– Një risi e këtij Buxheti është korinza pesë-vjeçaree saj 2021-2025, edhe përkrah sfidave dhe të panjohurat e sjella nga kriza e shkaktuar nga KOVID-19 dhe bazohet në ABC në këto tre platforma afatmesme:A. Konsolidimi Fiskal 2021-2025, B. Strategjia e rritjes më të zgjuar 2021-2025 për rimëkëmbjen ekonomike dhe rritjen e qëndrueshme dhe C. Plani i investimeve publike 2021-2025.

Me këtë, qëllimi ynë kryesor në periudhën afatmesme është përshpejtimi i rritjes ekonomike nga 2-2.5% që ishte në dekadën e fundit në 4-5% rritje mesatare vjetore në pesë vitet e ardhshme, ndërsa arritja e konsolidimit fiskal për të siguruar qëndrueshmëri dhe rritje gjithëpërfshirëse – tha Besimi.

Rimëkëmbja ekonomike nga Kovid-19 do të zbatohet përmes masave për mbrojtjen e shëndetit të qytetarëve dhe mbrojtjen sociale të kategorive më të rrezikuara,si dhe mbështetje për ekonominë, sektorin privat dhe mbrojtjen e punës, tha Ministri i Financave.

Janë paraparë masa dhe politika për rritje ekonomike të përshpejtuar, gjithëpërfshirëse dhe të qëndrueshme, të cilat do të jenë në drejtim të qeverisjes së mirë, sundimit të ligjit, luftimi i korrupsionit dhe ndërtimi i kapacitetit të institucioneve. Gjithashtu duke siguruar qëndrueshmëri fiskale, stabilitet makroekonomik dhe financiar.

Sigurimi i zhvillimit lokal dhe atij tëbarabart rajonal, mjedis i qëndrueshëm dhe i shëndetshëm dhe dixhitalizimi i ekonomisë dhe shërbimeve publike.Në të njëjtën kohë, do të bëhen përpjekje për të forcuar konkurrencën e sektorit privat, për të forcuar lidhjet tregtare dhe integrimin në zinxhirët globalë.

Do të ndërmerren veprime të mëtejshme për të përmirësuar mjedisin e biznesit dhe për të luftuar ekonominë gri, për të përmirësuar qasjen në financa dhe adaptimin e teknologjive dhe modernizimin e bujqësisë, tha Besimi.

-Investimet në kapitalin njerëzor mbeten ndër prioritetet kryesore në Strategjinë për rivitalizimin dhe rritjen e përshpejtuar. Ne do të punojmë në zhvillimin e mundësive të barabarta, zhvillimin e burimeve njerëzore përmes investimeve në arsim, shkencë dhe shëndetësi,duke inkurajuar aktivitet më të madh të popullsisë të aftë për punë dhe mbrojtje sociale dhe siguri shoqërore – tha Besimi dhe shtoi se me politikat dhe masat që do të zbatohen në kuadër të Strategjisë për Rivitalizimin dhe rritjen e përshpejtuar ose rritjen më të shpejtëdo të kontribuojë në realizimin e qëllimit të rritjes ekonomike më të shpejtë dhe të qëndrueshme – dy herë më e lartë se mesatarja në dhjetë vitet e fundit.

Besimi vuri në dukje se do të kryhet një konsolidim gradual fiskal, i cili do të ulë deficitin buxhetor me 3.6 pikë përqindje vitin e ardhshëm. Të hyrat totale të Buxhetit të Republikës së Maqedonisë Veriore për vitin 2021 janë planifikuar në nivelin prej 212.6 miliardë denarë dhe ato janë 8.3 përqind më të larta krahasuar me Buxhetin e dytë Plotësues në vitin 2020, ndërsa shpenzimet janë planifikuar në nivelin prej 247.5 miliardë denarë ose 2.1 përqind më të ulëta krahasuar me Ribalansin e dytë të   Buxhetit  2020.

Kështu të ardhurat dhe shpenzimet e planifikuara rezultojnë në një deficit buxhetor në nivelin prej 4.9 përqind të PBV-së së planifikuar ose në shumën absolute prej 34.9 milion denarë ose 3.6 pikë përqindje më e ulët sesa në krahasim me projektimin në në ribalansin e dytë të vitit 2020.

Comments are closed.