Me qëllim të rritjes së transparencës dhe llogaridhënies në prokurimet publike të SEFP, është prezantuar  mundësia e publikimit të kontratave të prokurimit publik në procedurat për dhënien e kontratës së prokurimit publik, me çka i gjithë opinioni do të ketë qasje në të njejtat.

Kontrata e prokurimit publik bashkangjitet në hapin e fundit të formularit të Njoftimit për kontratën e lidhur dhe pas njoftimit, ajo është në dispozicion në faqen publike të BPFB përmes menusë Njoftimet – Njoftimi për kontratën e lidhur. Dokumenti mund të shkarkohet përmes kolonës Dokumente në lidhjen “Trego” ose në vetë dosjen e njoftimeve.

https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/Home.aspx#/home

 

Ky lajm është në dispozicion edhe në: Macedonian English

Comments are closed.

Close Search Window