ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ЈАВНИ НАБАВКИ ВО 2017 ГОДИНА НА МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ФИНАНСИИ