Дојче банка

Закон за гаранција на Република Македонија на обврските по Договорот за заем за проектот „Модернизација на блок 1 во ТЕ Битола“, кој ќе се склучи меѓу Дојче банка и АД ЕЛЕМ, објавен во „Службен весник на РМ“ бр.152/13;

Закон за гаранција на Република Македонија на обврските по Договорот за заем за проектот „Модернизација на блок 2 и блок 3 во ТЕ Битола“, кој ќе се склучи меѓу Дојче банка и АД ЕЛЕМ, објавен во „Службен весник на РМ“, бр.106/12;

Закон за гаранција на Република Македонија на обврските по Договорот за заем, наменет за финансирање на Проектот ’Главен транспортен систем од ПК Брод Гнеотино до Суводол ЛОТ 3“ кој ќе се склучи меѓу Дојче банка и АД Елем, објавен во „Службен весник на РМ“ бр.18/11;

Европска банка за обнова и развој (ЕБОР)

Закон за гаранција на Република Северна Македонија на обврските по Договорот за заем за финансирање на ТЕН-T проектот за автопат од Скопје до границата со Косово, кој ќе се склучи меѓу Европската банка за обнова и развој и Јавното претпријатие за државни патишта, објавен во „Службен весник на РСМ“ бр.150/22;

Закон за гаранција на Република Северна Македонија на обврските по Договорот за заем за финансирање на Проектот на ЕСМ за транзиција кон соларни фотоволтаици, кој ќе се склучи меѓу Европската банка за обнова и развој и Акционерското друштво за производство на електрична енергија Електрани на Северна Македонија, во државна сопственост, Скопје, објавен во „Службен весник на РСМ“ бр.150/22;

Закон за гаранција на Република Северна Македонија на обврските по Договорот за заем за финансирање на Патен коридор VIII – I фаза на проектот, кој ќе се склучи меѓу Европската банка за обнова и развој и Јавното претпријатие за државни патишта, објавен во „Службен весник на РСМ“ бр.288/21;

Закон за гаранција на Република Северна Македонија на обврските по Договорот за заем наменет за финансирање на Проектот за изградба и инсталација на електронски систем за наплата на патарини долж Коридорот VIII и автопатот Миладиновци – Штип, кој ќе се склучи меѓу Европската банка за обнова и развој и Јавното претпријатие за државни патишта, објавен во „Службен весник на РМ“ бр.124/19;

Закон за гаранција на Република Македонија на обврските по Договорот за заем за финансирање на набавката на нови автобуси за Град Скопје, кој ќе се склучи меѓу Европската банка за обнова и развој и Јавното сообраќајно претпријатие Скопје, објавен во „Службен весник на РМ“ бр.7/19;

Закон за престанување на важењето на Законот за гаранција на Република Македонија на обврските по Договорот за заем за финансирање на проектот ХЕ Бошков мост кој ќе се склучи меѓу Европската банка за обнова и развој и АД ЕЛЕМ, објавен во „Службен весник на РМ“ бр.198/18;

Закон за гаранција на Република Македонија на обврските по Договорот за заем за финансирање на патната делница Крива Паланка – Деве Баир (граница со Бугарија), кој ќе се склучи меѓу Европската банка за обнова и развој и Јавно претпријатие за државни патишта, објавен во „Службен весник на РМ“ бр.163/18;

Закон за гаранција на Република Македонија на обврските по Договорот за заем за финансирање на патната делница Штип – Радовиш, кој ќе се склучи меѓу Европската банка за обнова и развој и ЈП за државни патишта, објавен во „Службен весник на РМ“ бр.194/15;

Закон за изменување на Законот за гаранција на Република Македонија на обврските по Договорот за заем за финансирање на Програмата за национални патишта, кој ќе се склучи меѓу Европската банка за обнова и развој и Јавното претпријатие за државни патишта, објавен во „Службен весник на РМ“ бр.194/15;

Закон за дополнување на Законот за гаранција на Република Македонија на обврските по Договорот за заем за Проектот „Набавка на нови влечни и влечени средства во МЖ Транспорт АД – Скопје“ кој ќе се склучи меѓу Европската банка за обнова и развој и МЖ Транспорт АД-Скопје, објавен во „Службен весник“ бр.10/15;

Закон за дополнување на Законот за гаранција на Република Македонија на обврските по Договорот за заем за финансирање на Програмата за национални патишта,кој ќе се склучи меѓу Европската банка за обнова и развој и Јавното претпријатие за државни патишта, објавен во „Службен весник на РМ“ бр.10/15;

Закон за гаранција на Република Македонија на обврските по Договорот за заем за финансирање на Програмата за национални патишта, кој ќе се склучи меѓу Европската банка за обнова и развој и јавното претпријатие за државни патишта, објавен во „Службен весник на РМ“ бр.178/14;

Закон за задолжување на М-НАВ АД Скопје со заем кај Европската банка за обнова и развој по Договорот за заем по Проектот за надградба на македонскиот систем за воздухопловна навигација – втора фаза без државна гаранција, објавен во „Службен весник на РМ“ бр.120/13;

Закон за гаранција на Република Македонија на обврските по Договорот за заем за Проектот „Набавка на нови влечни и влечени средства во МЖ Транспорт АД -Скопје“ кој ќе се склучи меѓу Европската банка за обнова и развој и МЖ Транспорт АД – Скопје, објавен во „Службен весник на РМ“ бр.121/12;

Закон за гаранција на Република Македонија на обврските по Договорот за заем за финансирање на Проектот ХЕ Бошков мост кој ќе се склучи меѓу Европската банка за обнова и развој и АД ЕЛЕМ, објавен во „Службен весник на РМ“ бр.134/11;

Закон за гаранција на Република Македонија по Договорот за заем склучен меѓу Европската банка за обнова и развој и ЈП Електростопанство на Македонија за реализација на Проектот за сектор енергетика, објавен во „Службен весник на РМ“ бр.13/06;

Закон за изменување и дополнување на Законот за гаранција на Република Македонија по Договорот за заем што ќе се случи меѓу Европската банка за обнова и развој и Електростопанство на Македонија А.Д. за реализација на Проектот за изградба на 400 kV далекувод од Штип (Република Македонија) до Црвена Могила (Република Бугарија), објавен во „Службен весник на РМ“ бр.46/05;

Закон за гарантирање на враќање на средствата кои Европска банка за обнова и развој ги става на располагање на Владата на Република Македонија во процесот на претприватизација, за стекнување со акции при приватизацијата на АД ЕСМ, објавен во „Службен весник на РМ“ бр.68/04;

Закон за гаранција на Република Македонија по Договорот за заем што ќе се случи меѓу Европската банка за обнова и развој и Електростопанство на Македонија А.Д. за реализација на Проектот за изградба на 400 kV далекувод од Штип (Република Македонија) до Црвена Могила (Република Бугарија), објавен во „Службен весник на РМ“ бр.72/03;

Закон за гаранција на Република Македонија по Договорот за заем што ќе се склучи меѓу Европската банка за обнова и развој и Фондот за магистрални и регионални патишта на Република Македонија за реализација на Проектот за патишта II (изградба на Обиколница околу Скопје и делницата Смоквица – Гевгелија), објавен во „Службен весник на РМ“ бр.42/03;

Европска инвестициона банка (ЕИБ)

Закон за гаранција на Република Северна Македонија на обврските по финансискиот договор наменет за финансирање на проектот „Интерконектор за пренос на природен гас Грција – Северна Македонија, дел на Северна Македонија“, кој ќе се склучи меѓу Европската инвестициона банка и Акционерското друштво за вршење на енергетски дејности национални енергетски ресурси Скопје, во државна сопственост, објавен во „Службен весник на РСМ“ бр.288/21;

Закон за гаранција на Република Северна Македонија на обврските по финансискиот договор, КОВИД-19 одговор на Северна Македонија – Развојната банка на Северна Македонија АД Скопје наменет за финансирање на мали и средни претпријатија и средно пазарно капитализирани претпријатија, кој ќе се склучи меѓу Европската инвестициона банка и Развојната банка на Северна Македонија АД Скопје, објавен во „Службен весник на РСМ“ бр. 122/21;

Закон за гаранција на Република Македонија на обврските по финансискиот договор, наменет за финансирање на мали и средни претпријатија и други приоритетни проекти – V фаза, кој ќе се склучи меѓу Европската инвестициона банка и Македонската банка за поддршка на развојот, објавен во „Службен весник на РМ“ бр.163/18;

Закон за гаранција на Република Македонија на обврските по Финансискиот договор за обезбедување на заем, наменет за финансирање на мали и средни претпријатија и други приоритетни проекти – IV фаза, кој ќе се склучи меѓу Европската инвестициона банка и Македонската банка за поддршка на развојот, објавен во „Службен весник на РМ“ бр.188/13;

Закон за гаранција на Република Македонија на обврските по Финансискиот договор, наменет за финансирање на мали и средни претпријатија и други приоритетни проекти – III фаза, кој ќе се склучи меѓу Европската инвестициона банка и Македонската банка за поддршка на развојот, објавен во „Службен весник на РМ“ бр.84/12;

Закон за гаранција на Република Македонија на обврските по Финансискиот договор, наменет за финансирање на мали и средни претпријатија и други приоритетни проекти – II фаза, кој ќе се склучи меѓу Европската инвестициона банка и Македонската банка за поддршка на развојот, објавен во „Службен весник на РМ“ бр.134/11;

Закон за гаранција на Република Македонија на обврските по Договорот за заем, наменет за финансирање на мали и средни претпријатија и други приоритетни проекти, кој ќе се склучи меѓу Европската инвестициона банка и Македонската банка за поддршка на развојот, објавен во „Службен Весник на РМ“ бр.77/09;

Закон за изменување и дополнување на Законот за гаранција на Република Македонија по Финансискиот договор за заем што ќе се склучи меѓу Европската инвестициона банка и Електостопанство на Македонија А.Д. за реализација на Проектот за изградба на трафостаници во Република Македонија, објавен во „Службен весник на РМ“ бр.46/05;

Закон за гаранција на Република Македонија по Финансискиот договор за заем склучен помеѓу Европската инвестициона банка и Електостопанство на Македонија А.Д. за реализација на Проектот за изградба на трафостаници во Република Македонија, објавен во „Службен весник на РМ“ бр.72/03;

Експорт – Импорт банка на Кина

Закон за гаранција на Република Северна Македонија на обврските по Договорот за заем за дополнително финансирање за Проектот за изградба на Автопат – делница Кичево – Охрид кој ќе се склучи меѓу Експорт – импорт банката на Кина и Јавното претпријатие за државни патишта, објавен во „Службен весник на РСМ“ бр.244/19;

Закон за гаранција на Република Македонија на обврските по Договорот за заем за „Проектот за изградба на автопат-делница Миладиновци“, кој ќе се склучи меѓу Експорт-импорт банката на Кина и ЈП за државни патишта, објавен во „Службен весник на РМ“ бр. 149/13;

Закон за гаранција на Република Македонија на обврските по Договорот за заем за „Проект за изградба на автопат – делница Кичево – Охрид“, кој ќе се склучи меѓу Експорт – Импорт банката на Кина и ЈП за државни патишта, објавен во „Службен весник на РМ“ бр. 149/2013;

Кинеската банка и фирмата CWE

Закон за изменување и дополнување на Законот за гаранција на Република Македонија по договорите за заеми по проектот ХЕЦ „Козјак“ со Кинеската банка и фирмата CWE (China International Water & Electric Corp.), објавен во „Службен весник на РМ“ бр.13/06;

Кредитната банка за обнова КфВ

Закон за гаранција на Република Северна Македонија на обврските по Договорот за заем за финансирање на Програмата за обновлива енергија ЕСМ – Компонента I: Ревитализација на хидроелектрани, кој ќе се склучи меѓу Кредитната Банка за обнова – КФВ и Акционерското друштво за производство на електрична енергија Електрани на Северна Македонија, во државна сопственост, Скопје, објавен во „Службен весник на РСМ“ бр.39/23;

Закон за гаранција на Република Македонија на обврските по Договорот за заем, наменет за финансирање на проектот „Ветерен парк Богданци – втора фаза“, кој ќе се склучи меѓу Кредитната банка за обнова – КФВ и АД ЕЛЕМ, објавен во „Службен весник на РМ“ бр.228/18;

Закон за гаранција на Република Македонија на обврските по Договорот за заем за финансирање на проектот Топлификација на Битола, кој ќе се склучи меѓу Кредитната банка за обнова-КфВ и АД ЕЛЕМ, објавен во „Службен весник на РМ“ бр.225/15;

Закон за гаранција на Република Македонија на обврските по Договорот за заем, наменет за дополнително финансирање на проектот “Ветерен парк Богданци“, кој ќе се склучи меѓу Кредитната банка за обнова – КфВ и АД ЕЛЕМ, објавен во „Службен весник на РМ“ бр.93/13;

Закон за гаранција на Република Македонија на обврските по Договорот за заем, наменет за финансирање на проектот „Ветерен парк Богданци“, кој ќе се склучи меѓу Кредитната банка за обнова – КфВ и АД ЕЛЕМ, објавен во „Службен весник на РМ“ бр.45/11;

Закон за гаранција на Република македонија на обврските по Договорот за заем, наменет за финансирање на Проектот „Рехабилитација на шест хидроенергетски централи“, кој ќе се се склучи меѓу Кредитната банка за обнова – КфВ и АД ЕЛЕМ, објавен во „Службен весник на РМ“ бр.118/10;

Закон за гаранција на Република Македонија на обврските по Договорот за заем и финансирање, наменет за забрзување на развојот на мали и средни претпријатија во Република Македонија, кој ќе се склучи помеѓу Македонската банка за поддршка на развојот и Кредитната банка за обнова од СР Германија, објавен во „Службен весник на РМ“ бр.69/04;

Закон за гаранција на Република Македонија по Договорот за заем, за реализација на Проектот за мали и средни претпријатија од Кредитната банка за обнова (“KFW”), објавен во „Службен весник на РМ“ бр.109/00;

Меѓународната банка за обнова и развој (Светска банка)

Закон за дополнување на законот за гаранција на Република Македонија на обврските по договорот за заем за финансирање на проектот за надградба и развој на патишта, кој ќе се склучи меѓу мегунардоната банка за обнова и развој – светска банка и ЈП за државни патишта,објавен во „Службен весник на РМ“ бр.194/15;

Закон за гаранција на Република Македонија на обврските по Договорот за заем за финансирање на проектот за надградба и развој на патишта, кој ќе се склучи меѓу Меѓународната банка за обнова и развој-Светската банка и ЈП за државни патишта, објавен во „Службен весник на РМ“ бр.129/15;

Закон за дополнување на Законот за гаранција на Република Македонија на обврските по Договорот за заем за финансирање на Проектот за рехабилитација на магистралните и регионалните патишта, кој ќе се склучи меѓу Меѓународната банка за обнова и развој-Светската банка и Јавното претпријатие за државни патишта, објавен во „Службен весник на РМ“ бр.10/15;

Закон за гаранција на Република Македонија на обврските по Договорот за заем за финансирање на Проектот за рехабилитација на магистралните и регионалните патишта, кој ќе се склучи меѓу Меѓународната банка за обнова и развој-Светската банка и Јавното претпријатие за државни патишта, објавен во „Службен весник на РМ“ бр.116/14;

Закон за гаранција на Република Македонија на обврските по Преземен и изменет договор за заем за Проектот за подобрување на постојната регионална и локална патна мрежа, кој ќе се склучи меѓу Меѓународната банка за обнова и развој – Светска банка и Јавното претпријатие за државни патишта, објавен во „Службен весник на РМ“ бр.93/13;

Закон за гаранција на Република Македонија на обврските по Договорот за заем за дополнителното финансирање на Проектот за АД МЕПСО, кој ќе се склучи меѓу Меѓународната банка за обнова и развој-Светската банка и АД МЕПСО, објавен во „Службен весник на РМ“ бр.47/11;

Закон за гаранција на Република Македонија на обврските по Договорот за заем за финансирање на претходните и подготвителните работи за Проектот “Луково поле и довод на Корабски води”, кој ќе се склучи меѓу Меѓународната банка за обнова и развој-Светската банка и АД ЕЛЕМ, објавен во „Службен весник на РМ“ бр.45/11;

Закон за гаранција на Република Македонија по Договорот за заем, наменет за Проектот за реформи во железницата, кој ќе се склучи меѓу Македонски железници Транспорт АД – Скопје и Меѓународната банка за обнова и развој, објавен во „Службен весник на РМ“ бр. 17/08;

Закон за гаранција на  Република Македонија на обврските по Договорот за заем, наменет за Проектот за реформи во железницата, кој ќе се склучи меѓу ЈП Македонски железници Инфраструктура – Скопје и Меѓународната банкa за обнова и развој, објавен во „Службен весник на РМ“ бр. 17/08;

Закон за изменување и дополнување на Законот за гаранција на Република Македонија по Договорот за заем по Проектот за подобрување на енергетскиот систем од Меѓународната банка за обнова и развој, објавен во „Службен весник на РМ“ бр.13/06;

Закон за гаранција на Република Македонија на обврските по Договорот за заем наменет за Проектот за реформи во железницата, кој ќе се склучи помеѓу ЈП Македонски Железници и Меѓународната банка за обнова и развој, објавен во „Службен весник на РМ“ бр.109/05;

Нова Љубљанска банка Д.Д. Љубљана

Закон за гаранција на Република Македонија по Договорите за заем склучена помеѓу Нова Љубљанска Банка Д.Д. Љубљана и ЈКП Стандард Дебар и меѓу Нова Љубљанска Банка Д.Д. Љубљана и ЈП Комуналец Кавадарци за реализација на проектите за изградба на мали хидроелектрани, објавен во „Службен весник на РМ“ бр.107/00;

Разно

Закон за гаранција на Република Македонија на обврските од  „Договорот за регулирање на долгот на Македонски железници Транспорт АД Скопје како правен наследник на ЈП Македонски железници Скопје кон Унгарски железници МАВ CA  за период 1991-1995 година, објавен во „Службен весник на РМ“ бр. 142/08

 

Оваа вест е достапна и на: Albanian English

Comments are closed.