Departamenti i Thesarit është përgjegjës për menaxhimin e Llogarisë së Thesarit dhe llogarive të tjera të shtetit, si dhe kryen aktivitete të tjera të përcaktuara me ligj, nga të cilat më të rëndësishme janë:

  • menaxhimin e regjistrit të shfrytëzuesve të buxhetit;
  • hapjen e llogarive në kuadër të Llogarisë së Thesarit;
  • përgatitja e projeksioneve të likuiditetit të Llogarisë së thesarit;
  • pranimi, përpunimi dhe regjistrimi i kërkesave të shfrytëzuesve për pagesa në denarë dhe devizë;
  • monitorimin e arkëtimit të të ardhurave publike të Buxhetit të Republikës së Maqedonisë së Veriut dhe shpërndarja e tyre sipas shfrytëzuesve;
  • monitorimin e arkëtimit të të ardhurave të njësive të vetëqeverisjes lokale dhe shpërndarja e tyre sipas shfrytëzuesve në përputhje me kriteret e përcaktuara;
  • mbajtja e kontabilitetit buxhetor për të ardhurat dhe shpenzimet e buxhetit bazë;
  • regjistrimi i të ardhurave dhe shpenzimeve të buxhetit sipas planit kontabël të përcaktuar;
  • miratimin e planeve financiare vjetore, tremujore dhe mujore të shfrytëzuesve të buxhetit;
  • përgatitja e raporteve për arkëtimin e të ardhurave dhe te hyrat tjera dhe realizimin e shpenzimeve dhe të dalurat tjera të Buxhetit të Republikës së Maqedonisë së Veriut.

Kontakte të rëndësishme:

Udhëheqës i sektorit

Bari Iseni
telefoni: 02/3255 581
e-mail: bari.iseni@finance.gov.mk

Ndihmës udhëheqës i sektorit

m-r Biljana Minoska
telefoni: 02/3255-585
e-mail: biljana.minoska@finance.gov.mk

Njësi

Njësia për mbajtjen e regjistrit të shfrytëzuesve buxhetor dhe menaxhimin me planet finansiare
Predrag Vasojeviq
telefoni: 02/3255-563
e-mail: predrag.vasojevic@finance.gov.mk

Njësia per projeksion dhe menaxhim me likuiditetin
Vlado Delevski
telefoni: 02/3255-566
e-mail: vlado.delevski@finance.gov.mk

Njësia për egzekutimin e buxhetit
Vesna Tasevska
telefoni: 02/3255-571
e-mail: vesna.tasevska@finance.gov.mk

Njësia për monitorimin e arkëtimit të të ardhurave publike
Ivana Kochovska
telefoni: 02/3255-608
e-mail: ivana.bojovska@finance.gov.mk

Njësia për kontabilitet buxhetor
Bari Iseni
telefoni: 02/3255-581
e-mail: bari.iseni@finance.gov.mk

Njësia për statistikë dhe analizë fiskale
m-r Biljana Minoska
telefoni: 02/3255-585
e-mail: biljana.minoska@finance.gov.mk

Njësia për cështje rajonale të trezorit

Zyra rajonale Shkup
Nada Shutinovska
telefoni: 3230-034
e-mail: nada.sutinovska@finance.gov.mk

Zyra rajonale Manastir
telefoni:047/237-080

Zyra rajonale Veles
telefoni: 043/211-332

Zyra rajonale Gjevgjeli
telefoni: 034/215-390

Zyra rajonale Gostivar
telefoni: 042/212-910

Zyra rajonale Dibër
telefoni: 046/835-108

Zyra rajonale Delcevë
telefoni: 033/412-142

Zyra rajonale Kavadarci
telefoni: 043/411-789

Zyra rajonale Kërcovë
telefoni: 045/225-821

Zyra rajonale Kocani
telefoni: 033/273-225

Zyra rajonale Kumanovë
telefoni: 031/413-222

Zyra rajonale Ohër
telefoni: 046/253-463

Zyra rajonale Prilep
telefoni: 048/423-891

Zyra rajonale Strugë
telefoni: 046/782-289

Zyra rajonale Strumicë
telefoni: 034/346-135

Zyra rajonale Tetovë
telefoni: 044/337-840

Zyra rajonale Shtip
telefoni: 032/386-461

Ky lajm është në dispozicion edhe në: Macedonian English

Comments are closed.