Правилник за формата и содржината на известувањето („Службен весник на Република Македонија“ бр.41/16)

Правилник за формата и содржината на прекршочниот платен налог („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.237/21) -вон сила

Правилник за содржина на прекршочниот платен налог и на евиденцијата за издадените прекршочните платени налози и за исходот на покренатите постапки („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.203/23)

Правилник за формата, содржината и начинот на водење на евиденцијата за податоците кои се однесуваат на спроведените финансиски инспекции („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.29/24)

Правилник за формата и содржината на образецот за службената легитимација на финансискиот инспектор, како и начинот на нејзиното издавање, одземање и замена („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.29/24)

Правилник за формата и содржината на образецот за лиценца за финансиски инспектор („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.79/24)

Правилник за начинот на спроведување на испитот за стекнување лиценца за финансиски инспектор („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.79/24)

Правилникот за начинот на ангажирање на обучувачите за спроведување на обуките за стекнување лиценца за финансиски инспектор

Програма за полагање испит за стекнување лиценца за финансиски инспектор („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.29/24)

Упатство за начинот на утврдување на приоритетноста на пријавите

Исправка на Упатство за начинот на утврдување на приоритетноста на пријавите

Тарифник за утврдување на висината на паричниот надоместок за обучувачи за специјализирана обука за финансиски инспектор

Тарифник за утврдување на висината на паричниот надоместок за обучувачи на обуката за стекнување лиценца за финансииски инспектор

Тарифник за утврдување  на висината на надоместокот на трошоците за организирање и спроведување на обуката за стекнување лиценца за финансиски инспектор

 

Оваа вест е достапна и на: Albanian English

Comments are closed.