Одделението за стратешко планирање ги врши работите и задачите што се однесуваат на: работи поврзани со процесот на среднорочно планирање на политиките и активностите на министерството и органите во состав и нивно усогласување со буџетскити утврдени износи согласно Прирачникот за изработка на стратешкиот план, Методологијата за стратешко планирање и подготвување на годишна програма за работа на Владата на РСМ преку: дефинирање, следење и ревидирање на мисијата и визијата на министерството согласно текот и резултатите од реформските процеси; утврдување, дефинирање и ажурирање на среднорочни приоритети и цели на министерството, согласно целите и приоритетите на Владата на РСМ; анализирање на постојните внатрешни и надворешни состојби во областите од надлежност на министерството; изработка на ПЕСТ И СВОТ анализи; дефинирање на програми, подпрограми и проекти за постигнување на проектирани среднорочни цели; формулирање на стратегии за секоја дефинирана програма; дефинирање на мерки, активности и идентификација на потенцијални ризици за секоја програма; утврдување и усогласување на фискалните импликации за секоја програма со буџетските средства за реализација на дефинираните програми; изработка на план за спроведување на програмите и проекти за постигнување на целите и приоритетите; идентификување и дефинирање на показатели на успешност и дефинирање на механизми за следење на имплементацијата; спроведување на мониторинг и евалуација на постигнувањата; изработка на мислења, информации, годишни и квартални извештаи на реализацијата и постигнувањата на стратешките планови; остварување на соработка со институции, други органи на државна управа и заинтересирани страни за изработка на хоризонтални програми; координирање на секторските активности при изработка на програмите и проектите со буџетските аналитичари, одделението за управување со човечки ресурси, Секторот за буџети и фондови и Секторот за правни и административни работи; ревидирање на нацрт стратешки план согласно донесен буџет за тековната фискална година; подготовка на скратена верзија на донесен стратешки план на министерството и негова подготовка за објавување на веб страната на министерството; подготовка на предлог иницијативи за Годишна програма за работа на Влада за прашања од надлежност на министерството и врши и други работи од надлежност на Министерството и органите во состав.

Контакт:

Станика Филипова, раководител на одделение
телефон: 02/3255-555
е-пошта: stanika.filipova@finance.gov.mk

Јасмина Петреска, советник
телефон: 02/3255-655
е-пошта: jasmina.petreska@finance.gov.mk

Елмединe Дургути, помлад соработник
телефон: 02/3255-649
е-пошта: elmedine.durguti@finance.gov.mk

Оваа вест е достапна и на: Albanian English

Comments are closed.