Финансиски прашања

Примарна задача на Секторот за финансиски прашања претставува вршење работи кои се однесуваат на сметководствено финансиското работење, буџетската координација и контрола.

Во рамки на Секторот е опфатена сметководствена евиденција, финансиско материјално работење, изготвување и пресметка на плати, благајничко работење, прием, евидентирање и издавање потрошен канцелариски материјал, потрошен материјал за техничка опрема, средства за хигиена и други средства за работа; изготвување на предлог буџетот на Министерството, изготвување финансиски планови, предлози за пренамени и ребаланс на буџетот на Министерството, спроведување на ex-ante и ex-post финасиска контрола.

Вера Проковиќ

Раководител на сектор

02/3255-517
verica.prokovic@finance.gov.mk

Аница Иваноска-Стрезовски

Помошник раководител на сектор

02/3255-519
anica.ivanoska@finance.gov.mk

Маја Аргировска

Помошник раководител на сектор

02/3255-546
maja.argirovska@finance.gov.mk

Тања Трипуновска

Помошник раководител на сектор

02/3255-518
tanja.kostovska@finance.gov.mk

Одделенија

Тоше Пановски

Одделение за буџет и буџетска политика

02/3255-520
tose.panovski@finance.gov.mk

Љубица Јовчевска

Одделение за буџети на фондови

02/3255-531
ljubica.jovceska@finance.gov.mk

Вукица Савевска

Одделение за буџети на единиците на локалната самоуправа

02/3255-535
vukica.saveska@finance.gov.mk

Маја Аргировска

Одделение за анализи

02/3255-546
maja.argirovska@finance.gov.mk

Весна Крапчовска

Одделение за јавни претпријатија и агенции

02/3255-550
vesna.krpacovska@finance.gov.mk

Исак Синани

Одделение за планирање и следење на јавните инвестиции

02/3255-544
isak.sinani@finance.gov.mk

Оваа вест е достапна и на: Albanian English

Comments are closed.