Sektori për auditim të brendshëm organizon dhe realizon auditime të brendshme në kuadër të Ministrisë së financave në përputhje me rregullativën ligjore, standardet ndërkombëtare për praktikën profesionale të auditimit të brendshëm dhe aktet e brendshme të ministrisë.

Auditimi i brendshëm është një veprimtari e pavarur, që jep siguri objektive dhe shërbime këshillimi, i projektuar për të shtuar vlerën dhe përmirësuar operacionet e Ministrisë së financave.

E ndihmon Ministrinë e financave në përmbushjen e objektivave, nëpërmjet veprimtarisë së tij sistematike të disiplinuar në vlerësimin dhe përmirësimin e efektivitetit të menaxhimit të riskut, të proceseve të kontrollit dhe qeverisjes.

Kontaktet kyçe:

Udhëheqës sektori
Viktor Gjorçev
tel: 02/3255-508
e-mail: viktor.gjorcev@finance.gov.mk

Ndihmës udhëheqës sektori
Natasha Radeska-Krstevska
tel: 02/3255-363
e-mail: natasa.radeska-krstevska@finance.gov.mk

Ndihmës udhëheqës sektori
m-r Ande Gjurçinovski
tel: 02/3255-513
e-mail: ande.gjurcinovski@finance.gov.mk

Ky lajm është në dispozicion edhe në: Macedonian English

Comments are closed.