Sektori i Menaxhimit të Borxhit Publik

 

Sektori i Menaxhimit të Borxhit Publik kryen punë që lidhen me menaxhimin e portofolit të borxhit ekzistues; financimin më efikas të nevojave për huamarrje; humarrje në tregjet vendore dhe ato të jashtme përmes negociatave dhe nënshkrimit të kredive dhe emetimit të garancive të lidhura me projektet e institucioneve financiare ndërkombëtare; aktivitetet e procesimit dhe shlyerjes së transaksioneve, si dhe funksionet administrative; realizimin e funksionit deciziv të kontrollit në menaxhimin e portofolit të humarrjes, ndërmarrjen e aktiviteteve dhe masave lidhur me servisimin në kohë të borxhit publik mbi detyrimet të cilat paguhen nga llogaria e Buxhetit të Republikës së Maqedonisë së Veriut, ndarjen – Funksionet e shtetit; ofrimin e udhëzimeve te Sektori i Thesarit për realizimin në kohë të pagesave të lidhura me borxhin publik vendor ose garancitë; zhvillimin e politikës dhe strategjisë për menaxhimin e borxhit publik duke marrë parasysh risqet dhe kostot, ndjekjen e implementimit të portofolit në krahasim me targetet dhe mirëmbajtjen e mekanizmave për monitorimin dhe kontrollin e risqeve; përgatitjen dhe zhvillimin e strategjisë së menaxhimit të borxhit dhe parave të gatshme (cash)  dhe çështjet e tjera në lidhje me menaxhimin e borxhit publik.

 

Kontaktet kryesore:

 

Këshilltar shtetëror i menaxhimit të borxhit publik

Dejan Nikollovski

Telefon: ++389 2 3255 411,

Email: dejan.nikolovski@finance.gov.mk

 

Ndihmësudhëheqëse sektori

Sanja Manasijeviq Mançeva

Telefon: ++389 2 3255 430,

Email: sanja.manasijevic-manceva@finance.gov.mk

 

Renata Davitkova Pançeva

Telefon: ++389 2 3255 426,

Email: renata.davitkova-panceva@finance.gov.mk

 

Njësia e Humarrjes

 

Zagorka Jovanovska, udhëheqëse njësie

Telefon: ++389 2 3255 777,

Email: zagorka.jovanovska@finance.gov.mk

 

Milena Stoillevska,

Telefon: ++389 2 3255 612,

Email: milena.stoilevska@finance.gov.mk

 

Lea Matevska

Telefon: ++389 2 3255 376,

Email: lea.matevska@finance.gov.mk

 

 

Njësia e Evidencës, Monitorimit dhe ServisimitObligimeve lidhur me Borxhin Publik

 

Miodrag Bogdanoviq, udhëheqës njësie

Telefon: ++389 2 3255 427,

Email: miodrag.bogdanovic@finance.gov.mk

 

Tanja Bobolinska

Telefon: ++389 2 3255 639,

Email: tanja.bobolinska@finance.gov.mk

 

Sonja Stevanoviq

Telefon: ++389 2 3255 429,

Email: sonja.stevanovic@finance.gov.mk

 

Sara Mlladenovska

Telefon: ++389 2 3255 596,

Email: sara.petkovska@finance.gov.mk

 

 

Njësia e Dhënies së Pëlqimeve të Huamarrjes së Bartësve të Borxhit Publik

 

Biljana Markoviq, udhëheqëse njësie

Telefon: ++389 2 3255 423,

Email: biljana.krusarovska@finance.gov.mk

 

Martin Apostolloski

Telefon: ++389 2 3255 463,

Email: martin.apostoloski@finance.gov.mk

 

Biserka Karanfilova

Telefon: ++389 2 3255 622,

Email: biserka.karanfilova@finance.gov.mk

 

Viktor Cvetiq

Telefon: ++389 2 3255 528,

Email: viktor.cvetikj@finance.gov.mk

 

 

 

Njësia e Politikave të Menaxhimit të Borxhit Publik dhe Analizave të Riskut

 

Resmie Aliu

Telefon: ++389 2 3255 433,

Email: resmije.aljiu@finance.gov.mk

Ky lajm është në dispozicion edhe në: Macedonian English

Comments are closed.