Државен девизен инспекторат

Државниот девизен инспекторат е орган во состав на Министерството за финансии, без својство на правно лице.

Контакт
ул. Васил Ѓоргов бб,
1000 Скопје,
Република Скопје Македонија
телефон: 02/3161-425, факс: 02/3161-425

Државниот девизен инспекторат, организациски е поделен на две одделенија.