Министерство за финансии Република Северна Македонија Проект за енергетска ефикасност во јавниот сектор P149990

Jавен повик за учество во процесот на јавна консултација за документи поврзани со заштита на животна средина и социјални аспекти

НАЦРТ ЗА ЈАВНА РАСПРАВА: РАМКА ЗА ЖИВОТНА СРЕДИНА И СОЦИЈАЛНИ АСПЕКТИ ЗА ПРОЕКТОТ ЗА ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ НА ЈАВНИОТ СЕКТОР

ПЛАН ЗА ВКЛУЧУВАЊЕ НА ЧИНИТЕЛИТЕ (ПВЧ) за ПРОЕКТОТ ЗА ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ ВО ЈАВНИОТ СЕКТОР Република Северна Македонија 

ПЛАН ЗА ОБВРСКИ ВО ЖИВОТНАТА СРЕДИНА И СОЦИЈАЛНИТЕ АСПЕКТИ

 

Под-проекти за енергетска ефикасност во објектите на јавните здравствени установи

Под-проекти за енергетска ефикасност во единиците на локална самоуправа

 

ПОСТАПКИ ЗА НАБАВКА ВО ТЕК

БАРАЊЕ ЗА ИЗРАЗИ НА ИНТЕРЕС (КОНСУЛТАНТСКИ УСЛУГИ – ИЗБОР НА ФИРМИ) MK-MOF-001-2022-CS-QCBS – ToR – Консултантска компанија за изработка на детални извештаи за енергетска ревизија, основни проекти со технички спецификации за енергетски ефикасни реконструкции на објекти, ревизии на основни проекти и планови за управување со животната средина и социјалните аспекти

 

ЗАВРШЕНИ ПОСТАПКИ ЗА НАБАВКА

ЈАВЕН ПОВИК БР. ПСЕЕП01/2021

ОГЛАС ЗА РАБОТЕН АНГАЖМАН НА ОПРЕДЕЛЕНО ВРЕМЕ НА ПРОЕКТОТ ЗА ПРОЕКТ ЗА ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ ВО ЈАВНИОТ СЕКТОР

TERMS OF REFERENCES FOR THE ELECTRICAL ENGINEER

TERMS OF REFERENCES FOR THE MECHANICAL ENGINEER

TERMS OF REFERENCE TO DEVELOP ENERGY EFFICIENCY FUND

ПОВИК ЗА ИЗРАЗУВАЊЕ ИНТЕРЕС – ТЕХНИЧКА ПОМОШ: ФОНД ЗА РАЗВОЈ НА ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ

ОГЛАС ЗА РАБОТЕН АНГАЖМАН НА ОПРЕДЕЛЕНО ВРЕМЕ НА ПРОЕКТОТ ЗА ПРОЕКТ ЗА ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ ВО ЈАВНИОТ СЕКТОР

TERMS OF REFERENCES FOR THE ELECTRICAL ENGINEER

ОГЛАС ЗА РАБОТЕН АНГАЖМАН НА ОПРЕДЕЛЕНО ВРЕМЕ

TERMS OF REFERENCES FOR THE ENERGY EFFICIENCY ASSOCIATE

Terms of Reference (TOR) – Consulting Company for development of the detailed energy audit reports, detailed designs with technical specifications for energy efficient building renovations and technical audit

ПОВИК ЗА ИЗРАЗУВАЊЕ ИНТЕРЕС – ТЕХНИЧКА ПОМОШ: ИЗРАБОТКА НА ДЕТАЛНИ ИЗВЕШТАИ ЗА ЕНЕРГЕТСКА КОНТРОЛА, ДЕТАЛНИ ПРОЕКТИ СО ТЕХНИЧКИ СПЕЦИФИКАЦИИ ЗА ЕНЕРГЕТСКИ ЕФИКАСНИ РЕНОВИРАЊА НА ЗГРАДИ И ТЕХНИЧКА РЕВИЗИЈА

ПОВИК ЗА ИЗРАЗУВАЊЕ ИНТЕРЕС – ТЕХНИЧКА ПОМОШ: ИЗРАБОТКА НА ФИЗИБИЛИТИ СТУДИИ И ДЕТАЛНИ ПРОЕКТИ ЗА ПОДОБРУВАЊЕ НА УЛИЧНО ОСВЕТЛУВАЊЕ КОИ ВОДИ ДО ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ ВО ЧЕТИРИ ОПШТИНИ ВО СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

TERMS OF REFERENCE DEVELOPING OF FEASIBILITY STUDIES AND DETAILED DESIGNS FOR IMPROVEMENT OF STREET LIGHTING LEADING TO ENERGY EFFICIENCY IN FOUR MUNICIPALITIES IN NORTH MACEDONIA

ПОВИКЗА ИЗРАЗУВАЊЕИНТЕРЕС – MK- LOT 1 ТЕХНИЧКА ПОМОШ: ИЗРАБОТКА НАДЕТАЛНИ ИЗВЕШТАИ ЗА ЕНЕРГЕТСКА КОНТРОЛА, ДЕТАЛНИ ПРОЕКТИ СО ТЕХНИЧКИ СПЕЦИФИКАЦИИ ЗА ЕНЕРГЕТСКИ ЕФИКАСНИ РЕНОВИРАЊА НА ЗГРАДИ И ТЕХНИЧКА РЕВИЗИЈА

Terms of Reference (TOR) Consulting Company for development of the detailed energy audit reports, detailed designs
with technical specifications for energy efficient building reconstructions and technical audit of public healthcare buildings

 

Клучни контакти

Главен координатор
М-р Тања Томиќ
телефон: +389 2 3255738+389 72 796 660
е-пошта: tanja.tomic@finance.gov.mk

Специјалист за финансиско управување
М-р Симона Станковиќ
телефон: +389 2 3255772,
е-пошта: simona.stankovic@finance.gov.mk

Технички координатор
М-р Јасминка Тасева-Јанковиќ
телефон: +389 2 3255790+389 70 379 835
е-пошта: jasminka.taseva@finance.gov.mk

Координатор за набавки и правни работи
Александар Најдовски
телефон: +389 2 3255735+389 75 317 670
е-пошта: aleksandar.najdovski@finance.gov.mk

Градежен инженер
Роза Перковска
телефон: +389 2 3255733+389 75 317 673
е-пошта: roza.perkovska@finance.gov.mk

Градежен инженер
Јасминка Жантева-Божикова
телефон: +389 2 3255732+389 70 315 356
е-пошта: jasminka.zanteva-bozikova@finance.gov.mk

Градежен инженер
Горан Тренчевски
телефон: +389 2 3255737+389 72 272 933
е-пошта: goran.trencevski@finance.gov.mk

Градежен инженер
Раде Лазаревски
телефон: +389 2 3255714+389 75 406 597
е-пошта: rade.lazarevski@finance.gov.mk

Градежен инженер
Филип Мијајлевски
телефон: +389 2 3255521+389 72 796 633
е-пошта: filip.mijajlevski@finance.gov.mk

Преведувач/ администратор
Ана Дамјаноска
телефон: +389 2 3255734
е-пошта: ana.ristovska@finance.gov.mk

Дипломиран инженер архитект
Зоран Дејкоски
телефон: +389 2 3255731+389 70 315 349
е-пошта: zoran.dejkoski@finance.gov.mk

Машински инженер
М-р Горјан Темелковски
телефон: +389 2 3255664
е-пошта: gorjan.temelkovski@finance.gov.mk

Консултант за животна средина
Катарина Георгиевска
телефон: +389 2 3255772+389 78 796 658
е-пошта: katarina.georgievska@finance.gov.mk

Асистент за набавки
М-р Јована Темелковска
телефон:  +389 2 3255451,
е-пошта: jovana.temelkovska@finance.gov.mk

Соработник за финансиски прашања и набавки
Теона Србиноска
телефон: +389 2 3255490,
е-пошта: teona.srbinoska@finance.gov.mk

Административен и оперативен асистент
Марија Јанакиевска Милошевски
телефон: +389 2 3255736,
е-пошта: marija.janakievska@finance.gov.mk

Комуникациски аналитичар
М-р Владимир Грујовски
телефон: +389 2 325630,
е-пошта: vladimir.grujovski@finance.gov.mk

 

 

 

 

Оваа вест е достапна и на: Albanian English

Comments are closed.

Close Search Window