Документи

Буџет 2018
Буџет 2017
Буџет 2016
Буџет 2015

Фискална стратегија

Фискална стратегија 2015-2018
Завршна сметка на Буџетот на Република Македонија за 2014
Стратешки план на Министерство за финансии 2015-2017