Sektori për procedurë administrative të shkallës së dytë, konteste administrative dhe arkëtim të kërkesave, kryen aktivitete në lidhje me përgatitjen dhe miratimin e aktvendimeve në procedurën administrative të shkallës së dytë në fushën e tatimeve, doganave, akcizave, kontributeve dhe taksave për ankesat nga persona fizikë dhe juridikë dhe nga ushtrues të veprimtarisë, zbatimin e procedurës administrative sipas  mjeteve juridike të jashtëzakonshme, përgatitjen e përgjigjeve ndaj padive ne Gjykatën Administrative dhe ankesave në Gjykatën e Lartë Administrative, kompletimi i lëndëve në lidhje me kontestet e regjistruara administrative kundër aktvendimeve të miratuara në procedurën administrative të shkallës së dytë, bashkëpunim me Avokaturën e Shtetit të Republikës së Maqedonisë së Veriut, bashkëpunim në përgatitjen e propozim ligjeve dhe marrëveshjeve ndërkombëtare në fushën e tatimeve dhe doganave si dhe në përgatitjen e rregulloreve, udhëzimeve dhe akteve tjera nënligjore me qëllim që të veprohet në politikën e tatimeve dhe doganave, monitorimin dhe realizimin e ndihmës së huaj e cila gjeron Fonde të Kompensimit në përgjithësi dhe nga shfrytëzuesit, përgatitjen e raporteve për punën e Fondeve të Kompensimit dhe Planet indikative – shumëvjeçare dhe njëvjeçare për angazhimin e mjeteve nga Fondet e Kompensimit, përpunimi analitik dhe teknik i të dhënave për gjendjen me arkëtimin e kërkesave, rregullimin dhe monitorimin e menaxhimit të mjeteve, pjesëmarrja në përgatitjen e propozimeve për miratimin e rregulloreve ligjore për menaxhimin e pronës, si dhe në përgatitjen e akteve nënligjore dhe rregulloreve tjera, kryerjen e punëve tjera në lidhje me procedurën administrative të shkallës së dytë dhe arkëtimin e kërkesave.

 

Kontaktet kryesore:

 

Udhëheqës sektori

 

Ndihmës udhëheqës sektori
Milica Nedelkovska Srbinoska
telefon: 02 / 3255-418
e-mail: milica.nedelkovska@finance.gov.mk

 

Departamenti:

Departamenti për procedurë administrative të shkallës së dytë nga fusha e tatimeve qendrore
Andrej Angelovski
telefon: 02/ 3255-446
e-mail: andrej.angelovski@finance.gov.mk

Departamenti për procedurë administrative të shkallës së dytë nga fusha e doganave
Filip Grizo
telefon: 02/ 3255-452
e-mail: filip.grizo@finance.gov.mk

Departamenti për procedurë dytësore administrative të shkallës së dytë nga fusha e doganave lokale
Maja Trpkovska
telefon: 02/ 3255-458
e-mail: maja.trpkovska@finance.gov.mk

Departamenti për ndihma nga fondet e huaja dhe arkëtim të kërkesave
Elena Petrovska
telefon: 02/ 3255-473
e-mail: elena.petrovska@finance.gov.mk

Departamenti për menaxhim të mjeteve
Venko Pipidzanoski
telefon: 02/ 3255-477
e-mail: venko.pipidzanoski@finance.gov.mk

 

Ky lajm është në dispozicion edhe në: Macedonian English

Comments are closed.

Close Search Window