Статистички преглед

Макроекономија

Основни макроекономски индикатори на Република Македонија

Одбрани макроекономски индикатори во одделни економии

Бруто-домашен производ по производен метод

Бруто-домашен производ по расходен метод

Индустрија (производство, вработеност и продуктивност)

Цени според класификацијата COICOP

Берзански цени на најважните извозни и увозни производи

Платен биланс на Република Македонија

Извоз - избрани производи по СМТК - апсолутни износи

Извоз - избрани производи по СМТК - стапки на раст

Увоз - избрани производи по СМТК - апсолутни износи

Увоз - избрани производи по СМТК - стапки на раст

Странски директни инвестиции во Република Македонија

Бруто-надворешен долг - состојба

Монетарни движења - апсолутни износи

Монетарни движења - стапки на раст

Бруто и нето плати

Пазар на работна сила

Буџет и фондови

Буџет на Република Македонија (Централен буџет и буџет на фондови)

Приходи на Буџетот на Република Македонија (Централен буџет и буџет на фондови)

Даночни приходи на Буџетот на Република Македонија

Расходи на Буџетот на Република Македонија (Централен буџет и буџет на фондови)

Приходи и расходи на Основен буџет на Република Македонија

Приходи на Основен буџет

Даночни приходи на Основен буџет

Расходи на Основен буџет

Социјални придонеси (ПИОМ, ФЗО и Агенција за вработување)

Трошоци за пензии, примарна здравствена заштита и паричен надоместок

Јавен долг

Државен долг

Каматна структура на државен долг

Валутна структура на државен долг

Отплати на долг на централна влада

Гарантиран јавен долг

Каматни стапки на државни хартии од вредност без девизна клаузула

Каматни стапки на државни хартии од вредност со девизна клаузула

Реализација на државни хартии од вредност

Состојба на државни хартии од вредност