За користење на Веб апликацијата е-Обврски потребно е:

  • да се регистрирате на веб порталот ( е-Обврски )
  • да се пополни образецот „Барање за регистрација на веб порталот е-обврски/Барање за пристап на модулот е-обврски/Барање за пристап на модулот е-обврски за посебен тип на сметки (785,786,789)/Барање за пристап на модулот е-обврски за уплатни сметки “ со податоците од регистрацијата на веб порталот е-Обврски и истиот да се достави до Министерство за финансии.

Упатство за регистрација на веб порталот е-обврски симни тука


Барање за регистрација на веб порталот е-обврски симни тука

Барање за пристап на модулот е-обврски симни тука

Барање за пристап на модулот е-обврски за посебен тип на сметки (785,786,789) симни тука

Во врска со процесирање на барањата за регистрација на веб порталот пристап на модулот и пристап на модулот за посебен тип сметки обратете се до:

Сектор за трезор
е-mail: obvrski@finance.gov.mk
Маја Димитриевска,
тел. (02) 3255-562


Барање за пристап на модулот е-обврски за уплатни сметки симни тука

Во врска со процесирање на барањето за пристап на модулот е-обврски за уплатни сметки обратете се до:

Сектор за трезор
e-mail: obvrski@finance.gov.mk
Елена Серафимова,
тел. (02) 3255-743

НАЈАВА ВО е-ОБВРСКИ

За прашања во врска со обврските обратете се до:

Трезорска канцеларија Скопје
е-mail: obvrski@finance.gov.mk
тел. (02) 3230-034 ; (02) 3138-059

За техничка поддршка обратете се до:

Сектор за информатика
е-mail: obvrski@finance.gov.mk
тел. (02) 3255-320, 3255-328, 3255-324

Оваа вест е достапна и на: Albanian English

Comments are closed.