Çështje financiare

Detyra kryesore e Sektorit për Çështjet Financiare është të kryejë aktivitete në lidhje me kontabilitetin dhe operacionet financiare, koordinimin dhe kontrollin e buxhetit.

Në kuadër të sektorit përfshihen regjistrat e kontabilitetit, punët materialo financiare, përgatitjen dhe përllogaritjen e pagave, operacionet e thesarit, marrjen, regjistrimin dhe lëshimin e furnizimeve të zyrës, materiale shpenzuese për pajisje teknike, produkte higjienike dhe mjete të tjera të punës; përgatitja e projekt-buxhetit të Ministrisë, përgatitja e planeve financiare, propozimet për rialokime dhe ribalanci i buxhetit të Ministrisë, zbatimi i kontrollit financiar ex-ante dhe ex-post.

Vera Prokovik

Udhëheqës sektori

02/3255-517
verica.prokovic@finance.gov.mk

Anica Ivanovska-Strezovski

Ndihmës udhëheqës sektori

02/3255-519
anica.ivanoska@finance.gov.mk

Maja Agrirovska

Ndihmës udhëheqës sektori

02/3255-546
maja.argirovska@finance.gov.mk

Tanja Tripunovska

Ndihmës udhëheqës sektori

02/3255-518
tanja.kostovska@finance.gov.mk

Departamenti

Toshe Panovski

Departamenti i buxhetit dhe politikës buxhetore

02/3255-520
tose.panovski@finance.gov.mk

Lubica Jovqevska

Departamenti i buxhetit të fondit

02/3255-531
ljubica.jovceska@finance.gov.mk

Vukica Savevska

Departamenti për buxhetet e njësive të vetëqeverisjes lokale

02/3255-535
vukica.saveska@finance.gov.mk

Maja Argirovska

Departamenti i analizës

02/3255-546
maja.argirovska@finance.gov.mk

Vesna Krapqovska

Departamenti për ndërmarrjet publike dhe agjencitë

02/3255-550
vesna.krpacovska@finance.gov.mk

Isak Sinani

Departamenti për planifikimin dhe monitorimin e investimeve publike

02/3255-544
isak.sinani@finance.gov.mk

Ky lajm është në dispozicion edhe në: Macedonian English

Comments are closed.