Министерство за финансии Република Северна Македонија Проект за енергетска ефикасност во јавниот сектор P149990

Jавен повик за учество во процесот на јавна консултација за документи поврзани со заштита на животна средина и социјални аспекти

НАЦРТ ЗА ЈАВНА РАСПРАВА: РАМКА ЗА ЖИВОТНА СРЕДИНА И СОЦИЈАЛНИ АСПЕКТИ ЗА ПРОЕКТОТ ЗА ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ НА ЈАВНИОТ СЕКТОР

ПЛАН ЗА ВКЛУЧУВАЊЕ НА ЧИНИТЕЛИТЕ (ПВЧ) за ПРОЕКТОТ ЗА ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ ВО ЈАВНИОТ СЕКТОР Република Северна Македонија 

ПЛАН ЗА ОБВРСКИ ВО ЖИВОТНАТА СРЕДИНА И СОЦИЈАЛНИТЕ АСПЕКТИ

 

Под-проекти за енергетска ефикасност во објектите на јавните здравствени установи

Под-проекти за енергетска ефикасност во единиците на локална самоуправа

 

ПОСТАПКИ ЗА НАБАВКА ВО ТЕК

ПОВИК ЗА ИЗРАЗУВАЊЕ ИНТЕРЕС ПРОЕКТ ЗА ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ ВО ЈАВНИОТ СЕКТОР (ИБРД 9038МК)  ТЕХНИЧКА ПОМОШ: НАДЗОР НА ГРАДЕЖНИ РАБОТИ ЗА ЗАМЕНА НА СИСТЕМ ЗА ЈАВНО УЛИЧНО ОСВЕТЛУВАЊЕ ВО ОПШТИНА ЛОЗОВО, РАНКОВЦЕ И ДЕБРЦА

Terms of Reference (TOR) Supervision of Works for Replacement of Public Lighting System in Municipality of Lozovo, Rankovce and Debrca

ЗАВРШЕНИ ПОСТАПКИ ЗА НАБАВКА

ПОВИК ЗА ПОДНЕСУВАЊЕ НА ПОНУДИ (ППП) Градежни работи – Реконструкција на 8 (осум) јавни здравствени установи со мерки за зголемување на енергетската ефикасност во Република Северна Македонија

Тендерска документација за Градежни работи – Реконструкција на 8 (осум) јавни здравствени установи со мерки за зголемување на енергетската ефикасност во Република Северна Македонија

ПОВИК ЗА ПОДНЕСУВАЊЕ НА ПОНУДИ (ППП) Градежни работи – Реконструкција на 6 (шест) јавни здравствени установи со мерки за зголемување на енергетската ефикасност во Република Северна Македонија

Тендерска документација за Градежни работи – Реконструкција на 6 (шест) јавни здравствени установи со мерки за зголемување на енергетската ефикасност во Република Северна Македонија

ПОВИК ЗА ИЗРАЗУВАЊЕ ИНТЕРЕС – ТЕХНИЧКА ПОМОШ: НАДЗОР НА ГРАДЕЖНИ РАБОТИ ЗА РЕКОНСТРУКЦИЈА НА 14 ЈАВНИ ЗДРАВСТВЕНИ СО МЕРКИ ЗА ЗГОЛЕМУВАЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКАТА ЕФИКАСНОСТ ВО РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА 

УСЛОВИ ЗА АНГАЖИРАЊЕ – ТЕХНИЧКА ПОМОШ: НАДЗОР НА ГРАДЕЖНИ РАБОТИ ЗА РЕКОНСТРУКЦИЈА НА 14 ЈАВНИ ЗДРАВСТВЕНИ СО МЕРКИ ЗА ЗГОЛЕМУВАЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКАТА ЕФИКАСНОСТ ВО РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА 

ПОВИК ЗА ИЗРАЗУВАЊЕ ИНТЕРЕС – ТЕХНИЧКА ПОМОШ: НАДЗОР НА РАБОТИ ЗА ЗАМЕНА НА СИСТЕМОТ ЗА ЈАВНО ОСВЕТЛУВАЊЕ ВО ОПШТИНА ПРОБИШТИП

ЈАВЕН ПОВИК БР. ПСЕЕП01/2021

ОГЛАС ЗА РАБОТЕН АНГАЖМАН НА ОПРЕДЕЛЕНО ВРЕМЕ НА ПРОЕКТОТ ЗА ПРОЕКТ ЗА ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ ВО ЈАВНИОТ СЕКТОР

TERMS OF REFERENCES FOR THE ELECTRICAL ENGINEER

TERMS OF REFERENCES FOR THE MECHANICAL ENGINEER

TERMS OF REFERENCE TO DEVELOP ENERGY EFFICIENCY FUND

ПОВИК ЗА ИЗРАЗУВАЊЕ ИНТЕРЕС – ТЕХНИЧКА ПОМОШ: ФОНД ЗА РАЗВОЈ НА ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ

ОГЛАС ЗА РАБОТЕН АНГАЖМАН НА ОПРЕДЕЛЕНО ВРЕМЕ НА ПРОЕКТОТ ЗА ПРОЕКТ ЗА ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ ВО ЈАВНИОТ СЕКТОР

TERMS OF REFERENCES FOR THE ELECTRICAL ENGINEER

ОГЛАС ЗА РАБОТЕН АНГАЖМАН НА ОПРЕДЕЛЕНО ВРЕМЕ

TERMS OF REFERENCES FOR THE ENERGY EFFICIENCY ASSOCIATE

Terms of Reference (TOR) – Consulting Company for development of the detailed energy audit reports, detailed designs with technical specifications for energy efficient building renovations and technical audit

ПОВИК ЗА ИЗРАЗУВАЊЕ ИНТЕРЕС – ТЕХНИЧКА ПОМОШ: ИЗРАБОТКА НА ДЕТАЛНИ ИЗВЕШТАИ ЗА ЕНЕРГЕТСКА КОНТРОЛА, ДЕТАЛНИ ПРОЕКТИ СО ТЕХНИЧКИ СПЕЦИФИКАЦИИ ЗА ЕНЕРГЕТСКИ ЕФИКАСНИ РЕНОВИРАЊА НА ЗГРАДИ И ТЕХНИЧКА РЕВИЗИЈА

ПОВИК ЗА ИЗРАЗУВАЊЕ ИНТЕРЕС – ТЕХНИЧКА ПОМОШ: ИЗРАБОТКА НА ФИЗИБИЛИТИ СТУДИИ И ДЕТАЛНИ ПРОЕКТИ ЗА ПОДОБРУВАЊЕ НА УЛИЧНО ОСВЕТЛУВАЊЕ КОИ ВОДИ ДО ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ ВО ЧЕТИРИ ОПШТИНИ ВО СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

TERMS OF REFERENCE DEVELOPING OF FEASIBILITY STUDIES AND DETAILED DESIGNS FOR IMPROVEMENT OF STREET LIGHTING LEADING TO ENERGY EFFICIENCY IN FOUR MUNICIPALITIES IN NORTH MACEDONIA

ПОВИКЗА ИЗРАЗУВАЊЕИНТЕРЕС – MK- LOT 1 ТЕХНИЧКА ПОМОШ: ИЗРАБОТКА НАДЕТАЛНИ ИЗВЕШТАИ ЗА ЕНЕРГЕТСКА КОНТРОЛА, ДЕТАЛНИ ПРОЕКТИ СО ТЕХНИЧКИ СПЕЦИФИКАЦИИ ЗА ЕНЕРГЕТСКИ ЕФИКАСНИ РЕНОВИРАЊА НА ЗГРАДИ И ТЕХНИЧКА РЕВИЗИЈА

Terms of Reference (TOR) Consulting Company for development of the detailed energy audit reports, detailed designs
with technical specifications for energy efficient building reconstructions and technical audit of public healthcare buildings

ПОВИК ЗА ИЗРАЗУВАЊЕ ИНТЕРЕС – ТЕХНИЧКА ПОМОШ: НАДЗОР НА ГРАДЕЖНИ РАБОТИ ЗА РЕКОНСТРУКЦИЈА И АДАПТАЦИЈА НА ЗГРАДАТА НА ЈЗУ УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА ЗА ПСИХИЈАТРИЈА ВО СКОПЈЕ

Повик за поднесување на понуди – ”Реконструкција и адаптација со подобрување на енергетска ефикасност (прва фаза) на ЈЗУ Универзитетска клиника за психијатрија во Скопје”

БАРАЊЕ ЗА ИЗРАЗИ НА ИНТЕРЕС (КОНСУЛТАНТСКИ УСЛУГИ – ИЗБОР НА ФИРМИ) MK-MOF-001-2022-CS-QCBS – ToR – Консултантска компанија за изработка на детални извештаи за енергетска ревизија, основни проекти со технички спецификации за енергетски ефикасни реконструкции на објекти, ревизии на основни проекти и планови за управување со животната средина и социјалните аспекти

Завршни сметки

Завршна сметка за 2022 година

Ревизорски извештај за 2021 и 2022 година

Ревизорски извештај за 2023 година

Клучни контакти

Главен координатор
М-р Тања Томиќ
телефон: +389 2 3255738+389 72 796 660
е-пошта: tanja.tomic@finance.gov.mk

Специјалист за финансиско управување
М-р Симона Станковиќ
телефон: +389 2 3255772,
е-пошта: simona.stankovic@finance.gov.mk

Технички координатор
Раде Лазаревски

телефон: +389 2 3255714
е-пошта: rade.lazarevski@finance.gov.mk

Координатор за набавки
Татјана Величковиќ
телефон: +389 2 3255484
е-пошта: tatjana.velichkovik@finance.gov.mk

Градежен инженер
М-р Јасминка Тасева-Јанковиќ
телефон: +389 2 3255790+389 70 379 835
е-пошта: jasminka.taseva@finance.gov.mk

Градежен инженер
Филип Мијајлевски
телефон: +389 2 3255521+389 72 796 633
е-пошта: filip.mijajlevski@finance.gov.mk

Преведувач/ администратор
Ана Дамјаноска
телефон: +389 2 3255734
е-пошта: ana.ristovska@finance.gov.mk

Машински инженер
М-р Горјан Темелковски
телефон: +389 2 3255664
е-пошта: gorjan.temelkovski@finance.gov.mk

Електро инженер
Груица Живиќ
телефон: +389 2 3255737
е-пошта: gruica.zivic@finance.gov.mk

Консултант за животна средина
Катарина Георгиевска
телефон: +389 2 3255772+389 78 796 658
е-пошта: katarina.georgievska@finance.gov.mk

Комуникациски аналитичар
М-р Владимир Грујовски
телефон: +389 2 325630,
е-пошта: vladimir.grujovski@finance.gov.mk

Административен асистент
М-р Билјана Младеновска
телефон: +389 2 3255736,
е-пошта: biljana.mlaenovska@finance.gov.mk

 

 

Оваа вест е достапна и на: Albanian English

Comments are closed.