МСИП

 Проект за подобрување на општинските услуги финансирани со заем од Меѓународната банка за обнова и развој (Светска банка) – МСИП

Втор Проект за подобрување на општинските услуги финансирани со заем од Меѓународната банка за обнова и развој (Светска банка) – Втор МСИП

Проект за енергетска ефикасност во јавниот сектор

 IPA

 

Клучни контакти на Проектната единица за имплементација на МСИП Проектот:

Главен координатор
М-р Тања Томиќ
телефон: +389 2 3255738, +389 72 796 660
е-пошта: tanja.tomic@finance.gov.mk

Специјалист за финансиско управување
Љубица Патлиџанковска
телефон: +389 2 3255736, +389 75 402 104
е-пошта: ljubica.patlidzankovska@finance.gov.mk

Координатор за набавки и правни работи
Александар Најдовски
телефон: +389 2 3255735, +389 75 317 670
е-пошта: aleksandar.najdovski@finance.gov.mk

Технички координатор
Роза Перковска
телефон: +389 2 3255733, +389 75 317 673
е-пошта: roza.perkovska@finance.gov.mk

Градежен инженер
Јасминка Жантева-Божикова
телефон: +389 2 3255732, +389 70 315 356
е-пошта: jasminka.zanteva-bozikova@finance.gov.mk

Градежен инженер
Горан Тренчевски
телефон: +389 2 3255737, +389 72 272 933
е-пошта: goran.trencevski@finance.gov.mk

Градежен инженер
М-р Јасминка Тасева-Јанковиќ
телефон: +389 2 3255790, +389 70 379 835
е-пошта: jasminka.taseva@finance.gov.mk

Дипломиран инженер архитект
Бардул Марку
телефон: +389 2 3255664, +389 72 796 632
е-пошта: bardul.marku@finance.gov.mk

Градежен инженер
Раде Лазаревски
телефон: +389 2 3255714, +389 75 406 597
е-пошта: rade.lazarevski@finance.gov.mk

Градежен инженер
Филип Мијајлевски
телефон: +389 2 3255521, +389 72 796 633
е-пошта: filip.mijajlevski@finance.gov.mk

Преведувач/ администратор
Ана Дамјаноска
телефон: +389 2 3255734
е-пошта: ana.ristovska@finance.gov.mk

Административен/ оперативен асистент
Зоран Дејкоски
телефон: +389 2 3255731, +389 70 315 349
е-пошта: zoran.dejkoski@finance.gov.mk

Финансиски асистент
М-р Симона Станковиќ
телефон: +389 2 3255772
е-пошта: simona.stankovic@finance.gov.mk

Асистент за јавни набавки
М-р Јована Темелковска
телефон: +389 2 3255451, +389 75 402 105
е-пошта: jovana.temelkovska@finance.gov.mk

Соработник за финансиски прашања и набавки
Теона Србиноска
телефон: +389 2 3255490
е-пошта: teona.srbinoska@finance.gov.mk

Консултант за животна средина
Катарина Георгиевска
телефон: +389 2 3255772, +389 78 796 658
е-пошта: katarina.georgievska@finance.gov.mk

Комуникациски аналитичар
М-р Владимир Грујовски
телефон: +389 2 3255630
е-пошта: vladimir.grujovski@finance.gov.mk