Систем за проверка на статус на предмет за приватизација