Образец за финансиски извештај на учесниците во изборната кампања

Учесниците во изборната кампања за Локалните избори 2017 година имаат обврска да поднесат финансиски извештај со спецификација на трошоците за приходите и расходите на трансакциската сметка за изборна кампања на образецот даден во прилог. 

Роковите за доставување на финансиските извештаи  и  институциите до кои извештаите се доставуваат се утврдени во членовите 84-б ставови (1), (2) ,(3)  и (6) и 85 став (1) и (3) од Изборниот законик.