Буџет и финансирање на ЕЛС

Закон за трансформација во редовен работен однос

Изменување и дополнување на Закон за трансформација во редовен работен однос

Автентично толкување на член1 и член2 став1 од Законот за трансформација во редовен работен однос

Правилник за класификација на приходите

Правилник за класификација на расходите

Правилник на формата и содржината на прекршочниот платен налог 

Закон за пријавување и евиденција на обврски

Фискална децентрализација

Закон за изменување на Законот за финансирање на ЕЛС (Службен весник на РМ бр.244/2019)

Закон за финансиска поддршка на ЕЛС и единки корисници основани од ЕЛС за финансирање на доспеани, а неплатени обврски (Службен весник на РМ бр.209/2018)

Закон за дополнување на Законот за финансирање на ЕЛС (Службен весник на РМ бр.209/2018)

Закон за изменување и дополнување на Законот за финансирање на ЕЛС (Службен весник на РМ бр.192/2015)

Закон за финансирање на ЕЛС (сл. весник 61/04)

Изменување на Закон за финансирање на ЕЛС (сл. весник 96/04)

Изменување и дополнување на Закон за финансирање на ЕЛС (сл. весник 67/07)

Изменување и дополнување на Закон за финансирање на ЕЛС (сл. весник 156/09

Изменување и дополнување на Закон за финансирање на ЕЛС (сл. весник 47/11)

Пречистен текст на Закон за финансирање на ЕЛС

Правилник за методологија за распределба на средствата од заедничкиот фонд на градот Скопје и на општините  во градот Скопје

Правилник за формата и содржината на периодичните финансииски извештаи на општините

Правилник за одобрување и враќање на позајмици на општините од Централен буџет

Правилник за формата и содржината на прекршочниот платен налог