Секторот за централно финансирање и склучување договори има посебна интернет страница на која се објавуваат сите релевантни информации за искористувањето на ИПА помошта во Република Северна Македонија – cfcd.finance.gov.mk.

Секторот за централно финансирање и склучување договори (ЦФЦД) е сектор во рамките на Министерството за финансии на Република Северна Македонија, кој е надлежен за стабилно финансиско управување проекти кои се финансираат од страна на следниве ИПА компоненти:

  • ИПА Компонента I – Помош во период на транзиција и градење институции
  • ИПА Компонента III – Регионален развој
  • ИПА Компонента IV – Развој на човечки ресурси

ЦФЦД претставува водечко тело во рамките на Оперативните структури за ИПА Компонентите I, III и IV, како и надлежен орган кој ќе врши склучување договори, и кој е единствено одговорен за спроведување на тендерирските постапки и плаќања поврзани со проекти финансирани од ЕУ.

Раководителот на ЦФЦД во исто време е назначен и за програмски службеник за авторизација (ПАО) за ИПА Компонента I, како и раководител на оперативна структура (ХОС) за ИПА Компонента III и IV.

Задачите кои се однесуваат на програмирање, техничка имплементација и следење на реализацијата на договорите се делегирани на надлежните линиски министерства/ институции – кориснички, со Оперативен договор потпишан од страна на ПАО/ХОС и вишите програмски службеници СПО/ ИПА координатори.

ЦФЦД ја надгледува реализацијата на проектите, а ПАО/ХОС ја задржува целосната одговорност за реализација на истите и обезбедува ефективно надгледување за соодветна реализација на задачите делегирани од страна на СПО/ИПА координаторите.

Лица за контакт:

Раководител на сектор
Нита Хајрулаи
Т: 02 3255 374
nita.hajrullai@finance.gov.mk

Помошник раководител на сектор
Дафинка Јаќовска-Велкоска
Т: 02 3255 378
dafinka.jakovska-velkoska@finance.gov.mk

Помошник раководител на сектор
Татјана Калиновчиќ-Трајковска
Т: 02 3255 416
tatjana.kalinovcic@finance.gov.mk

Помошник раководител на сектор
Драган Томовски
Т: 02 3255 696
dragan.tomovski@finance.gov.mk

Одделенија

Одделение за ЕУ јавни набавки и склучување договори
Александра Маџевска-Сараќинчева, Раководител на одделение
Т: 02 3255 792
aleksandra.madjevska@finance.gov.mk

Одделение за следење на проекти
Сања Наумовска, Раководител на одделение
Т: 02 3255 316
sanja.naumovska@finance.gov.mk

Одделение за финансиски работи
Симона Јосифоска, Раководител на одделение
Т: 02 3255 388
simona.josifoska@finance.gov.mk

Одделение за контрола на квалитет
Муарем Азизи, Раководител на одделение
Т: 02 3255 384
muarem.azizi@finance.gov.mk

Одделение за општи работи
Низамедин Шабан, Раководител на одделение
Т: 02 3255 638
nizamedin.saban@finance.gov.mk

Ky lajm është në dispozicion edhe në: Macedonian English

Comments are closed.