Deutsche Bank

Ligji për garanci të Republikës së Maqedonisë të detyrimeve sipas Marrëveshjes së huasë për projektin “Modernizimi i bllokut 1 në TE Bitolla ”, që do të lidhet ndërmjet Dojçe Bankës dhe SHA ELEM, publikuar në “Gazetën Zyrtare të RM” nr. 152/13;

Ligji për garanci të Republikës së Maqedonisë të detyrimeve sipas Marrëveshjes së huasë për projektin “Modernizimi i bllokut 2 dhe bllokut 3 në TE Bitolla”, që do të lidhet ndërmjet Dojçe Bankës dhe SHA ELEM, publikuar në “Gazetën Zyrtare të RM” nr. 106/12;

Ligji për garanci të Republikës së Maqedonisë të detyrimeve sipas Marrëveshjes së huasë, dedikuar për financimin e projektit “Sistemi kryesor transportues nga MS Brod Gneotino deri në Suvodoll LOT 3”, që do të lidhet ndërmjet Dojçe Bankës dhe SHA ELEM, publikuar në “Gazetën Zyrtare të RM” nr. 18/11;

Banka Evropiane për Rindërtim dhe Zhvillim (BERZH)

Ligj i garancisë së Republikës së Maqedonisë së Veriut për detyrimet sipas Marrëveshjes së huasë për financimin e Projektit TEN-T për autostradën nga Shkupi deri në kufirin me Kosovën, që do të lidhet ndërmjet Bankës Evropiane për Rindërtim dhe Zhvillim dhe Ndërmarrjes Publike për Rrugë Shtetërore, publikuar në “Gazetën Zyrtare të RMV” nr.150/22;

Ligj i garancisë së Republikës së Maqedonisë së Veriut të detyrimeve sipas Marrëveshjes së huasë për financimin e Projektit të EMV-së lidhur me tranzicionin në fotovoltaikë solarë, që do të lidhet midis Bankës Evropiane për Rindërtim dhe Zhvillim dhe Shoqatës Aksionare për prodhimin e energjisë elektrike Elektranat e Maqedonisë së Veriut, në pronësi të shtetit, Shkup, publikuar në “Gazetën Zyrtare të RMV” nr.150/22;

Ligj i garancisë së Republikës së Maqedonisë së Veriut të detyrimeve sipas marrëveshjes së huasë për financimin e Korridorit Rrugor VIII – Faza I e projektit, që do të lidhet midis Bankës Europiane për Rindërtim dhe Zhvillim dhe Ndërmarrjes Publike të Rrugëve Shtetërore, publikuar në “Gazetën Zyrtare të RMV” nr. 288/21;

Ligji për garanci të Republikës së Maqedonisë së Veriut për detyrimet sipas Marrëveshjes së huasë, dedikuar për financimin e Projektit për ndërtim dhe instalim të sistemit elektronik për arkëtim të taksave rrugore përgjatë Korridorit VIII dhe autostradës Milladinovc – Shtip, që do të lidhet ndërmjet Bankës Evropiane për Rindërtim Zhvillim dhe Ndërmarrjes Publike për Rrugë Shtetërore, publikuar në “Gazetën Zyrtare të RMV” nr. 124/19;

Ligji për garanci të Republikës së Maqedonisë të detyrimeve sipas Marrëveshjes së huasë për financimin e furnizimit të autobusëve të rinj për Qytetin e Shkupit, që do të lidhet ndërmjet Bankës Evropiane për Rindërtim Zhvillim  dhe Ndërmarrjes së Transportit Publik Shkup, publikuar në “Gazetën Zyrtare të RM” nr. 7/19;

Ligji për shfuqizimin e Ligjit për garanci të Republikës së Maqedonisë të detyrimeve sipas Marrëveshjes së huasë për financimin e projektit HE Ura e Boshkos, që do të lidhet ndërmjet Bankës Evropiane për Rindërtim dhe Zhvillim dhe SHA ELEM, publikuar në “Gazetën Zyrtare të RM” nr. 198/18;

Ligji për garanci të Republikës së Maqedonisë të detyrimeve sipas Marrëveshjes së huasë për financimin e aksit rrugor Kriva Pallankë – Deve Bair (kufiri me Bullgarinë), që do të lidhet ndërmjet Bankës Evropiane për Rindërtim Zhvillim dhe Ndërmarrjes Publike për Rrugë Shtetërore, publikuar në “Gazetën Zyrtare të RM” nr. 163/18;

Ligji për garanci të Republikës së Maqedonisë të detyrimeve sipas Marrëveshjes së huasë për financimin e aksit rrugor Shtip – Radovish, që do të lidhet ndërmjet Bankës Evropiane për Rindërtim dhe Zhvillim NP për rrugë shtetërore, publikuar në “Gazetën Zyrtare të RM” nr. 194/15;

Ligji për ndryshimin e Ligjit për garanci të Republikës së Maqedonisë të detyrimeve sipas Marrëveshjes së huasë për financimin e Programit për rrugë nacionale, që do të lidhet ndërmjet Bankës Evropiane për Rindërtim dhe Zhvillim dhe Ndërmarrjes Publike për Rrugë Shtetërore, publikuar në “Gazetën Zyrtare të RM” nr. 194/15;

Ligji për plotësimin e Ligjit për garanci të Republikës së Maqedonisë të detyrimeve sipas Marrëveshjes së huasë për Projektin “Furnizimi i mjeteve të reja tërheqëse dhe mjetet tërheqëse në HM Transport SHA-Shkup”, që do të lidhet ndërmjet Bankës Evropiane për Rindërtim  dhe Zhvillim dhe HM Transport SHA – Shkup, publikuar në “Gazetën Zyrtare të RM” nr. 10/15;

Ligji për plotësimin e Ligjit për garanci të Republikës së Maqedonisë të detyrimeve sipas Marrëveshjes së huasë për financimin e Programit për rrugë nacionale, që do të lidhet ndërmjet Bankës Evropiane për Rindërtim dhe Zhvillim dhe Ndërmarrjes Publike për Rrugë Shtetërore, publikuar në “Gazetën Zyrtare të RM” nr. 10/15; 

Ligji për garanci të Republikës së Maqedonisë të detyrimeve sipas Marrëveshjes së huasë për financimin e Programit për rrugë nacionale, që do të lidhet ndërmjet Bankës Evropiane për Rindërtim dhe Ndërmarrjes Publike për Rrugë Shtetërore, publikuar në “Gazetën Zyrtare të RM” nr. 178/14; 

Ligji për huamarrje të M-MAV SHA – Shkup me hua nga Banka Evropiane për Rindërtim dhe Zhvillim sipas Marrëveshjes për hua për Projektin për mbindërtimin e sistemit maqedonas për navigacion ajror – faza e dytë pgRnci shtetërore, publikuar në “Gazetën Zyrtare të RM” nr. 120/13; 

Ligji për garanci të Republikës së Maqedonisë të detyrimeve sipas Marrëveshjes së huasë për Projektin “Furnizimi i mjeteve të reja tërheqëse dhe mjetet tërheqëse në HM Transport SHA-Shkup”, që do të lidhet ndërmjet Bankës Evropiane për Rindërtim dhe HM Transport SHA – Shkup, publikuar në “Gazetën Zyrtare të RM” nr. 121/12;

Ligji për garanci të Republikës së Maqedonisë të detyrimeve sipas Marrëveshjes së huasë për Projektin HE Ura e Boshkos, që do të lidhet ndërmjet Bankës Evropiane për Rindërtim dhe Zhvillim dhe SHA ELEM, publikuar në “Gazetën Zyrtare të RM” nr. 134/11; 

Ligji për garanci të Republikës së Maqedonisë sipas Marrëveshjes së huasë, të lidhur ndërmjet Bankës Evropiane për Rindërtim dhe Zhvillim dhe NP Elektroekonomia e Maqedonisë për realizimin e Projektit në sektorin e energjetikës, publikuar në “Gazetën Zyrtare të RM” nr. 13/06; 

Ligji për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për garanci të Republikës së Maqedonisë sipas Marrëveshjes së huasë, që do të lidhet ndërmjet Bankës Evropiane për Rindërtim dhe Zhvillim dhe Elektroekonomia e Maqedonisë SHA për realizimin e Projektit në ndërtimin e largëpërçuesit prej 400 KV prej Shtipi (Republika e Maqedonisë), deri në Cërvina Mogillë (Republika e Bullgarisë), publikuar në “Gazetën Zyrtare të RM” nr. 46/05; 

Ligji për garantimin e kthimit të mjeteve të cilat Banka Evropiane për Rindërtim dhe Zhvillim i vë në dispozicion të Qeverisë së Republikës së Maqedonisë në procesin e paraprivatizimit për fitimin e aksioneve gjatë privatizimit të SHA EEM, publikuar në “Gazetën Zyrtare të RM” nr. 68/04; 

Ligji për garanci të Republikës së Maqedonisë sipas Marrëveshjes së huasë, që do të lidhet ndërmjet Bankës Evropiane për Rindërtim dhe Zhvillim dhe Elektroekonomia e Maqedonisë SHA për realizimin e Projektit në ndërtimin e largëpërçuesit prej 400 KV prej Shtipi (Republika e Maqedonisë), deri në Cërvina Mogillë (Republika e Bullgarisë), publikuar në “Gazetën Zyrtare të RM” nr. 72/03; 

Ligji për garanci të Republikës së Maqedonisë sipas Marrëveshjes së huasë që do të lidhet ndërmjet Bankës Evropiane për Rindërtim dhe Zhvillim dhe Fondit për rrugë magjistrale dhe rajonale të Republikës së Maqedonisë për realizimin e projektit për rrugë II (ndërtimi i Qarkores rreth Shkupit dhe aksit Smokvicë – Gjevgjeli), publikuar në “Gazetën Zyrtare të RM” nr. 42/03; 

Banka Evropiane e Investimeve (BEI)

Ligj për garanci të Republikës së Maqedonisë së Veriut sa i përket detyrimeve nga marrëveshja financiare e destinuar për financimin e projektit “Interkonektor i përçimit të gazit natyror Greqi – Maqedonia e Veriut, pjesa e Maqedonisë së Veriut” që do të nënshkruhet ndërmjet Bankës Evropiane të Investimeve dhe Shoqërisë Aksionare për Kryerjen e Veprimtarive Energjetike – Resurse Energjetike Nacionale Shkup, në pronësi të shtetit, publikuar në “Gazetën Zyrtare të RMV” nr. 288/21;  

Ligj i garancisë së Republikës së Maqedonisë së Veriut ndaj detyrimeve sipas marrëveshjes financiare Përgjigjja KOVID-19 e Maqedonisë së Veriut dhe e BZHMV-së, e paracaktuar për financimin e ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme dhe ndërmarrjeve të mesme të kapitalizuara të tregut, që do të lidhet mes Bankës Europiane të Investimeve dhe Bankës së Zhvillimit të Maqedonisë së Veriut sha Shkup, publikuar në “Gazetën Zyrtare të RMV” nr. 122/21;

Ligji për garanci të Republikës së Maqedonisë të detyrimeve sipas Marrëveshjes financiare, dedikuar për financimin e ndëmarrjeve të vogla dhe të mesme dhe projekte të tjera prioritare – faza V, që do të lidhet ndërmjet Bankës Evropiane Investuese dhe Bankës së Maqedonisë për mbështetje të zhvillimit, publikuar në “Gazetën Zyrtare të RM” nr. 163/18;

Ligji për garanci të Republikës së Maqedonisë të detyrimeve sipas Marrëveshjes financiare për sigurimin e huasë, dedikuar për financimin e ndëmarrjeve të vogla dhe të mesme dhe projekte të tjera prioritare – faza IV, që do të lidhet ndërmjet Bankës Evropiane Investuese dhe Bankës së Maqedonisë për mbështetje të zhvillimit, publikuar në “Gazetën Zyrtare të RM” nr. 188/13;

Ligji për garanci të Republikës së Maqedonisë të detyrimeve sipas Marrëveshjes financiare, dedikuar për financimin e ndëmarrjeve të vogla dhe të mesme dhe projekte të tjera prioritare – faza III, që do të lidhet ndërmjet Bankës Evropiane Investuese dhe Bankës së Maqedonisë për mbështetje të zhvillimit, publikuar në “Gazetën Zyrtare të RM” nr. 84/12;

Ligji për garanci të Republikës së Maqedonisë të detyrimeve sipas Marrëveshjes financiare, dedikuar për financimin e ndëmarrjeve të vogla dhe të mesme dhe projekte të tjera prioritare – faza II, që do të lidhet ndërmjet Bankës Evropiane Investuese dhe Bankës së Maqedonisë për mbështetje të zhvillimit, publikuar në “Gazetën Zyrtare të RM” nr. 134/11;

Ligji për garanci të Republikës së Maqedonisë të detyrimeve sipas Marrëveshjes financiare, dedikuar për financimin e ndëmarrjeve të vogla dhe të mesme dhe projekte të tjera prioritare, që do të lidhet ndërmjet Bankës Evropiane Investuese dhe Bankës së Maqedonisë për mbështetje të zhvillimit, publikuar në “Gazetën Zyrtare të RM” nr. 77/09;

Ligji për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për garanci të Republikës së Maqedonisë sipas Marrëveshjes financiare për hua që do të lidhet ndërmjet Bankës Evropiane Investuese dhe Elektroekonomia e Maqedonisë SHA për realizimin e Projektit për ndërtimin e trafostacioneve në Republikën e Maqedonisë, publikuar në “Gazetën Zyrtare të RM” nr. 46/05;

Ligji për garanci të Republikës së Maqedonisë sipas Marrëveshjes financiare për hua që do të lidhet ndërmjet Bankës Evropiane Investuese dhe Elektroekonomia e Maqedonisë SHA për realizimin e Projektit për ndërtimin e trafostacioneve në Republikën e Maqedonisë, publikuar në “Gazetën Zyrtare të RM” nr. 72/03;

Banka kineze për Eksport – Import

Ligji për garanci të Republikës së Maqedonisë së Veriut lidhur të detyrimeve sipas Marrëveshjes së huasë për financim shtesë për Projektin e ndërtimit e autostradës – aksi Kërçovë – Ohër, që do të lidhet ndërmjet Bankës kineze për Eksport – Import dhe Ndërmarrjes Publike për Rrugë Shtetërore, publikuar në “Gazetën Zyrtare të RMV” nr. 244/19;

Ligji për garanci të Republikës së Maqedonisë së detyrimeve sipas Marrëveshjes së huasë për “Projektin e ndërtimit të autostradës – aksi Milladinovc”, që do të lidhet ndërmjet Bankës kineze për Eksport Import dhe NP për Rrugë Shtetërore, publikuar në “Gazetën Zyrtare të RM” nr. 149/13;

Ligji për garanci të Republikës së Maqedonisë së detyrimeve sipas Marrëveshjes së huasë për “Projektin e ndërtimit të aksit Kërçovë – Ohër, që do të lidhet ndërmjet Bankës kineze për Eksport – Import dhe NP për Rrugë Shtetërore, publikuar në “Gazetën Zyrtare të RM” nr. 149/13;

Banka kineze dhe kompania CWE

Ligji për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për garanci të Republikës së Maqedonisë sipas marrëveshjeve për hua të projektit HEC “Kozjak” me Bankën koneze dhe firmën CWE (China International Water & Electric Corp.), publikuar në “Gazetën Zyrtare të RM” nr. 13/06;

Banka e Kredive për Rindërtim KfW

Ligj i garancisë së Republikës së Maqedonisë së Veriut për detyrimet sipas Marrëveshjes së huas lidhur me financimin e Programit të energjisë së ripërtëritshme EMV – Komponenti I: Rivitalizimi i hidrocentraleve, që do të lidhet ndërmjet Bankës Kreditore për Rindërtim – KFV dhe Shoqërisë Aksionare të prodhimit të Energjisë Elektrike Elektranat e Maqedonisë së Veriut, në pronësi shtetërore, Shkup, publikuar në “Gazetën Zyrtare të RMV” nr.39/23;

Ligji për garanci të Republikës së Maqedonisë së detyrimeve sipas Marrëveshjes së huasë, dedikuar për financimin e projektit “Parku i turbinave me erë Bogdanc – faza e dytë” që do të lidhet ndërmjet Bankës Kreditore për Rindërtim – KFV dhe SHA ELEM, publikuar në “Gazetën Zyrtare të RM” nr. 228/18;

Ligji për garanci të Republikës së Maqedonisë së detyrimeve sipas Marrëveshjes së huasë për financimin e projektit Ngrohtorja e Manastirit, që do të lidhet ndërmjet Bankës Kreditore për Rindërtim – KFV dhe SHA ELEM, publikuar në “Gazetën Zyrtare të RM” nr. 225/15;

Ligji për garanci të Republikës së Maqedonisë së detyrimeve sipas Marrëveshjes së huasë, dedikuar fnancim shtesë të projektit “Parku i turbinave me erë Bogdanc”, që do të lidhet ndërmjet Bankës Kreditore për Rindërtim – KFV dhe SHA ELEM, publikuar në “Gazetën Zyrtare të RM” nr. 93/13;

Ligji për garanci të Republikës së Maqedonisë së detyrimeve sipas Marrëveshjes së huasë, dedikuar për fnancimin e projektit “Parku i turbinave me erë Bogdanc”, që do të lidhet ndërmjet Bankës Kreditore për Rindërtim – KFV dhe SHA ELEM, publikuar në “Gazetën Zyrtare të RM” nr. 45/11;

Ligji për garanci të Republikës së Maqedonisë së detyrimeve sipas Marrëveshjes së huasë, dedikuar për fnancimin e projektit “Rehabilitimi i gjashtë hidrocentraleve ”, që do të lidhet ndërmjet Bankës Kreditore për Rindërtim – KFV dhe SHA ELEM, publikuar në “Gazetën Zyrtare të RM” nr. 118/10;

Ligji për garanci të Republikës së Maqedonisë së detyrimeve sipas Marrëveshjes për hua dhe financim, dedikuar për përshpejtimin e zhvillimit të ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme në Republikën e Maqedonisë, që do të lidhet ndërmjet Bankës së Maqedonisë për mbështetje të zhvillimit dhe Bankës Kreditore për Rindërtim nga RF e Gjermanisë, publikuar në “Gazetën Zyrtare të RM” nr. 69/04;

Banka Ndërkombëtare për Rindërtim dhe Zhvillim (Banka Botërore)

Ligji për plotësimin e Ligjit për garanci të Republikës së Maqedonisë për detyrimet sipas Marrëveshjes së huasë për financimin e projektit për mbindërtim dhe zhvillim të rrugëve, që do të lidhet ndërmjet Bankës Ndërkombëtare për Rindërtim dhe Zhvillim – Bankës Botërore dhe NP për rrugë shtetërore, publikuar në “Gazetën Zyrtare të RM” nr. 194/15;

Ligji për garanci të Republikës së Maqedonisë për detyrimet sipas Marrëveshjes së huasë për financimin e Projektit për mbindërtim dhe zhvillim të rrugëve, që do të lidhet ndërmjet Bankës Ndërkombëtare për Rindërtim dhe Zhvillim – Bankës Botërore dhe NP për rrugë shtetërore, publikuar në “Gazetën Zyrtare të RM” nr. 129/15;

Ligji për plotësimin e Ligjit për garanci të Republikës së Maqedonisë për detyrimet sipas Marrëveshjes së huasë për financimin e Projektit për rehabilitimin e rrugëve magjistrale dhe rajonale, që do të lidhet ndërmjet Bankës Ndërkombëtare për Rindërtim dhe Zhvillim – Bankës Botërore dhe Ndërmarrjes Publike për Rrugë Shtetërore, publikuar në “Gazetën Zyrtare të RM” nr. 10/15;

Ligji për garanci të Republikës së Maqedonisë për detyrimet sipas Marrëveshjes së huasë për financimin e Projektit për rehabilitimin e rrugëve magjistrale dhe rajonale, që do të lidhet ndërmjet Bankës Ndërkombëtare për Rindërtim dhe Zhvillim – Bankës Botërore dhe Ndërmarrjes Publike për Rrugë Shtetërore, publikuar në “Gazetën Zyrtare të RM” nr. 116/14;

Ligji për garanci të Republikës së Maqedonisë për detyrimet sipas Marrëveshjes së ndërmarrë dhe të ndryshuar të huasë për Projektin për përmirësimin e rrjetit ekzistues rrugor rajonal dhe lokal, që do të lidhet ndërmjet Bankës Ndërkombëtare për Rindërtim dhe Zhvillim – Bankës Botërore dhe Ndërmarrjes Publike për Rrugë Shtetërore, publikuar në “Gazetën Zyrtare të RM” nr. 93/13;

Ligji për garanci të Republikës së Maqedonisë për detyrimet sipas Marrëveshjes së huasë për financim shtesë të Projektit për SHA MEPSO, që do të lidhet ndërmjet Bankës Ndërkombëtare për Rindërtim dhe Zhvillim – Bankës Botërore dhe SHA MEPSO, publikuar në “Gazetën Zyrtare të RM” nr. 47/11;

Ligji për garanci të Republikës së Maqedonisë për detyrimet sipas Marrëveshjes së huasë për financimin e punëve paraprake dhe përgatitore për Projektin “Fusha e Llukovës dhe sjellja e ujërave të Korabit” që do të lidhet ndërmjet Bankës Ndërkombëtare për Rindërtim dhe Zhvillim – Bankës Botërore dhe SHA ELEM, publikuar në “Gazetën Zyrtare të RM” nr. 45/11;

Ligji për garanci të Republikës së Maqedonisë sipas Marrëveshjes së huasë, dedikuar për Projektin për reforma në hekurudhë, që do të lidhet ndërmjet hekurudhave të Maqedonisë Transport SHA – Shkup dhe Bankës Ndërkombëtare për Rindërtim dhe Zhvillim, publikuar në “Gazetën Zyrtare të RM” nr. 17/08;

Ligji për garanci të Republikës së Maqedonisë sipas Marrëveshjes së huasë, dedikuar për Projektin për reforma në hekurudhë, që do të lidhet ndërmjet NP Hekurudhat e Maqedonisë Infrastruktura – Shkup dhe Bankës Ndërkombëtare për Rindërtim dhe Zhvillim, publikuar në “Gazetën Zyrtare të RM” nr. 17/08;

Ligji për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për garanci të Republikës së Maqedonisë sipas Marrëveshjes së huasë për Projektin e përmirësimit të sistemit energjetik nga Banka Ndërkombëtare për Rindërtim dhe Zhvillim, publikuar në “Gazetën Zyrtare të RM” nr. 13/06;

Ligji për garanci të Republikës së Maqedonisë për detyrimet e Marrëveshjes së huasë dedikuar për Projektin për reforma në hekurudhë, që do të lidhet ndërmjet NP Hekurudhat e Maqedonisë dhe Bankës Ndërkombëtare për Rindërtim dhe Zhvillim, publikuar në “Gazetën Zyrtare të RM” nr. 109/05;

Të ndryshme

Ligji për garanci të Republikës së Maqedonisë për detyrimet e “Marrëveshjes për rregullimin e borxhit të hekurudhave të Maqedonisë Transport SHA Shkup si trashëgimtar juridik të NP Hekurudhat e Maqedonisë Shkup ndaj Hekurudhave të Hungarisë MAV SA për periudhën 1991-1995, publikuar në “Gazetën Zyrtare të RM” nr. 142/08;

Ky lajm është në dispozicion edhe në: Macedonian English

Comments are closed.