Заштита на лични податоци

Правилник за начинот на вршење видео мониторинг во Министерството за финансии

План за создавање систем на технички и организациски мерки за обезбедување тајност и заштита на обработката на личните податоци

Правилник за начинот на правење на сигурносна копија, архивирање и чување, како и за повторно враќање на зачуваните лични податоци

Правилник за начинот на уништување на документите, како и начинот на уништување, бришење и чистење на медиумот во министерството за финансии

Правилник за определување на обврските и одговорностите на информацискиот систем и овластените лица при користење на документите и информациско комуникациската опрема

Правилник за пријавување, реакција и санирање на инциденти во министерството за финансии

Правилник за техничките и организациски мерки за обезбедување тајност и заштита на обработката на личните податоци на министерството за финансии

Контакт податоци на Офицерите за заштита на лични податоци во  Министерството за финансии:

  1. Верица Стоилова, Советник за селекција, вработување и меѓусекторска соработка, Одделение за управување со човечки ресурси, во Сектор за правни работи

Електронска адреса: verica.stoilova@finance.gov.mk

Телефонски број: 02 3255 619

  1. Жана Чурлиновска, Помлад соработник за мрежна администрација и ИТ сигурност, Одделение за информатика-ИТ инфраструктура, во Сектор за информатика

Електронска адреса: zana.curlinovska@finance.gov.mk

Телефонски број: 02 3255 318