Огласи и договори за јавни набавки

Договор за јавна набавка на услуга - одржување на софтверска апликација за економски и статистички анализи - АЕСТА

Барање за прибирање понуди - Одржување на софтверска апликација за економски и статистички анализи – АЕСТА

Договор за јавна набавка на услуга - одржување на дизел агрегат

Барање за прибирање понуди - Одржување на дизел агрегат

Договор за јавна набавка на стока - Поддршка и претплата на лиценци за IBM Domino Collaboration Express

Барање за прибирање понуди -поддршка и претплата на лиценци за IBM DOMINO COLLABORATION EXPRESS

Договор за набавка на масло за горење за потребите на Министерството за финансии

Отворена постапка_масло за горење

Договор за јавна набавка на услуга - одржување на веб страницата на Министерството за финансии

Барање за прибирање понуди - одржување на веб страницата на Министерството за финансии

Договор за јавна набавка на услуга - осигурување на зградата на Министерството за финансии

Отворена постапка- Осигурување на зградата на Министерството за финансии

Договор за јавна набавка на стоки - потрошни материјали за тоалетите во објектот на Министерството за финансии

Барање за прибирање понуди - Потрошни материјали за тоалети за објектот на Министерството за финансии

Договор за јавна набавка на стоки - потрошни материјали за тоалети во објект во Струмица

Набавка и испорака на потрошни материјали за тоалети во објектот на Министерството за финансии во Струмица

Договор за јавна набавка на услуга - одржување на трафостаницата на Министерството за финансии

Барање за прибирање понуди - Одржување на трафостаницата на Министерството за финансии

Договор за поддршка и претплата на лиценци за Xeror DocuShare

Барање за прибирање понуди - поддршка и претплата на лиценци за Xerox DocuЅhare