Qeveria e Republikës së Maqedonisë së Veriut është themelues i 14 ndërmarrjeve publike dhe aksionar /bashkëaksionar të vetëm në 15 shoqëri tregtare, prej të cilëve 13 janë shoqëri aksionare në pronësi shtetërore, kurse 2 janë SHPKNP në pronësi shtetërore.

Me qëllim të transparencës më të madhe në punën e ndërmarrjeve publike dhe shoqërive aksionare në pronësi shtetërore, në dispozitat ligjore ekzistuese në të cilat është rregulluar puna e këtyre subjekteve, (para së gjithash të Ligjit për ndërmarrje publike dhe Ligjit për shoqëri tregtare), si dhe statutet dhe deklaratat e tyre, këto subjekte kanë obligim të dorëzojnë deri te Qeveria e Republikës së Maqedonisë së Veriut raport tremujor për punën financiare të tremujorit përkatës, si dhe t’i publikojnë të njejtat në ueb faqen e tyre.

Në atë drejtim, Ministria e Financave publikon tabelë të përbashkët e cila përmban të dhëna për punën financiare (të ardhurat dhe shpenzimet) e 29 subjekteve të lartëpërmendura, në bazë tremujore.

Të dhënat financiare për vitin 2024

Të ardhurat dhe shpenzimet – kuartali i I i vitit 2024

 

Të dhënat financiare për vitin 2023

Të ardhurat dhe shpenzimet – kuartali i I i vitit 2023

Të ardhurat dhe shpenzimet – kuartali i II i vitit 2023

Të ardhurat dhe shpenzimet – kuartali i III i vitit 2023

Të ardhurat dhe shpenzimet – kuartali i IV i vitit 2023

 

Të dhënat financiare për vitin 2022

Të ardhurat dhe shpenzimet – kuartali i I i vitit 2022

Të ardhurat dhe shpenzimet – kuartali i II i vitit 2022

Të ardhurat dhe shpenzimet – kuartali i III i vitit 2022

Të ardhurat dhe shpenzimet – kuartali i IV i vitit 2022

 

Të dhënat financiare për vitin 2021

Të ardhurat dhe shpenzimet e realizuara 2020 dhe plani i vitit 2021

Të ardhurat dhe shpenzimet – kuartali i I i vitit 2021

Të ardhurat dhe shpenzimet – kuartali i III i vitit 2021

Të ardhurat dhe shpenzimet – kuartali i IV i vitit 2021

 

Të ardhurat dhe shpenzimet – kuartali i IITë ardhurat dhe shpenzimet - kuartali i II i vitit 2021 - 12.08.2021 i vitit 2021

 

Të dhënat financiare për vitin 2020

Te ardhurat dhe shpenzimet e realizuara 2019 dhe plani i vitit 2020

Te ardhurat dhe shpenzimet- kuartali i I i vitit 2020

Te ardhurat dhe shpenzimet- kuartali i II i vitit 2020

Te ardhurat dhe shpenzimet – kuartali i III i vitit 2020

 

 

Ky lajm është në dispozicion edhe në: Macedonian English

Comments are closed.