Legjislacioni

Ligji për kontrollin publik të brendshëm financiar (90/2009)

Ligji për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për kontroll të brendshëm publik financiar(188/13)

Udhëzime për përgatitjen e një plani aksional për zbatimin e Kontrollit të Brendshëm Financiar Publik,

Formulari për përgatitjen e një plani aksional për zbatimin e KBFP-së në nivelin e institucionit ,

Formulari për përgatitjen e një plani aksional për zbatimin e KBFP-së në nivelin e institucionit (word),

Ligji për Buxhetin – teksti i konsoliduar (64/2005, 4/2008, 103/2008; 156/2009, 95/2010, 180/2011, 171/2012 dhe 192/2015),

 

Ligji për Kontabilitetin për Buxhetet dhe Përdoruesit e Buxhetit – teksti i konsoliduar(61/2002, 98/2002, 81/2005, 24/2011 dhe 145/2015),

Rregullore për kontabilitetin e buxheteve dhe përdoruesve të buxhetit (teksti i konsoliduar),

Ligji për Prokurimin Publik (136/2007, 130/2008, 97/2010, 53/2011, 185/2011, 15/2013, 148/2013, 160/2013, 28/2014, 43/2014, 130/2014, 180/2014, 78/2015 и 192/2015)

 

 

Ligji për Parandalimin e Korrupsionit – teksti i konsoliduar(28/2002, 46/2004, 126/2006, 10/2008, 161/2008, 145/2010, 97/2015 dhe 148/2015),

 

Ligji për Financimin e Njësive të Vetëqeverisjes Lokale – teksti i konsoliduar (61/2004,96/2004, 67/2007, 156/2009, 47/2011 dhe 192/2015)

 

 

[/collapsed] [collapsed]

 

Menaxhimi financiar dhe kontrolli

 

Rregullore për mënyrën e kryerjes së aktiviteteve brenda kompetencës së Njësisë për Çështje Financiare – teksti i konsoliduar (147/10 dhe 34/11),

Standardet për kontrollin e brendshëm në sektorin publik (147/10),

Правилник за начинот за давање на овластувања (пречистен текст)147/10, 34/11,

Dekret për ndryshimin e dekretit mbi parimet për organizimin e brendshëm të organeve të administratës shtetërore (149/11),

Rregullore për mënyrën e zbatimit të proceseve të përgjithshme financiare – teksti i konsoliduar (147/10 и 34/11)

Rregullore për mënyrën e zbatimit të shpërndarjes së brendshme të buxhetit total të aprovuar, ndërmarrjen e detyrimeve financiare dhe ekzekutimin e pagesave (shembull për një ministri)

Rregullore për mënyrën e zbatimit të shpërndarjes së brendshme të buxhetit total të aprovuar, ndërmarrjen e detyrimeve financiare dhe ekzekutimin e pagesave (shembull për një ministri)

Manuali i Menaxhimit financiar dhe Kontrollit  – Kapitujt I – V
Manuali i Menaxhimit  financiar dhe Kontrollit Financiar – Kapitulli VI – Rregullorja
Manuali i Menaxhimit financiar dhe kontrollit
Manuali i Menaxhimit financiar dhe kontrollit – odt

Procedura për marrjen e detyrimeve financiare deri në 5000 euro,

Procedura për marrjen e detyrimeve financiare deri në 5000 euro,

Udhëzime për përgatitjen e  rregullores për organizimin dhe sistematizimin e sektorit për çështjet financiare

Organogrami i Sektorit për Çështjet Financiare në nivelin qendror

Organogrami i sektorit për çështje financiare në nivelin lokal,

Udhëzime për krijimin e menaxhimit financiar dhe kontrollit,

Lista kontrolluese për detyrimin financiar të ndërmarrë,

Vendimi për shpërndarjen e brendshme të buxhetit total të aprovuar ,

Udhëzime për kontabilitetin e kostos dhe menaxhimit,

Udhëzime për përgjegjësinë menaxheriale,

Udhëzime për zbatimin e Kornizës së Integruar të Kontrollit të Brendshëm COSO 2013

Modeli bazë i buxhetimit të bazuar në performancë

Manuali i Menaxhimit financiar dhe Kontrollit (Shkurt 2016)

 

[/collapsed] [collapsed]

Auditimi i brendshëm

 Rregullore për mënyrën e kryerjes së auditimit të brendshëm dhe mënyrën e raportimit të auditimit (136/10)

Standardet Ndërkombëtare për Performancën Profesionale të Auditimit të Brendshëm

Rregullore për Kartën e Auditimit të Brendshëm (136/10)

Karta e Auditimit të Brendshëm

Rregullore për kodin e etikës së auditorëve të brendshëm(136/10)

Organizimi dhe përshkrimi i punës në njësinë e auditimit të brendshëm

Manual i Auditimit të Brendshëm – Udhëzim për metodat dhe teknikat e auditimit të brendshëm

Vlerësimi i rrezikut në planifikimin e auditimitа

[/collapsed] [collapsed]

Raporti vjetor

Rregullore për formën dhe përmbajtjen e raporteve dhe deklaratën për cilësinë dhe gjendjen e kontrolleve të brendshme nga raporti vjetor financiar (147/10 dhe 34/11 и 113/14)

Rregullore për formën dhe përmbajtjen e raporteve dhe deklaratën për cilësinë dhe gjendjen e kontrolleve të brendshme nga raporti vjetor financiarј(147/10 и 34/11 и 113/14 )

Udhëzime për plotësimin e raportit vjetor mbi cilësinë dhe gjendjen e sistemit të menaxhimit financiar dhe kontrollit

Raporti vjetor për funksionimin e sistemit të kontrollit të brendshëm financiar publik për vitin 2013

Raporti vjetor për funksionimin e sistemit të kontrollit të brendshëm financiar publik për vitin 2014

Raporti vjetor për funksionimin e sistemit të kontrollit të brendshëm financiar publik për vitin 2015

Raporti vjetor për funksionimin e sistemit të kontrollit të brendshëm financiar publik për vitin 2016

Raporti vjetor për funksionimin e sistemit të kontrollit të brendshëm financiar publik për vitin 2017

Raporti vjetor për funksionimin e sistemit të kontrollit të brendshëm financiar publik për vitin 2018

Raporti vjetor për funksionimin e sistemit të kontrollit të brendshëm financiar publik për vitin 2019

Raporti vjetor për funksionimin e sistemit të kontrollit të brendshëm financiar publik për vitin 2020

Raporti vjetor për funksionimin e sistemit të kontrollit të brendshëm financiar publik për vitin 2021

[/collapsed] [collapsed]

Parandalimi i parregullsive

Dekreti për procedurën për parandalimin e parregullsive, mënyrën e bashkëpunimit reciprok, formën, përmbajtjen, afatet dhe mënyrën e raportimit të parregullsive (63/11),

Vendimi për emërimin e personit që raporton parregullsi dhe dyshime për mashtrim ose korrupsion (formularë)

Letër qarkore për emërimin e një personi i cili do të raportojë për parregullsi dhe mashtrim dhe korrupsion dhe krijimin e një departamenti / departamenti për çështje financiare

Vendim për emërimin e një personi përgjegjës për raportimin e parregullsive dhe dyshimet e mashtrimit ose korrupsionit në Ministrinë e Financave

[/collapsed] [collapsed]

Strategjia e kontrollit të brendshëm financiar publik

Strategjia për zhvillimin e kontrollit të brendshëm financiar publik në Republikën e Maqedonisë 2006 – 2008,

Strategjia për zhvillimin e kontrollit të brendshëm financiar publik në Republikën e Maqedonisë 2010 – 2012,

Strategjia për zhvillimin e kontrollit të brendshëm financiar publik në Republikën e Maqedonisë 2015-2017,

 

Përfundimi i Qeverisë për miratimin e Strategjisë për zhvillimin e kontrollit të brendshëm financiar publik në Republikën e Maqedonisë për periudhën 2015-2017,

Politika për kontrollin e brendshëm financiar në sektorin publik për periudhën nga 2019 deri në 2021

Plani aksional për periudhën nga 2019 deri në 2021

Korniza kohore për aktivitetet e planit aksional

Përfundimi i Qeverisë për miratimin e Politikës për kontrollin e brendshëm financiar në sektorin publik, me një Plan Veprimi për periudhën nga 2019 deri në 2021

[/collapsed] [collapsed]

Menaxhimi i riskut

 

Menaxhimi financiar dhe kontrolli dhe menaxhimi i rrezikut në praktikën Hollandeze,

 

Udhëzime për zbatimin e procesit të menaxhimit të riskut,

 

Udhëzime për zbatimin e procesit të menaxhimit të riskut,

 

Strategjia e menaxhimit të riskut (shembull ministria)

 

Udhëzime për Menaxhimin e Riskut – Mars 2015

 

Çfarë është menaxhimi i riskut.ppt

 

Menaxhimi i riskut (rreziqeve).ppt

Udhëzime për menaxhimin e riskut të mashtrimit dhe korrupsionit

Udhëzime për identifikimin e vendeve kritike të punës

[/collapsed] [collapsed]

Komitetet

Vendimi për krijimin e Komitetit për Menaxhimin dhe Kontrollin Financiar,

Vendimi për krijimin e Komitetit të Auditimit,

Rregullorja e Punës së Komitetit të Menaxhimit dhe Kontrollit Financiar,

Rregullorja e Punës së Komitetit të Auditimit,

 

[/collapsed] [collapsed]

Literatura shtesë

 

Управување со јавните расходи (види линк) http://www.oecd.org/dataoecd/5/59/39367695.pdf,

Прирачник за ревизија,

Прирачник за интерна контрола, внатрешна ревизија и превенција од измами во единиците на локална самоуправа,

Прирачник за финансиска ревизија,

Добредојдовте во светот на PIFC,

Меѓународни сметководствени стандарди за јавниот сектор,

Поимник на термини ЕУ,

Речник на поимите на ЕУ фондовите, англиски и хрватски.pdf,

Фактори за добро функционирање на внатрешната ревизија (статија),

Пишување на ревизорски извештаи (ЗФР),

Прирачник за техники на презентирање и држење на обуки,

Прирачник за стратешко планирање,

 

Прирачник за стратешко планирање (јануари 2014 година),

Методологија за стратешко планирање и подготвување на годишна програма за работа на Владата на Република Македонија (124/08)

Прирачник за креирање на политики,

Насоки за управување со проектен циклус, хрватски.pdf,

Прирачник за добра пракса во внатрешната ревизија ПЕМ ПАЛ, Босна и Херцеговина

 

Речник на термини од областа на управување со јавни финансии

Glossary  of public financial management

[/collapsed] [collapsed]

Испит за финансиски инспектор

Правилник за начинот на полагање на испитот за финансиски инспектор, како и формата и содржината на барањето за полагање на испит и на лиценцата за финансиски инспектор

Програма за начинот на полагање на испитот за добивање на лиценца за финансиски инспектор

Барање за полагање испит за финансиски инспектор

Прирачник за полагање испит за  добивање на лиценца за финансиски инспектор во јавниот сектор

Листа на кандидати и освоени бодови од одржаниот испит за финансиски инспектор на 25.10.2019 година

[/collapsed]

Ky lajm është në dispozicion edhe në: Macedonian English

Comments are closed.