31 tetor 2020, Shkup – Nxnësit nga vendi janë gjithnjë e më të interesuar në edukimin financiar dhe rëndësinë e menaxhimit të duhur të financave personale dhe kursimeve. Kjo është rezultat i investimeve të vazhdueshme në fushën e shkrim-leximit financiar dhe konfirmohet nga rezultatet e konkursit të këtij viti me rastin e Ditës botërore të kursimeve, të cilat shpallen tradicionalisht nga Ministria e financave dhe Banka popullore. Rrethanat specifike të imponuara nga pandemia Covid-19 nuk ishin pengesë, nxënësit nga vendi dhe këtë vit, në një numër të madh, për të dërguar mesazhet e tyre në një mënyrë krijuese për rëndësinë e kursimit. Mbi katërqind nxënës nga vendi paraqitën punimet e tyre letrare dhe artistike, duke treguar mendimet e tyre për kursimin dhe kreativitetin e tyre.

Gjithsej u shpërblyen 12 nxënës të shkollave fillore dhe tre nxënës të shkollave të mesme. Në të njëjtën kohë, fituesit e konkursit janë tetë nxënës të shkollave fillore dhe një nxënës i shkollës së mesme.

Gjithsej 373 punime të nxënësve u paraqitën në Konkursin për nxënës të shkollës fillore me temën “Unë kursej për dëshirat e mia, kursej për të ardhmen time”, nga të cilat 100 vepra letrare – poezi, 91 vepra letrare – tregime të shkurtra dhe 182 vepra arti – vizatime.

NË KATEGORINË PUNIMEVE TË ARTIT NGA KL E 1 DERI NË TË 5 JANË SHPËRBLYER:

 1. Simon Bakalovski, kl. III-b. Shkolla fillore “Dimitar Miladinov” – Shkup
 2. Eva Stojanovska, kl III-c. Shkolla fillore “Dimitar Makedonski” – Shkup
 3. Kalina Smilevska, kl IV-a. Shkolla fillore “Nevena Georgieva – Dunja” – Shkup

Fituesi i çmimit:

 1. Jani Ilievski, kl. V Shkolla fillore “Koço Racin” – Shkup

NË KATEGORINË PUNIME TË ARTIT NGA KLASA E 6 DERI NË TË 9 JANË SHPËRBLYER:

 1. Sara Cvetkova, kl VII-b. Shkolla fillore “Mirce Acev” – Shkup
 2. Katja Veljanoska, kl VII. Shkolla fillore “Tihomir Milloshevski” – fsh. Volkovë, Shkup
 3. Hanka Shabani, kl IX Shkolla fillore “Naim Frashëri” – fsh. Jagol, Kërçovë

Fituesi i çmimit:

 1. Simeon Trajçov, kl IX. Shkolla fillore “Nikola Karev” – Koçan.

NË KATEGORINË PUNIME TË LITERATURËS – KËNGË NGA KLASA E 1 DERI NË TË 5 JANË SHPËRBLYER:

 1. Matea Koleska, kl II-3. Shkolla fillore “Grigor Prliçev” – Ohër
 2. Marija Gjosheva, kl IV-4 Shkolla fillore “Blaze Koneski” – Veles
 3. Masimo Erbi, kl V-c. Shkolla fillore “Vojdan Chernodrinski” – Shkup

Fituesit e çmimeve:

 1. Darijan Petkovski, kl III-b. Shkolla fillore “Dimitar Miladinov” – Shkup
 2. Gala Georgievska, kl IV-2. Shkolla fillore “11 Tetori” – Shkup
 3. Teodora Dimitrovska, kl V-a. Shkolla fillore “Kiro Gligorov” – Shkup

NË KATEGORINË PUNIME TË LITERATURËS – TREGIME NGA KLASA E 6 DERI NË TË 9 JANË SHPËRBLYER:

 1. Ana Mançeva, kl VI-2 Shkolla fillore “Johan Heinrich – Pestaloci” – Shkup
 2. Mladen Bozinovski, kl VIII-1 f. Shkolla fillore “Vll. Miladinov” – Kumanovë
 3. Talian Zvonçar, kl IX. Shkolla fillore “Koço Racin” – Prilep

Fituesit e çmimeve:

 1. Deborah Anastasova, kl VI. Shkolla fillore “Shn. Kirili dhe Metodi ”- Veles
 2. Dilara Alili, kl VII Shkolla fillore “Fan Noli” – fsh. Pallaticë, Tetovë
 3. Sara Jovanova, kl VIII-1. „Shn Kliment Ohridski ”- Makedonski Brod

Në konkurs janë publikuar nxënës nga arsimi i mesëm ne temën e dhënë “Kursimi në kohë paqësore kundrejt pasigurisë së së ardhmes” brenda afatit të përcaktuar arritën 60 ese-ja.

NË KATEGORINË E ESE-JAVE JANË SHPËRBLYER:

 1. Marko Ingilizov, viti i III Shkolla e Mesme “Koço Racin” – Veles
 2. Tatjana Jovanovska, viti i I SUGS “Gjorgji Dimitrov” – Shkup
 3. Nadica Popovska, viti i III Shkolla e mesme “Josif Josifovski” – Gjevgjeli

Fituesi i çmimit:

 1. Jovana Jovanoska, viti i IV Shkolla e mesme “Gostivar” – Gostivar

Veprat letrare njohin aspiratën e nxënësve për të paraqitur kuptimin e kursimit dhe krijimin e një shprehie të kursimit në një mënyrë imagjinare. Sipas vlerësimeve të komisionit, veçanërisht midis tregimeve të marra, spikatën disa vepra, të cilat theksojnë talentin, zellin, stilin unik dhe edukimin financiar të autorëve të rinj, sigurisht të përshtatshme për moshën e tyre. Kreativiteti dhe individualiteti në zgjidhjet e idejave janë një tipar i veprave të artit të pranuara.

Numri në rritje i eseve të marra ishte veçanërisht i dukshëm. Konkretisht, brenda afatit të konkursit arritën 60 ese, të shkruara nga nxënës nga disa shkolla të mesme në disa komuna – më shumë se në dy vitet e mëparshme, kur arritën rreth 40 ese. Kjo tregon se tashmë në vitin e tretë të garës, ky konkurs është i njohur për nxënësit e shkollave të mesme dhe tërheq vëmendjen e tyre.

Pas leximit dhe vlerësimit të kujdesshëm të eseve, komisioni shprehu kënaqësi si për sasinë ashtu edhe për cilësinë e teksteve të pranuara. Shumica e eseve të pranuara, sipas komisionit, janë të një cilësie solide, sipas seriozitetit të pikëpamjeve të përcjella dhe stilit të shprehjes, të cilat demonstrojnë një nivel të dukshëm të shkrim-leximit financiar. Ese të nxënësve të shkollave të mesme konfirmojnë se ka shprehi të zhvilluara të kursimit në mesin e disa të rinjve në vend, por prapëseprapë, disa nga punimet i referohen hapur nevojës për informacion më të madh në lidhje me kursimet dhe institucionet financiare, e cila është një konfirmim i drejtpërdrejtë i nevojës për aktivitete të mëtejshme në fushën e edukimi financiar të të rinjëve. Veçanërisht është për tu vlerësuar që në disa nga ese thuhet shprehimisht se konkursi i inkurajoi nxënësit të lexojnë më shumë materiale edukative në fushën e edukimit financiar, kështu që konkursi arrinë qëllimin e tij.

Banka popullore dhe Ministria e financave, në bashkëpunim me rregullatorët e tjerë financiarë, për periudhën e ardhshme planifikojnë të zbatojnë veprimtari të tjera në fushën e edukimit financiar, të përshtatura në mënyrë të përshtatshme me kushtet e “normalitetit të ri” gjatë krizës shëndetësore. Disa nga aktivitetet sigurisht do t’u kushtohen të rinjve.

Ç’është më e rëndësishmja, pas një serie aktivitetesh të suksesshme të zbatuara në vitet e fundit, përgatitja e Strategjisë së parë kombëtare për Edukimin financiar dhe Përfshirjen financiare është në fazën e saj të fundit, e cila pritet të forcojë më tej aktivitetet e koordinuara për të inkurajuar dhe promovuar shkrim-leximin financiar.

Comments are closed.